Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Wat kost de coronacrisis Nederland?

Datum:26 januari 2021
Wat kost de coronacrisis?
Wat kost de coronacrisis?

English translation below
15 maart 2020; de dag dat Nederland verder op slot ging. Het eenjarig jubileum komt om de hoek kijken. Wat kost de coronacrisis en de coronavaccinatie Nederland? Maarten Postma, hoogleraar Global Health Economics, doet de som.

Postma legt uit dat het BNP van Nederland 400 miljard euro per jaar is: “Als de economische groei in Nederland per jaar vijf procent daalt komt dat uit op 20 miljard. Dan kom je per dag, 20 miljard delen door 365, uit op ongeveer 50 miljoen. Dit zal een onderschatting zijn gezien de steun van de overheid van al bijna 40 miljard uit het corona steunfonds. Mogelijk kom je dan gauw op meer dan 100 miljoen per dag."

Op 6 januari werd het startschot gegeven voor de vaccinatiecampagne in Nederland; verpleeghuis medewerkster Sanna uit Eindhoven kreeg de eerste vaccinatie in Nederland. Wat zijn de kosten voor Nederland om haar bewoners te vaccineren? Postma: Voor het vaccineren zelf zou ik een half huisartsconsult rekenen á 10 euro, zoals bij de griep. De kosten van de vaccins variëren van 2 euro tot 18 euro per dosis. Laten we uitgaan van gemiddeld 10 euro, twee vaccins per persoon kost dan 20 euro. Vooralsnog worden kinderen niet gevaccineerd en neemt niet iedereen het vaccin,  dus ongeveer 10 miljoen Nederlanders worden gevaccineerd. Al zou dit nog wel een onderschatting zijn denk ik. Als we 10 miljoen Nederlanders willen vaccineren kost dat 300 miljoen euro.”

Wanneer is een medicijn/vaccinatie kosteneffectief? Hiervoor gebruikt Postma het begrip QALY (quality-adjusted life year), dat wordt gebruikt in een kostenutiliteitsanalyse, een economische beschouwing van de zin en effectiviteit van een behandeling in de gezondheidszorg. Het staat voor een extra levensjaar in goede gezondheid. Postma: “Bij vaccins in zijn algemeenheid gaan we uit van 20.000 euro per QALY, voor COVID zal deze grens hoger liggen vanwege de ernst, mogelijk naar 50 of 80.000 euro per QALY.

Bestaat er een kans dat er commercieel vaccinaties beschikbaar komen? “In Nederland is commerciële vaccinatie nog steeds uiterst ongewoon”, vertelt de hoogleraar, “alhoewel de meningokokken B niet in het Rijksvaccinatieprogramma zit, zie je daar overigens wel wat commercieel gebruik (tegen eigen kosten), maar bij COVID zal het als onacceptabel gezien worden vanwege gezondheidsverschillen. Mogelijk ontstaat er iets dat mensen het duurdere Pfizer vaccin willen en suggereren daarvoor te willen betalen... maar het is erg onNederlands bij vaccinaties. Ik zie dat niet gebeuren.


15 March 2020; the day that the Netherlands went into lockdown. The one-year anniversary is around the corner. What does the corona crisis and the corona vaccination cost the Netherlands? Maarten Postma, professor of Global Health Economics, does the sum.

Postma explains that the GNP of the Netherlands is 400 billion euros per year: "If the economic growth of the Netherlands contracts by five percent a year, that comes to 20 billion. Dividing 20 billion by 365 means 50 million euros a day. This will be an underestimate because the government support from the corona support fund is already almost 40 billion. Possibly, the amount is more than 100 million euros a day."

On 6 January, the vaccination campaign in the Netherlands was launched; nursing home employee Sanna from Eindhoven received the first vaccination in the Netherlands. What are the costs for the Netherlands to vaccinate its residents? Postma: For the vaccination itself, I will charge half a GP consultation of 10 euros, this is the same as for the flu. The cost of the vaccines varies from 2 euros to 18 euros per dose. Let's assume an average of 10 euros, so two vaccines per person would cost 20 euros. For now, children are not vaccinated and not everyone takes the vaccine, so about 10 million Dutch people will be vaccinated. Although this would still be an underestimate I think. If we want to vaccinate 10 million Dutch people, it will cost 300 million euros."

When is a medicine/vaccination cost-effective? For this, Postma uses the term QALY (quality-adjusted life year), which is used in a cost-utility analysis, an economic consideration of the sense and effectiveness of a healthcare treatment. It stands for an extra year of life in good health. Postma: "For vaccines in general, we use 20.000 euros per QALY; for COVID this limit will be higher because of the severity, possibly to 50 or 80.000 euros per QALY."

Is there a chance that commercial vaccination will become available? "In the Netherlands, commercial vaccination is still extremely uncommon," says the professor, "although meningococcal B is not in the National Vaccination Programme, you do see some commercial use there (at your own expense), but for COVID it will be seen as unacceptable because of health differences. Possibly something will arise that people will want the more expensive Pfizer vaccine and suggest they are willing to pay for it... but it's very un-Dutch with vaccinations. I don't see that happening."