Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Coert Schrijver, deelnemer GDBC-team Odyssey

Datum:18 november 2020
Coert Schrijver
Coert Schrijver

English text below

Naam: Coert Schrijver.
Leeftijd: 22, NL, Zeewolde.
Studie: MscEORAS.

Plannen voor de toekomst: "Oriënteren op het gebied van econometrie / machine learning / consulting."

Waarom deed je mee met de Odyssee? "De puzzel die we moesten oplossen lag op het gebied van de gezondheidszorg, dus elke bijdrage is naar mijn mening relevant."

Wat vond je er leuk aan? "Het contact met meerdere stakeholders. Je leert ontzettend veel over het vakgebied waarin je werkt. Verder levert een vol weekend intensief brainstormen met je teamgenoten mooie momenten op."

Wat vond je niet leuk? "Vanwege de pandemie was het evenement zelf online. Ze bouwden een innovatieve, online omgeving waarin we konden werken. Dit werkte niet zoals gepland, met veel bugs."

Hoe hebben jullie allemaal de energie op peil gehouden na vertragingen door corona? "Dat gold niet voor mij. Ik kwam pas een paar maanden voor aanvang van het evenement bij het team."

Wat voor soort oplossing heeft het team bedacht? "Een algoritme dat gebruikmaakt van vroege diagnostische gegevens over chronische / kwetsbare patiënten die zijn 'geabonneerd' op het gezondheidssysteem. Het algoritme zou deze gegevens, gecombineerd met medische expertise, gebruiken om patiënten in vijf gezondheidstoestanden te classificeren van minimaal risico tot kritiek. Op basis van de gezondheidstoestand. kunnen we voorspellende algoritmen gebruiken om de waarschijnlijkheid te berekenen dat een patiënt binnen een bepaalde periode overgaat naar een andere gezondheidstoestand. Dit kan belanghebbenden helpen om op voorhand te handelen voordat patiënten de kritieke toestand bereiken, en het stelt ziekenhuizen ook in staat om de capaciteit te voorspellen die ze nodig hebben."

Wat was er goed aan jullie presentatie en wat kan er beter? "We gebruikten veel figuren en animaties. Onze uiteindelijke oplossing was echter pas een paar uur voor de deadline klaar. Daarom hadden we weinig tijd om onze oplossing te perfectioneren en te oefenen."

Zou je studenten aanraden om deel te nemen aan de Odyssee? "Het is duidelijk dat het politiek correcte antwoord hier ja zou zijn. Maar eerlijk gezegd, en voor sommigen misschien verrassend, is het evenement echt leuk. Je spreekt met zoveel belangrijke mensen, variërend van degenen die in de frontlinie werken tot CEO's. Als je ooit van plan bent om te werken in de sector van jouw uitdaging, is het ontmoeten van deze mensen zowel interessant als nuttig. Ten slotte viel er wat te winnen en zou het de moeite waard kunnen zijn om op je cv te vermelden."

Wat heb je geleerd in Odyssey? "Het combineren van technische vaardigheden met adviesvaardigheden. Beide vaardigheden zijn uitdagend en het bevestigt dat technische vaardigheden alleen nooit leiden tot een oplossing die in de praktijk zal werken. Je moet echt met belanghebbenden praten en rekening houden met hun belangen / problemen."

En wat heb je gemist? "Het fysieke element."

-------------------------------------------------------------------

Name: Coert Schrijver.
Age: 22, Dutch, Zeewolde. 
Study: MscEORAS.

Plans for the future: "Orientating in the field of econometrics/machine learning/consulting."

Why did you join the odyssey?
 "The puzzle we had to solve was in the field of health care, so any contribution is relevant in my opinion."


What did you like about it?
 "The contact with multiple stakeholders. You learn so much about the field you are working in. Furthermore, a full weekend of intensive brainstorming with your teammates leads to great moments."

What didn’t you like? "Due to the pandemic, the event itself was online. They constructed an innovative, online environment for us to work in. This didn’t work as planned, with many bugs."

How did you all keep the energy to after delays due to corona? "Not that applicable to me. I only joined the team a few months before the start of the event."

What kind of solution did your team come up with? "An algorithm that uses early diagnostic data on chronic/frail patients ‘subscribed’ to the health system. The algorithm would use this data, combined with medical expertise, to classify patients in five health states from minimal risk to critical. Based on the health states, we could use predictive algorithms to calculate the probability a patient transitions to another health state within a given period. This could help stakeholders to act in advance before patients reach the critical state, and it also allows hospitals to predict the capacity they need."

What was good of your presentation and what could be better? "We used a lot of figures and animations. However, our final solution was only finished a few hours before the deadline. Therefore, we had limited time to perfect and practice our solution."

Would you recommend students to participate in the odyssey? "Obviously, the political correct answer here would be yes. But honestly, and perhaps surprisingly to some, the event is really fun. You speak to so many important people, ranging from those that work on the frontline to CEO’s. If you ever plan to work in the sector of your challenge, meeting this people is both interesting and useful. Finally, participating also had its financial benefits and might be worth mentioning on your CV."

What did you learn in Odyssey? "Combining technical skills with consulting skills. Both skills are challenging, and it confirms that technical skills alone never result in a solution that will be thrive in practice. You really need to talk to stakeholders and keep their interests/problems into account."

And what did you miss? "The physical element."