Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekPublicerenDissertaties

Dissertaties publiceren

Dissertaties RUG

Alles over dissertaties publiceren

  1. Hoeveel gedrukte exemplaren moet ik inleveren van mijn dissertatie?
  2. Wanneer moet ik mijn proefschrift aanleveren?
  3. Waar moet ik mijn gedrukte exemplaren inleveren?
  4. Welke versie van mijn proefschrift moet ik in Hora Finita uploaden?
  5. Waar kan ik mijn ISBN nummer aanvragen?
  6. Is het uploaden van een digitale versie van mijn dissertatie verplicht?
  7. Wat te doen als ik mijn proefschrift niet volledig open access wil of mag beschikbaar stellen?
  8. Hoe kan ik het embargo verlengen?
  9. Wat zijn de open access mogelijkheden wanneer ik ook een commerciële editie wil uitgeven?
  10. Wanneer en hoe worden mijn promotiekosten vergoed?

1. Hoeveel gedrukte exemplaren van mijn dissertatie moet ik inleveren?

De promovendus wordt geacht 3 gedrukte versies van het proefschrift in te leveren plus 3 kopieën van de stellingen.

2. Wanneer moet ik mijn proefschrift aanleveren?

Zowel de gedrukte versie als de digitale versie moeten formeel 3 weken voor de promotie zijn aangeleverd.

3. Waar moet ik mijn gedrukte exemplaren inleveren?

De in te leveren proefschriften moeten worden afgegeven bij de Servicedesk van de Universiteitsbibliotheek.

Universiteitsbibliotheek Groningen
Broerstraat 4, 9712 CP Groningen
Postadres: Postbus 559
9700 AN Groningen

4 . Welke versie van mijn proefschrift moet ik in Hora Finita uploaden?

Meestal levert de drukker ook een digitale versie (pdf) van het proefschrift, informeer hier naar. Anders kan de versie zoals die naar de drukker is verzonden worden gebruikt (pdf).

5. Waar kan ik mijn ISBN nummer aanvragen?

Het ISBN nummer kan aangevraagd worden via deze link.

6 . Is het uploaden van een digitale versie van mijn dissertatie verplicht?

Sinds de invoering van het nieuwe promotiereglement is digitaal aanleveren verplicht. Het proefschrift komt in de University of Groningen Onderzoeksdatabase te staan.

7 . Wat te doen als ik mijn proefschrift niet volledig open access wil of mag beschikbaar stellen?

Bij het uploaden van het proefschrift via Hora Finita moet ook een ondertekende licentieovereenkomst worden aangeleverd, hierop kan worden aangegeven welke hoofdstukken ter publicatie zijn aangeboden of in voorbereiding zijn en welke zijn geaccepteerd of reeds gepubliceerd. Op basis van de bij ons aanwezige kennis en ervaring op het gebied van copyright en open access publiceren en de ingevulde licentieovereenkomst worden de benodigde embargo's toegepast.

8 . Hoe kan ik het embargo verlengen?

Indien afspraken het wenselijk maken het materiaal voor een periode langer dan 1 jaar na de datum van promotie onder embargo te stellen, dan zal de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, gelet op de met de uitgever gemaakte afspraken en gelet op de eventuele toelichting daarop van de promovendus, de duur van het embargo in redelijkheid vaststellen. De promovendus dient daarvoor een schriftelijk verzoek in te dienen, met redenen omkleed en gericht aan de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Het verzoek kan worden gemaild aan de Afdeling Dissertaties.

9 . Wat zijn de open access mogelijkheden wanneer ik ook een commerciële editie wil uitgeven?

Ook wanneer u een commerciële editie uitbrengt moet er een digitale versie worden aangeleverd, op verzoek kan een embargo op de volledige pdf worden gezet voor de periode die de auteur met de uitgever heeft afgesproken, sommige onderdelen zoals een abstract, titel en inhoud etc. kunnen in overleg wel open access geplaatst worden. Omdat we bij een commerciële uitgave als RUG er naar streven het embargo zo kort mogelijk te houden, attenderen we u op de mogelijkheden die er bij de onderhandelingen met een uitgever zijn om dit te realiseren.

10. Wanneer en hoe worden mijn promotiekosten vergoed?

Als de verwerking van uw proefschrift bij de Universiteitsbibliotheek is afgerond krijgt u via Hora Finita een bevestigingsmail. Hierin staat informatie over het verkrijgen van de promotievergoeding. Deze procedure verschilt per faculteit. De betaling wordt uitgevoerd door de FSSC, de financiële dienst van de RUG. Via het online formulier moet een scan van de factuur van de drukkosten en bewijs van betaling worden geüpload (voor dat laatste wordt in de regel een kopie van een bankafschrift gebruikt, de bankrekening moet wel op jouw naam staan!) hierna kan de betaling worden uitgevoerd, dit duurt in de regel ca 3 weken.

Laatst gewijzigd:01 juni 2018 13:35
printView this page in: English