Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Statement from the Aletta Jacobs School of Public Health regarding the Coronavirus

Datum:12 maart 2020
Statement AJSPH
Statement AJSPH

For English version please see below
De Aletta Jacobs School of Public Health stelt al haar geplande evenementen zes weken uit vanwege de gevolgen van het Coronavirus. De huidige richtlijnen maken dat kwetsbare personen en hun professionele en persoonlijke zorgverleners alsmede (internationale) gezondheidsonderzoekers beperkt kunnen deelnemen aan bijeenkomsten van de Aletta Jacobs School of Public Health. Omdat wij waarde hechten aan inclusiviteit, schorten we al onze evenementen op voor de komende zes weken.

Concreet gaat het om de volgende evenementen:

17 maart

Aletta Fellows Meet-up

17 maart

Interdisciplinary Mindfulness Centre meeting - Andrea Sangiacomo

26 maart

Aletta’s Keuken in het Forum Groningen

2 april

Aletta Research Meet-up

6 april

Coordinators Meet-up

6 april

Aletta partner council meeting

Naarmate de tijd verstrijkt, zullen we overwegen de geannuleerde evenementen opnieuw te plannen. Wij wensen iedereen veel succes en moedigen iedereen ten strengste aan om zich zorgvuldig aan de minimumnormen van het RIVM te houden en verder te gaan als je werk- of sociale omgeving dit vereist. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de zorg kwetsbare leden van de samenleving (bijv. ouderen, chronisch zieken en mensen die intensieve behandeling ondergaan), hetzij professioneel of persoonlijk, wordt aangeraden om de strengere regels te volgen die zijn vastgesteld door instellingen zoals het UMCG.

Zoals we ons nu allemaal heel goed bewust zijn, zijn de minimale vereisten dat je je handen regelmatig moet wassen, niezen en/of hoesten in je elleboog, papieren zakdoekjes moet gebruiken en geen handen moet schudden. Als je je ziek voelt, moet je jezelf onmiddellijk in quarantaine plaatsen en telefonisch medisch advies inwinnen. Als je verantwoordelijk bent voor de zorg voor kwetsbare personen, bezoek dan geen gebieden waar geïnfecteerde personen zijn geïdentificeerd en houd zoveel mogelijk twee meter afstand van anderen.

Deze maatregelen beschermen jou als individu, maar nog belangrijker, ze beschermen degenen in de samenleving die het meest vatbaar zijn voor het ontwikkelen van de bijbehorende COVID19-ziekte en, als ze deze ontwikkelen, het meest waarschijnlijk ernstige gevolgen zullen hebben. Wat 'gewoon een griepje' kan zijn voor een verder ongehinderde persoon, kan heel goed leiden tot levensbedreigende complicaties voor kwetsbare personen. Bovendien gaat het gevolg van een pandemie veel verder dan degenen die door het virus zijn getroffen, maar kan het, door een overmatige druk op het gezondheidssysteem, overslaan naar personen die om andere redenen acute en/of intensieve zorg nodig hebben. Het is inderdaad onvermijdelijk dat het virus zich verder verspreidt en dat veel meer mensen worden getroffen. Door de verspreiding van het virus te vertragen, is het gezondheidssysteem echter beter in staat om de bijbehorende patiëntenstroom te absorberen en daarom minder druk uit te oefenen op kritieke infrastructuur zoals intensive care-voorzieningen. Het is daarom van cruciaal belang om richtlijnen strikt te volgen en rekening te houden met kwetsbare leden van de samenleving bij het nadenken over je persoonlijke gedrag.

 

Statement from the Aletta Jacobs School of Public Health regarding the Coronavirus

The Aletta Jacobs School of Public Health is postponing her events for the coming six weeks because of the consequences of the Coronavirus. The current guidelines imply that vulnerable individuals and their professional and private caregivers as well as (international) health researchers have limited ability to attend events of the Aletta Jacobs School of Public Health. As we are committed to being an inclusive movement, we are suspending all our events for the coming six weeks.

More precisely the following events are postponed:

17 March

Aletta Fellows Meet-up

17 March

Interdisciplinary Mindfulness Centre meeting - Andrea Sangiacomo

26 March

Aletta’s Keuken in the Forum Groningen

2 April

Aletta Research Meet-up

6 April

Coordinators Meet-up

6 April

Aletta partner council meeting

As time moves on we will consider rescheduling the cancelled events. We wish everyone the best of luck and advise everybody strongly to carefully adhere to the minimum standards set by the RIVM and go above and beyond if your work or social environments requires you to do so. Those responsible for the care of vulnerable members of society (e.g., older adults, chronically ill, and people currently undergoing intensive treatments), either professionally or personally, are suggested to follow the more stringent rules set forth by institutions like the UMCG.

As we are now all very well aware of, the minimum requirements are that you should wash your hands frequently, sneeze and/or cough in your elbow, use paper tissues and do not shake hands. If you feel ill, self-quarantine immediately and seek medical advice by telephone. If you are responsible for the care of vulnerable individuals, refrain from visiting areas in which infected individuals have been identified and keep a two-meter distance from others as much as possible.

These measures protect you as an individual but more importantly they protect those in society who are most susceptible to developing the associated COVID19 disease and, if they developed it, are most likely to suffer severe consequences. What may “simply be a flu” to an otherwise unhampered individual may very well lead to life-threatening complications for vulnerable individuals. Moreover, the consequence of a pandemic goes well beyond those affected by the virus but, through stretched health system capacity, can spill-over to individuals requiring acute and/or intensive care for other reasons. Indeed, it is inevitable that the virus will spread further and that many more people will become affected. However, by delaying the spread of the virus, the health system will be better able to absorb the associated patient flow and, therefore, face less pressure on critical infrastructure such as Intensive Care facilities. It is therefore crucial to strictly follow guidelines and think of vulnerable members of society when reflecting on your personal conduct.