Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Grote stap op gezamenlijke weg naar ‘levensvriendelijke’ inrichting van onze ruimte

Datum:07 maart 2018
Prof. dr. Oscar Couwenberg
Prof. dr. Oscar Couwenberg

[English version below] Nu de contouren van de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) zichtbaar worden, dient zich een nieuwe missie aan: draagvlak creëren. Hoe meer onderzoekers en medewerkers zich achter de ambities scharen, hoe groter de kans op een platform met impact en maatschappelijke betekenis. Oscar Couwenberg, hoogleraar Governance and Geography, polste de ontvangst van het initiatief binnen zijn faculteit – Ruimtelijke Wetenschappen – waar hij decaan is. We vroegen hem naar zijn bevindingen.

“Toen ik het verzoek kreeg om te peilen hoe wij in de wedstrijd zitten, ben ik daar meteen op ingegaan. Ik zie zelf namelijk veel raakvlakken. Ook binnen onze faculteit zijn Public Health en Healthy Ageing thema’s die je in ons onderzoek terugziet. Persoonlijk draag ik een platform dat maakt dat we elkaar kunnen versterken een warm hart toe.”

“Alles is met elkaar verweven”, zegt Oscar Couwenberg. “In bepaalde delen van Noord-Nederland is sprake van intergenerationele armoede die soms leidt tot ruimtelijke uitsluiting. Dit brengt bovengemiddeld veel gezondheidsproblemen met zich mee en verkleint de kans op een enigszins aangename oude dag. Ons onderzoek spitst zich toe op de vraag hoe mensen hun positie ervaren en welke invloed ze zelf kunnen uitoefenen op de manier waarop we de ruimte inrichten en organiseren en hoe overheden kunnen anticiperen op demografische ontwikkelingen als familievorming en de levensloop van mensen. Dergelijk onderzoek is meer dan een wetenschappelijke uitdaging, het dient een doel. Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar gevalideerde informatie die ons helpt om onze regio leefbaar te houden.”

Leefbaarheid
“De vergrijzing van Nederland, waarin een aantal regio’s voorop loopt, heeft enorme consequenties voor die leefbaarheid en de manier waarop we onze ruimte gebruiken. De vraag naar zorg neemt snel toe, evenals de diversiteit in vormen van zorg. Hoe gaan we dat als samenleving optimaal faciliteren, terwijl we weten dat in Nederland iedere vierkante meter wordt betwist? Gaan we meer ziekenhuizen en zorgcentra bouwen? Welke bewijzen zijn er dat de ‘participatiemaatschappij’ op langere termijn kans van slagen heeft? Voor welke diensten moet je naar de stad en welke diensten organiseer je in het landelijke gebied? Het zijn gecompliceerde vragen die uiteindelijk bepalen of we gezamenlijk in staat zijn om onze ruimte ‘levensvriendelijk’ in te richten. Voor een antwoord op die vragen is een multidisciplinaire benadering van vitaal belang. Dáár zit, als je het mij vraagt, de toegevoegde waarde van de AJSPH, en daar dragen wij vanuit ons vakgebied met plezier aan bij. Liever vandaag dan morgen, zou ik haast willen zeggen. Want nogmaals: alles is met elkaar verweven.”

Synergie
Prof. dr. Oscar Couwenberg, die niet alleen hoogleraar is in de Ruimtelijke Wetenschappen, maar ook zijn sporen verdiende in Bedrijfskunde, Economie en Corporate Finance, gelooft in synergie tussen de diverse faculteiten. Hij zegt: “De meest interessante en waardevolle inzichten en vernieuwingen ontstaan vaak tussen de diverse vakgebieden in.” Ook hecht hij grote waarde aan wisselwerking tussen de wetenschap en de praktijk van ziekenhuizen, verzekeraars, thuiszorginstellingen en overheden – tussen alle ‘spelers’, kortom, die invloed hebben op de manier waarop we de gezondheidszorg organiseren. “De zorg is een maatschappelijk domein dat om aandacht schreeuwt. Als we op basis van onderzoek en interactie in staat zijn de zorg beter te organiseren, zal dat veel geld en vooral veel ellende schelen.”

Lokaal en internationaal
“Ik zie mogelijkheden voor interessante combinaties van onderwijsprogramma’s die door disciplinaire grenzen heen breken. Op termijn zie ik voor de AJSPH een rol weggelegd voor gespecialiseerde cursussen vanuit diverse faculteiten. Denk ik verder vooruit, dan sluit ik een Bachelor Public Health niet uit, wat ook internationaal gezien interessant kan zijn. Samenwerking met private en publieke partijen kan resulteren in waardevol promotieonderzoek, waar de sector gezondheidszorg tastbaar beter van kan worden.”

Nood-Nederland als ‘living lab’
“Ik realiseer me dat er nog een weg te gaan is en dat alles een plaats moet krijgen binnen het sterk gereguleerde Nederlandse onderwijslandschap, maar ik zie veel perspectieven. Het belangrijkste perspectief op korte termijn is AJSPH als platform voor het ophalen en delen van onderzoeksresultaten, data en kennis. Dat is van grote maatschappelijke betekenis, ook internationaal. Met Noord-Nederland als ‘living lab’ kunnen we veel relevante kleinschalige onderzoeksprojecten initiëren, waarvan je snel de lokale impact kunt laten zien en die tastbaar bijdragen aan de leefbaarheid. Dat is en blijft mijn missie vanuit de Ruimtelijke Wetenschappen: in gezamenlijkheid onderzoeken hoe we onze ruimte levensvriendelijk kunnen inrichten.

> Schrijf je in voor Aletta's Grand Opening 
> Lees meer Aletta blogs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version

A great step on the road together towards a ‘life-friendly’ arrangement of our space

Now that the outlines of the Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) are becoming visible, a new mission has arisen: creating support. The more researchers and employees rally behind the ambitions, the greater the chance of a platform with impact and meaning to society. Oscar Couwenberg, Professor of Governance and Geography, sounded out the reception of the initiative within his faculty – Spatial Sciences – where he is dean. We asked him about his findings.

“When I received the request to gauge our position on this issue, I responded immediately. I really do see a lot of common ground. Within our faculty, Public Health and Healthy Ageing are also themes that keep recurring in our research. Personally, I wholeheartedly support a platform that helps us reinforce each other.”

“Everything is intertwined”, Oscar Couwenberg says. “In certain parts of North Netherlands, there is intergenerational poverty which sometimes leads to spatial exclusion. This causes a more than average amount of health problems and reduces the chance of a somewhat pleasant old age. Our research focuses on the question as to how people experience their position and what influence they themselves can exert on the way in which we arrange and organise their living space and how authorities can anticipate demographic developments such as the formation of families and life cycles. This kind of research is more than a scientific challenge, it serves a purpose. In the end, we are all looking for validated information which helps to maintain the quality of life in our region.”

Quality of life
“Ageing in the Netherlands, with a number of regions in the lead, has enormous consequences for this quality of life and the way in which we use our space. The demand for care is increasing, as well as the diversity in the types of care. How will we be facilitating this optimally as a society, knowing that every square metre in the Netherlands is contested? Will we build more hospitals and care homes? What proof do we have that this ‘civil society’ will be successful in the long term? Which services require a trip into town and which services can be organised in rural areas? These are complicated questions that eventually determine whether we are capable of arranging our living space in a ‘life-friendly’ way. A multidisciplinary approach is vital to be able to answer these questions. And if you ask me, that is exactly the added value of the AJSPH, and what we happily contribute to from our discipline. Sooner rather than later, I’d almost say. Because, again, everything is intertwined.”

Synergy
Prof. dr. Oscar Couwenberg, who is not only professor in Spatial Sciences, but has also earned his stripes in Business Administration, Economics and Corporate Finance, believes in synergy between the different faculties. He says: “The most interesting and valuable insights and innovations often come about in between the different disciplines.” He also attaches great value to the interaction between science and practice of hospitals, insurers, home care institutions and authorities – basically, all the ‘players’ who influence the way in which we organise healthcare. “Healthcare is a social domain that is screaming for attention. If we are able to organise healthcare better on the basis of research and interaction, this will save us a lot of money and better still, misery.”

Local and international
“I see possibilities for interesting combinations of educational programmes breaking through disciplinary boundaries. In the future, I see a role for AJSPH organising specialised courses from different faculties. If I think further ahead, then I would not rule out a Bachelor in Public Health, which could be interesting, internationally speaking as well. Collaboration between private and public parties may result in valuable doctoral research, that the healthcare industry could benefit from tangibly.”

North Netherlands as ‘living lab’
“I realise that we still have a long way to go and that everything must find its own place inside the strongly-regulated Dutch education landscape, but I do see many possibilities. The most important short-term possibility is AJSPH being a platform for the retrieval and sharing of research results, data and knowledge. This is of great importance to society, as well as on an international scale. With North Netherlands as ‘living lab’ we can initiate many relevant small-scale research projects, the local impact of which can be demonstrated swiftly and which contribute tangibly to the quality of life. This is and will remain my mission from Spatial Sciences: researching together how we can arrange our space in a life-friendly manner.”

> Sign up for Aletta's Grand Opening 
> Read more 
Aletta blogs