Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Het belang van mensen voorop bij de bescherming van gezondheid

Datum:30 januari 2018
Prof. mr. dr. Brigit Toebes, Associate Professor - Rosalind Franklin Fellow - Chair in International Health Law - Director, Global Health Law Groningen Research Centre
Prof. mr. dr. Brigit Toebes, Associate Professor - Rosalind Franklin Fellow - Chair in International Health Law - Director, Global Health Law Groningen Research Centre

[English version below] Er zijn inmiddels al vele onderzoekers die samen de Aletta Jacobs School of Public Health vormen. Onder hen is prof. mr. dr. Brigit Toebes, adjunct hoogleraar Internationaal Gezondheidsrecht. Zij lichtte tijdens de Aletta Research Meet Up van 14 december jl. in haar pitch al toe welke rol haar discipline kan spelen bij het vergroten van de volksgezondheid. Lees in deze blog meer over hoe Toebes de toekomst van Aletta ziet en hoe zij met haar onderzoek bij wil dragen aan meer gezonde jaren.

Door de bril van gezondheid naar internationaal recht kijken
Brigit Toebes is als jurist werkzaam bij de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze licht toe: “Ik ben heel internationaal-rechtelijk georiënteerd. Ik kijk door de bril van het internationaal recht naar de bescherming van de gezondheid, maar houd me ook met nationaal recht en beleid bezig. Mijn discipline/onderzoekslijn is Internationaal Gezondheidsrecht. Ik ben één van de weinigen die dat in Nederland doet. Ik participeer in een internationale discussie over wat internationaal gezondheidsrecht is, ben veel met internationale organisaties in gesprek. De discipline nationaal gezondheidsrecht is best sterk ontwikkeld, maar wat steeds meer tot ontwikkeling komt is hoe internationaal recht en mensenrechten een rol spelen in dat nationale gezondheidsrecht.”

Naast jurist en adjunct hoogleraar is Toebes Academic Director van de Global Health Law Groningen Research Centre. Zij richtte dit samen met een groep onderzoekers op, om onderzoek te genereren op het terrein van internationaal gezondheidsrecht, met specifieke aandacht voor mensenrechten en de bescherming van mensenrechten in relatie tot gezondheid.

De mens/patiënt centraal zetten
Met haar onderzoek draagt Toebes bij aan meer gezonde jaren, de missie van Aletta. “Ik werk graag samen met collega’s uit andere disciplines; medicijnen, gezondheidswetenschappen, health economics, behavioral sciences. Deze collega’s wil ik inspireren met mensenrechten. Om de mens/patiënt centraal te zetten en het belang van mensen, en in sommige gevallen specifiek kinderen, bij de bescherming van gezondheid voorop te stellen. Niet het belang van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, overheid of tabaksindustrie.”

Toebes licht de rol van juristen in het vergroten van de volksgezondheid toe aan de hand van een voorbeeld: “In arme landen wordt er steeds meer gerookt. De sigarettenindustrie probeert nieuwe markten aan te boren in landen die economisch aan het groeien zijn. Daardoor verslechtert de gezondheid van de mensen in deze landen, terwijl het overheden aldaar de middelen ontbreekt om het grotere aantal chronisch zieken op te vangen. Als jurist kunnen wij adviseren over hoe tabak het beste te reguleren. De link met medisch onderzoek is hier belangrijk. Uit medisch-wetenschappelijk
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat rookverboden leiden tot minder ongezonde pasgeborenen. De jurist kan helpen om deze onderzoeksbevindingen te vertalen naar concrete maatregelen voor recht en beleid ”.

Door multidisciplinaire samenwerking tot meer volledige oplossingen komen
Aletta biedt volgens Toebes veel kansen: “Ik vind Aletta een heel interessant platform, omdat ik zeer geïnteresseerd ben in multidisciplinaire samenwerking. Ik zie het als een platform om in contact te komen en samenwerkingen aan te knopen met mensen van andere faculteiten en disciplines. Gezien de complexiciteit van gezondheids-gerelateerde vraagstukken biedt geen enkele discipline complete oplossingen voor de problemen die er zijn. Wanneer vraagstukken vanuit verschillende hoeken worden benaderd, kom je samen tot een meer volledige en bruikbare oplossing. Ook qua onderwijs kom je samen verder, bijvoorbeeld door het opzetten van brede masters waarin je verschillende disciplines aan bod laat.”

“Ik zou heel erg geïnteresseerd zijn om een gemeenschappelijke onderzoeksagenda op te stellen, op het terrein van bescherming van gezondheid, in het bijzonder met betrekking tot het terugdringen van chronische ziekten. Ik ben hier al enigszins mee bezig, want ik probeer een special issue op te zetten bij een wetenschappelijk tijdschrift, met een aantal mensen van de School. Dus eigenlijk werk ik al wel een beetje samen, maar dat zou nog sterker kunnen en dat zou heel mooi gefaciliteerd kunnen worden door Aletta.”

Aletta als levendige, multidisciplinaire research community
Hoe Toebes de toekomst van Aletta ziet? “Ik verwacht dat Aletta zich verder ontwikkelt tot een levendige, multidisciplinaire research community, die internationaal interessante onderzoekers aantrekt die bereid zijn om over hun eigen disciplinaire grenzen te kijken. En ook met interessante toepasbare oplossingen komen voor gezondheidsproblemen, waarbij een vertaalslag gemaakt wordt naar beleid en recht. Tot slot zal Aletta ook een platform voor gezamenlijke subsidieaanvragen bieden. Waardoor verschillende onderzoekers samen kunnen indienen bij bijvoorbeeld de Europese Horizon2020 call die over health gaat, want dan heb je de contacten al gelegd met elkaar.”

> Meld u nu aan voor de opening van Aletta
> Lees meer Aletta blogs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Putting people’s interests first in the protection of health

There are already many researchers who form the Aletta Jacobs School of Public Health together. Among them is prof. dr. Brigit Toebes, Associate Professor International Health Law. At the Aletta Research Meet Up of 14 December last, she already explained in her pitch what role her discipline can play in enhancing public health. In this blog you can read more about Toebes’ view of the future of Aletta and how she wants to contribute to more healthy years with her research.

Looking at international law through the lens of health
Brigit Toebes is a legal professional at the faculty of Law at the University of Groningen. She explains: “I am focused on international law. I look at the protection of health through the lens of international law, but I am also occupied with domestic law and policy. My discipline/research field is International Health Law. I am one of the few people in the Netherlands to do this. I participate in an international discussion about the essence of international health law, and I talk a lot to international organisations. The discipline of domestic health law is developed quite strongly, but what is developing more and more is how international law and human rights play a role in this domestic health law.”

In addition to being jurist and associate professor, Toebes is Academic Director of the Global Health Law Groningen Research Centre. She founded this together with a group of researchers, to generate research in the field of international health law, with specific attention to human rights and the protection of human rights in relation to health.

Humans/patients as the focal point
With her research, Toebes contributes to more healthy years, the mission of Aletta. “I love working with colleagues from other disciplines; medicine, health sciences, health economics, behavioural sciences. I want to inspire these colleagues with human rights. To focus more on humans/patients and putting the interests of people, and in some cases children in particular, first in the protection of health. And not the interests of the pharmaceutical industry, the government or the tobacco industry, for instance.”

Toebes explains the role of legal professionals in increasing public health with an example: “People in poor countries are smoking more and more. The cigarette industry is trying to tap into new markets in countries that are experiencing economic growth. This deteriorates the health of the people in these countries, while the local authorities do not have the means to take care of the larger amount of chronically ill people. As legal professionals, we can advise on how best to regulate tobacco. The link with medical research is important here. Medical-scientific research has shown, for instance, that smoking bans lead to less unhealthy new-borns. The legal professional can help to translate these research results into concrete measures for law and policy”.

Arriving at more comprehensive solutions through multidisciplinary collaboration
Toebes feels Aletta offers plenty of opportunities: “I think Aletta is a very interesting platform, because I am very interested in multidisciplinary collaboration. I see it as a platform to get in touch and to initiate collaboration with people from other faculties and disciplines. Because of the complexity of health-related problems, no single discipline offers complete solutions to the existing problems. When problems are approached from different angles, a more comprehensive and useful solution can be found. Also, where education is concerned, collaborating gets you further, for instance by setting up broad masters in which different disciplines are discussed.”

“I would be very interested in drawing up a joint research agenda, in the field of health protection, particularly with regard to reducing chronic diseases. I am already more or less working on this, because I am trying to put together a special issue of a scientific magazine, with a number of people from the School. So, I am already collaborating a little, but this could be even stronger and this could be facilitated by Aletta perfectly.”

Aletta as a lively, multidisciplinary research community
How does Toebes see the future of Aletta? “I expect Aletta to further develop into a lively, multidisciplinary research community, which attracts international researchers who are willing to look across their own disciplinary borders. And to contribute interesting applicable solutions for health problems, where a translation is made into policy and law. Finally, Aletta will also offer a platform for joint subsidy applications. And then different researchers can submit together, for instance to the European Horizon2020 call which is about health, because you will have already got in touch with each other.”

> Sign up for Aletta's Grand Opening
> Read more Aletta blogs