Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Express yourself <> understand the world
Language CentreCommunication trainingAcademic skillsManualSchriftelijk: docentenStudentschrijvers begeleiden

Groepsopdrachten geven

Het uitoefenen van schrijftaken in groepsverband is voor de latere beroepspraktijk van academici van belang. Via verschillende samenwerkingsvormen leert de student nadenken over deeltaken en fasen van het schrijfproces en tegelijkertijd over zijn eigen sterke en zwakke kanten. Het uitwisselen van feedback wordt vanzelfsprekend; de student leert schrijven zien als een sociaal proces.

Veel of weinig begeleiding?

Hieronder 2 uitersten op het spectrum van mogelijke werkvormen met hun voor- en nadelen; er zijn veel tussenwegen. Idealiter krijgt iedere student tijdens zijn opleiding met zowel meer als minder gestuurde samenwerkingsopdrachten te maken.

Volledig vrij:

De opdrachtinstructie bestaat uit een formulering van het eindproduct en de voorwaarden waaraan dit moet voldoen; de teams bepalen zelf hoe ze tot dit gezamenlijke product komen.

Volledig gestuurd:

De docent begeleidt de taakverdeling, de organisatie en de fasering van het productieproces en bespreekt tussentijds de gang van zaken met de teams.

Voordelen:

 • Van zelfwerkzaamheid en ervarend leren door vallen en opstaan gaat diepgaand leereffect uit
 • Doet groot beroep op eigen, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed eindproduct

Voordelen:

 • Grote kans op efficiëntie en goed eindproduct door vooraf georganiseerde planning en bijsturing en feedback door de docent
 • Studenten kunnen zich op de inhoud concentreren, doordat ze zich niet bezig hoeven te houden met de organisatie

Nadelen:

 • Hoge moeilijkheidsgraad voor studenten doordat zij zich zowel het eindproduct als op de gang van zaken moeten concentreren
 • Weinig mogelijkheid voor de docent om de voortgang en de taakverdeling te volgen en bij te sturen
 • Geen mogelijkheden voor docent-feedback op tussentijdse producten

Nadelen:

 • Draagt risico in zich dat de eindverantwoordelijkheid niet binnen de groep, maar daarbuiten (bij de docent) wordt gelegd
 • Dwingende organisatie ontneemt studenten de mogelijkheid hiermee zelf te experimenteren, en beperkt hun eigen inbreng en creativiteit

Aanbevelingen

Bij studenten roept samenwerking soms weerstand op; samenwerkingsprojecten kunnen zelfs aanleiding geven tot conflicten. Dit soort problemen kan ondervangen worden door heldere instructie vooraf:

 • Geef aan dat oefening in gezamenlijke schrijftaken essentieel is voor een academische opleiding (en dus niet, of niet alleen, een manier is voor de docent om zijn correctielast te verlichten).
 • Stel je niet op als docent, maar als toekomstige lezer, gebruiker of opdrachtgever. Hierdoor wordt het realiteitsgehalte van de opdracht verhoogd.
 • Verwijs studenten door naar hulpmiddelen bij de uitvoering van gezamenlijk schrijftaken, zoals:

Schrijven in teams

Verschillende samenwerkingsvormen:

 • de modulaire aanpak
 • de rapid-prototyping methode
 • de sneuvelversie-methode
 • de tweelingmethode

Aanbevelingen voor succesvol samenwerken, afspraken maken, voortgang bewaken etcetera

Feedback vragen

Aanbevelingen en suggesties voor optimaal gebruik maken van meelezers.

Notatiesysteem voor commentaartekens

Lijst van afkortingen en symbolen die gebruikt kunnen worden bij het becommentariëren van conceptteksten.

Redigeren in Word

Een beschrijving van Word-functies t.b.v. het uitwisselen van commentaar en het zichtbaar maken van (voorstellen voor) wijzigingen en aanvullingen in digitale tekstbestanden.

Systeem van correctietekens t.b.v. eindredactie

Een overzicht van het gestandaardiseerde systeem van correctietekens.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:35