Skip to ContentSkip to Navigation
Centre for Operational Excellence (COPE)
Faculty of Economics and Business
Centre for Operational Excellence (COPE)
Header image COPE

COPE

Iris Vis onderzoekt logistieke oplossingen voor gepersonaliseerd onderwijs

Datum:04 november 2019
Prof. dr. Iris Vis
Prof. dr. Iris Vis

[English version below]

Het onderwijs ondergaat momenteel een grote verandering, namelijk de overgang van klassikaal naar gepersonaliseerd leren. Daarbij staat onderwijs op maat en flexibiliteit in het plannen van leeractiviteiten centraal. Het organiseren van gepersonaliseerd onderwijs is echter geen eenvoudige klus en vraagt om een nieuw concept voor onderwijslogistiek.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van hoogleraar Iris Vis willen samen met de scholen uit het Zo.Leer.ik!-netwerk een volgende stap zetten in het ontwikkelen van nieuwe logistieke beslisregels voor gepersonaliseerd leren. Zij ontvangen daartoe een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (een onderdeel van NWO), bedoeld voor een project binnen de pilot Kenniscirculatie.

Niet langer een jaarlijks vastgesteld lesrooster

In het huidige voortgezet onderwijs zien we doorgaans een langetermijnplanning van logistieke activiteiten, zoals een jaarlijks vastgesteld lesrooster. Bij gepersonaliseerd onderwijs zal in interactie tussen leerlingen en leraren afstemming plaatsvinden over leervragen en worden lesactiviteiten vervolgens flexibel ingepland.

‘Het creëren van deze flexibiliteit is een grote uitdaging waarvoor nieuwe logistieke beslisregels nodig zijn. In het nu toegekende project wordt een ontwerpstudie uitgevoerd waarbij de vraag centraal staat hoe leervragen kunnen worden geclusterd en hoe daar docenten op een slimme manier aan kunnen worden toegewezen’, vertelt Vis, hoogleraar Industrial Engineering aan de RUG. ‘Op basis van een ontwerp voor een specifieke school en het onderzoeken van de praktische toepasbaarheid daarvan in andere scholen, wordt toegewerkt naar het ontwikkelen van concepten die scholen ondersteunen bij het nemen van beslissingen over de organisatie van gepersonaliseerd leren.’

Oorsprong

Het RUG-onderzoek naar onderwijslogistiek voor gepersonaliseerd leren in het voortgezet onderwijs vindt zijn oorsprong in 2011. Destijds vroeg Wim Kokx, voorzitter van het Zo.Leer.Ik!-netwerk, aan Vis of inspiratie en kennis uit de logistieke wereld niet zouden kunnen helpen bij het oplossen van de logistieke vraagstukken die gepersonaliseerd leren oproept. Sinds dat moment werken zij samen aan dit vraagstuk, bijgestaan door onderzoekers, studenten en vertegenwoordigers van een groot netwerk aan scholen uit het voortgezet onderwijs. Kokx en Vis delen de opgedane inzichten via praktijkcongressen en workshops met het onderwijsveld.

Meer informatie

  • Wil je meer weten over eerdere onderzoeksprojecten naar de onderwijslogistiek voor gepersonaliseerd leren? Luister dan naar deze podcast met Iris Vis of lees eerdere publicaties.
  • Contact: Iris Vis, hoogleraar Industrial Engineering.

[English version]

Iris Vis researches logistical solutions for personalized education

Education is currently undergoing a big change – namely, from classroom-based to personalized learning. To this end, made-to-measure teaching and flexibility when planning learning activities is crucial. However, the organization of personalized education is not an easy task and requires a new concept for educational logistics.

Under the leadership of Professor Iris Vis, and together with schools in the Zo.Leer.Ik! network , researchers at the University of Groningen (UG) are aiming to take the next step in the development of new logistical decision-making rules for personalized education. To conduct this research, they have received a grant from the Netherlands Initiative for Education Research ( NRO ), part of the Dutch Research Council (NWO), intended for a project that fits within the ‘Knowledge circulation’ pilot programme.

No longer an annual lesson schedule

In current secondary educational practice, we are used to the long-term planning of logistical activities, such as annually established lesson schedules. In personalized education, the coordination of learning matters will take place through the interaction of pupils and teachers and lesson activities will subsequently be planned flexibly.

‘The creation of this flexibility is a big challenge for which new logistical decision-making rules are necessary. In the project that has been approved, a design study has been conducted in which the central questions are about how learning topics can be clustered and how teachers can be assigned to these in a smart way,’ explains Vis, Professor of Industrial Engineering at the UG. ‘On the basis of a design for a specific school and by then researching the practical applicability of this design in other schools, we will work towards developing concepts that can support schools in taking decisions about the organization of personalized education.’

Origin

The UG’s research into educational logistics for personalized learning in secondary education began in 2011. Back then, the chair of the Zo.Leer.Ik! network, Wim Kokx, asked Vis whether inspiration and knowledge from the world of logistics could help to solve the logistical issues posed by personalized learning. Since then, they have worked together on this issue with the support of researchers, students and representatives from a large network of secondary schools. Kokx and Vis share the insights that they have gained through conferences in practice and workshops for the secondary education sector.

More information

  • If you would like to know more about earlier research projects into educational logistics for personalized learning, listen to this podcast with Iris Vis or read previous publications .
  • Contact: Iris Vis , Professor in Industrial Engineering.