Skip to ContentSkip to Navigation
Rudolf Agricola School for Sustainable Development
Bringing sustainability science forward
More Research RISK, CRISES AND RESILIENCE Groningen Earthquakes

Critical Review

De aardbevingsproblematiek is een brij van complexe vraagstukken waarover soms flinke meningsverschillen zijn tussen wetenschappers, overheden, bedrijven, maatschappelijke instanties en bewoners. Een Critical Review brengt deze partijen bij elkaar voor een geordende gedachtewisseling. Het is een innovatieve methode om beter begrip en consensus na te streven over deze hete hangijzers.

Wat is een Critical Review?

Een Critical Review is een manier om verschillende betrokkenen over een specifiek onderwerp met elkaar in dialoog te laten treden en zo verschillende perspectieven en benaderingen inzichtelijk te maken. Doelen zijn: een helder verslag van punten waarover consensus bestaat en waarover juist niet, uitleg over de redenen voor meningsverschillen en een advies voor de (nabije) toekomst. Een Critical Review brengt dus partijen bij elkaar en draagt bij aan de kennis over een lopend vraagstuk. Er worden zoveel mogelijk belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen.

Wie organiseert de Critical Review?

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de opdracht gegeven om een serie Critical Reviews te organiseren. De RUG vindt het van groot belang dat de organisatie onafhankelijk is. Daarvoor heeft de RUG een onafhankelijk voorzitter en organisator aangesteld. De RUG bewaakt de inhoud en de kwaliteit van het proces en zorgt voor reflectie en evaluatie na afloop.

Wat is het verloop van de Critical Review?

De eerste fase van de dialoog bestaat uit verkenningen. Dit zijn drie groepsgesprekken, waarvoor we steeds twee wetenschappers, twee ambtenaren, twee personen uit het bedrijfsleven en twee bewoners uitnodigen. We stellen de centrale vraag en halen zo drie lijsten van concrete maatregelen en inzichten op.
Een open dialoog organiseren we op basis van de maatregelen en inzichten die we ophaalden tijdens de verkenningen. Tot maximaal 80 personen kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst wordt dynamisch van karakter, met verschillende vormen die leiden tot dialoog en antwoorden op de centrale vraag.
Het eindresultaat is een verslag van de voorzitter en organisator met daarin een weergave van het doorlopen proces, de conclusies en een advies voor de toekomst. Dat verslag wordt gedeeld met alle deelnemers en samen met een reflectie en evaluatie door de RUG aangeboden aan de NCG.

Wie kan deelnemen aan de Critical Review?

Hoe meer kennis en informatie, hoe beter de Critical Review. Iedereen die betrokken is bij het thema kan en mag deelnemen.

Lees hier de Critical Reviews
Follow us onyoutube twitter