Skip to ContentSkip to Navigation
Aletta Jacobs School of Public Health
Together for more healthy years
Aletta Jacobs School of Public Health
Header image AJSPH

AJSPH

Wetenschappelijke voldoening én maatschappelijke impact

Datum:14 maart 2018
Aletta Jacobs School of Public Health
Aletta Jacobs School of Public Health

[English version below] Marian Joëls en Elmer Sterken over de meerwaarde van de Aletta Jacobs School of Public Health

Eindelijk is het zover: op donderdag 15 maart, aan het einde van de middag, geven we het officiële startsein voor de Aletta Jacobs School of Public Health. Het is een bijzondere en bovenal unieke samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen, bijna alle faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen en talloze partners. Nog nooit eerder werd een School zo breed gedragen door zoveel verschillende partijen. We kunnen wel stellen dat healthy ageing lééft in Noord-Nederland. Prof. Dr. Marian Joëls, decaan Medische Wetenschappen van het UMCG en Prof. Dr. Elmer Sterken, Rector Magnicus van de RUG geven in dit tweegesprek hun visie op de AJSPH.

Het belang van de Aletta Jacobs School of Public Health
“In de gezondheidszorg leven veel vragen, waarvoor oplossingen moeten worden gezocht”, antwoordt Marian op de vraag waarom de AJSPH zo belangrijk is voor het UMCG. “Daarbij kun je denken aan vragen als: hoe richten we de leefomgeving zodanig in dat burgers worden gefaciliteerd om gezonder te leven? Hoe houden we onze gezondheidszorg betaalbaar? Hoe kunnen we de geestelijke weerbaarheid van burgers bevorderen, zodat ze gebeurtenissen in hun leven beter aan kunnen? Dit soort vragen kunnen we alleen beantwoorden door kennis uit heel veel verschillende disciplines – zoals geneeskunde, economie, ruimtelijke wetenschappen, gedragswetenschappen, maar bijvoorbeeld ook informatica – aan elkaar te verbinden. We hebben enorm veel belangrijke data tot onze beschikking – denk alleen al aan de gigantische hoeveelheid data uit Lifelines –, maar we moeten het allemaal wel op een slimme manier gebruiken. De AJSPH gaat hiermee vanuit een multidisciplinaire invalshoek aan de slag.”

Elmer vult aan: “De RUG en het UMCG willen – naast de sterke internationale oriëntatie – een belangrijk baken in de regio zijn. Gegeven de verwachte gezondheidsproblematiek in ons land en zeker ook in het noorden willen onze instellingen een actieve bijdrage leveren aan de publieke gezondheid in de regio. Typisch Gronings is dat we dat samen doen met andere onderwijspartners in de noordelijke regio, zoals de Hanzehogeschool, de Universiteit van Oldenburg in Duitsland en maatschappelijke partners, zoals de GGD’s, gemeentes, zorgverzekeraars en allerlei andere bedrijven. De RUG en het UMCG zien het als hun taak om samen met deze partners de belangrijke maatschappelijke vragen op het gebied van preventie en gezondheid op te pakken.”

Onderscheidend vermogen
Dat klinkt veelbelovend en ambitieus. Tegelijkertijd zijn er al enorm veel initiatieven op het gebied van healthy ageing. Wat de Aletta Jacobs School of Public Health onderscheidt van de vele andere healthy ageing initiatieven, is het multidisciplinaire karakter. Niet eerder hebben zoveel partijen hun handen ineengeslagen om het thema verder te brengen. Marian legt uit: “De noordelijke regio heeft een enorme uitdaging om tot een duurzame gezondheidszorg te komen, maar men is ook erg gemotiveerd om dat samen te doen: burgers, zorgcentra, tweedelijnsziekenhuizen, het UMCG, de RUG, de hogescholen, gemeentes, zorgverzekeraars, laboratoria en zowel kleine als grote bedrijven. We zijn allemaal op elkaar aangewezen en kunnen als regio elkaar ook enorm helpen. Zo’n aanpak zien de ministeries in Den Haag graag; we hopen daarin een frontrunner positie te kunnen innemen.”

Het verschil maken in de volksgezondheid
Inhoudelijk heeft healthy ageing (meer gezonde jaren) natuurlijk als doelstelling om mensen langer gezond te houden. In de komende jaren komt het accent sterk te liggen op het domein van preventie en public health. Daarnaast gaat healthy ageing over zaken als het ontwikkelen van vernieuwende manieren om mensen die ziek zijn te kunnen behandelen, door de gehele levensloop heen. Door samen te werken hopen we de gezondheidszorg duurzaam te verbeteren.

Elmer: “Ik hoop dat we over vijf jaar met elkaar kunnen concluderen dat we een open (wetenschappelijke) community hebben gecreëerd, waarin jonge onderzoekers intensief met elkaar samenwerken en dat zij het welzijn van zowel gezonde als zieke burgers aantoonbaar hebben bevorderd.”

Marian onderstreept: “Ik hoop dat de Aletta Jacobs School of Public Health bijdraagt aan de veranderingen in de regionale zorg en public health. Ik zou enorm gelukkig zijn als ik over vijf jaar kan zeggen dat we veranderingen in werking hebben gezet die niet alleen kosteneffectief zijn, maar ook echt het verschil hebben gemaakt voor onze samenleving. Op wetenschappelijk gebied hoop ik dat we in 2023 een sterke, internationale positie in de zorgverlening en het gezondheidsonderzoek hebben bewerkstelligd en dat intensief wordt gebruikgemaakt van datanetwerken. Daarnaast streven we met de Aletta Jacobs School of Public Health natuurlijk naar multidisciplinaire opleidingen (van bachelor tot postdoctoraal) in public health, met veel aandacht voor het gebruik van gezondheidsdata en oog voor de uitkomst van interventies.”

15 maart en daarna
Morgen is het zover: dan zetten de betrokken partijen hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Marian is realistisch: “Daarna moet er natuurlijk nog veel werk verzet worden. Samen met onze samenwerkingspartners moeten we concrete projecten formuleren. Onderzoekers gaan aan de slag om projecten te schrijven en we gaan nieuwe onderwijsrichtingen ontwikkelen. De wegbereiders, onder leiding van Jochen Mierau, gaan een drukke tijd tegemoet.” Elmer vult aan: “Het is een spannend avontuur met potentieel een enorme maatschappelijke impact. Meewerken aan de AJSPH geeft niet alleen wetenschappelijk voldoening maar draagt ook daadwerkelijk bij aan veranderingen in de maatschappij.”

Elmer en Marian concluderen beiden: “Wat wil je als onderzoeker nog meer?”

Wil je de grand opening van de Aletta Jacobs School of Public Health (op afstand) volgen? Volg ons Twitter account voor de laatste updates rondom dit bijzondere event én natuurlijk voor alle andere updates rondom de Aletta Jacobs School of Public Health.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version

Scientific satisfaction and social impact

Marian Joëls and Elmer Sterken about the added value of the Aletta Jacobs School of Public Health

It’s finally happening: on Thursday March 15, at the end of the afternoon, we will officially launch the Aletta Jacobs School of Public Health. It is an extraordinary and above all unique collaboration between the University Medical Centre Groningen, almost all faculties of the University of Groningen, and numerous partners. Never before was a school so widely supported by so many different partners. We can safely say that healthy ageing lives in the northern Netherlands. Prof. dr. Marian Joëls, Dean of Medical Sciences of the UMCG, and prof. dr. Elmer Sterken, Rector Magnificus of the University of Groningen give their view of the AJSPH in this duologue.

The importance of the Aletta Jacobs School of Public Health
“In health care there are many questions, for which solutions have to be found, Marian answers to the question why the AJSPH is of such importance for the UMCG. “Think for instance of questions like: how do we organise the living environment, so that citizens can be facilitated to live healthier lives? How do we keep our health care affordable? How can we positively affect the mental resilience of citizens, so that they can cope better with events in their lives? These types of questions can only be answered by connecting knowledge from many, many different disciplines, such as medicine, economics, spatial sciences, behavioural sciences, but also – for example – information technology. We have an enormous quantity of important data at our disposal – just think about the huge amount of data from Lifelines –, but we must use it all in a smart way. The AJSPH will start working on this from a multidisciplinary point of view.”

Elmer adds: “In addition to a strong international orientation, the University of Groningen and the UMCG want to be an important beacon in the region. Given the expected health problems in our country, and certainly also in the north, our institutions want to make an active contribution to public health in the region. It is typical for Groningen that we do that together with other educational partners in the northern region, such as the Hanze University of Applied Sciences, the University of Oldenburg in Germany, and social partners like Municipal Health Services, municipalities, health insurance companies, and all kinds of other organisations. The University of Groningen and the UMCG see it as their charge to work together with these partners in order to solve the important social questions in the field of prevention and health.

Distinctive character
That sounds promising and ambitious. At the same time, there already are a lot of initiatives in the field of healthy ageing. What distinguishes the Aletta Jacobs School of Public Health from the many other healthy ageing initiatives, is the multidisciplinary character. Never before so many parties joined hands to carry the theme further.

Marian explains: “The northern region is tremendously challenged to create sustainable health care, but there is also a very strong motivation to co-operate: citizens, health care centres, second-line hospitals, the UMCG, the University of Groningen, the colleges, municipalities, health insurers, laboratories, and both small and large companies. We all depend on one another, and as a region we are also perfectly able to help each other. The ministries in The Hague like to see such an approach; we hope to be able to take up a frontrunner position in that.

Making the difference in public health
In terms of content, healthy ageing – of course – has the objective to keep people healthy for a longer period of time. In the coming years, the domain of prevention and public health will be strongly emphasized. In addition, healthy ageing naturally involves matters such as the development of innovative ways to treat people who are ill, through their entire life cycle. By working together, we hope to improve health care in a sustainable way.

Elmer: “I hope that in five years’ time we can conclude that we have created an open (scientific) community in which young researchers intensively work together, and that they have demonstrably advanced the well-being of both healthy and sick citizens.”

Marian underlines: “I hope that the Aletta Jacobs School of Public Health contributes to the changes in regional care and public health. I would be extremely happy if in five years’ time I can say that we have put in place changes that are not only cost-effective, but have also actually made a difference for our society. In the scientific field, I hope that in 2023 we have achieved a strong, international position in the provision of health care and health research, and that data networks are being intensively used. In addition, with the Aletta Jacobs School of Public Health we naturally aim for multidisciplinary educational programmes (from bachelor to postdoctoral) in public health, with a great deal of attention for the use of health data and an eye for the outcome of interventions.”

March 15 and beyond
Tomorrow is the day: the parties involved will sign the co-operation agreement. Marian is realistic: “After that, of course, a lot of work has to be done. Together with our partners, we have to formulate concrete projects. Researchers will start working on writing projects and we will develop new educational directions. The quartermasters, led by Jochen Mierau, are in for a busy time.”

Elmer adds: “It is an exciting adventure, with potentially a huge social impact. Contributing to the AJSPH not only provides scientific satisfaction but also contributes to changes in society.”

Elmer and Marian both conclude: "What more can a researcher wish for?"

Do you want to follow the grand opening of the Aletta Jacobs School of Public Health (from a distance)? Follow our Twitter account for the latest updates on this special event, and of course for all other updates regarding the Aletta Jacobs School of Public Health.