Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

De rol van zorgverzekeraar Menzis tijdens de coronacrisis

Datum:15 juni 2020
Marieke van der Lans
Marieke van der Lans

English translation below
Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. Wat betekent de coronacrisis voor zorgverzekeraar Menzis? Een interview met Marieke van der Lans, Manager Zorg bij Menzis.

“In wezen is de praktijk van de zorgverzekeraar niet veranderd door de coronacrisis,” vertelt van der Lans. “De plicht om kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare zorg te leveren blijft. Anders in deze coronacrisis is dat we nu afspraken maken over de financiering van zorg die níét geleverd wordt. Terwijl we normaal gesproken gesprekken hebben met zorgaanbieders over de kwaliteit en prijs van zorg die wél geleverd wordt. En waar we zonder crisis individueel als zorgverzekeraar deze gesprekken voeren, doen we dit in deze crisisperiode gezamenlijk met de andere zorgverzekeraars via Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarnaast zijn we volop in gesprek met de instellingen over de optimale organisatie van COVID en non-COVID zorg. Bij het opschalen van de non-COVID zorg is extra aandacht voor zorginnovaties; welke zorg kan op afstand? Voegt alle zorg voldoende waarde toe, kunnen we lessen leren tijdens de Corona-crisis?”

De rol van de zorgverzekeraar tijdens corona

Wereldwijd wordt er hard gewerkt aan een behandeling en een vaccin voor COVID-19. Van der Lans legt uit dat de behandeling van corona bij de doctoren en medici liggen die daarin gespecialiseerd zijn. Datzelfde geldt voor het vaccin en de farmaceutische industrie. “Waarbij we het natuurlijk belangrijk vinden dat de laatste gelijk verdeeld zal worden, zowel nationaal als internationaal. Vanuit onze zorgplicht denken we wel actief mee in onze regio’s over de beste wijze van het opschalen van niet-urgente, non-COVID zorg en de optimale organisatie van COVID zorg, zowel nu als tijdens een eventuele tweede piek.”

Reguliere zorg wordt door de coronacrisis vaker uitgesteld en mensen met niet-coronaklachten gaan minder vaak naar de dokter.Wat betekent dat voor Menzis en haar verzekerden?Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen wat dit voor ons betekent,” legt van der Lans uit, “Op dit moment is het nog onduidelijk welke zorg exact is uitgesteld, wanneer er weer volledig is opgeschaald en wat wordt doorgeschoven naar volgend jaar. We zetten ons premiegeld verstandig in, waarbij er aandacht is voor de continuïteit van zorgaanbieders én we rekening houden met het wegwerken van het stuwmeer.”

Grote waardering zorgverleners

Volgens van der Lans zetten zorgorganisaties en zorgverleners alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. “We hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners. Zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen maatregelen om hen daarbij te helpen en willen zorgorganisaties en zorgverleners ondersteunen om continuïteit van (acute) zorg te kunnen blijven bieden. Veilige en tijdige zorg aan patiënten staat voorop. Om de continuïteit van zorg te waarborgen, kunnen zorgaanbieders die het moeilijk hebben een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en zorgen we er met elkaar voor dat de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar is.”

De positieve kracht van gezond leven

Wat we daarnaast zien is dat sommige mensen een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden als ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus dan anderen. “Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij hogere leeftijd, overgewicht en leefstijlgerelateerde aandoeningen en bij een bestaande (chronische) ziekte vaak lager is,” aldus van der Lans. “De laatste tijd zien we dus ook steeds meer berichten dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan het verhogen van je weerstand en kan helpen in tijden van corona.”

Voor Menzis was een gezonde leefstijl altijd al onderdeel van de missie, vertelt van der Lans. “Menzis ziet zichzelf naast zorgverzekeraar ook als partner in gezondheid. We doen er dan ook alles aan om de leefkracht van ieder mens te versterken. Onder leefkracht verstaan we: de positieve kracht van gezond leven. Bewust bezig zijn met je gezondheid. Mentale fitheid. Meedoen in de maatschappij. Leefkracht is onderdeel van onze missie. We willen mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes, zodat zij zo leefkrachtig mogelijk in het leven staan met zo min mogelijk zorg. Die slag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag - preventie dus - levert ons veel gezondheidswinst op en voorkomt onnodige zorgkosten voor de maatschappij.” 

SamenGezond

Samen met maatschappelijke partners maakt Menzis zich sterk voor gezondere voeding, ontspanning, deelname aan de samenleving en meer beweging. “We zetten in op preventieve (leefstijl)interventies. Met ons digitale platform SamenGezond proberen wij hieraan een bijdrage te leveren. Via dit platform krijgen gebruikers hulp van een digitale coach voor bijvoorbeeld mindfulness en zelfvertrouwen, tips om beter te slapen, voedingstips, et cetera.”

Regionale en landelijke samenwerking

Door de crisis is er noodgedwongen veel samenwerking en landelijke coördinatie, is dit de norm voor de komende tijd of gaan we terug naar meer concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars? “Een unieke situatie vraagt om een unieke aanpak,” legt van der Lans uit. “Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben daarom voor dit jaar de handen ineengeslagen om gezamenlijk te kunnen doen wat nodig is. De samenwerking brengt nieuwe inzichten met zich mee, en benadrukt het belang van goede regionale én landelijke samenwerking. Beide vormen van samenwerking zullen in de komende periode uitgebreid geëvalueerd worden. Wij verwachten dat in ieder geval de intensievere regionale samenwerking van blijvende aard zal zijn.”


Health insurer Menzis’ role during the corona crisis


The coronavirus puts an enormous pressure on our healthcare system. Healthcare organizations and healthcare providers are making every effort to ensure that everyone receives the necessary care on time. What does the corona crisis mean for health insurer Menzis? An interview with Marieke van der Lans, Manager Healthcare at Menzis.

“In essence, the health insurer's practice has not changed due to the corona crisis,” says van der Lans. “The task to provide good, accessible and affordable healthcare remains. Different during this corona crisis is that we now make agreements about the financing of care that is nót provided. While we normally have conversations with care providers about the quality and price of care that is provided. Normally, we conduct these interviews individually as a health insurer, but during this crisis we do this together with the other health insurers via Zorgverzekeraars Nederland (Health insurers Netherlands). We are also in full discussion with the institutions about the optimal organization of COVID and non-COVID care. When scaling up non-COVID care, extra attention is paid to care innovations; what can be done remotely? Does all care add sufficient value, can we learn lessons from the Corona crisis?”

The role of the health insurer during corona

Worldwide, people are working hard on a treatment and a vaccine for COVID-19. Van der Lans explains that the treatment of corona lies with the doctors and medics who specialize in it. The same applies to the vaccine and the pharmaceutical industry. “Naturally, we think it is important that the latter will be equally divided both nationally and internationally. Based on our duty of providing care, we actively think along in our regions about the best way to scale up non-urgent, non-COVID care and the optimal organization of COVID care, both now and in a possible second peak.”

Regular care is postponed more often due to the corona crisis and people with non-corona complaints go to the doctor less often. What does this mean for Menzis and its policyholders? “It is still too early to say what this means for us,” van der Lans explains, “At the moment it is still unclear which care has been postponed, when regular care will be fully scaled up again and what will be passed on to the next years. We use our premium money wisely, paying attention to the continuity of care providers and taking into account the efforts needed to work away the postponed treatments.”

Great appreciation for caregivers

According to van der Lans, healthcare organizations and healthcare providers are making every effort to ensure that everyone receives the necessary care on time. “We greatly appreciate the dedication and flexibility of all healthcare providers. Health insurers and healthcare organizations take measures to help them with this and want to support care organizations and care providers to continue to provide continuity of (urgent) care. Safe and timely care for patients is paramount. To ensure continuity of care, care providers who are struggling can request a continuity contribution for a decrease in turnover from basic insurance and/or additional insurance due to COVID-19. This provides financial continuity during the corona crisis and together we ensure that the healthcare infrastructure is also available after the crisis.”

The positive power of healthy living

What we also see is that some people are more likely to become seriously ill if they are infected with the new coronavirus than others. "This is because the body's natural defences are often lower in elderly and overweight people, and people who have lifestyle-related disorders an existing (chronic) disease,” says van der Lans. “Recently, we are also seeing more and more reports stating that a healthy lifestyle contributes to increasing your resistance and can help in times of corona.”

For Menzis, a healthy lifestyle has always been part of the mission, says van der Lans. “In addition to health insurance, Menzis also sees itself as a health partner. We do everything we can to strengthen the vitality of every person. By vitality we mean: the positive power of healthy living. Being aware of your health. Mental fitness. Participating in society. Vitality is part of our mission. We want to help people make healthier choices, so that they are as energetic as possible in life with as little care as possible. This shift from illness and care to health and behaviour - in other words: prevention provides us with a lot of health benefits and prevents unnecessary healthcare costs for society.”

Healthy together

Together with social partners, Menzis is committed to healthier nutrition, relaxation, participation in society and more exercise. “We are committed to preventive (lifestyle) interventions. We try to contribute to this with our digital platform SamenGezond (HealthyTogether). Via this platform, members receive help from a digital coach for, for example, mindfulness and self-confidence, tips for better sleeping, nutritional tips, etc.

Regional and national cooperation

The crisis made intensive collaboration and national coordination necessary. Is this the norm for the coming period or are we going to return to more competition between healthcare providers and health insurers? "A unique situation requires a unique approach," explains van der Lans. “Healthcare providers and health insurers have therefore joined forces for this year jointly to do what is necessary. This collaboration brings new insights and emphasizes the importance of good regional and national collaboration. Both forms of cooperation will be extensively evaluated in the coming period. In any case, we expect that the intensified regional cooperation will persist.