Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Calendar

Najaarscolloquium Zelfontplooiing: een theologische peiling

Wanneer:vr 08-11-2013 13:00 - 17:00
Doelgroep: predikanten en overige belangstellenden
Zelfontplooiing

Aanleiding
Zelfontplooiing is een dominante notie in onze samenleving. Overal, van de Libelle (‘het gaat erom dat jij tot je recht komt’) tot aan de kerk (‘God gelooft in jou’), dringt ze zich aan ons op. Maar wat is zelfontplooiing eigenlijk? Wat gebeurt er met je wereldbeeld, je karakter en je relaties als je je door ‘zelfontplooiing’ laat leiden? Waar komt dit ‘grote verhaal’ vandaan en wat valt er theologisch over te zeggen? Hoe verhoudt zelfontplooiing zich tot een Bijbelse notie als zelfverloochening?

Relevantie
Voor veel mensen is zelfontplooiing een belangrijke waarde, die richting aan het leven geeft. Hoe reageer je hierop als predikant of als kerkelijk werker? Hoe kom je verder dan kritiekloze aanvaarding (‘als schepsel van God heb je de opdracht jouw talenten tot ontplooiing te brengen’) of botte kritiek (‘dit zet de mens in plaats van God in het middelpunt’)? Dit colloquium neemt zelfontplooiing theologisch onder de loep, in de hoop hiermee iets toe te voegen aan zowel de theologische bezinning in Nederland als de pastorale praktijk van predikanten en kerkelijke werkers.

Programma
De studiemiddag ‘Zelfontplooiing: een theologische peiling’ wordt ingeleid door prof. dr. Herman Paul, die met praktische voorbeelden laat zien hoe zelfontplooiing in onze samenleving wordt geïnterpreteerd. Prof. dr. Wouter Slob bespreekt de kritiek van psychiater Paul Verhaeghe op het moderne zelfontplooiingsvertoog, met speciale aandacht voor de rol van religie. Biedt het christelijk geloof ontsnapping uit de jacht op het maakbare zelf? Prof. dr. Rick Benjamins sluit zich aan bij (postmoderne) kritiek op het ‘dikke ik’, maar betoogt dat concepten als ‘persoon’, ‘zelf’ en ‘subject’ van de weeromstuit niet mogen worden ontmanteld. Prof. dr. Henk van den Belt vraagt zich af of zelfontplooiing ook christelijk geduid kan worden, zoals Klaas Schilder ooit deed. Dr. Edward van ’t Slot, ten slotte, gaat aan de hand van drie klassiekers – Bach, Kierkegaard en Bonhoeffer – na in hoeverre zelfverloochening een levensvatbaar alternatief voor zelfontplooiing zou kunnen zijn. Rondom deze lezingen is volop ruimte voor discussie en ontmoeting.

Achtergrond
Al enkele jaren organiseert de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap een najaarscolloquium rond een thema op het snijvlak van theologie en cultuur, toegespitst op actuele kwesties die predikanten tegenkomen in hun kerkelijke praktijk. Voorgaande afleveringen gingen over twijfel (2010), over Het heilige gebeurt van Gerrit Immink (2011) en Flirten met God van Koert van der Velde (2012).

Verdiepende colleges
In het kader van de permanente educatie voor predikanten uit de PKN verzorgt het college van bijzondere hoogleraren in de maanden volgend op het colloquium een collegereeks die zal ingaan op theologische en pastorale aspecten van zelfontplooiing (zie pagina 15). Een programma voor deze cursus zal tijdens het symposium beschikbaar zijn.

Dit najaarscolloquium geaccrediteerd door de PKN voor permanente educatie.

Plaats: Lutherse zaal naaste de Lutherse kerk, Haddingestraat 23

Omvang: 0,25 ECTS

Kosten: € 20,- ter plaatse te voldoen.

Opgave via receptie.ggw rug.nl, vóór 25 oktober 2013 onder vermelding van naam en titel van het colloquium.