Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Kijken naar de maatschappelijke opbrengst van gezond ouder worden

Datum:03 januari 2018
prof. dr. Herman de Jong | Decaan/Hoogleraar Economische Geschiedenis
prof. dr. Herman de Jong | Decaan/Hoogleraar Economische Geschiedenis

[English version below] Na een inspirerende exploratiefase, waarin de initiatiefnemers alle handen op elkaar kregen, wordt de weg bereid om de Aletta Jacobs School of Public Health daadwerkelijk een plek te geven in Groningen. Wordt dat een fysieke plek? Verrijst er uiteindelijk een echte ‘school’, naar Engels voorbeeld? We praten erover met prof. dr. Herman de Jong die van meet af aan bij het initiatief betrokken is als decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. “De uiteindelijke vorm is van ondergeschikt belang”, zegt hij, “de essentie is dat we een wetenschappelijk en maatschappelijk netwerk creëren, waarin we bestaand en nieuw onderzoek rond gezondheidsvraagstukken naar een grotere schaal tillen en vertalen naar concrete maatschappelijke oplossingen.”

Herman de Jong, econoom en historicus, schaart zich onvoorwaardelijk achter het motto van de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH): Thought for Action, Together for More Healthy Years. Toen de initiatiefnemers het idee voor het eerst met hem deelden, was hij direct enthousiast. “Public Health en Healthy Ageing horen bij Groningen, net als de Martinitoren. Ik schat dat alleen al binnen mijn faculteit, Economie en Bedrijfskunde, veertig onderzoeken lopen waarin gezondheidsvraagstukken centraal staan. Stel je voor dat we erin slagen om alle beschikbare health data uit wetenschappelijk onderzoek én uit de regionale zorgpraktijk aan elkaar te koppelen. Dan komt de valorisatie van kennis in een stroomversnelling en maken we de maatschappelijke opbrengst meetbaar. Het momentum is er, want de druk op de gezondheidszorg wordt almaar groter.”

‘Tegenover kosten staat altijd een opbrengst’

Dat er uitgerekend binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zoveel onderzoek loopt naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan gezondheid en gezondheidszorg, is geen toeval. Herman de Jong: “De gezondheidssector is een belangrijke factor binnen onze economie. Er gaat enorm veel geld in om, maar je kunt er – anders dan bij bijvoorbeeld de maakindustrie – maar moeilijk de output en productiviteit van meten. We geven er veertien procent van ons Bruto Nationaal Product aan uit. Bij een verdere toename van dat percentage moeten we ons zorgen gaan maken over de houdbaarheid en toegankelijkheid van ons zorgstelsel.”

“Willen we nieuwe modellen een kans geven, dan moeten we de focus verleggen van kosten naar rendement. Kijk je beter naar de economische en maatschappelijke opbrengst van een gezonder en langer leven, dan komt het kostenaspect vanzelf in een ander perspectief te staan. Vanuit die positieve benadering kun je dan samen op zoek naar objectieve, wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op de vraag wat je als overheid en sector kunt doen aan gedragsbeïnvloeding en hoe je de gezondheidszorg efficiënt organiseert. Laten we daarbij één ding niet vergeten: we hebben in Nederland de luxe om kwalitatief goede gezondheidszorg te organiseren. Het kan niet anders dan dat daar een prijskaartje aanhangt. Maken we de opbrengst beter zichtbaar, dan neemt ook het draagvlak voor de kosten toe.”

‘Kennis delen en onderzoeken, vanuit zoveel mogelijk disciplines’

“De belangrijkste methode om die kosten in ieder geval beheersbaar te houden, is preventie. Dat wordt de grootste uitdaging waar we als samenleving de komende decennia voor staan. We weten dat iedereen ouder wordt, maar we hebben nog onvoldoende inzicht in mogelijke maatregelen die maken dat minder mensen een beroep hoeven te doen op dure, langdurige zorg. Het volstaat niet om te roepen dat ‘we’ moeten stoppen met roken, gezonder moeten eten en meer moeten bewegen. Dat zijn belangrijke uitgangspunten, maar minstens zo belangrijk is de vraag waarom bepaalde bevolkingsgroepen er wel ontvankelijk voor zijn en andere niet. En er zijn nog zoveel meer aspecten die de gezondheid en ons welzijn beïnvloeden: de plek waar je bent opgegroeid, gezinsomstandigheden, opleidingsniveau, uitsluiting, ongelijke kansen, vul maar in. Om tot brede, effectieve preventieprogramma’s te komen, moeten we daar vanuit zoveel mogelijk disciplines kennis over delen en onderzoek naar verrichten.”

‘AJSPH wordt Healthwise 4.0’

“Rond het thema preventie hebben we als universiteit samen met het UMCG al een belangrijke stap gezet met de inrichting van ons expertisecentrum Healthwise, bedoeld om wetenschappelijke kennis direct te verbinden aan actuele maatschappelijke vraagstukken rond de inrichting en houdbaarheid van onze gezondheidsvoorzieningen. Ook hier ligt de nadruk op multidisciplinair onderzoek en interactie met partijen uit de zorgsector, als ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Healthwise is een een-tweetje tussen de economisch/bedrijfskundige en medische wetenschappen. Ik zie de Aletta Jacobs School of Public Health als een waardige opvolger – als een Healthwise 4.0, zeg maar, waarin alle faculteiten aansluiting vinden.”

“De belangrijkste voorwaarde om in deze cruciale fase grote stappen te zetten met de implementatie van de Aletta Jacobs School of Public Health? Dat werkelijk iedereen zich aansluit, dat iedere faculteit actief kennis inbrengt en dat we kunnen zeggen: ‘de Aletta Jacobs School, dat zijn wij!’ Ik zie een open netwerk voor me, waarin we bestaande onderzoeken opschalen en relevante nieuwe, multidisciplinaire onderzoeken initiëren. Met maximale nadruk op de valorisatie van kennis: delen wat we weten, sámen met overheden, zorgverleners en verzekeraars oplossingen bedenken, die garant staan voor efficiënte en toegankelijke zorg voor iedereen. We worden allemaal ouder. Als het lukt om zo gezond mogelijk ouder te worden, zal de maatschappelijke opbrengst enorm zijn!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Looking at the social returns on growing older in good health

After an inspiring exploration phase, during which the initiators gained every support, the road is being paved for giving the Aletta Jacobs School of Public Health an actual presence in Groningen. Will this be a physical location? Will an actual ‘school’ be built eventually, after English example? We discuss it with prof. dr. Herman de Jong, who was involved in the initiative from the start as dean of the Faculty of Economics and Business. “The final form is of minor importance”, he says, “the essence is that we create a scientific and social network, in which we scale up existing and new research into health issues and translate this into concrete social solutions.”

Herman de Jong, economist and historian, is an unmitigated supporter of the motto of the Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH): Thought for Action, Together for More Healthy Years. When the initiators first shared the idea with him, he was instantly enthused. “Public Health and Healthy Ageing go with Groningen like the Martini tower. I estimate that within my faculty alone, Economics and Business, there are currently forty research projects in which health issues are the focus. Just imagine that we succeed in linking all available health data from scientific as well as from regional health practice to each other. This will speed up the valorisation of knowledge and make social returns measurable. The momentum is there, because the pressure on healthcare is increasing more and more.”

‘Costs always come with returns’

It is no coincidence that there is so much current research within the Faculty of Economics and Business into subjects that are related to health and healthcare. Herman de Jong: “The health sector is an important factor within our economy. A lot of money circulates here, but – contrary to the manufacturing industry, for instance – it is really hard to measure its output and productivity. We spend fourteen percent of our Gross Domestic Product on it. If this percentage were to increase further, we should start worrying about the tenability and accessibility of our healthcare system.”

“If we want to give new models a chance, we must shift the focus from costs to returns. Looking closer at the economic and social returns on a healthier and longer life, will place the cost aspect in a different perspective as a matter of course. From this positive approach, one can search for objective, scientifically founded answers. Answers to the question as to what the government and sector can achieve in influencing behaviour and how to organise healthcare efficiently. Let us not forget one thing here: in the Netherlands we have the luxury of organising good quality healthcare. A price tag is unavoidable. If we make the yields more clearly visible, the support for the costs will also increase.”

‘Sharing knowledge and research, from as many disciplines as possible’

“The most important method for keeping these costs manageable, is prevention. This will be the greatest challenge facing us as a society in the coming decades. We know that everyone is becoming older, but as of yet we still do not have enough insight into possible measures that make less people need expensive, long-term care. Saying that ‘we’ have to quit smoking, eat healthier and exercise more, is simply not enough. They are important starting points, but at least as important is the question why certain population groups are receptive to this, whereas others are not. And there are so many more aspects that influence health and our well-being: where you grew up, family circumstances, level of education, exclusion, unequal opportunities, and whatever you can think of. In order to achieve broad, effective prevention programmes, we must share knowledge from as many disciplines as possible and perform research from this point.”

‘AJSPH becomes Healthwise 4.0’

“As part of the prevention theme, the university has taken an important step with the UMCG, with the set-up of our Healthwise expertise centre, intended to link scientific knowledge directly to current social issues surrounding the set-up and validity of our healthcare facilities. Here too, the emphasis lies on multi-disciplinary research and interaction with parties from the healthcare industry, such as hospitals and health insurers. Healthwise is excellent teamwork between the economist/business manager and medical sciences. I think of the Aletta Jacobs School of Public Health as a worthy successor – a kind of Healthwise 4.0, in which all faculties come together.”

“What is the most important condition for taking great steps at this crucial stage, with the implementation of the Aletta Jacobs School of Public Health? That really everyone joins in, that every faculty actively contributes knowledge and that we can say: ‘the Aletta Jacobs School, that’s us!’ I see an open network before me, in which we can scale up existing research and initiate relevant new, multi-disciplinary research projects. With maximum emphasis on the valorisation of knowledge: sharing what we know, thinking of solutions together with authorities, care providers and insurers, which guarantee efficient and accessible care for everyone. We are all becoming older. If we succeed in becoming older as healthily as possible, the social returns will be enormous!”