Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Studenten ontwikkelen blockchain-gedreven Workflow Software zonder codering in succesvolle workshop.

Datum:11 april 2022

See English text below

Na succesvolle afronding van de Learning Community “Blockchain and Business Processes” is een geselecteerde en ambitieuze groep doorgegaan met de vervolgcursus “Workflow Engineer” aangeboden door FlowChain Academy en NorthChain. Deze cursus omvatte geavanceerde uitdagingen op het gebied van proces- en datamodellering en verdere verkenning van het gebruik van private blockchain-technologie voor organisaties. Het uiteindelijke doel van deze cursus was om studenten voor te bereiden op het modelleren, analyseren, verbeteren en implementeren van bedrijfsprocessen met behulp van de NorthChain OLE-methode om blockchain-gestuurde workflowsoftware te ontwikkelen.

Na verschillende interactieve sessies, bestaande uit zowel hoorcolleges als opdrachten, maakten de studenten kennis met een case study verzorgd door SAMEEN. SAMEEN is een duurzaam projectbureau gevestigd in Groningen voor young professionals. Het bureau richt zich op technische, maatschappelijke, organisatorische en marketing- en communicatieprojecten, allemaal gerelateerd aan duurzaamheid. De wervingsstrategie van SAMEEN is om te werken met openstaande vacatures waarop studenten kunnen solliciteren. Aangezien het bedrijf groeit, is het voor SAMEEN erg belangrijk om duurzame processen te ontwerpen en te implementeren.

De specifieke casus die aan de studenten werd voorgesteld, was gericht op HR-processen, waaronder de processen van aanvraag tot goedkeuring/afwijzing en goedkeuring tot voltooiing. De studenten hebben eerst de huidige situatie verkend, inclusief de huidige manier waarop processen zijn ingericht en de IT-systemen die worden gebruikt. Daarom werden de studenten, als workflow engineers, gevraagd om het huidige proces te analyseren en te verbeteren om een ​​verbeterd proces te implementeren in een workflow management systeem. De studenten modelleerden hun verbeterde processen met behulp van FlowChain's eigen modelleertaal genaamd GOLE. Deze procesmodellen, samen met een bijbehorende gegevenstabel die de gegevens vastlegt die bij elke stap van het proces moeten worden geproduceerd en verbruikt, werden met behulp van de technologie van NorthChain direct vertaald in foutloze privé-blockchain-code.

Het resultaat is een volledig werkende demo van een workflow management systeem voor SAMEEN, bestaande uit een dashboard voor elke rol die bij deze processen betrokken is. Het dashboard ondersteunt deze rollen bij het uitvoeren van hun taken en geeft realtime inzicht in alle relevante informatie, zoals KPI's en openstaande taken. De onderliggende private blockchain-technologie zorgt ervoor dat elke transactie in het proces onveranderlijk wordt vastgelegd om een ​​compleet auditspoor te creëren. Zo kunnen taken die vertrouwen vereisen voor een effectieve uitvoering, zoals het ondertekenen van contracten en het uitwisselen van informatie, efficiënter worden georganiseerd. Hoewel de studenten erkenden dat de case study het niet mogelijk maakte om het volledige potentieel van private blockchains te ontplooien, was het interessant om te zien dat de nieuwe technologie gemakkelijk kan worden toegepast in zakelijke contexten om een ​​beschermde technologische ruggengraat te bieden om bedrijfsprocessen uit te voeren.

De cursus Workflow Engineer werd voor de eerste keer georganiseerd door GDBC en gezien het succes zal de cursus opnieuw worden aangeboden voor ambitieuze studenten die de LC “Blockchain en Business Processen” met succes hebben afgerond. De cursus duurt ongeveer 6 weken, waarvan de studenten slechts 2 weken aan de case werken om een ​​workflowbeheersysteem te creëren met behulp van de tooling van NorthChain.

Students develop blockchain-driven Workflow Software without coding in successful workshop.

Upon successful completion of the Learning Community “Blockchain and Business Processes”, a selected and ambitious group continued with the follow-up course “Workflow Engineer” offered by FlowChain Academy and NorthChain. This course encompassed advanced process and data modelling challenges and further exploration of the use of private blockchain technology for organizations. The final objective of this course was to prepare students to model, analyse, improve, and implement business processes using the NorthChain OLE-method to develop blockchain-driven workflow software.

After several interactive sessions, consisting of both lectures and assignments, the students were introduced to a case study provided by SAMEEN. SAMEEN is a sustainable project agency located in Groningen for young professionals. The firm focuses on technical, societal, organisational, and marketing and communication projects, all related to sustainability. SAMEEN’s recruitment strategy is to work with open vacancies on which students can apply. As the company is growing, it is very important for SAMEEN to design and implement sustainable processes.

The specific case introduced to the students focused on HR-processes, which include the application-to-approval/rejection and approval-to-completion processes. The students first explored the current situation, including the current way to processes are organized and the IT-systems that are used. Accordingly, the students, as workflow engineers, were asked to analyse and improve the current process to implement an improved process in a workflow management system. The students modelled their improved processes using FlowChain’s own modelling language called GOLE. These process models, together with an accompanying data table capturing the data to be produced and consumed at every step of the process, were directly translated into error-free private blockchain code using NorthChain’s technology.

The result is a fully working demo of a workflow management system for SAMEEN, consisting of a dashboard for every role involved in these processes. The dashboard supports these roles in the execution of their tasks and provides real-time insights into all relevant information, such as KPIs and open tasks. The underlying private blockchain technology ensures that every transaction in the process is immutably logged to create a complete audit trail. As such, tasks that require trust for effective execution, such as the signing of contracts and exchanging information, can be organized more efficiently. Although the students acknowledged that the case study did not allow to unfold the full potential of private blockchains, it was interesting to see that the novel technology can be easily applied in business contexts to provide a safeguarded technological backbone to execute business processes.

The Workflow Engineer course was organized for the first time by GDBC and given its success the course will be offered again for ambitious students who successfully completed the LC “Blockchain and Business Processes”. The course takes approximately 6 weeks, of which the students work on the case for only 2 weeks to create workflow management system using NorthChain’s tooling.