Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

Even voorstellen: Jana Hölthower, onderzoekster van het GDBC

Datum:10 maart 2020
Auteur:Nicolai Fabian | Ph.D. Candidate
Jana Hölthower - GDBC
Jana Hölthower - GDBC

English text below

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) kent verschillende medewerkers met verschillende achtergronden. Met trots introduceren we één van onze nieuwste onderzoekers die net een paar maanden geleden is begonnen met haar PhD.

Jana Holthöwer, geboren en getogen in Duitsland (Münster) is een van onze nieuwste onderzoekers en doet onderzoek naar de inzet van robots in de gezondheidszorg. Hoewel ze één van de nieuwste leden van het GDBC is, heeft Jana al veel ervaring opgedaan in het buitenland, onder meer in Canada, Italië en ook al meer dan vijf jaar in Groningen. “Groningen heeft op dag één mijn hart gestolen; Ik ben hier nu meer dan vijf jaar en vind het persoonlijk een van de beste studentensteden die er zijn. Groningen heeft me laten zien dat je soms niet ver hoeft te reizen om de wereld te verkennen. Ik woon met mensen uit meer dan tien verschillende landen en ik hou gewoon van de internationale sfeer in de stad. Het is mijn tweede thuis geworden.”

Voordat ze hier in Groningen aan haar PhD begon, deed ze al haar bachelor International Business, gevolgd door een Research Master Economics and Business. De onderzoeksmaster was de perfecte omgeving om te beslissen of dit doctoraat de juiste beslissing zou kunnen zijn. “Het behalen van een doctoraat is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen waar ik mezelf voor stel, maar ik heb nog steeds geen spijt van deze beslissing. Het motiveert me om mijn eigen onderzoek te creëren en een expert te worden in een bepaald onderdeel.” Het geeft de passie weer die Jana heeft voor haar onderwerp. Vooral de link naar het oppakken van uitdagingen en het verkennen van onbekend terrein zijn voor Jana de motiverende factoren.

Waar gaat haar onderwerp precies over? “Over het algemeen gaat mijn onderzoek over de implementatie van robots in de zorg. Dit domein biedt grote mogelijkheden voor robots om adviseurs, assistenten of uitvoerders op operationeel gebied te zijn. ” Hoewel robots kunnen leiden tot verschillende associaties, variërend van leuke kleine robots voor kinderen tot de bekende robots uit films, zijn er verschillende echte uitdagingen die met robots kunnen worden aangepakt. Zo kunnen robots in de zorg niet alleen worden gebruikt om met oudere mensen te communiceren, zoals bijvoorbeeld het spelen van een kaartspelletje, maar ook om mensen op te tillen en zo te verplaatsen. Hoewel deze use-cases voor robots zeer nuttig lijken voor de alom bekende onderbemande zorgsector, zijn er ook verschillende hindernissen als het gaat om het gebruik van robots, omdat ze 'niet altijd gemakkelijk worden geaccepteerd’. Integendeel, de zogenaamde service robots kunnen met scepsis worden ontvangen, ze veroorzaken negatieve gevoelens en veroorzaken meer ongemak dan het omgaan met een mens. Hoewel de acceptatiegraad van sociale robots laag is, wordt de zorgsector steeds meer onder druk gezet om te wennen aan interacties tussen mens en robot door het toenemende personeelstekort en de vergrijzing.”

Het onderzoek van Jana is er op gericht te onderzoeken wanneer en onder welke omstandigheden robots kunnen worden ingezet en vooral om de menselijke robot-relatie beter te begrijpen. Idealiter helpt haar onderzoek ons ​​te begrijpen hoe we negatieve effecten kunnen minimaliseren en de bereidheid van mensen kunnen versterken om samen te werken en / of samen te leven met robots.

Robots zijn vandaag de dag een fascinerend onderwerp maar trekken al langer de aandacht en spreken tot de verbeelding van mensen. Geen enkele goede sciencefiction wereld kan zonder het onderwerp robots. Naast dit bekende fantasiegebruik van robots, komen we ook  meer en meer bij het toepassen van robots in onze échte wereld om mensen daadwerkelijk te helpen. Maar gezien de verschillende gebieden van robotisering, wilden we ook van Jana weten wat haar fascineert aan robotica. “Ondanks de lage acceptatie van de robot bij ons consumenten zullen interacties tussen mens en robot binnenkort hoe dan ook deel uit gaan maken van ons leven. Vooruitgang in kunstmatige intelligentie en robotica stelt bedrijven in staat om mensen te vervangen door moderne technologie, wat leidt tot een radicale transformatie in de productie en consumptie van goederen en diensten. Robots beginnen te communiceren en services te leveren aan klanten in de eerstelijnsdiensten van organisaties. Ik vind dit een fascinerend onderwerp met steeds verder toenemende relevantie in de komende jaren. Vanwege de opkomst van kunstmatige intelligentie in diensten en producten, is het belangrijk om te onderzoeken hoe deze nieuwe vormen van technologie diensten veranderen en in hoe we communiceren met klanten."

We hebben al veel geleerd over robotica van Jana en we hebben zeker geleerd dat we nog maar aan het begin staan ​​van een fascinerend en snel ontwikkelend speelveld. Dit leidt ons tot een andere vraag voor Jana, hoe passen de robots in onze toekomst over laten we zeggen vijf a tien jaar? “Op dit moment kunnen veel robots nog niet zo heel veel doen. Er zijn pogingen ondernomen om servicerobots te implementeren, zoals de robotachtige conciërge FRAnny op de luchthaven van Frankfurt; veel experimenten mislukken echter omdat er nog steeds te veel onbeantwoorde onderzoeksvragen zijn. De afgelopen jaren is er al aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van serviceautomatisering, robots en kunstmatige intelligentie. Met een omzetstijging van 61% van servicerobots voor professioneel gebruik van 2017 tot 2018, wordt geschat dat 95% van alle klantinteracties tegen 2025 door kunstmatige intelligentie zullen worden aangedreven. De aanwezigheid van robotisering in ons dagelijks leven zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Of we het nu leuk vinden of niet, robots hebben al veel menselijke handelingen vervangen. Kunstmatige intelligentie zal echter meer taken gaan vervangen dan banen. We moeten ons dan ook niet alleen concentreren op de negatieve aspecten, maar vooral op de mogelijkheden die robots kunnen bieden. Met name in de openbare veiligheid en gezondheidszorg.”

Als u in uw organisatie met robots werkt of deze mogelijk voor uw organisatie wilt gebruiken: we brengen u graag met Jana of met andere leden van het GDBC in contact.

 

Interview – Jana Holthöwer

The Groningen Digital Business Center is home to a variety of people from different backgrounds. We are proud to introduce one of our newest researchers who just started a few months ago with her PhD.

Jana Holthöwer, born and raised in Germany (Münster) is one of our newest members and conducts research on service robots in the healthcare sector. While she might be one of the newest members of GDBC, Jana already has tremendous experience living abroad for example living in Canada, Italy and most notably for over 5 years already in Groningen. “Groningen stole my heart at day one; I have been here for over five years and personally think it is one of the best student cities out there. Groningen showed me that sometimes you don’t have to travel far to explore the world. I have been living with people from over ten different countries and I simply love the international vibe around the city. It became my second home.”

Before she started to her PhD here in Groningen she already did her Bachelor in International Business, which was followed by a Research Master in Economics and Business. The research master was the perfect environment to decide whether a PhD might the right decision. “Pursuing a PhD is probably among the biggest challenges I put myself into, but I still do not regret this decision. It motivates me to create my own research niche and become an expert in a certain literature stream.” These quotes really show the passion Jana has for her topic. Especially the link to solving real world challenges and explore unchartered territory are motivating factors.

But what exactly is her topic about? “Broadly speaking, my research topic is about the implementation of service robots in the healthcare context. This domain offers great potential for robots to be good advisers, assistants or practitioners.” While robots might lead to different associations ranging from fun little robots for children to killer robots from movies there are several real issues that can be tackled using robots. For example, in care robots can be used not only to communicate with elder people as in playing cards with them but also in helping to lift people up. While these use cases for robots sound highly useful for the notoriously understaffed care industry, there are also several issues when it comes to the use of robots as they “are not always easily accepted. Quite the opposite, service robots can be received with skepticism, they trigger negative feelings and cause more discomfort than dealing with a human. Although the acceptance rate of social robots is low, there is increasing pressure on the healthcare sector to get used to human-robot interactions due to increasing staff shortages and growing elderly population.”. Janas research is then directed towards understanding under which circumstances robots can be used and especially to better understand the human robot relationship. In best case, her research helps us to understand how to minimize negative effects and strengthen the willingness of people to work or live together with service robots.

Robots are certainly a fascinating topic and have caught people’s attention and imagination for centuries. It can be said that no good science fiction world can sustain itself without touching upon the topic of robots. Aside from these more fantasy uses of robots, we are certainly getting close to applying robots in the real world to actually help humans. But given the different areas of robotization, we also wanted to know from Jana what fascinates her about robotics. “Despite the low acceptance of robot among consumers, human-robot interactions will soon be part of marketplace experience. Advances in AI and robotics enable firms to replace humans with modern technology, leading to a radical transformation in the production and consumption of goods and services. Service robots have started to communicate, interact, and deliver services to customers in a frontline service setting. I think this is a fascinating topic with increasing relevance in the upcoming years. Due to the rise of AI in service encounters and products, it is important to investigate how these new forms of technology reshape services and interact with customers.”

We already learned a lot about robotics from Jana and we certainly learned that we are just at the beginning of a fascinating and fast developing field. This leads us to our last question for Jana, how do you think will robots shape our future in let’s say 5-10 years? “Right now, many robots cannot do that much yet. There have been some attempts of implementing service robots, such as the robotic concierge FRAnny at the Frankfurt airport; however, many experiments fail because there are still too many unanswered research questions. During the last years, there has already been significant progress in service automation, robots, and artificial intelligence. With a 61% sales increase of service robots for professional use from 2017 to 2018, it is estimated that 95% of all customer interactions will be powered by AI by 2025. Thus, with robots being infused into service contexts more and more, the robotic presence in our everyday lives will play an important role in the future. Whether we like it or not, robots have already replaced many people in their jobs. Yet, I think that artificial intelligence will most likely replace tasks, not jobs and we should not only focus on the negative aspects but also on the possibilities that robots could bring along. For instance, in public security and healthcare.

We thank Jana for her contribution and look forward to the outcomes of her research. In case you are working on robots in your organization or want to use them potentially for your organization. We would be happy to connect you to Jana or to other members of our center.

Tags: robots, PhD

Over de auteur

Nicolai Fabian | Ph.D. Candidate
Nicolai Fabian | Ph.D. Candidate
 Wetenschappelijk onderzoeker Groningen Digital Business Centre (GDBC), Rijksuniversiteit Groningen
/staff/n.e.fabian/