Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE) Activities Congres 2013

Ontwerp van het bibliotheeknetwerk

Ronde 1

Collectie NL. in Context (Norma Verheijen - SIOB)

Inhoud: Ook in de bibliotheeksector vindt een verschuiving plaats van analoge naar digitale diensten en producten. Worden deze diensten nu nog los van elkaar aangeboden, in de nabije toekomst zullen die in de geïntegreerde bibliotheek meer in samenhang gepresenteerd worden. Deze geïntegreerde bibliotheekfunctie heeft grote gevolgen voor het collectiebeleid van bibliotheken. In het SIOB traject "De Collectie NL. in Context" wordt gewerkt aan een nieuw, duurzaam en toekomstgericht collectiebeleid voor de bibliotheeksector. Hierin staan ontwikkelingen op het gebied van IT en het begrip "contextualisering" centraal. De gevolgen hiervan en de wijze waarop die in een toekomstgericht collectiebeleid worden verwerkt, worden uit de doeken gedaan in deze lezing.

Kort CV spreker: Norma Verheijen is sinds 2010 werkzaam bij het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Op verschillende terreinen is zij actief betrokken bij het versterken van de samenhang en efficiëntie binnen het bibliotheekstelsel en ontwikkelt en initieert zij beleid en innovatie binnen de sector. Momenteel is Norma Verheijen als coördinerend adviseur verantwoordelijk voor het vormgeven van een toekomstgericht, duurzaam en samenhangend collectiebeleid voor het bibliotheekveld. De huidige IT-ontwikkelingen en te verwachten innovaties op dit terrein spelen hierbij een centrale rol.

Wat kunnen we met uw data in onderzoek en wat levert het op? (Marco Bijvank - Erasmus Universiteit Rotterdam)

Inhoud: Om ervoor te zorgen dat een bibliotheek voldoende exemplaren van de juiste boektitels in haar collectie heeft, moet het uitleengedrag van klanten bekend zijn. Specifiek is het belangrijk om te weten of een klant op zoek is naar een bepaalde boektitel en hoe de klant reageert wanneer deze boektitel niet beschikbaar is. Dit heeft immers directe gevolgen voor de beschikbaarheid van de collectie en de klantentevredenheid. Collectiebeheer afstemmen op de wensen van de klant vraagt dus om inzicht in hoe de klant zich gedraagt in een bibliotheek. Dr. Marco Bijvank heeft hier, middels het afnemen van enquêtes in verschillende bibliotheekvestigingen in Nederland, uitgebreid onderzoek naar gedaan en zal tijdens deze presentatie een aantal interessante resultaten toelichten.

Kort CV spreker: Dr. Marco Bijvank is universitair docent in Logistiek en Operations Management aan de Rotterdam School of Management. Hij behaalde zijn Master diploma in Business Mathematics and Informatics en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna was hij post-doctoraal onderzoeker aan de University of Montreal (Canada). De onderzoeksinteresse van Marco Bijvank omvat voorraadbeheer, supply chain management, retail-activiteiten en revenue management. Onderzoeken van zijn hand zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals de European Journal of Operational Research en Journal of Operational Research Society.


Ronde 2

Het Physical Internet concept voor bibliotheken (Ronald Spanier - Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken en Iris F.A. Vis - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: De huidige wijze waarop fysieke objecten over de hele wereld worden verplaatst, opgeslagen, aangeleverd en verbruikt is economisch, ecologisch en sociaal inefficiënt en verre van duurzaam. Een soortgelijke inefficiënte warboel bestond decennia geleden in de informatie- en communicatietechnologie, door miljoenen computers die niet met elkaar in verbinding stonden. De juiste oplossing werd uiteindelijk gevonden in een logistieke metafoor: het bouwen van een informatie-snelweg die heeft geleid tot de open en verbonden netwerkinfrastructuur van het hedendaagse Internet. Nu zijn de rollen omgedraaid en ligt de sleutel tot duurzame fysieke distributie mogelijk in een digitale metafoor: "Physical Internet", een open globaal logistiek systeem gefundeerd op fysieke, digitale en operationele verbondenheid. In deze workshop verkennen Iris Vis en Ronald Spanier graag samen met u de mogelijkheden van het baanbrekende Physical Internet-concept van grondlegger professor Benoit Montreuil voor transport en logistiek in de bibliotheeksector.

Kort CV spreker: Iris Vis is sinds februari 2011 hoogleraar Industrial Engineering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Vis heeft vele projecten uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven en dienstverlenende organisaties, resulterend in een combinatie van fundamenteel onderzoek en praktisch toepasbare resultaten. Vis leidt momenteel onderzoeksprojecten bij enkele Universiteitsbibliotheken. Binnen de Dinalog projecten "Cross-chain order fulfillment coordination for internet sales" en "Cargo Hitching" wordt actief samengewerkt in onderzoek met SIOB, VOB en openbare bibliotheekorganisaties zoals Biblionet Groningen en Bibliotheek Midden-Brabant.

Kort CV spreker: Ronald Spanier is sinds 2006 directeur van het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB). Na zijn studie politicologie heeft hij bij verschillende gemeenten gewerkt als beleidsmedewerker. In 2004 ging hij werken voor bibliotheek Almere als projectleider Wetenschappelijk Steunfunctie. Het Service centrum Flevolandse Bibliotheken ondersteunt de openbare bibliotheken in Flevoland op de gebieden van IT, distributie, uitleningen aan het onderwijs en innovatieve projecten. Vanuit het SFB wordt ook de coördinatie verzorgd van de landelijke distributie van boeken en CD's tussen openbare bibliotheken.


Ronde 3

Collectievorming in de praktijk (Peter T.E. Kok - de Bibliotheek Midden-Brabant)

Inhoud: Hoe zorg je als bibliotheek dat je met een kleinere collectie, verspreid over 15 vestigingen, een toename van uitleningen en een grotere klanttevredenheid krijgt? En hoe zorg je ervoor dat de klant het boek dat hij zoekt altijd vindt? Volgens Peter Kok van de Bibliotheek Midden-Brabant moet het antwoord onder andere worden gezocht in vraaggericht en actueel collectioneren. Maar ook in het opzetten van een zogenaamd sternetwerk, bestaande uit 1 grote vestiging met achtergrondcollectie en 14 satellietvestigingen (met een kleinere collectie en minder vierkante meters) die van deze centrale achtergrondcollectie gebruikmaken. Dat betekent dat het verheffingsmodel met 15 Dostojewski's in 15 bibliotheek-vestigingen verleden tijd wordt. Ook moet het leiden tot minder logistieke bewegingen tussen vestigingen. In de presentatie gaat Peter Kok uitgebreid in op de visie en aanpak van "Slimmer en goedkoper collectioneren: De weg naar optimalisatie in collectievorming in bibliotheeknetwerken". Daarnaast antwoord op de vraag: Waarom is de vakantiebieb-app van BibliotheekNL zo'n groot succes?

Kort CV spreker: Drs. Peter Kok, sinds 2010 Managing director public services van de Bibliotheek Midden-Brabant, voelt zich als bestuurskundige thuis bij complexe, strategische en bestuurlijke vraagstukken in een (bedrijfs-)politieke omgeving. Zijn expertises liggen op het gebied van ICT, architectuur, verandermanagement en commercie. Vakgebieden die bij het oplossen van logistieke vraagstukken en het inrichten van nieuwe bibliotheeknetwerken regelmatig samenkomen.

Optimaal beheer van een bibliotheeknetwerk met een centraal depot (Gerlach van der Heide - Rijksuniversiteit Groningen)

Inhoud: In de bibliotheekwereld speelt sinds enige tijd het idee om een centraal depot op te zetten voor weinig gevraagde boektitels. Als promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt Gerlach van der Heide wat de meest efficiënte manier van versturen en terughalen van boeken is in een netwerk met een dergelijk centraal depot. In deze lezing laat Van der Heide zien hoe het optimale beleid er daarbij uitziet. En bij welke vraagintensiteit het centraliseren van boeken interessant is.

Kort CV spreker: Drs. Gerlach van der Heide is sinds eind 2011 promovendus aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Van der Heide heeft in 2011 een Master Econometrics and Operations Research en een Reserch Master behaald aan dezelfde universiteit. Zijn promotieonderzoek, dat thematisch is afgestemd met SIOB en VOB, richt zich op voorraadbeheer en logistiek bij bibliotheken. Dit heeft in 2013 geleid tot een publicatie in de European Journal of Operational Research met de titel "Transshipment and rebalancing policies for library books" en diverse kennissessies met bibliotheekmedewerkers.


Ronde 4

Certificering RFID-systemen Openbare Bibliotheken

Inhoud: Tijdens het COPE-congres dat op 1 november in Apeldoorn zal plaatsvinden, worden op feestelijke wijze certificaten uitgereikt aan 2 leveranciers van RFID-systemen voor openbare bibliotheken. Het gaat om de systemen van Eastbridge en NBD/Biblion. In de bibliotheeksector is RFID-technologie inmiddels breed ingevoerd. Met deze invoering zijn self-service oplossingen gerealiseerd rond transacties als innemen, uitlenen, verlengen etc. In de praktijk is gebleken dat RFID-labels prima werken binnen een bibliotheek maar dat er op een hoger niveau (uitwisseling van materialen tussen bibliotheken) nog wel eens problemen zijn. Daarom is door de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (www.bibliotheekcertificaat.nl) een certificeringsmodel ontwikkeld waarmee getoetst kan worden of de RFID-labels voldoen aan de gestelde eisen. Doel hiervan is om praktische problemen tijdens de implementatie te voorkomen. De certificaten worden uitgereikt door Gerard van Dijk, directeur van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken.

Laatst gewijzigd:18 november 2016 11:39