Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumVertalen en corrigeren

Voorwaarden Vertaal- en Correctiedienst

Voorwaarden betreffende vertalingen en correctiewerkzaamheden te verzorgen door de Universitaire Vertaal- en Correctiedienst van het Talencentrum behorend bij de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Artikel 1    Begripsomschrijving

a. Talencentrum: het Talencentrum van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

b. Universitaire Vertaal- en Correctiedienst (UVC): onderdeel van het Talencentrum dat vertaal- en correctiediensten uitvoert.

c. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan het Talencentrum (UVC) opdracht geeft zorg te dragen voor het maken van een vertaling of het uitvoeren van correctiewerk.

Artikel 2    Opdracht

Een opdracht tot vervaardiging van een vertaling of het verrichten van correctiewerkzaamheden wordt eerst na inzage in de te vertalen of te corrigeren tekst en na welbevinden hiervan, door het Talencentrum (UVC) aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging.

Artikel 3    Uitvoering opdrachten

Het Talencentrum (UVC) is gehouden zorg te dragen voor een vertaling die voldoet aan de normen die door ervaren vertalers aan te vertalen teksten als de aangeleverde in het algemeen worden gesteld. Met aanwijzingen van de opdrachtgever wordt door het Talencentrum (UVC) zoveel mogelijk rekening gehouden, mits deze naar het oordeel van het Talencentrum (UVC) geen afbreuk doen aan het in de vorige zin omschreven niveau van de vertaling.

Artikel 4    Intrekking opdracht

a. De opdrachtgever heeft het recht om bij een schriftelijke verklaring gericht aan het Talencentrum (UVC), de gegeven opdracht eenzijdig in te trekken. Als moment van intrekking geldt de datum van ontvangst van de verklaring door het Talencentrum.

b. Indien op het moment van ontvangst van de opzegging door het Talencentrum (UVC) nog geen opdracht tot het maken van een vertaling of het corrigeren van de tekst is verstrekt, is de opdrachtgever gehouden de tot het moment van de opzegging eventuele door het Talencentrum (UVC) met het oog op de opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

c. Indien op het moment van ontvangst van de opzegging, door het Talencentrum (UVC) al wel opdracht tot het maken van een vertaling of het corrigeren van de tekst is verstrekt, en de desbetreffende vertaler of corrector reeds werkzaamheden heeft verricht, waaronder researchwerkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht, waaronder het honorarium en de overige kosten van de vertaler of corrector en de kosten genoemd in onderdeel b. Het Talencentrum (UVC) stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

Artikel 5    Aansprakelijkheid  

a. Het Talencentrum (UVC) is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de overeenkomst mag worden vertrouwd.  

b. Indien de opdrachtgever schade lijdt ten gevolge van te late levering, vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten in de door het Talencentrum (UVC) geleverde vertaling of gecorrigeerde tekst, is het Talencentrum (UVC) gehouden tot een vergoeding van de aanwijsbare directe door de opdrachtgever geleden schade tot een maximum van het bedrag aan honorarium en kosten, dat bij de overeenkomst voor de vertaling of correctie is overeengekomen. Het Talencentrum (UVC) is niet aansprakelijk voor eventuele bij de opdrachtgever of derden ontstane gevolgschade, waaronder ten minste wordt verstaan bedrijfsschade, indirecte schade, vertragingsschade en gederfde winst.

c. Voor vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten ten gevolge van onduidelijkheid of dubbelzinnigheid in de door de opdrachtgever aangeleverde, te vertalen of te corrigeren tekst, dan wel door de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens, is het Talencentrum (UVC) niet aansprakelijk.

d. Het Talencentrum (UVC) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, papieren en boeken, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid. De toezending van de stukken door de opdrachtgever aan het Talencentrum (UVC) geschiedt voor risico van de opdrachtgever.

e. Het recht om schadevergoeding te vorderen, als bedoeld in dit artikel, vervalt na verloop van één jaar na aflevering van de vertaling of de gecorrigeerde tekst.

Artikel 6    Bezwaren

Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ingevolge de opdracht geleverde vertaling of gecorrigeerde tekst, dient hij binnen acht werkdagen, te rekenen vanaf de dag na die van de verzending als eerste dag, daarvan mededeling te doen aan het Talencentrum. Partijen zullen vervolgens onderling overleggen om tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van de bezwaren te komen binnen het niveau van de vertaling als omschreven in de eerste zin van artikel 3.

Artikel 7    Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het Talencentrum (UVC) vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het Talencentrum (UVC) met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

Talencentrum van de Faculteit der Letteren
Rijksuniversiteit Groningen

Laatst gewijzigd:15 september 2017 21:20
printView this page in: English