Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Praatplaten als ondersteuning bij het aanleren van voedselvaardigheden in het basisonderwijs

Datum:02 juli 2020
© Bert Dekker
© Bert Dekker

English translation below
Kinderen hebben het recht om gezond op te groeien, in een omgeving die hen stimuleert tot optimale ontwikkeling. Kinderen verdienen het om de juiste middelen aangereikt te krijgen om te leren wat gezond gedrag is; meer kennis over voeding speelt hierin een hele belangrijke rol. Zo is het belangrijk dat kinderen weten dat voedsel tijd nodig heeft om te groeien, dat melk van een koe komt, een tomaat aan een plant groeit, een appel aan een boom hangt. Maar ook hoe hun eigen voedselomgeving eruit ziet en wat voeding doet in het lichaam. 

Waar al relatief veel lesmateriaal is ontwikkeld voor de middenbouw en het voortgezet onderwijs, is geconstateerd dat voor de jongste kinderen behoefte is aan nieuw lesmateriaal dat het aanleren van voedselvaardigheden kan ondersteunen. Praatplaten zijn hier uiterst geschikt voor. De Aletta Jacobs School of Public Health is een samenwerking gestart met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), Zorg Innovatie Forum (ZIF) en Drenthe Gezond met als doel drie praatplaten over voeding te maken voor de onderbouw van het basisonderwijs. 

Voedingswetenschapper en Aletta Louise Dekker zal dit project leiden en zal o.a. op basis van data uit het Gecko Drenthe cohort zorgen dat de praatplaten aansluiten bij het gedrags- en voedingspatroon van de Drentse jeugd. Daarnaast is ook Ruth Koops van ‘t Jagt als Aletta’s storyteller aan boord. Zij zal zorgen dat op een verhalende manier kinderen geprikkeld worden om meer te weten te komen over wat er eigenlijk op hun bord beland. In Januari 2021 worden de praatplaten gepresenteerd aan Drentse leerkrachten.Discussion boards to support the teaching of food skills in primary eduaction


Children have the right to grow up healthy, in an environment that encourages them to develop optimally. Children deserve to be given the right resources to learn about healthy behavior; more knowledge about nutrition plays a very important role in this. For example, it is important that children know that food needs time to grow, that milk comes from a cow, a tomato grows on a plant, an apple hangs on a tree. But also what their own food environment looks like and what nutrition does in the body.

Where a relatively large amount of teaching material has already been developed for middle and secondary education, it has been found that the youngest children need new teaching material that can support the teaching of food skills. Discussion boards are ideal for this. The Aletta Jacobs School of Public Health has started a collaboration with the Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (Institute for Nature Education and Sustainability), Zorg Innovatie Forum (Care Innovation Forum) and Drenthe Gezond (Drenthe Healthy) with the aim of creating three discussion boards about nutrition for the the first years of primary education.

Food scientist and Aletta Louise Dekker will lead this project and will, among other things, based on data from the Gecko Drenthe cohort, ensure that the discussion boards match the behavioral and dietary patterns of the Drenthe youth. In addition, Ruth Koops van 't Jagt is also on board as Aletta's storyteller. She will ensure that children are stimulated in a narrative way to learn more about what actually ends up on their plate. In January 2021, the discussion boards will be presented to teachers in Drenthe.