Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Blog GDBC

Blog GDBC

De digitale wereld: serie blogs GDBC

Datum:13 september 2019
Auteur:drs. ing. Bas Baalmans
Serie blogs GDBC over de digitale wereld
Serie blogs GDBC over de digitale wereld

[English version below] 
Welkom bij onze nieuwe serie blogs van het Groningen Digital Business Center (GDBC) over de zogenaamde ‘digitale wereld’. Deze blog is het startpunt van een langere serie, die alle onderwerpen van die digitale wereld behandelt. Ergens ‘iets’ in het nieuws gehoord? Waarschijnlijk heeft het GDBC wel een artikel waarin het onderwerp wordt uitgelegd, wordt getoond wat het is en hoe het uw bedrijf beïnvloedt!

Herinner je je nog die goede oude (niet digitale) Nokia 3310? De batterij was vrijwel nooit leeg en je kon de telefoon op de grond laten vallen zonder dat je een nieuwe moest kopen. Welnu, sinds die tijd zijn een paar jaar verstreken en is de wereld veel digitaler geworden. Om enkele voorbeelden te geven: de opkomst van Amazon bracht een revolutie teweeg in het retaillandschap en gaf ons de mogelijkheid om letterlijk alles online te kopen. Wikipedia heeft alle informatie over van alles beschikbaar gesteld zonder de noodzaak om over een ​​hele kamer vol boeken te beschikken en Google heeft ons geholpen een weg te vinden door alle informatie op internet. Kortom, deze ontwikkelingen hadden een enorme impact op ons leven, maar ze waren slechts het begin van het digitale tijdperk.

In de afgelopen maanden en jaren zag je waarschijnlijk de krantenkoppen in het nieuws over privacy in relatie tot sociale media, de opkomst en ondergang van cryptomunten en de discussie over de potentie van blockchain, (big) data en kunstmatige intelligentie voor allerlei toepassingen. Hoogstwaarschijnlijk stuitte je op deze onderwerpen, maar dit is slechts het topje van de ijsberg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het tempo van die technologische ontwikkeling neemt fors toe en daarmee evenredig het potentieel om ons leven te veranderen. Om u te helpen navigeren door deze jungle van technologische ontwikkelingen zoals AI of Big Data en ook om inzicht te krijgen in de modewoorden die naar u worden gegooid, zoals de noodzaak om "digitale bedrijfsmodellen" te ontwikkelen en "digitaal te transformeren", zijn deze blogs ontstaan bij het Groningen Digital Business Centre.

In deze serie van blogs zullen we bij het Groningen Digital Business Centre een reeks artikelen publiceren die zijn gericht op verschillende onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met het veranderende digitale landschap en de implicaties hiervan voor bedrijven. We behandelen onderwerpen zoals de digitale transformatie en wat dit voor bedrijven betekent, en hoe we klaar kunnen zijn voor deze ontwikkelingen. Bovendien zullen we ingaan op technologische ontwikkelingen zoals Big Data of Artificiële Intelligentie, uitleggen wat het betekent en wat de mogelijke implicaties zijn. Ten slotte zullen we ook inzichten tonen in ons eigen onderzoek van het GDBC en het werk binnen het center.

We zullen regelmatig nieuwe inhoud publiceren en een korte samenvatting geven van elk onderwerp dat we hier in dit artikel willen ontrafelen. Zodra het artikel is gepubliceerd, zullen we het ook in deze lijst linken, zodat u het nieuwe artikel na een paar weken gemakkelijk kunt terugvinden. Als u een onderwerp mist of geïnteresseerd bent in een specifiek onderwerp, horen we graag uw suggesties en zullen we ons best doen om een ​​dergelijk artikel te schrijven en te publiceren. En als u meer specifieke vragen of uitdagingen hebt met digitale onderwerpen of wilt samenwerken aan een onderzoeks- of adviesopdracht, bespreken we graag de opties met u.

Neem contact op met Bas Baalmans, Managing Director van GDBC, die graag uw vragen beantwoordt (b.s.baalmans rug.nl – 06 22494353).

Lijst met inhoud:

 1. Het Groningen Digital Business Centre in Berlijn
  Zie wat een (niet) typische dag in het Groningen Digital Business Centre inhoudt en onze reis naar de digitale conferentie HUB in Berlijn. We delen onze opgedane ervaringen tijdens het evenement, evenals enkele interessante ontwikkelingen op digitaal gebied.
 2. De digitale transformatie
  De digitale transformatie werd door managers in verschillende industrieën verkozen tot een van de meest urgente onderwerpen. We laten u zien wat digitale transformatie is en hoe dit mogelijk uw bedrijf beïnvloedt.
 3. Meting van digitale transformatie
  Als vervolg op het vorige artikel over wat digitale transformatie is, delen we enkele inzichten over hoe het te meten en de implicaties daarvan uit het werk van onze Ph.D. kandidaat Nicolai Fabian.
 4. Digitale bedrijfsmodellen
  Een beetje spelen met nieuw stukjes digitale technologieën is nog niet hetzelfde als waarde creëren voor de klant en dus winst maken voor uw onderneming. Lees meer over digitale bedrijfsmodellen in dit artikel.
 5. Big Data
  Heb je een aantal harde schijven met veel gegevens? Dat is een goed begin, maar nog geen Big Data. Lees meer over wat Big Data is en de mogelijke toepassingen in organisaties in het eerste deel van onze serie over gegevens.
 6. Data Science & Analytics
  In navolging van de mogelijkheden omtrent Big Data gaan we dieper in op details en laten we u zien waartoe deze geavanceerde analyse in staat is en hoe deze uw bedrijf kan helpen.
 7. Kunstmatige intelligentie en machine learning
  Nadat we alles over machine learning hebben gelezen, komen we aan bij het nauw verwante onderwerp van kunstmatige intelligentie. Een begin met old-school schaakcomputers en daarna de meest recente ontwikkelingen.
 8. Privacy en ethiek in het datatijdperk
  Het laatste deel van onze miniseries over data gaat over de onderwerpen privacy en ethiek. We zullen uitleggen wat privacy op intercultureel gebied betekent en bieden een aantal inzichten in de nieuwste AVG-voorschriften.
 9. Industrie 4.0
  De mogelijke toekomst voor geïnteresseerden in productie en productie. Lees meer over de vierde industriële revolutie en in welke richting het productielandschap zal veranderen.
 10. Robotics
  Heb je ooit een robotvriend zoals R2D2 of C3PO gewild? Waarschijnlijk zal dat enige tijd duren, maar wel laten we je zien wat robotica betekent en wat de mogelijke toepassingen zijn.
 11. Blockchain & Cryptocurrencies
  Recentelijk nog een heel actueel onderwerp. We zullen hier dieper op ingaan en de hype ontrafelen en uitleggen wat blockchain is en wat de bedrijfstoepassingen zijn en kunnen zijn.
 12. Internet of Things (IoT) & Smart-apparaten
  U hebt het verwarmingssysteem van uw huishouden al met uw smartphone verbonden? Mooi zo, je maakt al deel uit van IoT. In dit artikel laten we u zien wat het is en welke toepassingen er zijn.
 13. Agile werk- en organisatieveranderingen
  Met de discussie over digitale transformatie en readiness kun je de discussie over het veranderen van de manier waarop bedrijven zijn georganiseerd niet negeren. Ontdek alles over nieuwe manieren van werken.
 14. Vijf technologische trends
  Veel organisaties zoals adviesbureaus of bedrijven voor marktonderzoek bieden inzicht in technologische trends, maar als academisch instituut met sterke banden met het bedrijfsleven bieden wij onze blik op deze evoluerende technologische trends.
 15. The dark web
  Er is een plek op internet die niet in kaart wordt gebracht door Google en niet gemakkelijk toegankelijk is voor de gewone webbrowsers. Er wordt gezegd dat in het dark web alles mogelijk is. We zullen licht werpen op wat dit zogenaamde donkere net is en dat het niet misschien niet zo ’dark’  is als soms wordt gesteld.
 16. Digitale readiness
  De digitale transformatie is al een onderwerp dat veel organisaties op hun agenda zetten. Maar heb je er ooit over nagedacht of je organisatie er klaar voor is? Niet alleen voor digitale transformatie, maar ook voor algemene digitale trends? Lees alles over digitale readiness in dit artikel.
 17. Augmented & Virtual Reality
  Pokémon Go heeft een hype veroorzaakt richting augmented reality (AR), maar er zijn vele interessantere mogelijkheden ook op het gebied van virtual reality (VR). Heb je ooit nagedacht over de mogelijkheden om virtuele werelden te creëren voor bijvoorbeeld lesgeven? Ontdek alles wat belangrijk is over AR en VR in deze blog.
 18. Duurzaamheid en digitale technologie
  Duurzamer worden en hulpbronnen beter gebruiken wordt meer en meer belangrijk voor organisaties en kan worden gezien als onderdeel van een maatschappelijke beweging naar een groenere toekomst. We zullen bespreken wat duurzaamheid is en welke rol digitale technologie daarin speelt.
 19. Cloud computing
  Vroeger moesten mensen grote harde schijven hebben om hun gegevens op te slaan en vele nieuwe programma's op hun computers installeren. De cloud biedt ons daarentegen een nieuwe ruimte om gegevens op te slaan en toegang te krijgen tot programma's die eenvoudig en overal beschikbaar zijn via internet. Lees alles over cloud computing in dit artikel.
 20. Een strategische kijk op digitale transformatie
  Meer informatie over de strategische aspecten van digitale transformatie. Voor dit doel hebben we ook een speciale masterclass georganiseerd voor bestuurders om zich voor te bereiden op de komende wijzigingen.

[English version]

The digital world

Welcome to our new Groningen Digital Business Centre (GDBC) series on the digital world. This article is the starting point of our blogging series, which deals with all topics around the digital world. In case you have heard it somewhere in the news, we are likely to have an article that explains the topic, shows what it is, and how it affects your business.

Do you still remember the good old (not digital) Nokia 3310? The battery was virtually never empty, and you could drop the phone on the floor without needing to buy a new one. Well, since that time a few years have passed, and the world has become much more digital. To provide some examples: The rise of Amazon revolutionized the retail landscape and gave us the opportunity to buy literally everything online. Wikipedia made the information about the world available without the need to dedicate an entire room/house to books and Google helped us to find a way through all the information on the internet. In sum, these developments had a tremendous impact on our lives, but they were only the beginning of the digital age.

In the past months and years, you most likely saw the headlines in the news about privacy on social media, the rise and fall of cryptocurrencies with the discussion about the potential of blockchain or the potentials of (big) data and artificial intelligence for all sorts of applications. Most likely you stumbled across these topics but those are only the tip of the iceberg of societal and technological development. The pace of technological development is increasing and with it the potential to alter our lives. To help you navigate through this jungle of technological developments such as AI or Big Data and also to make sense of the buzzwords that are thrown at you like the need to develop “digital business models” and to “digitally transform” we have had an idea at the Groningen Digital Business Centre.

Welcome to our new series: The digital world. In this series, we at the Groningen Digital Business Centre will publish a line of articles directed at different topics that deal directly with the changing digital landscape and their implications for businesses. We will deal with topics such as the digital transformation and what it means for businesses as well as how to be ready for these developments. Moreover, we will deal with technological developments such as Big Data or Artificial Intelligence, explain what it means and what the potential implications are. Lastly, we will also show insights into our own research as well as the work within the Center.

We will publish regularly new content (roughly every 2 weeks) and provide a small summary of each topic we aim to unravel here in this article. Once the article is published, we will also link to it within this list so you can easily find the new article again after a few weeks/months. In case you miss a topic or are interested in a specific topic we are glad to hear your suggestions and will do our best to write up and publish such an article. Noteworthy, if you have more specific questions or challenges with digital topics or want to collaborate on a research or consultancy assignment we are glad to discuss the options with you. Just contact Bas Baalmans, the managing director of GDBC who will gladly answer your questions (b.s.baalmans rug.nl).

List of content

1. The Groningen Digital Business Center in Berlin
See what a (not) typical day at the Groningen Digital Business Center and our trip to the digital conference HUB in Berlin. We share our experiences with the whole event as well as some interesting developments in the digital area.

2. 
The Digital Transformation
The digital transformation was voted amongst the most pressing topics by managers in various industries. We will show you what digital transformation is and how it potentially affects your company.

3. 
Measurement of Digital Transformation
As follow up for the previous article on what digital transformation is we share some insights on how to measure it and its implications from the work of our Ph.D. candidate Nicolai Fabian.

4. 
Digital Business Models
Playing around with a new piece of digital technology is not the same as creating value for the customer and thus making a profit for your enterprise. Learn more about digital business models in this article.

5. 
Big Data
Do you have a pile of hard drives with some data? That’s a good start but not yet Big Data. Learn more about what Big Data is and its potential applications in the business world in the first part of our miniseries on data.

6. 
Data Science & Analytics
Following up from the potential of Big Data we go more in detail and show you what state of the art analysis is capable of and how it can help your business.

7. 
Artificial Intelligence & Machine Learning
Having read everything about machine learning, we touch upon the closely related topic of artificial intelligence. Starting from old school chess computers we show you the most recent developments.

8. 
Privacy & Ethics in the data age
The last part of our miniseries on data deals with the topics of privacy and ethics in the data age. We will explain what privacy means cross-culturally and provide some insights into the latest GDPR regulations.

9. Industry 4.0
The possible future for interested in manufacturing and production. Find out more about the fourth industrial revolution and in what direction the manufacturing landscape will likely change.

10. Robotics
Did you ever want a robotic friend such as R2D2 or C3PO? Likely that will take some time but let us show you what robotics means and what potential applications are.

11. Blockchain & Cryptocurrencies
A very hot topic recently but we will go deeper and unravel the hype and explain what blockchain is and what business applications are and might be.

12. Internet of Things & Smart devices
You have connected the heating system of your household with your smartphone? Congratulations, you are already part of the internet of things. In this article, we will show you what IoT is and what applications are out there.

13. Agile working and organizational changes
With the discussion about digital transformation and readiness, you cannot bypass the discussion about changing the way how companies are organized. Find out everything about new ways of working.

14. Five
 technological Trends
While a lot of organizations such as consultancies or market research companies provide insights into technological trends. We as an academic institute with strong connections to the business world provide our view on evolving technological trends.

15. The dark net
There is a place on the internet which is not mapped by Google and not easily accessible by regular web browsers. It is said that in the dark web everything is possible. We will shed light on what the dark net is and that it is not as dark as being projected on the internet.

16. Digital readiness
The digital transformation is already a topic that many organizations put on their agenda. But did you ever think about if your organization is ready? Not only for digital transformation but also for general digital trends? Find out everything about digital readiness in this article.

17. Augmented and Virtual Reality
Pokémon Go certainly caused a hype to augmented reality (AR) but there are much more interesting opportunities also in the field of virtual reality (VR). Have you ever thought about the opportunities to create virtual worlds for example for teaching? Find out everything important about AR and VR in this article.

18. Sustainability and digital technology
Becoming more sustainable and using resources better is getting more important for organizations and can be seen as part of a societal movement towards a greener future. In this sense, we will discuss what sustainability is and what role digitaltechnology plays.

19. Cloud Computing
Once upon a time people needed to have big hard drives to store their data and install new programs on their computers. In contrast, the cloud offers us a new space to store data and access programs that is easily and everywhere available through the internet. Find out everything about cloud computing in this article.

20. A strategic view on digital transformation
Find out more about the strategic aspects of digital transformation. For this purpose, we also created a designated masterclass for executives to be prepared for the upcoming changes.

Over de auteur

drs. ing. Bas Baalmans
drs. ing. Bas Baalmans
Projectleider Groningen Digital Business Centre (GDBC)

Link: /staff/b.s.baalmans/