Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Groningen Digital Business Centre Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Hoe GDBC onderzoek toegankelijker maakt - Een marketingvisie op digitale bedrijfsmodellen

Datum:14 november 2019
Auteur:Nicolai Fabian | Ph.D. Candidate
Digitale bedrijfsmodellen
Digitale bedrijfsmodellen

[English version below]

De nieuwste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek zijn vaak gesloten content en zijn daarom moeilijk te bereiken voor ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn. Om wetenschappelijk onderzoek toegankelijker te maken, heeft het Groningen Digital Business Centre een speciale uitgave in het International Journal of Marketing Research als open access toegankelijk gemaakt: een marketingperspectief op digitale bedrijfsmodellen toegankelijk voor elke geïnteresseerde. Lees meer over dit special issue over digitale bedrijfsmodellen in dit artikel.

Digitale bedrijfsmodellen zijn een belangrijk onderwerp voor bedrijven. In het digitale tijdperk zijn kennis over digitale middelen over waarde-creatie of digitale bedrijfsmodellen uiterst belangrijk om succesvol te zijn in een tijdperk dat wordt gedomineerd door smartphones en mobiel internet. Klanten zijn krachtiger dan ooit in dit tijdperk, waardoor het voor bedrijven pure noodzaak is om klantgericht te denken en de klant (en zijn zogenaamde customer journey) centraal te stellen. Daarom vonden we binnen het Groningen Digital Business Centre het belangrijk om een klantgericht beeld te krijgen als aanvulling op het vaak door technologie gedomineerde beeld van digitale bedrijfsmodellen en digitale transformatie.

GDBC maakt onderzoek toegankelijk

Voordat we het special issue introduceren zullen we kort uitleggen waarom we hiervoor gekozen hebben en waarom het zo bijzonder is dat dit project open access is. Regelmatig wordt onderzoek gepubliceerd in academische tijdschriften en die tijdschriften vereisen dat er of per artikel betaald wordt, wat gemiddeld tussen de 25€  en 50€ voor zakelijke onderwerpen kost of waarvoor een abonnement voor dat specifieke tijdschrift afgenomen moet worden. Daarom worden de meeste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek door wetenschappers alleen gepresenteerd als een "verkorte" versie voor zakelijke professionals en wordt de kennisuitwisseling in een breder perspectief daarmee – hoe jammer ook - minder mogelijk gemaakt.

Als onderdeel van de missie binnen het GDBC vinden wij het belangrijk dat kennis - en vooral wetenschappelijke kennis - toegankelijk moet zijn voor een breder publiek. Daarom hebben we een manier bedacht om een ​​belangrijk onderzoeksonderwerp toegankelijk te maken voor een breder publiek en besloten we ‘open toegang’ tot de special issue over bedrijfsmodellen binnen het International Journal of Research in Marketing mogelijk te maken. In dit nummer is elk artikel open access en kan het onbeperkt worden gelezen en gedeeld door professionals.

Waarom hebben we een marketingvisie op digitale bedrijfsmodellen nodig?

De tweede vraag - voordat we de inhoud introduceren - is waarom we het belangrijk vinden wat we als marketing professionals te zeggen hebben over digitale bedrijfsmodellen. In feite heeft de marketingdiscipline een lange traditie met een focus op de klant. Bijvoorbeeld, de al genoemde klantreis (vanaf het eerste contact met het merk over de koopfase tot de nazorg) is één van de belangrijkste concepten binnen marketing. Bovendien leidde de opkomst van nieuwe kanalen zoals mobiel tot concepten tot omni-channel marketing of met andere woorden, de focus op verschillende manieren om tegelijkertijd met de klant te communiceren.

De traditionele discussie over digitale transformatie en digitale bedrijfsmodellen wordt vaak gedomineerd door een meer technologische kijk op zaken. In dit verband ligt de focus dus op technologie en de mogelijkheden daar van en niet zozeer op de mensen die met de technologie moeten omgaan. In dit opzicht maakt dit special issue het verschil omdat we de klant meer centraal stellen. Niet elk onderwerp gaat expliciet over de klant zelf, maar alle onderwerpen hebben een relatie met de marketingdiscipline.

De inhoud van het speciale nummer

Omdat we de special issue open access (https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-research-in-marketing/vol/36/issue/3) hebben gemaakt, kunt u de artikelen gemakkelijk zelf downloaden en lezen. We realiseren ons echter dat het lezen van zes artikelen een tijdsinvestering is en dat een wetenschappelijk schrijven anders is dan regulier nieuws of zakelijke verkooppunten. Daarom plaatsen we hier een korte samenvatting van elk artikel, zodat u kunt zien welke het meest relevant is voor u persoonlijk of uw bedrijf. We hebben de eerste auteur en het eerste deel van de titel van het artikel hieronder geplaatst, zodat u een snel overzicht heeft van de inhoud van de speciale uitgave.

1 Verhoef & Bijmolt - De introductie

De introductie is een algemeen overzicht van de marketingliteratuur en hoe deze eerder met digitale gerelateerde onderwerpen en vooral digitale bedrijfsmodellen om gaat. De auteurs wijzen erop dat digitale bedrijfsmodellen als concept zijn bestudeerd in de marketingliteratuur, maar met een sterkere focus op de gevolgen ervan dan op het concept en de oorzaken zelf. Daarom is de introductie een goede manier om een algemeen overzicht te krijgen van digitale transformatie en digitaal zakendoen vanuit marketingoogpunt.

2 Vermeer et al. - Het bos door de bomen zien

In dit artikel belichten de auteurs de sentimenten van online klantcommentaren. Ze beschrijven de zwakke punten van een algemeen model van alleen negatief en positief sentiment. Hier ontwikkelden ze een nieuwe benadering op basis van machine learning die een meer verfijnd onderscheid maakt tussen opmerkingen van klanten online en bedrijven in staat stelt om er op tijd beter en tijdig op te reageren. Als u online met klanten en hun beoordelingen omgaat en meer wilt weten over natuurlijke taalverwerking of sentimentanalyse, is dit artikel een absolute must-read.

Gielens et al. - Branding in een tijdperk van digitale (dis)intermediatie

In het digitale tijdperk zijn nieuwe digitale bedrijfsmodellen ontwikkeld en één van de meest erkende modellen is het platform-bedrijfsmodel. In dit verband heeft een bedrijf een platform opgezet om vraag en aanbod met elkaar te verbinden en verdient het geld van beide kanten. Maar er zijn meer bedrijfsmodellen waarin bedrijven hun oude positie in de waardeketen verlaten en contact leggen met andere partijen. Lees dit artikel voor meer informatie over verschillende manieren om opnieuw in contact te komen met belanghebbenden.

Reinartz et al. - De impact van digitale transformatie op de waardeketen van de detailhandel

Het eerste retaildomein dat werd verstoord door internetbedrijven was de boekenindustrie vanwege de opkomst van Amazon. Sindsdien staat retail als domein voortdurend onder druk van nieuwe digitale spelers die het voor klanten gemakkelijker dan ooit maken om te kopen. Terwijl de klant de duidelijke winnaar is, staan ​​bedrijven onder grote druk. Als u een detailhandelaar bent en over de laatste bevindingen over hoe het landschap verandert wilt lezen dan is dit artikel de juiste keuze voor u.

Konya-Baumbach et al. - De eerste indruk maken als startup

Startups zijn misschien wendbaarder en hebben een snellere manier om hun producten en diensten op de markt te brengen, maar een zwak punt is het gebrek aan geloofwaardigheid. Waarom zou u een startup vertrouwen als er een gevestigd merk is als alternatief? Dit artikel behandelt dit probleem en houdt rekening met vertrouwens- en privacykwesties en koppelt deze aan de intentie tot adoptie. In het geval u een nieuwe startup of nieuwe service onder een nieuwe merknaam in de planning heeft, is dit artikel geschikt voor u.

6. Wlömert & Papies - Internationale heterogeniteit in de associaties van nieuwe bedrijfsmodellen

De opkomst van internet had een grote impact op bedrijfsmodellen, maar vooral in de muziekindustrie die het moeilijk had vanwege piraterij. De auteurs van dit artikel keken naar verschillende landen en factoren die bijdragen aan de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen, zoals streaming. Ze ontdekten onder andere dat nieuwe streamingplatforms zoals Spotify de hoeveelheid piraterij verminderen, vooral in landen met de hogere inkomens. Als je van online zakendoen in verschillende culturen houdt, is dit artikel de moeite waard.

7. Van Heerde et al. - Betrekken van de niet-betrokken klant

Apple kan zeker worden beschouwd als de grondlegger van de hedendaagse App-economie, maar hoe kun je Apps gebruiken om omzet te genereren? In dit artikel keken de auteurs welke klanten het meest veelbelovend zijn om te reageren op de introductie van een retail-app. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat apps de verkoop kunnen stimuleren voor klanten die verder weg van de winkels wonen. U wilt het potentieel van apps voor detailhandel of van uw eigen bedrijf weten? Dan is dit artikel een must-read voor jou.

8. Osinga et al. - Verhogen mobiele banneradvertenties de verkoop?

In de online omgeving van vandaag is er veel keuze voor het uitgeven van uw advertentiebudget en online banners zijn een van deze opties. In dit artikel analyseren de auteurs de effecten van offline banners en ontdekten ze (toch wel verrassend) dat online banners de offline verkoop beïnvloeden. Dus de volgende keer dat u gaat nadenken of die online banners de moeite waard zijn, denk dan aan dit artikel.

9. Schulz et al. - Wanneer consumenten digitale producten kunnen retourneren

In digitale markten is meer content beschikbaar dan ooit, wat bijvoorbeeld krantenbedrijven enorm onder druk zet. De auteurs van dit artikel onderzoeken verschillende manieren van communicatie tussen merk en klanten. Ze bieden richtlijnen voor het waarderen van verschillende manieren van interactie. Als uw bedrijfsmodel is gebaseerd op de distributie van inhoud, vindt u hier zeer relevante informatie.

10. Wu et al. - Online marketing: wanneer u een terugbetaling voor geavanceerde verkopen moet aanbieden

Moet u een terugbetaling aanbieden voor een verkocht product of dienst die de klant heeft gekocht maar nog niet heeft gebruikt? Met andere woorden, hoe moet u omgaan met een geavanceerde verkoopmarketingstrategie. De auteurs van dit artikel laten zien dat het aanbieden van een terugbetaling een diepgaande positieve invloed kan hebben op de totale winst als het op de juiste manier wordt toegepast. Als u een online retailer bent en geavanceerde verkoop iets is waar u al een tijdje mee bezig bent, is dit artikel relevant voor u.

Conclusie van dit special issue

In dit artikel hebben wij als Groningen Digital Business Centre het mogelijk gemaakt om u toegang te geven tot enkele van de nieuwste bevindingen met betrekking tot digitale bedrijfsmodellen op marketinggebied. Zonder dat u voor dit onderzoek hoeft te betalen, kunt u het hele nummer lezen en ook inzicht krijgen in wat voor soort onderzoek het Groningen Digital Business Centre mogelijk maakt. Elk van de artikelen heeft een specifieke focus en sommige zijn zeer relevant voor online bedrijven, terwijl andere mogelijk relevant zijn voor startups.

Vragen?

Mocht u meer vragen hebben over onderzoeken binnen het Groningen Digital Business Centre, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze projectmanager Bas Baalmans (b.s.baalmans rug.nl) helpt u graag verder en bespreekt met u ook ideeën voor specifieke onderzoeksprojecten.

------------------------------

How GDBC makes research more accessible – A marketing view on digital business models

The latest findings from scientific research are often buried behind paywalls and thus hard to reach for managers interested in them. To make scientific research more accessible the Groningen Digital Business Center made a special issue in the International Journal of Marketing Research accessible as open access and facilitates a marketing perspective on digital business models. Find out more about this special issue on digital business models here in this article.

Digital business models are an important topic for businesses. In the digital age knowledge about digital means of value creation or digital business models, are utterly important to be successful in an age dominated by smartphones and mobile internet. Customers are more powerful than ever in this era, which makes it necessary for businesses to think customer-centric and place the customer and its journey as the key focus. Thus, within the Groningen Digital Business Center we thought it is important to get a customer-centric view as addition to the often technology-dominated view on digital business models and digital transformation.

GDBC makes research accessible

 Before we introduce the special issue, it's objective and most importantly it's content we will quickly explain why we sponsored this project why it is so special that this project is open access. Regularly, research is published in academic journals and those journals require either to pay per article, which costs on average between 25€-50€ for business-related topics or to buy a subscription for that specific journal. Hence, most findings from scientific research are only presented by scientists as “shortened” version to business professionals and not much knowledge exchange is facilitated.

As part of our mission within GDBC, we think that it is important that knowledge and especially scientific knowledge should be accessible to a broader audience. Hence, we thought about a way to make an important research topic accessible for a broader audience and decided to sponsor the open access to the special issue on business models within the International Journal of Research in Marketing. In this issue, every article is open access and can be read and shared by business professionals. Additionally, scholars from the GDBC edited this issue and made sure that a great variety of digital business and digital transformation topics are included.

Why do we need a marketing view on digital business models?

The second question before we introduce the content is why we should care what marketing has to say about digital business models. In fact, the marketing discipline has a long-standing tradition with a focus on the customer. For example, the customer journey from the first contact with the brand over the buying phase until the aftercare is one of the most important concepts within marketing. Moreover, the rise of new channels such as mobile gave rise to concepts such as omnichannel marketing or in other words, the focus on different ways of communicating to the customer at once.

The traditional discussion about digital transformation and digital business models is often dominated by a more technological view. In this regard, the focus is on technology and its possibilities and not so much on the people that must deal with the technology. In this regard, our special issue makes a difference because we put the customer more in focus. Not every topic explicitly deals with the customer itself, but all topics have a root in the marketing discipline.

The content of the special issue

Because we made the special issue open access (https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-research-in-marketing/vol/36/issue/3) it is easy for you to download and read the articles yourself. However, we realize that reading six articles is a time investment and scientific writing is different from regular news or business outlets. Thus, we put a short summary of each article here so you can see which ones are most important for your business. We just put the first author and the first part of the title of the article below so you can gain a quick overview of the content of the special issue.

1 Verhoef & Bijmolt - The introduction

The introduction is a general overview of the marketing literature and how it has dealt with digital-related topics and especially digital business models before. The authors point out that digital business models as a concept have been studied in the marketing literature but with a stronger focus on its consequences rather than on the concept and its causes. Therefore, the introduction is a good way to gain a general overview of digital transformation and digital business from a marketing point of view.

2 Vermeer et al. - Seeing the wood for the trees

In this article, the authors shed light on sentiment analysis of online customer comments. They describe the weaknesses of an overall model of only negative and positive sentiment when evaluating to which customers firms should react. In their paper they developed a new machine learning-based approach that makes a more fine-grained distinction of customer comments online and allows firms to better react to them in time. If you deal with customers online and especially with reviews and like to know more about natural language processing or sentiment analysis than this article is a must-read.

3 Gielens et al. – Branding in an era of digital (dis)intermediation

In the digital age, new digital business models have been established and one of the most recognized ones is the platform business model. In this regard, a company established a platform to connect supply and demand and earns money from both sides. But there are more business models in which companies leave their old position in the value chain and connect with other parties. Read this paper to find out more about different ways of reconnecting with stakeholders.

4 Reinartz et al. – The impact of digital transformation on the retailing value chain

The first retailing domain that was disrupted by internet firms was the book industry because of the rise of Amazon. Since then, retail as a field has been under constant pressure by new digital players that make it easier than ever for customers to purchase. While the customer is the clear winner, companies are under huge pressure. If you are a retailer and want to have the latest finding on how the landscape is changing, this article is the right read for you.

5 Konya-Baumbach et al. – Making the first impression as a startup

Startups may be more agile and have a quicker way of introducing their products and services to the market but one of their weaknesses is the lack of credibility. Why should you trust a startup if there is an established brand? This paper deals with this problem and takes trust and privacy concerns into account and links them to adoption intention of customers. In case you plan a new startup or new services under a new brand name, this paper is a good read for you.

6 Wlömert & Papies - International heterogeneity in the associations of new business models

The rise of the internet had a profound impact on business models but especially in the music industry which faced a hard time due to piracy. The authors took a unique look at different countries and factors that contribute to the rise of new business models such as streaming. Among others, they found that new streaming platforms such as Spotify decrease the amount of piracy especially in high income countries. If you are into online business across cultures, this paper might be worth a read.

7 Van Heerde et al. – Engaging the unengaged customer

Certainly, Apple can be considered the founders of todays App economy but how can you use Apps to generate sales? In this article the authors looked which customers are most promising to respond to the introduction of a retail app. They found for example that apps can stimulate sales for customers that live further away from the shops. You want to know the potential of Apps for retailing or even your business? Then this article is a must read for you.

8 Osinga et al. - Do mobile banner ads increase sales?

In today’s online environment you have a lot of choices on how to spend your advertisement budget and online banners are one of these options. In this article the authors analyzed the effects of offline banners and surprisingly found that online banners influence offline sales. The next time you are going to think if those online banners are worth the effort, think about this paper.

9 Schulz et al. - When consumers can return digital products

In digital markets there is more content available than ever, which puts massive pressure on for example newspaper companies. The authors of this paper look into different ways of communication between brand and customers. They provide timely guidance on how to value different ways of interacting. In case your business model is based on content distribution you will likely find a very interesting piece of information here.

10 Wu et al. - Online marketing: When to offer a refund for advanced sales

Should you offer a refund for a product or service sold that the customer has purchased but not yet used? In other words, how should you deal with an advanced sales marketing strategy. The authors of this paper show that offering a refund can a profound positive impact on overall profit if applied in the right way. If you are an online retailer and advanced sales is something you wondered about for some time, this article is a must read for you.

Conclusion of the special issue

In this article, we as the Groningen Digital Business Centre have made it possible to get access to some of the latest findings related to digital business models in the marketing field. Without the need to pay for this research you can read the entire issue and also gain an understanding what type of research the Groningen Digital Business Centre facilitates. Each of the papers has a specific focus and some are very relevant for online businesses while others might be relevant for startups.

Questtions?

In case you have more questions about this specific research or research within the Groningen Digital Business Centre do not hesitate to contact us. Our project manager Bas Baalmans (b.s.baalmans rug.nl) gladly helps you out and also discusses ideas for specific research projects according to your needs with you.

 

 

 

Over de auteur

Nicolai Fabian | Ph.D. Candidate
Nicolai Fabian | Ph.D. Candidate
 Wetenschappelijk onderzoeker Groningen Digital Business Centre (GDBC), Rijksuniversiteit Groningen
www.rug.nl/staff/n.e.fabian/