Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekPublicerenAuteursrecht

Auteursrecht

Auteursrechten

Wanneer u als onderzoeker een artikel publiceert, heeft u per direct te maken met auteursrecht. Op deze pagina vindt u de volgende informatie over het onderwerp auteursrecht:


Auteurswet

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk (letterkunde, wetenschap of kunst) om dit werkt openbaar te maken en te vermenigvuldigen. Het auteursrecht ontstaat automatisch op het moment dat de maker het werk maakt. De auteur hoeft daarvoor niets aan te vragen of te registreren (artikel 1 van de Auteurswet).

Rechten voor de maker

De maker van een werk is degene die de geestelijke creatie tot stand heeft gebracht (artikel 4 Auteurswet). De maker is bijna altijd ook de auteursrechthebbende; degene die het auteursrecht heeft. De Auteurswet kent ook een aantal bepalingen en afwijkingen van de hoofdregel (artikel 7 Auteurswet). Echter, de heersende praktijk op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is bij Nederlandse universiteiten anders; niet de universiteit als werkgever, maar de onderzoeker wordt als maker aangemerkt.

Overdracht auteursrecht

Als de maker een privé-persoon is, duurt auteursrecht tot 70 jaar na zijn dood; het recht gaat over op de erfgenamen. Als de maker een instelling is, duurt het auteursrecht tot 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het werk.

Artikel 2 van de Auteurswet bepaalt dat gehele of gedeeltelijke overdracht van auteursrecht alleen schriftelijk kan plaatsvinden. De overdracht bestrijkt alleen die bevoegdheden die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vermeld of die noodzakelijk uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeien.

Licentie

Met een licentie kan eenzelfde resultaat bereikt worden als met een overdracht. Een licentie is niets anders dan de toestemming van een auteursrechthebbende aan een ander om bepaalde handelingen die vallen onder het auteursrecht uit te voeren. Anders dan bij overdracht behoudt de maker bij een licentie het auteursrecht.

Auteursrecht behouden

De Nederlandse Universiteiten hebben een modelovereenkomst ontwikkeld waarmee een auteur zijn auteursrecht behoudt.

Laatst gewijzigd:20 september 2017 12:02
printView this page in: English