Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

TVM Challenge Future of Work

Datum:21 november 2020
Auteur:drs. ing. Bas Baalmans
TVM Challenge Future of Work
TVM Challenge Future of Work

English text below

“Natuurlijk willen en moeten we als TVM geld verdienen en omzet draaien, maar je mensen zijn het allerbelangrijkste. Je personeel gemotiveerd houden, dat ze geïnspireerd blijven, helemaal in deze tijden waarin volop van huis-uit gewerkt wordt is o zo belangrijk. Mede daarom zijn deze sessies voor ons belangrijk om daar attent in te blijven.” Arjan Bos, CEO van TVM, transportverzekeraar uit Hoogeveen, was duidelijk na afloop van de online Business Challenge Future of Work waarin drie groepen studenten zojuist een drietal presentaties hadden voorgeschoteld met volop adviezen op HR-gebied.

TVM, in de persoon van HR-manager Monique Stoop en haar collegae Erik Drenth (Manger International Desk) en Emile Kaal (Adjunct CFO) namen de uitdaging graag aan om in de verdergaande samenwerking tussen RUG / GDBC en TVM een challenge neer te leggen op HR-gebied. In één dagdeel en online in de blackboard Collaborate ruimte van de universiteit.

Uitdaging

Zelfrijdende auto's, drones etcetera - de transportsector verandert dynamisch en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Als marktleider voor verzekeringen in de hele branche speelt TVM een sleutelrol bij het aangaan van de uitdagingen waarmee weg- en watertransportbedrijven in de wereld van vandaag worden geconfronteerd. Digitale innovatie is de belangrijkste motor voor al deze uitdagingen en veranderingen en zal niet alleen ons bedrijfsmodel beïnvloeden, maar ook de manier waarop we werken en daarmee ons personeelsbestand. Zo luidt de uitdaging voor TVM. “En digitalisering brengt dus een HR-uitdaging met zich mee voor onze organisatie”, vult Stoop aan.

TVM had ter voorbereiding dit in een drietal zaken verder uitgewerkt.

  • Welke impact / consequenties heeft digitale innovatie op de vaardigheden en competenties van onze medewerkers in het primaire proces (verzekeringsproces)?
  • Hoe moeten we de verandering (proces) organiseren die gepaard gaat met de veranderende vaardigheden en competenties, binnen ons huidige personeelsbestand?
  • Hoe creëren we persoonlijke verbondenheid in een digitale (werk) omgeving?

Nuttig

Daarmee trapte TVM deze middag af. GDBC had vervolgens met de inzet van Wilco Bontenbal, HR-consultant bij Quintop, een korte masterclass ‘HR en digitale innovatie’ geregeld voor de theoretische onderbouwing van de studenten waarna in drie deelgroepen met Stoop, Drenth en Kaal als challenge-owners en onder verdere begeleiding van Wijnand Aalderink, Nicolai Fabian en Bas Baalmans van de RUG de studenten aan de slag gingen. Een paar uur later werd de digitale challenge afgerond met de drie presentaties vol adviezen op de drie deelvragen. Een voor de studenten als TVM nuttige en uitermate leerzame middag.

---------------------------------------------------

 “Of course, as TVM, we want and have to earn money and generate turnover, but our people are the most important thing. Keeping your staff motivated, that they remain inspired, especially in these times when a lot of work is done from home is very important. Partly for this reason, these sessions with the university are important for us to join. ” Arjan Bos, CEO of TVM, transport insurer in Hoogeveen, was clear after the online Business Challenge Future of Work in which three groups of students had just presented three presentations with plenty of advice in the HR field.

TVM, in the person of HR manager Monique Stoop and her colleagues Erik Drenth (Manger International Desk) and Emile Kaal (Adjunct CFO), gladly accepted the challenge. In half a day and online in the blackboard Collaborate room of the university.

Challenge

Self-driving cars, drones etcetera - the transport sector is changing dynamically and new developments follow each other at an ever faster pace. As the industry leader for insurance across the industry, TVM plays a key role in addressing the challenges road and water transportation companies face in today's world. Digital innovation is the main driver for all these challenges and changes and will affect not only our business model, but also the way we work and thus our workforce. This is the challenge for TVM “And digitization therefore entails an HR challenge for our organization”, Stoop says.

TVM had elaborated this further in three cases in preparation.

- What impact / consequences does digital innovation have on the skills and competences of our employees in the primary process (insurance process)?
- How should we organize the change (process) associated with the changing skills and competences within our current workforce?
- How do we create personal connection in a digital (work) environment?

Useful

TVM started this afternoon with their challenges. GDBC, with Wilco Bontenbal, HR consultant at Quintop, had arranged a short masterclass 'HR and digital innovation' for the theoretical foundation of the students, after which in three subgroups with Stoop, Drenth and Kaal as challenge owners and under further assistance by Wijnand Aalderink, Nicolai Fabian and Bas Baalmans of the University of Groningen, the students got to work. A few hours later, the digital challenge was completed with the three presentations full of advice on the three sub-questions. A useful and extremely educational afternoon for students and TVM.

 

 

Over de auteur

drs. ing. Bas Baalmans
drs. ing. Bas Baalmans
Projectleider Groningen Digital Business Centre (GDBC)

Link: /staff/b.s.baalmans/