Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2016

Serious gaming in operations management en logistiek

1. Toepassingen van games in de logistiek

Introductie (Durk-Jouke van der Zee - Rijksuniversiteit Groningen)

De kansen en mogelijkheden van serious gaming in de logistieke sector (Bas van Bree - TKI Dinalog)

Inhoud: Serious gaming lijkt overal op te komen in de logistiek. Een bekend en veel gebruikt voorbeeld van serious gaming is Fresh Connection, waarbij supply chain management theorie in een game op praktische wijze wordt overgebracht aan cursisten. De game wordt toegepast in onderwijs en bij bedrijfsleven met inmiddels een indrukwekkend track record. In recente onderzoekstrajecten zijn games ontwikkeld die specifieke aspecten in de logistiek benaderen, zoals stadslogistiek, gain sharing in samenwerkingsverbanden etc. In deze sessie wordt ingegaan op de waarde van serious gaming. Het is een serieus middel om bewustwording te creëren en processen in de logistiek inzichtelijk te maken en effectiever te laten werken. Aan de hand van een aantal voorbeelden maakt u kennis met de toepassingen.

Kort CV spreker: Bas van Bree is werkzaam als programma ontwikkelaar bij TKI Dinalog. Hij is verantwoordelijk voor de roadmap 4C – cross-chain control centers – waarbinnen de afgelopen jaren ruim 40 onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd. In deze onderzoeken is gewerkt aan fundamenteel onderzoek en praktisch toepasbare resultaten, waaronder ook toepassing van serious gaming. Voordat Bas van Bree als programmaontwikkelaar is gestart, is hij tien jaar werkzaam geweest als adviseur supply chain en logistiek.


2. Games ontwerpen

Naar een gepersonaliseerde leerweg binnen game ontwerp (Marjo Smit - Mindtracks Productions)

Inhoud: Organisaties verwachten van medewerkers dat ze werkprocessen kritisch kunnen analyseren en systematisch verbeteren. De vaardigheden om deze zogenaamde “lean transformatie” tot stand te brengen worden vaak via cursussen en scrumteams geleerd. WorkXperience is een methodische aanpak voor het ontwikkelen en beheren van simulation-based serious games waarmee het individuele leerproces van medewerkers kan worden begeleid en gestuurd. Spelsituaties worden gecreëerd middels computersimulaties van werkprocessen. De presentatie toont een aantal praktijkvoorbeelden waarin het gebruik van simulation based serious games is onderzocht: Het gaat hierbij om doelstellingen als het stimuleren van actieve betrokkenheid (storyline approach) en het verhogen van efficiëntie van leerprocessen (education) en de effectiviteit van verbeelding (modelling). En de mogelijkheid dat spelers verschillende scenario’s kunnen testen in een korte periode.

Kort CV spreker: Marjo Smit is informatie-architect en werkt zowel als zelfstandige(Mindtracks Productions) als in dienstverband (Provincie Groningen). Smit ontwikkelt scenario’s op basis van didactische én bedrijfskundige inzichten. Met de scenariomethode ‘Dynadidactica’ maakt zij de verbinding tussen de dagelijkse praktijk, het organisatiebeleid en serious gaming. Samen met Riezebos en Van der Zee werkt zij aan het project WorkXperience: Simulation based serious gaming for sustainable lean transformation of manufacturing. In dit kader zijn trailers gemaakt voor Philips, het Refajaziekenhuis en de IJkdijk (Information Society Technologies (IST 2006)). Voor provincie Groningen ontwikkelt zij een serious game Crisismanagement.

Ontwikkeling van simulation-based serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming (Durk-Jouke van der Zee - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Serious games kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het logistieke onderwijs en de valorisatie van logistieke oplossingen. Als zodanig wordt het potentieel van serious games voor de logistieke sector breed onderschreven. Dit potentieel vind zijn weerslag echter onvoldoende in gerichte aanpakken en hulpmiddelen voor game ontwerp. Het succes van een game leunt (te) sterk op de ervaring van de ontwikkelaar(s) en zijn of haar creatief vermogen. Consequenties hiervan betreffen zowel de effectiviteit van games, de efficiency van hun ontwerp, en de mogelijkheden voor (her)gebruik. Of nog sterker: onwetendheid over hoe de ontwikkeling van games aan te pakken, kan de inzet van games hinderen. Aan de hand van een recent ontwikkelde game ten behoeve van het logistieke onderwijs in de gezondheidszorg wordt een nieuwe aanpak voor het ontwerp van games geïntroduceerd, geïllustreerd en geëvalueerd.

Kort CV spreker: Durk-Jouke van der Zee is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoekprojecten richt hij zich op het ontwerp en gebruik van computersimulatiemodellen ter ondersteuning van logistieke besluitvorming. Meerwaarde van dergelijke modellen ligt zowel in de directe betekenis voor besluitvorming - middels precieze inschattingen van de logistieke prestaties van onderliggende bedrijfsprocessen, als in het verschaffen van inzichten in het hoe en waarom van te verwachten prestaties in kosten en tijd. Naast nieuwe toepassingsgebieden, zoals de gezondheidszorg, staan in het onderzoek nieuwe toepassingen, zoals gaming, centraal. Als docent is hij een actief gebruiker van logistieke games.


3. Toepassingen van serious games in onderwijs en training

Games in Nederland: kracht van samenwerking, onderzoek en financiering (Irmgard Noordhoek - Dutch Gaming Association / CLICKNL games)

Inhoud: De creatieve industrie heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een ambitieuze, goed georganiseerde topsector. Om de kracht van de creatieve industrie te behouden en versterken is het nodig om een brug te slaan tussen onderzoek, creativiteit en bedrijfsleven. Dat is één van de belangrijkste voorwaarden voor nieuwe kennis en succesvolle innovatie. Hoe zowel de topsector Creatieve Industrie als de overheid dit stimuleert en faciliteert, komt in deze lezing aan de orde.

Kort CV spreker: Irmgard Noordhoek is als onder andere programma manager werkzaam bij CLICKNL | GAMES. Deze organisatie richt zich op het stimuleren van samenwerking tussen kennisinstellingen en Nederlandse bedrijven binnen de game industrie, maar ook op de cross-over met organisaties buiten de creatieve industrie. Ze was voorheen werkzaam voor diverse regionale organisaties en overheden om lokale creatieve industrie te helpen ontwikkelen.

Ervaringen met Lean games in het onderwijs (Jan Riezebos - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Lean games zijn populair in onderwijs en training. Door middel van een spelsimulatie (fysiek of virtueel) kunnen leerdoelen worden behaald die de essentie van lean denken betreffen: werken met en verbeteren van standaarden, durven experimenteren, realiseren van verbeteringen, denken in waarde-toevoeging binnen processen, et cetera. In deze interactieve lezing delen we wederzijdse ervaringen met lean games in het onderwijs.

Kort CV spreker: Jan Riezebos is universitair hoofddocent operations en wetenschappelijk directeur van de Careers Company van de faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van hulpmiddelen en methoden om processen in organisaties te verbeteren door andere manieren van inrichting, planning en aansturing.


4. Verificatie & validatie van serious games; Game Technologie

Verificatie & validatie van serious games (Jeroen Voogd - TNO)

Inhoud: Verificatie en Validatie (V&V) voor modellen, simulaties en serious games (samengevat als M&S), zijn activiteiten die antwoord zoeken op de vragen "Wordt het juiste middel gebouwd/gebruikt?" (validatie) en "Wordt het middel juist gebouwd/gebruikt?" (verificatie). Bij de beslissing om een M&S middel in te zetten speelt gebruiksrisico een belangrijke rol. Over het algemeen is er maar beperkt tijd en geld beschikbaar voor V&V, en moet dus de beste balans tussen risico, kosten en resultaten gevonden worden.

Deze presentatie geeft een overzicht van de huidige aanbevolen methode om V&V voor M&S uit te voeren: de Generic Methodology for Verification and Validation, GM-VV. Om de praktische implementatie daarvan duidelijk te maken wordt de Public Order Management (POM) serious game als case study genomen. Deze serious game is door TNO ontwikkeld voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) om commandanten efficiënter te trainen in het omgaan met grote groepen. In deze game worden de eigen eenheden gesimuleerd, bijvoorbeeld hun formatie, en de te managen groepen (hun bewegingen en agressieniveau). Gedurende de ontwikkeling zijn een aantal evaluaties gehouden met studenten en medewerkers van de KMar. Validatieresultaten geven aan dat het een waardevol middel is voor de training van POM pelotons.

Kort CV spreker : Jeroen Voogd is a member of the scientific staff at the Modeling, Simulation and Gaming Department of TNO Defense, Security and Safety. He holds a Ph.D. in Computational Physics from the University of Amsterdam in the field of modeling and simulation of biophysical systems on parallel distributed computation platforms. His current research interests include decision support with simulation, validity and simulation system engineering technology. Currently he is the TNO technical principle for verification and validation (V&V) within the Dutch V&V expertise center Q-tility.

360° visualisatie in het operations management onderwijs (Wout van Wezel - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: Voor studenten Operations Management is het van belang dat zij tijdens hun studie ervaring opdoen met productieprocessen in fabrieken om inzicht te ontwikkelen in de dynamiek hiervan. Door de toenemende studentenaantallen is het echter steeds moeilijker om excursies te organiseren naar fabrieken waar studenten kunnen zien hoe een productieproces er daadwerkelijk aan toe gaat. Met 360° video willen we studenten Operations Management hiervoor een alternatief bieden. Door toepassing van 360° video-opnamen kunnen studenten op een levensechte en interactieve manier kennismaken met productieprocessen. 360° video geeft de illusie zelf rond te kunnen kijken in een ‘live’ proces. Hierdoor krijgen studenten een beter beeld van de dynamiek van een productieproces. Tijdens de presentatie tonen we een platform waarin docenten en studenten met elkaar kunnen discussiëren over productieinrichting via 360° video’s.

Kort CV spreker: Wout van Wezel is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Operations, waar hij onderzoek doet naar planning en planningsprocessen. Zijn focus ligt op de wijze waarop planners denken, (samen)werken, en gebruikmaken van computerondersteuning. Daarnaast is hij actief voorstander van onderwijsvernieuwing door gebruik van IT.

Kort CV: “Onderwijs is meer dan alleen het overbrengen van lesstof, we moeten studenten verwonderen en intrinsiek motiveren voor ons vakgebied”. Jon Hummel is student in de master Technology & Operations Management en betrokken als student-assistent bij de afdeling Educational Support and Innovation. Daarnaast verzorgt hij ook onderwijs bij verschillende bedrijfskundige vakken.

Afsluiting (Durk-Jouke van der Zee - Rijksuniversiteit Groningen)

Laatst gewijzigd:21 januari 2019 15:45