Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Business School Executive programma's Opleiding Environmental, Social & Governance (ESG) Assurance

Programma ESG Assurance opleiding

De opleiding ESG Assurance is vooral gericht op de (geïntegreerde) verslaggeving van ondernemingen over duurzaamheidsvraagstukken en overige niet-financiële informatie en de controle op die verslaggeving.

Tijdpad en locatie

Wat als we in september nog steeds met Corona beperkingen te maken hebben?
Allereerst hopen we natuurlijk dat de Coronacrisis in september onder controle is en we zoveel mogelijk mensen in goede gezondheid kunnen houden en onderwijzen. Mocht het zo zijn dat we in september vanwege Coronamaatregelen nog niet weer fysiek college kunnen geven, dan zorgen wij voor een adequate oplossing voor elke deelnemer. UGBS heft goede ervaringen in het online lesgeven en waarborgt daarin een goede interactie met mede-cursisten en docenten. Ook wordt gegarandeerd dat het aantal uren en de kwaliteit van de colleges zo gewaarborgd wordt dat we het aantal van 32 PE-punten kunnen uitgeven. 

De opleiding ESG Assurance neemt een collegejaar van tien maanden in beslag. De datums voor 2020-2021 zijn: 

 • 11 september 2020
 • 16 oktober 2020
 • 27 november 2020
 • 26 maart 2021
 • 23 april 2021
 • 4 juni 2021

Per module is sprake van een collegeblok op locatie. Voorts wordt gebruik gemaakt van audio-visuele presentaties en webbased toepassingen. Hiermee wordt de studiebelasting afgestemd op uw dagelijkse drukke praktijk. De cursus start in september en de afronding is eind juni. In het voorjaar is een collegevrije periode ingelast vanwege busy season. Gedurende de opleiding wordt gewerkt aan een eindwerkstuk op basis van de praktijk. Lees meer over studiebelasting.

De opleiding wordt verzorgd op landgoed ISVW te Leusden.

Docenten 
Naast onze colleges van eigen docenten worden er ook colleges verzorgd door gastdocenten. De leerstof wordt aangeboden in verschillende onderwijsvormen: plenaire hoorcolleges, werkcolleges, videocolleges (waar mogelijk gecombineerd met opdrachten) en bij specifieke onderdelen een vlog.

Thema's
Relevante thema’s die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Kort historisch perspectief en definities
 • Wat is duurzaamheidsverslaggeving en integrated reporting en waar komt het vandaan?
 • Basiskennis auditing: controledoelstellingen, controlerichting, het stramien, onafhankelijkheid, fundamentele beginselen en zekerheidsniveau.
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving: EU richtlijn, integrated reporting, relevante frameworks (IIRC, GRI, UN Global Compact, OECD en dergelijke).
 • Materialiteitsanalyse en stakeholder assessment.
 • Inrichting van het werkprogramma met specifieke vraagstukken op gebieden als gebruikmaking van externe deskundigen, informatie van derden, mededelingen vanwege de gecontroleerde, aard en timing van de werkzaamheden, systeemgericht versus gegevensgericht, deelwaarnemingen en steekproeven, kortom: de hardheid van criteria en de kwaliteit van controle-informatie.
 • Formulering van het assurance report.

Opbouw en vakinhoud
De opleiding ESG Assurance is opgebouwd uit vijf modules die zijn ingericht volgens het Stramien voor Assurance Opdrachten. Gedurende de opleiding wordt gewerkt aan een eindwerkstuk dat uitmondt in een analyse van jaarverslaggeving en assurance op basis van bestaande jaarverslagen. Zo past de cursist de verkregen kennis en inzichten direct toe in de praktijk.

Module 1

Maatschappelijke context
De basis voor ESG Reporting en integrated reporting kan worden gevonden in een aantal wetenschappelijke theorieën, zoals de agency-theorie, de stakeholder-theorie en de legitimatietheorie. Een belangrijk uitgangspunt is de maatschappelijke positie van de onderneming en haar relatie met de diverse groepen belanghebbenden. Er wordt aandacht besteed aan de motivatie van ondernemingen om over te gaan tot het publiceren van ESG of geïntegreerde jaarverslagen en de strategische keuzes die de leiding van de onderneming daarbij maakt. Is daadwerkelijk sprake van drie partijen (de onderneming, het maatschappelijk verkeer en de auditor)? Tenslotte wordt stilgestaan bij de rationaliteit van de assurance opdracht inzake het ESG Report/Integrated Report.

Module 2

ESG Reporting
De eerste stap op het terrein van ESG Assurance is de kennismaking met het fenomeen niet-financiële informatie (NFI). Het domein wordt afgebakend, definities worden ingevuld en in een kort historisch perspectief wordt kennis genomen van het ontstaan van deze vorm van verslaggeving. Vanuit drie perspectieven wordt aandacht besteedt aan ontwikkeling van ESG reporting/integrated reporting:

 • De strategische keuzes die ondernemingen hebben gemaakt, van ad hoc duurzaamheidskeuze naar vormen van integrated thinking.
 • De inhoud van jaarverslaggeving op het gebied van financiën, milieu, klimaatverandering, sociale vraagstukken, duurzaamheid en corporate governance.
 • De vormen van jaarverslaggeving van geprinte, separate verslagen naar digitale, geïntegreerde verslaggeving en van ad hoc verslaggeving naar continuous reporting.

Module 3

Bruikbaarheid van de criteria
Controleren is toetsen aan normen. Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht geschonken aan relevante, internationale raamwerken en richtlijnen die door ondernemingen worden gebruikt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Gedragsrichtlijnen: belangrijke raamwerken en richtlijnen, gericht op het gedrag van de onderneming en haar medewerkers (zoals UN Global Compact, ILO Guidelines, OECD Principles en meer).
 • Implementatie richtlijnen: de omzetting van richtlijnen naar concreet beleid en instructies in de onderneming aan de hand van onder meer AA1000 en ISO 26000.
 • Verslaggevingsrichtlijnen: raamwerken voor ESG reporting en integrated reporting. Bekende voorbeelden zijn IIRC, GRI G4, SASB Guidelines en de Europese richtlijn inzake het bestuursverslag. Ingegaan wordt op het belang van stakeholder engagement en materialiteit bij het uitwerken van de ondernemingsspecifieke verslaggevingsprincipes.
 • Assurance richtlijnen: accountants worden veelvuldig ingezet bij de verificatie van ESG reporting/integrated reporting. Hiervoor zijn ISAE en NV COS richtlijnen ontwikkeld. Maar ook AccountAbility heeft een assurance richtlijn (AA1000AS) uitgewerkt die internationaal wordt toegepast.

Module 4

Voldoende en geschikte evidence
Om een afgewogen oordeel over de betrouwbaarheid van ESG/integrated reporting te kunnen formuleren dient de auditor voldoende en geschikte evidence te verzamelen. Daarbij speelt een aantal zeer specifieke vraagstukken ten aanzien van de operationele controledoelstellingen, zoals juistheid, volledigheid, presentatie en toelichting. Dit is de kern van de cursus. Deze specifieke controletechnische vraagstukken worden benoemd en toegelicht, waarbij handvatten worden gegeven voor de praktische inrichting van een werkprogramma.

Module 5

Schriftelijke rapportage
De verificatie van een ESG jaarverslag/integrated report mondt uit in het oordeel van de auditor, het assurance report. De redactie hiervan wordt in sterke mate bepaald door de aard van de verstrekte opdracht. Belangrijke thema’s zijn het verschil tussen een redelijke en een beperkte mate van zekerheid, de hybride opdracht, de acceptatie van beperkingen in de opdracht, inherente beperkingen, het verschil tussen een assurance report en een controleverklaring, toepassing van de uitgangspunten van de uitgebreide controleverklaring en het effect van continuous reporting op het assurance report.

Last modified:15 April 2020 09.06 a.m.