Skip to ContentSkip to Navigation

Filosofie op het vmbo

Filosofie op het vmbo
Filosofie op het vmbo

Filosofie: je eigen denken onderzoeken

Filosofie is een vak waarbij leerlingen uitgedaagd worden hun vooronderstellingen te onderzoeken. Is liegen altijd verkeerd? Is wetenschappelijke kennis zeker? Is democratie de beste staatsvorm? Een vak waarbij leerlingen andere perspectieven leren zien. Waar het niet gaat om dingen uit je hoofd leren, maar om het vormen van een onderbouwd standpunt. Bij filosofie worden niet alleen cognitieve vermogens, maar ook morele en sociale vermogens getraind. Leerlingen leren naar elkaar luisteren en zich verplaatsen in andere standpunten Dit heeft zowel op maatschappelijk niveau (bv: het tegengaan van polarisatie) als op individueel niveau (bv: het leren uiten van je gedachten) enorm veel positieve effecten.

Ook voor vmbo-leerlingen

Het project Filosofie op het vmbo, op initiatief van Eva-Anne Le Coultre, biedt leerlingen op het vmbo (waar filosofie nu nog niet gegeven wordt) de kans om dit te leren. Onder leiding van een ervaren filosofiedocent en vakdidacticus worden docenten filosofie (havo/vwo) gekoppeld aan vmbo-docenten van diverse vakken in een professionele leergemeenschap (PLG). Samen ontwikkelen zij lessenserie van minimaal 10 lessen en voeren deze uit op vmbo-afdelingen in Groningen. Scholen krijgen advies op maat over de mogelijkheden van het aanbieden van filosofie op hun school.

Samen aan de slag

De PLG die start in februari 2022 en is inmiddels vol, maar bij meer interesse starten we nieuwe groepen. Wat we ontwikkelen, delen we op deze website. Docenten uit het hele land die bezig zijn met filosofie op het vmbo worden uitgenodigd hier hun ideeën uit te wisselen.  Wil je meedoen, meedenken, lesmateriaal uitwisselen of heb je een vraag: mail Eva-Anne: e.a.le.coultre rug.nl

Vmbo-scholen in de provincie Groningen gezocht.

We zoeken vmbo scholen in de provincie Groningen die willen verkennen of filosofie een plek op hun school kan krijgen. Dit kan op allerlei manieren: als apart vak, als project, module of gecombineerd met andere vakken (bijvoorbeeld met maatschappijleer, burgerschap of levensbeschouwing).

Filosofie sluit aan bij de aangekondigde wijzigingen in het vmbo en kan in dat opzicht een verlichting brengen in de hoeveelheid onderwerpen die in de (kern)vakken dienen te worden onderwezen, en helpen bij het leggen van verbanden tussen die onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschap en mens & maatschappij. De vaardigheden die leerlingen bij filosofie leren zijn belangrijk voor hun persoonlijke vorming en vervolgopleiding of beroep, zoals leren argumenteren, kritisch denken, reflecteren op het eigen handelen en het vellen van waarde-oordelen.

Mail e.a.le.coultre rug.nl voor advies of een gesprek over de mogelijkheden van filosofie op school.

Meedoen als pilot-school kan ook: dan wordt de ontwikkelde lessenserie/ project op school uitgevoerd door bevoegde filosofiedocenten, in samenwerking met de eigen docenten op het vmbo.

Mail Eva-Anne Le Coultre

Toukomst project

Het project Filosofie op het vmbo wordt uitgevoerd binnen het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord van de Lerarenopleiding van de RUG en is één van de Toukomstprojecten van Nationaal Programma Groningen

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:25