Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Lagere zorgkosten in wijken met meer sportverenigingsleden

Datum:02 januari 2020
Lagere zorgkosten in wijken met meer sportverenigingsleden
Lagere zorgkosten in wijken met meer sportverenigingsleden

(English version below)
Uit onderzoek onder de gehele Nederlandse bevolking door de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gebleken dat wijken met een hoger percentage sportverenigingsleden lagere zorgkosten hebben. Voor ‘arme’ wijken (met de lage sociaal-economische status (SES)) geldt bovendien dat een wijk met een bevolking die meer beweegt in het algemeen ook lagere zorgkosten heeft dan een vergelijkbare wijk waar minder wordt bewogen. Voor de ‘rijkere’ wijken is dit verband minder duidelijk.

Onderzoeksresultaten
Voor het onderzoek zijn alle populatiegegevens van alle wijken in Nederland gecombineerd met sociaaleconomische verschillen in zorgkosten en daarin is de rol van vier leefstijlindicatoren (roken, alcoholgebruik, sport en bewegen) onderzocht - waaronder lichaamsbeweging en lidmaatschap van sportverenigingen. De resultaten toonden aan dat de gemiddelde zorgkosten aanzienlijk lager zijn in wijken met meer leden van sportverenigingen (ongeacht hun SES). Tevens laten de resultaten zien dat lichaamsbeweging juist in lage SES wijken kan leiden tot veel lagere zorgkosten. Hieruit is te concluderen dat wanneer er beleid wordt ontwikkeld gericht op het stimuleren van (lidmaatschap van) sportclubs de zorgkosten in alle sociaaleconomische groepen kan verlagen en kan het verhogen van lichamelijke activiteit specifiek effectief zijn in lage SES wijken.

Stijgende kosten gezondheidszorg
De afgelopen decennia zijn de kosten voor gezondheidszorg aanzienlijk gestegen waardoor de betaalbaarheid van de zorg een grote uitdaging is. In Nederland maakt de gezondheidszorg ± 13% van het bruto binnenlands product uit en zullen de uitgaven per hoofd van de bevolking tussen 2015 en 2040 bijna verdubbelen, volgens schattingen van het RIVM.

De uitgaven voor gezondheidszorg zijn niet alleen een gegeven, maar houden sterk verband met sociaaleconomische kenmerken. Uit eerder onderzoek, gepubliceerd in het American Journal of Public Health in het voorjaar, is gebleken dat er duidelijk een relatie is tussen de SES van een wijk en de gemiddelde zorgkosten per persoon. Arme wijken hebben aanzienlijk hogere zorgkosten, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd en geslacht tussen wijken. De huidige vervolgstudie (“How are lifestyle factors associated with socioeconomic differences in health care costs? Evidence from full population data in the Netherlands”) is de eerste die de rol van leefstijlfactoren op deze sociaaleconomische gradiënt in de kosten van de gezondheidszorg onderzocht.

Op de website van Preventive Medicine is publicatie te lezen.

Lower health care costs in neighbourhoods with more sports clubs members

Research among the entire Dutch population by the University of Groningen, the UMCG and the HAN University of Applied Sciences has shown that districts with a higher percentage of sports clubs members have lower health care costs. In addition, populations of 'poor' neighbourhoods (with a low socio-economic status (SES)), that exercise more generally have lower health care costs than a comparable neighbourhood that exercises less. For the 'richer' neighbourhoods this connection is less clear.

Research results
For the study, all population data from all neighbourhoods in the Netherlands were combined with socio-economic differences in health care costs in which the role of four lifestyle indicators (smoking, alcohol consumption, sport and exercise) was investigated - including physical exercise and membership of sports clubs. The results showed that average health care costs are significantly lower in neighbourhoods with more sports clubs members (regardless of their SES). The results also show that physical activity in low SES neighbourhoods in particular can lead to much lower health care costs. From this it can be concluded that when policies are developed to stimulate (membership of) sports clubs, health care costs can be lowered in all socio-economic groups and increasing physical activity can be specifically effective in low SES neighbourhoods.

Rising health care costs
In recent decades, health care costs have risen significantly, making affordability of health care a major challenge. In the Netherlands, health care accounts for ± 13% of gross domestic product and the expenditure per capita will almost double between 2015 and 2040, according to RIVM estimates.

Health expenditure is not only a given, but is strongly linked to socio-economic aspects. Previous research, published in the American Journal of Public Health in the spring, has shown that there is a clear relationship between the SES of a neighbourhood and the average health care costs per person. Poor neighbourhoods have significantly higher health care costs, even when differences in age and gender between neighbourhoods are taken into account. The current follow-up study ("How are lifestyle factors associated with socioeconomic differences in health care costs? Evidence from full population data in the Netherlands") is the first to study the role of lifestyle factors on this socio-economic gradient in health care costs.

On the website of Preventive Medicine you can read the publication.