Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Duiken in een schat van data op zoek naar antwoorden over het coronavirus

Datum:17 november 2020
Yinjie Zhu & Pauline Lanting
Yinjie Zhu & Pauline Lanting

English translation below
In de ruim 500.000 ingevulde Corona-vragenlijsten kunnen we kennis over het coronavirus vinden, maar daarvoor moet die enorme hoeveelheid data goed doorgespit en geanalyseerd worden. Pauline Lanting (promovendus afd. Genetica UMCG) en Yinjie Zhu (promovendus afd. Nefrologie UMCG) duiken in de data op zoek naar verbanden en uitzonderingen. Op zoek naar antwoorden over het coronavirus. Vanuit hun woningen leggen ze uit wat hun werk inhoudt en hoe ze hun leven inrichten ten tijde van corona.

Over Pauline Lanting

 • Thuiswerksituatie: In Groningen, in gezelschap van partner en hond
 • Leeftijd: 28 jaar
 • Opleiding: Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Werkzaam bij: afdeling Genetica, UMCG
 • Onderzoek naar: De invloed van ons DNA op onze reactie op medicijnen

Over Yinjie Zhu

 • Thuiswerksituatie: In Groningen, alleenstaand
 • Leeftijd: 25 jaar
 • Opleiding: Nutrition and rural development, Ghent University
 • Werkzaam bij: afdeling Nefrologie, UMCG
 • Onderzoek naar: Sociaaleconomische leefstijl- en gezondheidsverschillen

Waar doe jij onderzoek naar?

Pauline: “We weten voor een groot aantal veelgebruikte medicijnen dat kleine verschillen in iemands DNA ervoor kunnen zorgen dat bepaalde medicijnen minder goed werken of dat iemand meer of juist minder bijwerkingen ervaart. Maar deze kennis wordt nog weinig toegepast in de praktijk. Met mijn onderzoek hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan het toepassen van deze kennis in de praktijk, zodat patiënten hier volop van kunnen profiteren.” Yinjie: “Ik richt me in het bijzonder op de invloed van iemands sociaaleconomische status op het krijgen van een ziekte, zoals nu op het krijgen van Sars-Cov2.”

Op welke manier ben je betrokken bij het Lifelines Corona-onderzoek?

Yinjie: “Tot nu toe heb ik me voor mijn promotieonderzoek bezig gehouden met niet-overdraagbare ziektes en de invloed van de sociaaleconomische status van mensen op die ziektes. Met het Lifelines Corona-onderzoek heb ik de kans om mijn werk uit te breiden naar infectieziekten. Nu onderzoek ik onder andere hoe de sociaaleconomische status van invloed is op het risico om een coronavirusinfectie te krijgen maar ook of die status van invloed is op ons gedrag. Voor mij heel interessant, maar ik ben ook nieuwsgierig naar het onderzoek bij de afdeling Genetica.” Pauline licht toe: “Binnen mijn promotieonderzoek wil ik beter begrijpen waarom de ene persoon beter reageert op een medicijn dan een ander. En welke DNA-verschillen daarbij belangrijk zijn. De ervaring die ik hiermee heb opgedaan passen we nu toe om meer te weten te komen over dit coronavirus. Samen met collega’s van over de hele wereld kijken we naar de kleine verschillen in het DNA om te begrijpen hoe het kan dat sommige mensen zieker worden van het coronavirus dan anderen.”

Wat houdt het werk van een promovendus nu eigenlijk in? Wat doe je op een werkdag?

Pauline legt uit: “Het is een echte kantoorbaan, dus ik breng het grootste deel van de dag door achter mijn computer of in vergaderingen. Dit klinkt eentonig, maar de inhoud maakt het heel afwisselend. Je zou kunnen zeggen dat het ons werk is om nieuwsgierig te zijn. Ik bespreek met mensen van verschillende vakgebieden welke vragen we de Lifelines-deelnemers willen stellen en hoe we die vragen het beste kunnen formuleren. Het volgende moment breek ik mijn hoofd over de analyse van de verzamelde gegevens, schrijf ik bevindingen op in een wetenschappelijk artikel, om vervolgens weer te schakelen naar een brainstorm voor een nieuw project. Yinjie vult aan: “Ook het delen van kennis met andere onderzoekers is belangrijk, daarom presenteren we onze projectresultaten ook op conferenties. En ik ben het eens met Pauline, de wetenschap kent veel dynamiek, variaties en verrassingen. Juist dat maakt dit werk zo leuk.”

Hoe ga je om met de onzekerheid en onduidelijkheid van deze periode?

Pauline: “Vanzelfsprekend is mijn onderzoek en planning volledig overhoopgegooid door mijn werkzaamheden binnen het Lifelines Corona-onderzoek. Ik kon de rust hierbij bewaren omdat ik wist dat mijn proefschrift nu ook gevuld zou gaan worden met een aantal corona hoofdstukken en mijn tijd zeker niet verloren zou zijn. Hierbij realiseer ik me heel goed dat dit een luxepositie is, omdat veel promovendi wel echt kostbare tijd verloren hebben zien gaan. Gelukkig is daar inmiddels ook aandacht voor.”

Wat hoop je dat jullie werk gaat opleveren?

Yinjie: “Ik hoop dat we door ons onderzoek in staat zullen zijn om degenen te identificeren die het meest kwetsbaar zijn tijdens deze pandemie. Ook om beleidsmakers en artsen te voorzien van kennis om gedegen beslissingen te maken en de meest kwetsbare groep beter te beschermen. Pauline: “Ik ben ook heel benieuwd naar alle bevindingen vanuit de verschillende disciplines die met de corona-data onderzoek doen. Net als Yinjie hoop ik dat we kunnen blijven bijdragen aan de kennis over het virus, in mijn geval door te leren hoe dit virus een mens ziek maakt en waarom sommige mensen ernstig ziek worden en anderen juist niet.”

Heeft het onderzoek al iets opgeleverd?

Binnen ons onderzoek is gebleken dat mensen met een lage opleiding of een laag inkomen minder snel het gevoel hadden dat ze COVID-19 hadden gehad en dat ze ook minder snel een COVID-19-test laten doen”, vertelt Yinjie. “Doordat deelnemers met grote regelmaat vragenlijsten invullen kunnen we de ontwikkelingen goed zien, ook bijvoorbeeld nu tijdens de tweede golf en nieuwe lockdown-maatregelen.” Het team Genetica heeft ook eerste resultaten, zo is duidelijk dat de mate waarin iemand ziek wordt, deels genetisch bepaald wordt. “Maar voor mij is een ander belangrijk doel al bereikt, we hebben namelijk een schatkist gevuld met allemaal hele waardevolle gegevens voor de wetenschap waar we nog heel lang de vruchten van kunnen plukken”, voegt Pauline toe.

Wat heeft je verrast bij het corona-onderzoek?

“Het mooie aan het Lifelines Corona-onderzoek vind ik de flexibiliteit van de wetenschappelijke gemeenschap. Tietallen onderzoekers met elk hun eigen expertise wisten binnen een paar weken hun krachten te bundelen en hebben dit onderzoek opgetuigd. En wellicht nog wel belangrijker, de betrokkenheid van de Lifelines-deelnemers. In het begin elke week en nu nog met grote regelmaat vullen ze trouw onze, vaak best lange, vragenlijsten in en helpen ze ons op eigen initiatief om de vragen te verscherpen. We hebben naar aanleiding van een mail van een deelnemer een nieuw setje vragen toegevoegd waar wij nog niet aan hadden gedacht. Die betrokkenheid is wat Lifelines zo’n geweldig cohort maakt”, aldus Pauline.

Op welke manier heeft de coronacrisis jullie werk en leven beïnvloed?

Yinjie: “Ik moet mijn bezoek aan China uitstellen en mis mijn familie echt tijdens deze pandemie. Dat is lastig en eerlijk gezegd voel ik me van tijd tot tijd best eenzaam. Daarom heb ik ook gezocht naar taalcursussen en online manieren om in contact te komen met mensen. Gelukkig blijft het werk doorgaan en heb ik geen vertraging in mijn onderzoek.” Ook bij de afdeling Genetica ging het werk door vertelt Pauline: “Waar anderen het een stuk rustiger hadden of niet mochten/konden werken, hadden wij het juist enorm druk met het opzetten en uitvoeren van het Lifelines Corona-onderzoek. Voornamelijk in het begin van de crisis werd natuurlijk ons sociale leven flink beperkt. Daar heb ik inmiddels een weg in kunnen vinden, maar ook ik mis de vrijheid en spontaniteit om zonder nadenken of plannen te kunnen gaan en staan waar ik wil.”

Terug- en vooruitkijkend: welke veranderingen zou je graag willen behouden in het nieuwe normaal?

Yinjie: “Wat mij betreft kunnen we niet meer terug naar de manier waarop we voor de coronacrisis leefden.  Het is waarschijnlijk dat we met het coronavirus moeten leren leven, zelfs als een vaccin beschikbaar is kan zijn dat jaarlijkse vaccinaties nodig zijn. Daarnaast denk ik ook dat de maatregelen en onzekerheden die we ervaren hebben in onze psyche nog lang nawerken. Een hele maatschappij zal veel tijd nodig hebben daarvan te genezen. Toch zie ik ook positieve kanten. Zo hoop ik dat mensen in het openbaar een mondkapje blijven dragen wanneer ze ziek zijn. Deze crisis laat ons zien dat solidariteit heel belangrijk is. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen gezondheid maar ook van die van elkaar. We hebben elkaar nou eenmaal nodig.”Diving into data in search of answers about the coronavirus


In the more than 500,000 completed Corona questionnaires we can find knowledge about the coronavirus, but this enormous amount of data must be thoroughly combed through and analyzed. Pauline Lanting (PhD candidate, Genetics Department UMCG) and Yinjie Zhu (PhD candidate, Nephrology Department UMCG) delve into the data in search of connections and exceptions. Looking for answers about the coronavirus. From their homes they explain what their work entails and how they organize their lives during the time of corona.

About Pauline Lanting

 • Working at home situation: In Groningen, in the company of partner and dog
 • Age: 28 years
 • Education: Pharmacy, University of Groningen
 • Employed at: Department of Genetics, UMCG
 • Research on: The influence of our DNA on our response to drugs

About Yinjie Zhu

 • Working at home situation: In Groningen, single
 • Age: 25 years
 • Education: Nutrition and rural development, Ghent University
 • Employed at: Department of Nephrology, UMCG
 • Research on: Socio-economic differences in lifestyle and health

What is your research about?

Pauline: “We know for a large number of commonly used medicines that small differences in someone's DNA can cause certain medicines to work less well or that someone experiences more or fewer side effects. However, this knowledge is still rarely applied in practice. With my research I hope to contribute to the application of this knowledge in practice, so that patients can fully benefit from it. ” Yinjie: "I focus in particular on the influence of a person's socio-economic status on getting a disease, like now on getting Sars-Cov2."

How are you involved in the Lifelines Corona study?

Yinjie: “Until now, my PhD research has focused on non-communicable diseases and the influence of people's socio-economic status on those diseases. With the Lifelines Corona study, I have the opportunity to expand my work to include infectious diseases. Now I am researching, among other things, how socio-economic status influences the risk of getting a coronavirus infection, but also whether that status influences our behavior. To me this is very interesting, but I am also curious about the research being done at the Genetics department.” Pauline explains: “Within my PhD research I want to better understand why one person responds better to a drug than  the other, and which DNA differences are important. We now apply this knowledge to learn more about the current coronavirus. Together with colleagues from all over the world, we are looking at the small differences in DNA to understand how it is possible that some people get sicker from the coronavirus than others.”

What does the work of a PhD student actually entail? What do you do on a working day?

Pauline explains, “It's a real office job, so I spend most of the day at my computer or in meetings. This may sound a bit boring, but the content makes it very varied. You could say it's our job to be curious. I discuss with people from different fields which questions we want to ask the Lifelines participants and how we can best formulate those questions. The next moment I rack my brain over the analysis of the collected data, write down findings in a scientific paper, and then switch back to brainstorming for a new project. Yinjie adds: “Sharing knowledge with other researchers is also important, which is why we also present our project results at conferences. And I agree with Pauline, science has many dynamics, variations and surprises. That is exactly what makes this work so much fun.”

How do you deal with the uncertainty and ambiguity of this period?

Pauline: “It goes without saying that my research and planning has been completely disrupted by my work within the Lifelines Corona research. I was able to stay relaxed because I knew that my thesis would now also be filled with a number of corona chapters and that my time would definately not be lost. I realize very well that this is a luxury position, because many PhD students have seen really valuable time get lost. Fortunately, there is attention for this situation now. ”

What do you hope your work will yield?

Yinjie: “I hope that through our research we will be able to identify those who are most vulnerable during this pandemic. Also, to provide policymakers and doctors with the knowledge required to make sound decisions and to better protect the most vulnerable group. Pauline: “I am also very curious about all the findings from the various disciplines that conduct research with the Lifelines? corona data. Like Yinjie, I hope that we can continue to contribute to the knowledge about the virus, in my case by learning how this virus makes people sick and why some people get seriously ill and others do not. ”

Has the research yielded anything yet?

“Our research showed that people with a lower education or low income were less likely to feel that they had had COVID-19 and that they were also less likely to get a COVID-19 test,” Yinjie says. "Because participants fill in a continuous series of questionnaires, we can see the developments well, even now, for example, during the second wave and new lockdown measures." The Genetics team also has first results, so it is clear that the extent to which someone becomes ill is partly genetically determined. “For me another important goal has already been achieved as well: we have collected a goldmine of very valuable data that we can reap the benefits for a long time to come,” adds Pauline.

What surprised you in the corona investigation?

“The great thing about Lifelines Corona research is the flexibility of the scientific community. Dozens of researchers, each with their own expertise, managed to join forces within a few weeks and set up this research. And perhaps more importantly, the involvement of the Lifelines participants. In the beginning every week and now with great regularity, they faithfully fill out our, often quite long, questionnaires and they help us at their own initiative to sharpen the questions. In response to an email from a participant, we added a new set of questions that we had not yet thought of. That involvement is what makes Lifelines such a great cohort, and thanks to all the participants, there is now a goldmine, ”said Pauline.

How has the corona crisis affected your work and life?

Yinjie: “I have to postpone my visit to China and really miss my family during this pandemic. That's quite difficult and frankly, I feel lonely from time to time. That is why I also searched for language courses and online ways to connect with people. Fortunately, the work continues and I have no delay in my research.” Work continued at the Genetics department too, says Pauline: “While others had less work or were not allowed to work, we were extremely busy setting up and conducting the Lifelines Corona study. Especially at the beginning of the crisis, our social life was of course severely restricted. I have now been able to find my way around this, but I also miss the freedom and spontaneity to be able to go wherever I want without thinking or planning.”

Looking back and forward, what changes would you like to keep in the new normal?

Yinjie: “As far as I am concerned, we cannot go back to the way we lived before the corona crisis. It is likely that we will have to learn to live with the coronavirus, even if a vaccine is available, as annual vaccinations may be required. In addition, I also think that the measures and uncertainties that we have experienced in our psyche have a long-lasting effect. An entire society will take a long time to heal from that. Yet I also see positive sides. I hope that people will continue to wear mouth masks in public when they are ill. This crisis shows us that solidarity is very important. You are not only responsible for your own health, but also for each other's. We just need each other. ”