Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Onderzoeksassistent GDBC Nicolai Fabian: 'We staan pas aan het begin van de digitale mogelijkheden'

Datum:04 oktober 2018
Auteur:drs. ing. Bas Baalmans
Nicolai Fabian
Nicolai Fabian

[English version below] Nicolai Fabian (26) is geboren en getogen in Duitsland en recentelijk gestart als onderzoeksassistent bij het Groningen Digital Business Centre (GDBC). Groningen was niet zijn eerste kennismaking met het studentenleven in Nederland, want zijn bachelor behaalde Fabian aan de Universiteit Twente in Enschede. “Daar heb ik de focus op digitale marketing opgedaan, naast mijn studie werkte ik hier namelijk bij een online bedrijf”, licht hij toe.

Het onderzoekswerk heeft Fabian vervolgens in noordelijke richting gebracht, want die mogelijkheden bracht de Rijksuniversiteit Groningen in het algemeen en het GDBC in het bijzonder hem. Wat trekt hem zo aan deze digitale onderwerpen? “Voorheen had ik veel interesse in de klantzijde, maar later kreeg ik meer oog voor de organisaties. Ik vind het boeiend om te zien hoe organisaties omgaan met die veelheid aan keuzes die er zijn op het gebied van technologische ontwikkelingen. Je kunt er zo veel mee en dus ook organisaties, en in bredere context de maatschappij, hiermee helpen.” Deze interesses heeft Fabian altijd al gehad. Niet zozeer in het daadwerkelijk bouwen van al deze nieuwe technologieën, maar vooral de toepassingen ervan. “Kijk alleen al naar het verschil in studeren van vandaag de dag en de tijd waarin mijn hoogleraren van nu studeerden”, geeft de onderzoeker als voorbeeld aan.

“We staan pas aan het begin van wat er mogelijk is op het gebied van datacollectie en analyse. Er zijn talrijke mogelijkheden op bijvoorbeeld het gebied van besluitvorming, het prestatieniveau van organisaties en inzicht voor consumenten. Er zit geen stop op, dit is een on-going proces zonder eind. Kijk alleen maar hoe het ooit met de telefoon begonnen is en wat we nu daar mee doen.” Naast de inhoud is het vooral het onderzoek dat Fabian bindt. “We weten nog niet zo heel veel in de theorie over deze materie. We zien wel een digitale transformatie bij bedrijven, maar kwantificeren kunnen we deze nog niet. Dit is eveneens voor de maatschappij relevant, want er zitten ook negatieve aspecten aan digitale transformatie. Je kunt medewerkers van bedrijven helpen hoe ze hier mee om moeten gaan.” 

Daarmee is ook het onderwerp waar Nicolai Fabian mee aan de slag gaat benoemd, namelijk de zogenaamde digitale transformatie bij bedrijven. Het GDBC heeft in Samenwerking Noord een mooie partner gevonden die graag participeert in dit onderzoek. “Het plan is een instrument te ontwikkelen met inzet van literatuur en theorie. Vervolgens willen we dit door middel van interviews met organisaties die gelieerd zijn aan Samenwerking Noord verder ontwikkelen en testen bij andere organisaties van onder andere Samenwerking Noord. Aan de hand van de uitkomsten kunnen we dan weer door ontwikkelen. Dat is wat we de komende maanden gaan doen. En daarna? Als het goed en bewezen blijkt dan kunnen we een brede survey uitzetten richting het meten van de digitale transformatie bij bedrijven. Als het nog onvoldoendeblijkt, dan doen we een stap terug en gaan we opnieuw het proces door.” De begeleiding van Fabian ligt in handen van de hoogleraren John Dong, Peter Verhoef en Thijs Broekhuizen van de Rijksuniversiteit Groningen. Bas Baalmans verzorgt vanuit het GDBC in zijn rol als projectleider de connectie met de te benaderen bedrijven en organisaties.  

Fabian is onderzoeker in hart en nieren. De vrijheid om op zoek te gaan naar de antwoorden op die ene vraag fascineert hem. “Het is zo uitdagend om dat proces te volgen. Kennis krijgen is gemakkelijk vandaag de dag maar het is de kunst om te beoordelen wat goed is en wat minder, waar ik wat aan heb en wat nutteloos is. Kritisch zijn is een noodzakelijke vaardigheid, naar jezelf en naar anderen. Daarnaast is onderzoek niet iets wat je in je eentje op je kamer doet, je doet dit samen. Je kunt het vergelijken met het opstarten van je eigen bedrijf, een startup bijvoorbeeld. Je werkt aan je project, je krijgt feedback, je doet een stap terug, soms twee vooruit en zodoende wil je steeds beter worden.”

En verder? Fabian voelt zich thuis in Groningen. “Het mooie aan Groningen is dat alles relatief dichtbij is en het hier – net als in heel Nederland overigens – volledig internationaal is, met een veelheid aan nationaliteiten. Universiteiten bieden je de kans om dit mee te pakken, hiervan te profiteren en te genieten. Daar ben ik heel blij mee.”

 [English version]

Nicolai Fabian, 26 years young, born and raised in Germany recently started as a research assistant at the Groningen Digital Business Centre (GDBC). Groningen was not his first experience with student life in the Netherlands, because his bachelor obtained Nicolai at the University of Twente in Enschede. "Yes, and there I gained also the focus on digital marketing, because in addition to my study I also worked in an online company in Enschede", explains Fabian.

The research work subsequently brought him to the north, because the University of Groningen in general and the GDBC in particular brought these opportunities to him. What attracts him to these digital subjects? "Previously, I had a lot of interest in the customer side but later I got more attention for the organizations. I find it interesting to see how organizations deal with the multitude of choices that exist in the field of technological developments. You can assist so much with it and therefore also help organizations with their digital transformation. Just like you can help society in a broader context." Fabian has always had these interests. Not so much the actual development of all these new technologies, but especially the way they are applied. "Just look at the difference in studying today and the time in which my professors from now studied. And that because of digitalization", the researcher points out as an example.

"We are only at the beginning of what is possible in the area of data collection and analysis. There are numerous possibilities in the field of decision making, the level of performance of organizations, insight for consumers and so on and so on. There is also not a stop on it. This is an on-going process without an end in my opinion. Just look at how it once started with the phone and what we are doing with it now. "In addition to the content, it is mainly the research that binds Fabian. "We do not yet know very much about the theory on this matter. Yes we see a digital transformation at companies, but we can not quantify this yet. Also relevant for society, because there are also negative aspects of digital transformation where you can help employees of companies how to deal with this. "

This also includes the topic that Nicolai Fabian is working on. The so-called digital readiness at companies. The GDBC has found a perfect partner in Samenwerking Noord who likes to participate in this research. "The plan is to develop an instrument with the use of literature and theory. Subsequently, through interviews with organizations that are affiliated with Samenwerking Noord, further develop this, test it with other organizations of, among others, Samenwerking Noord and further develop on the basis of the results. We are going to do that in the coming months. And after that? If it shows to be good and proven, we can set out a broad survey to measure the digital transformation at all northern companies. If it is not yet sufficient, we take a step back and we go through the process again. "

Fabian is a researcher in heart and soul. The freedom to search for the answers to that one question fascinates him. "It is so challenging to be a part of that process. Acquiring knowledge is easy today but it is the art to judge what is good and what is less, what is useful and what is useless. Being critical is a necessary skill. To yourself and to others. In addition, research is not something you do on your own in your room. You do this together with others. I think it is almost in comparison with starting your own company. A start-Up for example. You work on your project, you get feedback, you take a step back, sometimes two ahead and you always want to get better. "

And further? Fabian feels at home in Groningen. "The great thing about Groningen is that everything is relatively close and here - just as in the Netherlands as a whole - it is so completely international, with a multitude of nationalities. Universities offer you the chance to have that experience. I benefit from it and enjoying it every minute. I am very happy with that."

Over de auteur

drs. ing. Bas Baalmans
drs. ing. Bas Baalmans
Projectleider Groningen Digital Business Centre (GDBC)
/staff/b.s.baalmans/