Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Energy Business and Economics Research
Faculty of Economics and Business
Centre for Energy Business and Economics Research
Header image Centre of Expertise CEnBER

Toekomstige markten voor duurzame gassen en waterstof

Datum:17 september 2019

[English version below]

prof. dr. Machiel Mulder
prof. dr. Machiel Mulder

Hoogleraar José Luis Moraga, hoogleraar Machiel Mulder en Peter Perey onderzochten de economische vooruitzichten voor duurzame gassen en waterstof. Zij publiceren hun bevindingen in het CERRE-rapport ‘Future markets for renewable gases and hydrogen: What would be the optimal regulatory provisions?’. De onderzoekers doen voorstellen voor een optimaal reguleringskader, met het doel om het potentieel voor duurzame gassen en waterstof te helpen ontplooien in het kader van de Europese doelstellingen voor decarbonisatie.

De studie bevestigt het marktpotentieel van biomethaan en waterstof in de EU, maar constateert dat de huidige productiekosten voor beide variëren van twee tot vijf keer de huidige prijs van aardgas op de groothandelsmarkt. Zonder steun zal dit kostenverschil waarschijnlijk hun concurrentievermogen in Europa belemmeren.

Europa's doelstellingen voor decarbonisatie

De auteurs van deze studie doen aanbevelingen om het potentieel van deze gassen te helpen ontplooien in het kader van Europa's doelstellingen voor decarbonisatie. Zij verklaren: ‘Ondanks het enorme productiepotentieel in Europa is het zeer onwaarschijnlijk dat duurzame gassen en waterstof zich op een behoorlijke manier een weg door de markt banen, tenzij voldoende ondersteuning wordt geboden. Als Europese beleidsmakers zo goed mogelijk gebruik willen maken van het decarbonisatiepotentieel van waterstof en duurzame gassen, moeten ze verder denken dan de EU-doelstellingen en kosteneffectieve ondersteuningsprogramma's invoeren, de toegang van deze gassen tot het net vergroten, de transparantie en interoperabiliteit van de Garanties van Oorsprong vergroten en de impact van dit beleid in de loop der jaren meten.’

1. Stel doelen voor de afzet van biomethaan in de EU in 2030 en 2050 en herbeoordeel deze in 2028

Beleidsmakers moeten Europese doelen stellen om de intrede van duurzame gassen en waterstof op de markt te bevorderen. Het aandeel biomethaan in de EU-markt zou in 2030 10% moeten bedragen en tussen de 30% en 50% in 2050, afhankelijk van het tempo waarin de vraag naar aardgas in de EU daalt. Verder blijkt uit dit rapport dat waterstof uit aardgas op basis van CCS-technologie momenteel de meest kosteneffectieve oplossing is. Duurzame waterstof uit elektriciteit kan op de korte termijn namelijk nauwelijks concurrerend zijn, vanwege de verwachte schaarste van duurzame elektriciteit in het systeem en de beperkte tijd waarin de elektriciteitsprijzen voldoende laag zijn. De auteurs stellen ook dat alle waterstof die in 2050 geproduceerd wordt, koolstofvrij moet zijn. Ten slotte moeten deze doelstellingen ook worden vastgelegd in landelijke energie- en klimaatplannen om hun succes te verzekeren.

2. Garandeer de traceerbaarheid van duurzame gassen via een certificatiesysteem

Normen voor duurzame gassen moeten op Europees niveau worden vastgesteld, waardoor certificaten voor de Garantie van Oorsprong (GO's) onderling uitwisselbaar worden gemaakt en compatibiliteit met de Europese emissiehandel (ETS) wordt gewaarborgd. Verder beveelt het rapport een evaluatie aan van de transparantie en marktliquiditeit van de huidige benadering van de massabalans die wordt gebruikt in de internationale handel in GO’s.

3. Vergemakkelijk de toegang tot de gasinfrastructuur voor producenten van duurzame gassen

Voorzieningen voor duurzame gassen kunnen korting worden gegeven op vaste netwerkkosten voor toegang tot het gasnetwerk. Ze kunnen ook voorrang krijgen bij grote drukte.

4. Introduceer ondersteuningsschema's om het speelveld gelijk te maken

De auteurs merken op dat biomethaan en waterstof grotere kansen hebben om op de markt te concurreren als er een sterk CO2-prijssignaal wordt afgegeven. Ze raden beleidsmakers aan om productieondersteuningsprogramma's op te zetten om de vraag naar duurzame gassen en waterstof te stimuleren. Deze middelen moeten concurrerend zijn, op aanbestedingen gebaseerd en mechanismen bevatten om zich aan te passen aan kostenontwikkelingen.

Máximo Miccinilli, directeur Energie van CERRE, concludeert: ‘De studie toont aan dat er veel meer moet worden gedaan dan alleen doelen stellen voor duurzame gassen en waterstof. Het gaat ook over hoe we de potentiële integratie en de koppeling tussen gas, elektriciteit en andere sectoren in Europa in de komende decennia gaan herdefiniëren.’

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[English version]

Future markets for renewable gases and hydrogen


The in-depth study “Future markets for renewable gases and hydrogen: What would be the optimal regulatory provisions?” by Professor José Luis Moraga, Professor Machiel Mulder and Peter Perey explores the economic outlook for renewable gases and hydrogen and makes proposals for an optimal regulatory framework to help unfold their potential in light of Europe’s decarbonisation objectives.

The study confirms the market potential of bio-methane and hydrogen in the EU but finds that the current production cost for both ranges from two to five times the current price of natural gas in the wholesale market. In the absence of support, this cost difference will likely impede their competitiveness in Europe.

Europe’s decarbonisation objectives

The authors provide recommendations to help unfold their potential in light of Europe’s decarbonisation objectives. ‘Despite massive production potential in Europe, it is very unlikely that renewable gases and hydrogen will properly work their way through the market unless adequate support is put in place’, explain the authors of the study. ‘If European policy makers want to make the best use of the decarbonisation potential brought by hydrogen and renewable gases, they must think beyond EU targets and introduce cost-effective support schemes, increase their access to the grid, reinforce the transparency and interoperability of Guarantees of Origin and measure the impact of these policies over time.’

1. Set EU targets for bio-methane by 2030 and 2050 and review them by 2028

Policy makers should set European-wide targets to help renewable gases and hydrogen enter the market. The bio-methane EU market share should reach 10% by 2030 and between 30% and 50% by 2050, depending on the pace at which EU natural gas demand falls. In addition, the report considers that natural gas sourced hydrogen based on CCS technology is the most cost-effective solution to date. Indeed, renewable electricity-sourced hydrogen may hardly be competitive in the short run, due to the expected scarcity of renewable electricity in the system and the limited time for which electricity prices are sufficiently low. The authors also state that all hydrogen produced by 2050 should be carbon-free. Finally, these targets should also be enshrined in the design of National Energy and Climate Plans to ensure their success.

2. Guarantee the traceability of renewable gases via a certification system

Standards for renewable gases should be set at European level, making certificates for the Guarantee of Origin (GOs) interchangeable between Member States and ensuring compatibility with the ETS. Furthermore, the report recommends evaluating the transparency and market liquidity of the current mass-balancing approach which is used in the international trade of GOs.

3. Facilitate access to the gas infrastructure for renewable gases producers

Renewable gases facilities could be given a discount on fees for fixed network costs for accessing the gas network. They may also be given priority access in case of congestion.

4. Introduce support schemes to level the playing-field

The authors note that bio-methane and hydrogen would have greater chances to compete in the market with a strong CO2 price signal. They recommend that policy makers create production support schemes to foster the demand for renewable gases and hydrogen. These instruments should be competitive, tender-based, and incorporate mechanisms to adapt to cost developments.

‘The study shows that there is much more to be done than just setting targets for renewable gases and hydrogen. It is also about how we will redefine the potential integration and coupling between gas, electricity and other sectors in Europe in the next decades’, concludes Maximo Miccinilli, CERRE’s Director for Energy.