Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

GDBC-team imponeert op Odyssey Momentum

Datum:18 november 2020
Telemachos in actie
Telemachos in actie

English text below

De Odyssey: een vooruitstrevende hackathon met normaliter meer dan honderd deelnemende teams en 1500 deelnemers op en in het Suikerunieterrein in Groningen. We kennen de prachtige plaatjes vanuit die futuristische omgeving uit 2019. Deze stond ook weer voor april 2020 op het programma. Echter gooide ook hier corona roet in het eten en na twee keer uitstel besloot de organisatie tot een online gebeuren: genaamd Momentum, want online of offline is iets geheel anders voor dit evenement. Het moest een online event worden gedurende 48 uur waarin een zelfgemaakt imposante virtueel platform the place to be was om de challenges aan te gaan, aangereikt door een groot aantal organisaties en bedrijven.

Online

Rutger van Zuidam, Odyssey oprichter & CEO van de Odyssey hierover, voorafgaand aan het evenement: “Naast innovatieve resultaten levert het fysieke evenement ongelofelijke energie op. Iets wat niet gemakkelijk online te realiseren is. Door afscheid te nemen van het fysieke evenement én de potentie van het internet te omarmen, ontstaan er echter compleet nieuwe mogelijkheden om samen te werken en meerwaarde te creëren. Naar mijn mening zal deze nieuwe, online ervaring nog pakkender zijn en meer opleveren dan het fysieke evenement.”

Een groot aantal complexe uitdagingen diende opgelost te worden in dit weekend van 13 tot 15 november. Deze uitdagingen werden aangedragen door bedrijven, overheden en non-profitorganisaties uit de VS, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Nederland, waaronder: Vattenfall, Enexis, KLM Cargo, de Nederlandse Nationale Politie, de International Union for Conservation of Nature, de International Council for Environmental Law, E.On, Engie, VMware, UMCG en het Nederlandse Ministerie van Defensie. Deze complexe problemen kunnen alleen worden opgelost door middel van grootschalige samenwerking en vereisen een multi-stakeholder benadering: en dat is precies wat Odyssey beoogt en in Momentum samenbrengt.

Duurzaam

De uitdagingen zijn direct gelinkt aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Ze hebben een wereldwijde maatschappelijke en economische impact en betreffen diverse domeinen zoals energietransitie, stedelijke ontwikkeling, kritieke infrastructuur, logistiek, openbare veiligheid, natuurbehoud en -herstel, onroerend goed, gezondheidszorg en digitale identiteit.

Na maanden van intensieve voorbereidingen konden de ruim honderd geselecteerde teams van over de hele wereld afgelopen weekend samenwerken met de betrokken partijen, gebruikers, regelgevers, wetenschappers en zelfs met andere teams om prototypes van nieuwe oplossingen voor de uitdagingen te bouwen. Zij werden ondersteund door honderden deskundigen uit verschillende sectoren, terwijl de daadwerkelijke eindgebruikers direct input en feedback konden geven voor de oplossingen die worden gebouwd. Eén van de GDBC-studenten zag ook juist dat als meerwaarde om mee te doen: “We zijn aan de slag gegaan met veel experts op het gebied van zorg, maar ook met experts uit andere vakgebieden. Omdat de Odyssey hackathon zo groot is, was er iemand beschikbaar met expertise op elk gebied dat je maar kunt bedenken. Zo niet, dan zoekt de organisatie ze voor jou.”

Daarnaast konden de teams deze kans tijdens Momentum benutten door actief een achterban van supporters op te bouwen. Zo konden nieuwe stakeholders zoals overheden of bedrijven tijdens het evenement direct interesse tonen in de oplossingen en vervolgens deel uitmaken van het pilotproject na Momentum, bijvoorbeeld door als één van de eerste gebruikers aan de slag te gaan.

Software

Momentum is opgebouwd uit een unieke combinatie van componenten die de online ervaring radicaal anders maken. Dit is, onder andere, het gevolg van de keuze van Odyssey om af te zien van de online event tools die op de markt beschikbaar zijn, en te kiezen voor de ontwikkeling van een nieuwe online omgeving die mensen in staat stelt om op de meest effectieve manier samen te werken. Imposant was de omgeving zeker, maar altijd even technisch perfect was het allesbehalve. Zoals één van de studenten het verwoordde: “De online interface die werd gemaakt zag er fantastisch uit, maar zoals te verwachten was voor zo'n groot evenement, waren er enkele bugs. Dit maakte communiceren eerst moeilijk, maar uiteindelijk is het gelukt.”  

Uniek

Momentum was daarmee een unieke ervaring zijn, waarbij meer mensen dan ooit, op elk moment van het evenement en waar dan ook ter wereld, de mogelijkheid hadden om volwaardig deel te nemen aan het samenwerkingsproces; van toeschouwer tot actief betrokkene bij de toekomstige innovatieve projecten die tijdens Momentum ontstonden. Bron: (https://www.odyssey.org/).

Challenge Healthcare

Eén van de challenges was die van de Healthcare. Het UMCG, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Groningen en Odyssey vroegen hulp bij de uitdaging om de juiste combinatie van zorgverleners, middelen en tijd in de regio voor patiënten in te zetten om zo een optimale toegankelijkheid van acute zorg te hebben. De teams die aan de slag gaan met deze challenge, zetten zich in voor een fundamentele verandering in het Nederlandse zorglandschap, want vanuit regionale samenwerking moet er gezamenlijk een nieuw model voor spoedzorg ontwikkeld worden. Het GDBC-team, met de heroïsche naam Telemachos, bood zich gretig aan voor deze challenge.

Zie https://youtu.be/6EfGENPTMAk voor de challenge.

Telemachos and 365Werk

De GDBC-studenten Anton Laukemper, Coert Schrijver, Gabe-Hein Dijkstra, Thomas Agterhuis en Suzanne Dechesne van de Rijksuniversiteit Groningen sloten zich een weekend lang op in een perfecte projectruimte aan de Osloweg waar onderneemster Wies van't Slot projectruimte in haar 365Werk-pand aanbood voor het team. Een aanbod waar gretig gebruik van gemaakt werd.

Finale

Maandagochtend was dan eindelijk de uitslag van de finale en op een haar na werd de hoofdprijs gemist, maar voor het overige volop lof voor het team dat een algoritme als oplossing aanbood. Een statistisch model, meestal toegepast om de onderhoudsstatus van machines te voorspellen en van daaruit bekend bij de studenten, werd omgeturnd om de gezondheidstoestand van patiënten met chronische aandoeningen te voorspellen. Het doel is om deze patiënten te helpen voordat hun toestand dermate verslechtert tot het punt dat ze naar de spoedeisende hulp moeten komen. Exact hetzelfde idee dat er is bij het voorspellend vermogen bij machines richting onderhoud.

Kortom zoals één van de GDBC-studenten verwoordt: “Een algoritme dat gebruik maakt van vroege diagnostische gegevens over chronische en kwetsbare patiënten die veelvuldig in aanraking komen met het gezondheidssysteem. Het algoritme zou deze gegevens, gecombineerd met medische expertise, gebruiken om patiënten in vijf gezondheidstoestanden in te delen, van minimaal risico tot kritiek. Op basis van deze gezondheidstoestanden kunnen we voorspellende algoritmen gebruiken om de kans te berekenen dat een patiënt binnen een bepaalde periode naar een andere gezondheidstoestand overschakelt. Dit kan diverse stakeholders helpen om op voorhand te handelen voordat patiënten die kritieke toestand bereiken en het stelt ziekenhuizen ook in staat om de capaciteit te voorspellen die ze nodig hebben.”

Dit idee en het toegepaste 'omdenken' daarin trok veel positieve aandacht van de challenge owners, de organisatie en de mede-deelnemende teams. Het bleek uiteindelijk net niet voldoende voor de hoofdprijs, maar organisatie en challenge-owners hebben direct al aangegeven ook met deze invulling een vervolg te willen opstarten.

---------------------------------------------------------------------------------------

Great perfomance of GDBC-team at Odyssey Momentum

The Odyssey: a hackathon with normally more than a hundred participating teams and 1500 participants on and in the ‘Suikerunie terrein’ in Groningen. We know the beautiful pictures from that futuristic environment from 2019. This was on the program for April 2020. However, corona came and everything was different and after two postponements the organization decided to organize an online event: called Momentum, because online or offline is something completely different for an event like this. It had to be an online event for 48 hours in which a self-made impressive virtual platform was the place to be to work on the challenges, provided by a large number of organizations and companies.

Online

Rutger van Zuidam, founder & CEO of the Odyssey, about this, prior to the event: “In addition to innovative results, the physical event provides incredible energy. Something that is not easy to realize online. By saying goodbye to the physical event and embracing the potential of the internet, however, completely new possibilities are created to work together and create added value. In my opinion, this new online experience will be even more catchy than the physical event. ”

A large number of complex challenges had to be solved this weekend of November 13-15. These challenges were dropped by companies, governments and non-profit organizations from the US, France, Germany, Sweden and the Netherlands, including: Vattenfall, Enexis, KLM Cargo, the Dutch National Police, the International Union for Conservation of Nature, the International Council for Environmental Law, eOn, Engie, VMware, UMCG and the Dutch Ministry of Defense. These complex problems can only be solved through large-scale collaboration and require a multi-stakeholder approach: and that is exactly what Odyssey aims for and is bringing it together in Momentum.

Sustainable

The challenges are directly linked to the UN Sustainable Development Goals. They have a global social and economic impact and cover diverse domains such as energy transition, urban development, critical infrastructure, logistics, public safety, conservation and restoration, healthcare and digital identity.

After months of intensive preparation, the more than 100 selected teams from all over the world were able to work with stakeholders, users, regulators, scientists and even other teams to build prototypes of new solutions for the challenges. They were supported by hundreds of experts from different industries, while the actual end-users were able to provide direct input and feedback for the solutions being built for them. One of the GDBC students also saw this as a big plus to participate: “We started working with many experts in the field of healthcare, but also with experts from other fields. Because the Odyssey hackathon is so big, there was always one available with expertise in every field you can think of. And if not, the organization will find them for you. ”

In addition, the teams were able to take advantage of this opportunity during Momentum by actively building a relation with supporters. For example, new stakeholders such as governments or companies could show direct interest in the solutions during the event and subsequently be part of the pilot project after Momentum, for example by being one of the first users to get started.

Software

Momentum is made up of a unique combination of components that make the online experience radically different. This is, among other things, due to Odyssey's choice to forget about the online event tools available in the market, and to develop a total new online environment that allows people to interact in the most effective way. The surroundings were certainly impressive, but as always with new technology it was not always working perfect. As one of the students said it: “The online interface that was created looked great, but as expected for such a big event, there were some bugs. This made communication difficult at first, but in the end it worked."

Unique

Momentum was thus a unique experience, where more people than ever, at any time of the event and anywhere in the world, had the opportunity to participate fully in the collaboration process; from spectator to actively involved in the future innovative projects that emerged during Momentum.

Source: (https://www.odyssey.org/).

Challenge Healthcare

One of the challenges was Healthcare. The UMCG, Municipality of Groningen, Hanze University of Applied Sciences Groningen, University of Groningen, Province of Groningen and Odyssey asked for help with the challenge of deploying the right combination of care providers, resources and time for patients in the region in order to have optimal access to acute care. The teams that are working on this challenge are committed to a fundamental change in the Dutch healthcare landscape, because a new model for emergency care must be jointly developed from regional cooperation. The GDBC team, with the heroic name Telemachos, eagerly volunteered for this challenge.

See https://www.youtube.com/watch?v=6EfGENPTMAk&feature=youtu.be for the challenge Healthcare.

Telemachos and 365Werk

GDBC students Anton Laukemper, Coert Schrijver, Gabe-Hein Dijkstra, Thomas Agterhuis and Suzanne Dechesne from the University of Groningen locked themselves up for a weekend in a perfect project space on the Osloweg where entrepreneur Wies van't Slot projectrooms in her 365Werk building offered for the team.

The final

Monday morning november 16th was finally the result of the final and the telemachos just missed the first price, but otherwise plenty of compliments for the team that offered an algorithm as a solution. A statistical model, usually used to predict the maintenance status of machines and from there known to the students, was turned to predict the health status of patients with chronic conditions. The goal is to help these patients before their condition deteriorates to the point of needing to go to the emergency department. Exactly the same idea that there is with the predictive power of machines towards maintenance.

In short, as one of the GDBC students puts it: “An algorithm that uses early diagnostic data of chronic and vulnerable patients who frequently have to deal with the health system. The algorithm is using this data, combined with medical expertise, to classify patients into five health conditions, from minimal risk to critical. Based on these health states, we can use predictive algorithms to calculate the probability that a patient will switch to another health state within a certain period of time. This can help diverse stakeholders act ahead of time before patients reach that critical condition, and it also allows hospitals to predict the capacity they need. ”

This idea and the applied 'other-way-of-thinking' created a lot of positive attention from the challenge owners, the organization and the co-participating teams. In the end it turned out to be just not enough for the main prize, but the organization and challenge owners have immediately indicated that they also want to start a follow-up with this interpretation and with the GDBC-team.

 

 

Tags: #odyssey