Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Het meten van digitale transformatie

Datum:29 november 2019
Auteur:Nicolai Fabian | Ph.D. Candidate
Digitale Transformatie: meten hoe dan?
Digitale Transformatie: meten hoe dan?

[English version below]

Kennis is macht en weten hoe uw prestaties zijn in de digitale transformatie, zal u zeker in de toekomst helpen. In dit bericht delen we enkele inzichten over een van onze meest recente onderzoeksprojecten over het meten van digitale transformatie. Ontdek alles over hoe we onderzoek doen binnen het Groningen Digital Business Center en hoe onze kennis in praktijk wordt gebracht.

Wat is digitale transformatie? We definiëren digitale transformatie als "de verandering van een onderneming in het gebruik van digitale technologieën om nieuwe manieren voor waardecreatie en toe-eigening te creëren en zo een nieuw digitaal bedrijfsmodel te ontwikkelen". Volgens deze definitie weten we dat digitale transformatie een verandering van het bedrijfsmodel vereist, evenals de ontwikkeling van digitale mogelijkheden.

Waarom digitale transformatie meten?
Digitale transformatie is een van de topprioriteiten voor bedrijven en wordt als noodzaak beschouwd om in de toekomst nog aanwezig te zijn. Veel industrieën zoals de detailhandel of het transport zijn al volledig veranderd en veel gevestigde bedrijven hebben een aanzienlijk deel van hun marktaandeel verloren of, erger nog, zijn failliet gegaan. Bedrijven moeten dus weten hoe ze digitaal kunnen transformeren. Om digitale transformatie-inspanningen te kunnen beoordelen, is het echter noodzakelijk om deze te kunnen meten. Helaas is er tot nu toe geen algemeen erkende meting hieromtrent beschikbaar. Hoewel sommige bedrijven, zoals adviesbureaus, misschien hun eigen metingen hebben ontwikkeld, is er nog geen algemeen erkende maatregel beschikbaar en met name niet één die op academisch onderzoek is gebaseerd.

Hoe we digitale transformatie meten
Onze meting combineert academisch onderzoek met praktische inzicht in de digitale transformatie van bedrijven. Zo gebruiken we opnieuw het beste van twee werelden om ons doel van het meten van digitale transformatie te bereiken. Op dit punt moet gezegd worden dat we enkele beslissingen nemen die van invloed zijn op hoe we digitale transformatie kunnen meten. Ten eerste hebben we ons niet gericht op de grote multinationals en dus op bedrijven met niet die hele grote aantallen werknemers. De reden dat we ons op die bedrijven hebben gericht, is dat ze een voornaam aandeel hebben in innovatie en in veel Europese landen ook goed zijn voor meer dan 50% van de gegenereerde banen. Ten tweede hebben we ons gericht op gevestigde bedrijven en niet op startende bedrijven. De reden was dat we ervan uitgaan dat startende bedrijven zonder de aanwezigheid van legacy anders werken dan bedrijven die al een bestaand bedrijfsmodel hebben. Ten derde hebben we ons niet gericht op een specifieke industrie, maar hebben we ons meer gericht op de algemene mechanismen. Dankzij deze bredere kijk konden we de algemene mechanismen beter begrijpen in plaats van alleen een bepaalde bedrijfstak.

Op basis van deze keuzes hebben we een tweevoudige aanpak gebruikt. Ten eerste hebben we systematisch de wetenschappelijke literatuur doorzocht om te kunnen beoordelen wat digitale transformatie is en hoe deze verschilt van andere termen. We beperkten ons niet tot een bepaald gebied, zoals marketing of informatiesystemen, maar hielden een bredere focus. De enige beperking die we hadden was dat we ons richtten op bedrijven en niet op individuen die zich bezighouden met digitale transformatie. Ten tweede hebben we interviews gehouden met verschillende bedrijven in Noord-Nederland. We zijn de bedrijven die aan dit onderzoek hebben deelgenomen dankbaar dat ze ons tegelijkertijd een rijk inzicht in digitale transformatie en praktische inzichten hebben verschaft.

In de volgende stap hebben we de informatie gecombineerd en een enquête ontwikkeld om digitale transformatie te meten. Dit deel duurde enige tijd en omvatte verschillende ronden van het maken van vragen, pre- en post-tests en hielp ons er zeker van te zijn dat we inderdaad de digitale transformatie aan het meten waren. Als uw organisatie geïnteresseerd is in de details, zoek dan de contactgegevens van de auteur hieronder. Nadat we de enquête hadden afgerond, voerden we ook een pilot-test uit om de laatste mogelijke problemen met het systeem op te lossen. Op basis van deze test hebben we enkele kleine last-minute wijzigingen aangebracht en onze gegevens verzameld in het voorjaar van 2019 als een geïntegreerd onderdeel van een grootschaliger onderzoeksinitiatief naar (digitale) innovatie in Noord-Nederland.

De resultaten
We hebben vastgesteld dat digitale transformatie de prestaties van digitale bedrijven beïnvloedt. Met andere woorden, digitale transformatie beïnvloedt de manier waarop waarde wordt gecreëerd binnen het bedrijf. We hebben dus bevestigd dat digitale transformatie bedrijven beïnvloedt. Dit effect is gemiddeld positief en betekent dat digitale transformatie voordelig is voor bedrijven. Vandaar dat inspanningen op het gebied van digitale transformatie de prestaties van bedrijven (digitaal) verhogen en meer waarde creëren.

Daarnaast hebben we gekeken naar verschillende beïnvloedingsfactoren. Specifiek hebben we gekeken hoe openheid in het bedrijf en radicaliteit van invloed zijn op de relatie tussen digitale transformatie en digitale bedrijfsprestaties. We hebben openheid gedefinieerd als de mate waarin een bedrijf openstaat voor nieuwe ideeën en werkwijzen. Bovendien verwijzen we naar radicaliteit als het tempo van de veranderingen, dus hoe radicaler een bedrijf is, hoe sneller de veranderingen plaatsvinden. We ontdekten dat openheid het effect van digitale transformatie op bedrijfsprestaties verbetert. Dit werd verwacht omdat digitale transformatie per definitie verandering vereist, dus hoe opener een bedrijf is voor verandering, hoe beter het werkt. Het meest interessante is dat we ontdekten dat radicaliteit de relatie tussen digitale transformatie en stevige digitale prestaties verzwakt. Dus, hoe sneller en meer radicaal veranderingen worden ingezet, hoe minder de prestaties zijn. Daarom kunnen we aannemen dat digitale transformatie succesvoller is bij een stapsgewijze aanpak in plaats van met een big-bang.

De implicaties van ons onderzoek: de waarde van dit onderzoeksproject
De waarde van dit onderzoeksproject voor bedrijven is drieledig. Eerst hebben we op een praktische manier laten zien hoe digitale transformatie kan worden gemeten. Kennis is macht en we weten nu hoe goede transformatie-inspanningen tot nu toe een onderneming in staat stellen beter op de toekomst voorbereid te zijn. Ten tweede hebben we aangetoond dat digitale transformatie een zekere mate van openheid van het personeel vereist. In overeenstemming met eerdere wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot de implementatie van nieuwe software, kunnen we ervan uitgaan dat bedrijven die niet openstaan ​​voor verandering in de toekomst met grote problemen zullen worden geconfronteerd. Ten derde en het belangrijkste, moeten de inspanningen op het gebied van digitale transformatie zorgvuldig worden gepland en geïmplementeerd in de loop van de tijd in plaats van een big-bang van de ene op de andere dag. We kunnen aannemen dat kleine stapsgewijze veranderingen beter werken dan radicale verschuivingen.

Meer details
Bent u geïnteresseerd in meer details in onze bevindingen? Neem contact op met de auteur van dit artikel en het relevante onderzoek (Nicolai Fabian - n.e.fabian rug.nl). Als u meer wilt weten over ons werk in het algemeen of geïnteresseerd bent in samenwerking, onderzoeksprojecten of uw kennis over digitaal wilt opfrissen, lees dan onze andere artikelen of neem contact op met Bas Baalmans, projectleider van het GDBC die graag uw vragen beantwoordt (b.s.baalmans rug.nl).

-------------------------------------------------

 [English version]

Measurement of Digital Transformation

Knowledge is power and knowing how good your digital transformation efforts are will help you certainly in the future. In this post, we share some insights on one of our most recent research projects about the measurement of digital transformation. Find out everything on how we do research within the Groningen Digital Business Center and how our knowledge is put into practice.

What is digital transformation? We define digital transformation as “a firm’s change in the utilization of digital technologies to create new ways of value creation and appropriation and, thus, to develop a new digital business model”. Following this definition, we know that digital transformation requires a change in the business model as well as the development of digital capabilities.

Why measure digital transformation?
Digital transformation is among the top priorities for firms and is seen as imperative to be relevant in the future. Many industries such as retail or transportation have already been disrupted and many established companies lost a significant part of their market share or, even worse, were pushed out of business. Thus, firms need to know how to digitally transform. However, to be able to assess digital transformation efforts, it is necessary to be able to measure it. Unfortunately, so far there is no widely recognized measurement available. While some firms such as consultancies might have developed their own measurements, there is no widely recognized measure available yet and especially none that is based on academic research.

How we measured digital transformation
Our measurement combines academic research with practical insights into the digital transformation of firms. Thus, we again use the best of both worlds in reaching our goal of measuring digital transformation. It must be said at this point that we do make some decisions that influence how we are able to measure digital transformation. First, we focused on small to medium enterprises and thus on firms with no more than 500 employees. The reason we focused on those firms is that they represent a Ph.D. share on ongoing innovation and in many European countries also account for more than 50% of the jobs generated. Second, we focused on established firms and not start-up firms. The reason was that we assume that startup firms without the presence of any legacy function differently from firms that already have an existing business model. Third, we did not focus on a specific industry but kept a broader focus on the general mechanisms. This broader view allowed us to better understand the general mechanisms instead of only a certain industry.

Based on these choices, we used a two-folded approach. First, we systematically searched the scientific literature to be able to assess what digital transformation is and how it is different from other terms. We did not limit ourselves to a certain field such as marketing or information systems but kept a broader focus. The only limitation we had was that we focused on firms and not individuals that are engaged in digital transformation. Second, we conducted interviews with several firms located in the North of the Netherlands. We are thankful for the firms that participated in this research for providing us a rich understanding of digital transformation and practical insights at the same moment.

In the next step, we combined the information and developed a survey to measure digital transformation. This part took some time and involved several rounds of question creation, pre, and post-tests and helped us to be certain that we measure digital transformation. In case your organization is interested in the details, look for the contact details of the author below. After we finalized the survey, we also conducted a pilot test to eliminate the last potential problems with the instrument. Based on this test, we did some small last-minute changes and collected our data in spring 2019 as an integrated part of a bigger scale research initiative on (digital) innovation in the Northern Netherlands.

The results
We found that digital transformation influences digital firm performance. In other words, digital transformation influences the way how value is created within the firm. Thus, we confirmed that digital transformation influences firms. This effect is positive on average and means that digital transformation is beneficial for firms. Hence, digital transformation efforts do increase firm (digital) performance and create value for the enterprise.

Additionally, we looked at different influencing factors. Specifically, we looked at how openness in the firm and radicalness have an influence on the relationship between digital transformation and firm digital performance. We defined openness as the degree to which a firm is open to new ideas and ways of working. Additionally, we refer to radicalness as the pace of changes thus the more radical a firm is, the quicker the changes happen. We found that openness strengthens the effect of digital transformation on firm digital performance. This was expected because digital transformation by definition requires change, thus the more open a firm is towards change, the better it works. Most interestingly, we found that radicalness weakens the relationship between digital transformation and firm digital performance. Thus, we quicker and more radical changes are facilitated, the weaker is the firm performance. Hence, we can assume that digital transformation should be facilitated by a step by step approach rather than as radical overnight shift.

The implications of our research
The value of this research project for firms is threefold. First, we showed a practical way how to measure digital transformation. Remember, knowledge is power and knowing how good transformation efforts so far enable a firm to better steer future efforts. Second, we showed that digital transformation requires a certain degree of openness in the workforce. In line with previous scientific findings concerning the implementation of new software, we can assume that firms that are not open to change will face significant problems in the future. Third and most important, digital transformation efforts should be carefully planned and implemented over time rather than through a big change overnight. We can assume that small step by step changes work better than radical shifts.

Are you interested in more details in our findings? Contact the author of this article and the relevant research (Nicolai Fabiann.e.fabian rug.nl). In case you want to know more about our work in general or are interested in collaborations, research projects or want to refresh your knowledge about digital, read our other articles or contact Bas Baalmans, the managing director of GDBC who will gladly answer your questions (b.s.baalmans rug.nl).

 

Over de auteur

Nicolai Fabian | Ph.D. Candidate
Nicolai Fabian | Ph.D. Candidate
 Wetenschappelijk onderzoeker Groningen Digital Business Centre (GDBC), Rijksuniversiteit Groningen
/staff/n.e.fabian/