Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsRechtsbeschermingSecretariaat voor het CBE

Modus operandi

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Na ontvangst van het beroepschrift door het CBE, zal eerst worden geprobeerd een minnelijke schikking tussen betrokkenen te bereiken. Is dit niet mogelijk gebleken, dan wordt het beroepschrift door het CBE in behandeling genomen en zal de indiener hiervan door het CBE worden gehoord. Hierbij kan de indiener een toelichting geven op zijn standpunt en vragen van het CBE beantwoorden. Ook degene die de beslissing heeft genomen, dan wel degene die het orgaan dat de beslissing heeft genomen vertegenwoordigt, zal ter zitting verschijnen om te worden gehoord. Op een hoorzitting zijn tevens de griffier aanwezig die het verslag van de zitting maakt en de secretaris die de besluiten van het CBE op schrift stelt.

Het CBE beslist onafhankelijk en zelfstandig op beroepschriften, derhalve zonder inmenging van de zijde van de universiteit. De gang van zaken bij het indienen van een beroepschrift en op de zitting en andere procedurele zaken zijn geregeld in het Reglement van orde van het CBE.

Laatst gewijzigd:13 december 2018 11:20