Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Anton Laukemper, deelnemer GDBC-team Odyssey

Datum:18 november 2020
Anton Laukemper
Anton Laukemper

English text below

Naam: Anton Laukemper
Leeftijd en geboorteplaats: 25, Beckum in de regio Westfalen, Duitsland.
Studie: Cognitive Science in mijn Bachelor en Data Science en Systems Complexity in mijn Master

Waarom deed je mee aan de Odyssey: "Ik ben bij Odyssey gekomen omdat ik hou van Hackathons als leerervaring en vanwege de uitdaging. Toen ik voor het eerst over Odyssey leerde, was ik verslaafd aan de waanzinnige vooruitziende blik van de hele organisatie. Sommige oplossingen die bij Odyssey zijn gemaakt, worden gemaakt voor de wereld van 2040 of zelfs later en dat boeit mij omdat de omgeving een zeker optimisme uitstraalt. Dat trok mij erg aan. "

Wat vond je er leuk aan? "Ik vond het leuk dat we zo close waren met de challenge eigenaren en de belanghebbenden (ook al was er een grote fysieke afstand tussen ons). Niets is erger in een hackathon, dan iets maken waarvan je denkt dat het echt gaaf en grensverleggend is, om er vervolgens achter te komen dat niemand dat ooit gaat gebruiken. Onmiddellijke feedback krijgen van de domeinexperts was van onschatbare waarde."

Wat was er minder interessant? "Hoewel ik zei dat ik de visie en schaal van Odyssey Momentum erg leuk vind, moet ik ook toegeven dat het ook nadelen heeft: altijd de oplossingen promoten die we gaan creëren als 'the next big thing dat de wereld voor altijd zal veranderen 'zorgt voor veel druk. Hackathons zijn voor mij in de eerste plaats fun, niet in de zin dat ik ze niet serieus neem, maar in de zin dat ik als deelnemer plezier wil hebben in het proces. Verwachtingen die vóór het evenement werden gewekt, gaven het soms meer als 'werk' aan dan als plezier, maar toen de Hackathon eindelijk begon, genoten we er enorm van."

Hoe heb je de energie in het team gehouden? "Niet iedereen van ons had op alle momenten in de voorbereiding het volledige energieniveau meer, maar wat ik erg leuk vond aan het team, is dat iedereen zich even verantwoordelijk voelde voor het succes en dat we altijd iemand vonden om te participeren in de voorbereidingsevenementen. Als ik niet beschikbaar was bijvoorbeeld."

Waar bestond de oplossing van het team uit? "Onze oplossing kent twee toepassingen. Het is een model dat de kans op veranderingen in de gezondheidstoestand voorspelt bij patiënten met chronische aandoeningen. Enerzijds stelt dit artsen in staat om het perfecte behandelplan voor de patiënt te vinden, zodat we idealiter kunnen vermijden dat ze moeten in de eerste plaats naar de afdeling spoedeisende hulp en anderzijds zorgt het voor een betere capaciteitsplanning in de ziekenhuizen, omdat we kunnen voorspellen voor hoeveel patiënten de gezondheidstoestand zal verslechteren
tot kritische niveaus."

Wat had beter gekund? "We hadden niet veel tijd voor onze presentatie, omdat we tijdens de laatste avond van de hackathon naar onze uiteindelijke oplossing draaiden. Er is dus genoeg dat verbeterd kan worden. Toch hebben we met succes de belangrijkste use-cases laten zien en hoe belanghebbenden zouden kunnen profiteren van de model."

Zou je andere studenten aanraden om deel te nemen aan de Odyssey? "Ik zou studenten zeker aanraden om mee te doen. Een team waarmee je harmoniseert is de belangrijkste factor voor succes mijns inziens. Dat betekent niet noodzakelijk dat je met een vriendenteam mee moet doen, want het ontmoeten van nieuwe mensen met verschillende achtergronden kan heel, heel interessant zijn. (zoals het deze keer voor mij was). Maar je moet je zeker bij hen op je gemak voelen."

Wat heb je dit weekend geleerd? "Elke Hackathon leert me iets nieuws. Omdat deze niet zo code gerelateerd was als andere, heb ik praktische ervaringen opgedaan met productbeheer omdat we zoveel interviews hadden met belanghebbenden en eindgebruikers om erachter te komen wat de gebruikers echt willen zien in onze oplossing. Zodat het waarde voor hen creëert. Ik leerde ook over statistische methoden uit de econometrie, die heel dicht bij staan met wat ik heb geleerd, maar waarvan ik me nog niet bewust was."

---------------------------------------------------------------------------

NameAnton Laukemper
Age en place of birth: 25, Beckum in the region of Westfalen, Germany.
Study: Cognitive Science in my Bachelor and Data Science and Systems Complexity in my Master


Why participating in the Odyssey: "I joined Odyssey because I love Hackathons as a learning experience and because of the challenge. When I first learned about Odyssey, I was hooked by the insane foresight of the whole organization. Some solutions created at Odyssey are made for the world of 2040 or even later and that is fascinating to me because the environment radiates a certain optimism. That attracted me very much."

What did you like about it? "I liked that we were so close with the challenge leads and the stakeholders (even though there was a large physical distance between us). Nothing is worse in a hackathon, than creating something you think is really cool and groundbreaking, only to find out that nobody would ever use that. Getting immediate feedback by the domain experts was invaluable."

What was less interesting? "Even though I said that I really like the vision and scale of Odyssey Momentum, I have to admit that it also has it's downsides: Always promoting the solutions that we are about to create as 'the next big thing that will change the world forever' creates a lot of pressure. For me, Hackathons are first and foremost fun events, not in the sense that I don't take them seriously, but in the sense that I as the participant want to have fun in the process. The huge expectations that were created before the event sometimes made it feel more like 'work' than fun, but when the Hackathon finally started, we enjoyed it a lot."

How did you keep the energy in the team? "Not everyone of us had full energy levels at all moments in the preparation, but what I really liked about the team is that everyone felt equally responsible for success and we always found somebody to step in for the preparation events, when I was not available for example."

What was the teams solution? "Our solution has two applications. It is a model that predicts the probability of health status changes in patients with chronic conditions. On the one hand, this allows doctors to find the perfect treatment plan for the patient, such that we can ideally avoid that they have to go to the emergency department in the first place, and on the other hand, it allows for better capacity planning in the hospitals, because we can predict for how many patients the health status will deterioate
to critical levels."

What could have been better? "We did not have much time for our presentation because we pivoted to our final solution in the last night of the hackathon. So there is enough that could be improved. Nevertheless, we sucessfully showed the main use cases and how stakeholders would gain from the model."

Would you recommend participating in the Odyssey to other students? "I would definitely recommend students to apply. A team with which you harmonize is the most important factor to success imo. That does not necessarily mean that you have to apply with friends, because meeting new people with different backgrounds can be very, very advantageous (such as it was for me this time), but you should definitely feel comfortable with them."

What did you learn this weekend? "Every Hackathon teaches me something new. Since this one was not as code heavy as others, I gathered practical experiences in product management because we had so many interviews with stakeholders and end users to figure out, what the users really want to see in our solution, so that it creates value for them. I also learned about statistical methods from econometrics, that are very close to what I have learned, but which I was not yet aware of. I did not miss anything in particular."

Tags: #odyssey