Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessPart of University of Groningen

FEB for Business

Faculty of Economics and Business
FEB for BusinessBusiness SchoolExecutive mastersExecutive Master of Finance and Control

Programma van de EMFC

In 2 jaar de RC-titel op uw naam
Overzicht EMFC

Opbouw en vakinhoud

De EMFC is opgebouwd uit 6 trimesters van steeds 12 weken. Tijdens deze trimesters volgt u colleges op de faculteit. Het 5e en 6e trimester zijn voor de helft gereserveerd voor het afstudeeronderzoek.

1. Financieel-economische vakken

De vakgebieden management accounting & control, financieel management en externe verslaggeving vormen de ruggengraat van de EMFC. Deze zijn nauw verbonden met de primaire taak van de controller: de kern van uw vak is kennis hebben van de financiële en niet-financiële informatie die cruciaal is in de besluitvorming en in de ontwikkeling en implementatie van strategie.

U verwerft kennis over:

 • Planning en beheersing van investeringen en de financiering daarvan.
 • Beheersing van financiële stromen in de organisatie (financiële logistiek).
 • Instrumenten voor het functioneren van de controller als het ‘financiële geweten’ van een organisatie.
 • De toepassing van internationale normen voor externe verslaggeving in concrete praktijksituaties.
2. Organisatiekundige vakken

Met de organisatiekundige vakken neemt u plaats aan de directietafel. U leert uw kennis over systemen en control in te bedden in de organisatie en haar eigen cultuur. U werkt constructief aan een strategische analyse en een toekomstperspectief. U leert in verschillende (internationale) situaties uzelf te positioneren in verschillende typen gesprekken. Ook verkent u ethische grenzen en leert u deze te herkennen in uw werkzaamheden als (concern)controller.

3. Informatiekundige vakken

Als controller bent u betrokken bij de kwaliteit van de informatie bij de besluitvorming van het management. Hoe kunnen de strategische doelen van een organisatie afgestemd worden met de inzet van ICT? Hoe moet de ICT-voorziening worden bestuurd en de ICT-organisatie gemanaged?

In de opleiding wordt er gekeken naar zowel de inrichting als de verbetering van (kwaliteits)systemen. Daarbij is volop aandacht voor actuele ontwikkelingen in dit snel veranderende vakgebied, zoals voor big data en data analysis.

4. Juridische vakken

We besteden aandacht aan het ondernemingsrecht: daarin diepen we uit wat de invloed van het ondernemingsrecht is op het ondernemingsbeleid. Wat zijn de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van interne en externe stakeholders?

Ook wordt de positie van aandeelhouders, bestuur, commissarissen, ondernemingsraden en hun onderlinge verhoudingen uitgewerkt. Tevens verdiept u uw kennis en inzichten over hoe de onderneming invulling geeft aan haar belastingplicht, nationaal en internationaal, en hoe ze de belastingdruk kan verminderen.

5. Controllership

Communicatieve, leiderschaps- en onderzoeksvaardigheden zijn erg belangrijk voor uw effectiviteit als controller. De ontwikkeling van deze competenties is gebaat bij zelfkennis, reflectie, intervisie, training en ervaring – aspecten die zijn samengebracht in het vak Controllership, dat als rode draad door de 2 jaar van de opleiding heen loopt.

6. Afstudeeropdracht

De afstudeeropdracht bestaat uit het verrichten van een wetenschappelijk verantwoord, praktijkgericht onderzoek. U richt zich op de oplossing van een concreet praktisch probleem, doorgaans binnen uw eigen organisatie. Na afloop dient u dit onderzoek te verdedigen.

Essenties van de afstudeeropdracht zijn:

 • toepassing van verkregen theorieën en concepten
 • zelfstandig werken
 • concrete aanbevelingen
 • werkgebied van de controller
 • omgaan met complexiteit
 • integratieve benadering
 • gedegen analyse
 • oplossingsgericht

Bekijk de uitgebreide vakomschrijvingen voor meer informatie.


Praktische kenmerken EMFC
Locatie Groningen
Duur 2 jaar, deeltijd (iedere vrijdag)
Start maart en september
Studielast 1 collegedag, 1 dag zelfstudie
Werkvormen + toetsing opdrachten, referaat, tentamens, afstudeeropdracht
Titels na behalen diploma

EMFC
Recht op inschrijving VRC-register; hiermee verwerft u het recht de RC-titel te voeren

Laatst gewijzigd:29 maart 2019 15:49