Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Filosofie Project Toukomst: filosofie op het vmbo

Scholen met filosofie op het vmbo

Vmbo-scholen in de provincie Groningen gezocht.

We zoeken vmbo scholen in de provincie Groningen die willen verkennen of filosofie een plek op hun school kan krijgen. Dit kan op allerlei manieren: als apart vak, als project, module of gecombineerd met andere vakken (bijvoorbeeld met maatschappijleer, burgerschap of levensbeschouwing).

Filosofie sluit aan bij de aangekondigde wijzigingen in het vmbo en kan in dat opzicht een verlichting brengen in de hoeveelheid onderwerpen die in de (kern)vakken dienen te worden onderwezen, en helpen bij het leggen van verbanden tussen die onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschap en mens & maatschappij. De vaardigheden die leerlingen bij filosofie leren zijn belangrijk voor hun persoonlijke vorming en vervolgopleiding of beroep, zoals leren argumenteren, kritisch denken, reflecteren op het eigen handelen en het vellen van waarde-oordelen.

Mail e.a.le.coultre rug.nl voor advies of een gesprek over de mogelijkheden van filosofie op school.

Meedoen als pilot-school kan ook: dan wordt de ontwikkelde lessenserie/ project op school uitgevoerd door bevoegde filosofiedocenten, in samenwerking met de eigen docenten op het vmbo.

Laatst gewijzigd:29 november 2021 15:09