Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health Innovation

Ecosysteem Data-gedreven Preventie

Meer impact met populatie en gezondheidsdata
De toekomst van (publieke) gezondheid is digitaal. In Nederland is een schat aan unieke gezondheids- en omgevingsdata beschikbaar, maar daar wordt nu te weinig gebruik van gemaakt. Via administratieve bronnen, registers, apps, cohorten, persoonlijke gezondheidsomgevingen en vele andere bronnen worden steeds meer gegevens verzameld over individuele en publieke gezondheid. Gezamenlijk vormen deze gegevens een waardevolle bron waarmee gezondheidsbeleid, -onderzoek en praktijk in Nederland doelmatiger en efficiënter kan worden.

Echter, de benodigde gegevens zijn nu veelal verkokerd in verschillende systemen en instanties, en bij het raadplegen loopt men tegen technische, ethische, juridische en maatschappelijke belemmeringen op. Deze versnippering zorgt ervoor dat we in Nederland onvoldoende waarde creëren met onze bestaande gegevens, hetgeen de doelmatigheid van beleid hindert en de verdiencapaciteit belemmert.

Activiteiten

Samen werken aan een infrastructuur voor data-gedreven preventie

Om data-gedreven preventie te ondersteunen is behoefte aan een breed gedragen infrastructuur. Hiertoe ontwikkelt AJSPH de Aletta Atlas. Het doel? De meest complete bron van inzichten in de actuele gezondheidsituatie van Noord-Nederland. We ontwikkelen de Atlas in samenwerking met onze maatschappelijke partners en kennisinstellingen. De belofte van de Atlas? Patronen van gezondheid en leefstijl zichtbaar maken en de impact van preventiebeleid en –maatregelen volgen.

  • Aletta Atlas
    De Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) is bezig met de ontwikkeling van de Aletta Atlas, als meest complete bron van inzichten in de actuele gezondheidssituatie van Noord-Nederland. Aletta Atlas wordt in samenwerking met maatschappelijke partners en kennisinstellingen de komende tijd doorontwikkeld. Aletta Atlas is daarmee een belangrijk instrument om ruimtelijke patronen van gezondheid en leefstijl zichtbaar te maken en op termijn om de impact van preventiebeleid en -maatregelen te kunnen volgen. Aletta Atlas ondersteunt hiermee grensoverschrijdende, regionale en lokale volksgezondheidsinitiatieven.

Nationale Coalitie Data Gedreven Preventie

We zijn niet de enige die zien dat we slimmer om moeten gaan met de schat aan populatie data die in onze servers verborgen zit. De vraagstukken die we met onze maatschappelijke partners oppakken zijn niet per se Noord Nederlands, in tegendeel. Samen met verschillende partners in het land werken we daarom aan een brede data-gedreven preventie coalitie waarbinnen overheid, bedrijfsleven, academie en inwoners samenwerken. Gezamenlijk bouwen we aan de infrastructuur voor data-gedreven preventie en aan het ecosysteem daaromheen dat ontwikkeling van innovatieve producten en diensten aanjaagt. Hierover hebben we een dubbele sessie tijdens de Conferentie NL Digitaal op 19 maart.

Summer School Data-Driven Prevention Policy in Public Health

In deze Summer School komen onderzoekers uit de hele wereld samen om hun expertise op het gebied van vergelijkende analyses van gezondheidssystemen te vergroten. We gaan met name in op de organisatorische uitdagingen die de sterkere verschuiving naar preventie bij de bestrijding van chronische ziekten met zich meebrengt en bekijken alternatieve mogelijkheden om de ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen. Alle vormen van vergelijkende analyse zullen datagestuurd zijn.Voor meer informatie over ons Ecosysteem Data-gedreven Preventie kun je contact opnemen met Roel van der Heijden, Kwartiermaker Data-gedreven preventie.

Laatst gewijzigd:23 maart 2021 10:34