Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Ontwikkeling meetinstrument voor evalueren van projecten met brede benadering van gezondheid 

Datum:19 juni 2020
Partners en ondersteunende partijen
Partners en ondersteunende partijen

Deze maand is er gestart met de ontwikkeling van een meetinstrument om projecten vanuit een brede benadering van gezondheid te evalueren. Vanuit een uiteenlopende groep organisaties betrokken bij de praktijk, innovatie en onderzoek van gezondheid is begin dit jaar een projectgroep geformeerd. Deze groep bestaat uit het Leids Universitair Medisch Centrum, de Aletta Jacobs School of Public Health/ Rijksuniversiteit Groningen, Salut en TNO/ Lifestyle4Health. Het initiatief wordt ondersteund vanuit Noaber foundation, Fred foundation en het Institute for Positive Health (iPH).  

Gevalideerde instrumenten 
Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal. Veel organisaties werken vanuit deze brede benadering van gezondheid. Er zijn echter geen eenduidige, gevalideerde instrumenten om gezondheid te meten vanuit deze brede benadering. Dit is wel belangrijk om inzichtelijk te maken wat het effect hiervan op de gezondheid van mensen is. Deze bewijskracht draagt bij aan draagvlak vanuit beleid en management, zodat organisaties vanuit deze brede benadering kunnen blijven werken en hiervoor ook gefinancierd worden. Bovendien is het meten van gezondheid via één eenduidig instrument ook van belang om zo resultaten van initiatieven te kunnen vergelijken en van elkaar te leren.  

Ambitie 
De projectgroep heeft de ambitie om een eenduidig instrument te ontwikkelen dat op verschillende niveaus (burgers, lokaal, regionaal, landelijk), door verschillende stakeholders wordt omarmd en gebruikt. Dit wordt gedaan aan de hand van drie modules: biomedische indicatoren, beleefde (positieve) gezondheid en contextuele indicatoren/omgevingsfactoren. Binnen elke module worden vragen en indicatoren  geformuleerd die gezamenlijk de minimale basisset van het meetinstrument vormen. De modules kunnen zowel gezamenlijk als separaat worden ingezet. Tegelijkertijd willen de betrokken partijen een beweging op gang brengen waarbij steeds meer organisaties zich achter het principe van één meetinstrument scharen en zich ook committeren aan het gebruik van dit instrument. 

Rol van Aletta Jacobs School of Public Health
Vanuit de Aletta Jacobs School of Public Health werken we mee aan de set context variabelen: welke omgevingsfactoren zijn van invloed of iemand zich ook daadwerkelijk gezond kan voelen? Daarbij putten we o.a. uit de schat aan data uit het Lifelines Corona-onderzoek. Daarnaast neem Jochen Mierau deel aan de klankbordgroep.

Daaraan nemen o.a. Jet Bussemaker, hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie en Gerjan Navis, internist-nefroloog en hoogleraar voeding in geneeskunde, ook deel. Daarnaast zijn Tim van Zutphen en Hinke Haisma betrokken als Aletta fellows. 

Zelf ideeën over het instrument en/of wil je nauwer betrokken blijven bij de ontwikkeling? Stuur dan een mail naar onderzoek@iph.nl.