Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

Collections Special Collections Collections

Rederijkerscollectie

Lijst van Rederijkerswerken in de Bijzondere Collecties

[A]

[B]

Barentsz, Jan
- 1655
Klucht van Buchelioen 't kaboutermannetge. / Door Jan Barentsz : gespeelt op d'Amsterdamsche Schouburg, 1655. - T'Amsterdam : by Dirck Cornelisz. Houthaak, 1655. - 16 p. ; in-4.
A-B 4.
Lettertype Gotisch.
Titelvignet 'In Liefd' Bloeyende'
'EP'EP E 198


Bie, Cornelis de (1627-ca. 1715), lid van De Groeiende Boom, Lier

Bie, Cornelis de
- 16uu
Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde liefde in schyn en weerschyn van bedroch [etc.]. - Antwerpen : [s.n.], 16. - 32 p. ; ?cm.
'EP'EP E 113

Bie, Cornelis de
- 16uu
Verlichte duysterheyt in 't leven van de heylige martelaeren Epictetus en Astion : bly-eyndigh treurspel [etc.]. - Antwerpen : [s.n.], 16. - 52 p. ; ?cm.
'EP'EP E 113

Bie, Cornelis de
- 1670
Faems weer-galm der Neder-duytsche poësie van Cornelio de Bie tot Lyer, uyt sijnen tydts over-schot vrymoedelijck voor-gestelt op de domme waen-sucht des wereldts, ghenoempt, werelts sots-cap vol zedige moraliteyten en sinne-beelden. - Tot Mechelen : Gedruckt by Jan Jaye …, 1670. - [48], 392, [8] p. : illustrations, frontispiece ; in-8.
*-3* 8 A-2B 8.
uklu 'EP'EP E 113 A

Bie, Cornelis de
- 1689
Den verloren sone Osias oft Bekeerden sondaer : comedie op de woorden ghetrocken uyt de Heylighe Schriftuer. / door Cornelio de Bie. - T'Antwerpen : By Iacob Mesens …, 1689. - 83, [1] p. : illustrations ; in-8.
A-E 8 F 2.
“Op 't Liers schouburgh verthoont by de lief-hebbers van den groyenden boom. Anno 1678.”
A2 gesigneerd als P2.
'EP'EP E 113

Bie, Cornelis de
- [1e helft 18e eeuw]
Vermakelycke kluchte van Hans Holblock, den geusen predicant : Bestaende in een waen-wyse sottigheyt, ende laetdunckende wysheyt / Cornelis de Bie. - T'Antwerpen : by de wed. Thieullier [1e helft 18e eeuw]. - 36 p. ; in-8.
1e dr. 1702.
Bevat ook een lijst van spelen, te koop bij de wed. Thieullier.
'EP'EP E 113

Bie, Cornelis de
- [18e eeuw]
Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d'occasie maeckt den dief : klucht-spel / door Cornelio de Bie. - T’Antwerpen, : by de wed. Thieullier, [18e eeuw]. - 30 p. : ill. ; in-8.
Volgens J. te Winkel, Ontwikkelingsgang, II, is dit spel een bewerking van A. de Moreto: La ocasión hace al ladrón; volgens J.A. van Praag, La comedia espagnole, is dit onjuist.
Bevat ook een lijst van spelen te koop bij de wed. thieullier.
'EP'EP E 113

Bie, Cornelis de
- 1702
Beschermde suyverheyt in de twee heylige Theodora en Didymus martelaren ... treurspel / C. de Bie. - Antwerpen : 1702. - 44 p. : ill. ; in-8.
'EP'EP E 113

Bie, Cornelis de
- ca. 1710
Kluchtwyse comedie van den rampsalighen minnaer : editie 2den druck. Door den autheur op een nieuw overs., verm. en verb. / in 't licht gebracht door Cornelis de Bie. - T'Antwerpen : by de wed. Thieullier, [ca. 1710]. - ill. ; in-8.
'EP'EP E 113

Bie, Cornelis de
- ca. 1719
Jan Goedthals en Griet syn wyf : klucht-spel : Den 2en druck / Cornelis de Bie. - T' Antwerpen : by de wed. Thieullier, [ca. 1719] - 24 p. : ill. ; in-8.
'EP'EP E 113


Biestkens, Nicolaes (ca. 1570-1626), waarschijnlijk lid van De Eglentier, Amsterdam

Biestkens, C
- 1640
Claas Kloet gespeelt op de Brabantsche Camer den 21 Jan. 1629. : editie Den 4en dr. van nieus gecorrigeert ende verbetert / [door C. Biestkens]. - Amstelredam : [s.n], 1640. - 3 dl., 1 vol. ; in-4.
'EP'EP H 13 3


Bijns, Anna (1493-1575), dichtte in de stijl van de rederijkers, kon geen lid van een kamer worden gezien ze een vrouw was

Bijns, Anna
- 1646
Konstighe refereynen vol schoone schrifture ende leeringen, begrepen in drye verscheyde boecken, waer van de twee eerste wederlegghen de dolinghen comende uyt de Luthersche secte, … het derde toont d'oorsaecken der plaghen … / ghemaeckt door … Anna Biins. - T' Antwerpen : by Hieronymus Verdussen den Jonghere, 1646. - 2 dl. ; in-8.
Het 2e en 3e boek met eigen pag. o.d.t.: "Schoone refereynen vol schrifture ende leeringhen teghen alle ketterijen van desen tijdt"
uklu A 6558


Boertighe
- 1628
Boertighe klucht van de feyl, na den sin : 't Het een stront te beduyen : Vertoont op de oude Camer In liefd' bloeyende : Den 29. October 1628 : In Amsterdam. - Amsterdam, 1628. - [24] p. ; in-4.
A-C 4.
PAMF 1


Bollaert, Samuel (?16e eeuw-?17e eeuw), lid van Het Bloemken Jesse, Middelburg

Bollaert, Sam
- 1669
't Nederlantsche treur-spel, synde de verkrachte Belgica, vertoonende d'onheylen daer in voorgevallen; t'sedert den 25. october 1555 tot den 10. july 1584 daer aen volgende. - Tot Middelburgh : gedr. by Pieter van Goetthem, [1669] - 2 dl. : titelvignet met wapen van Middelburg. ; in-8.
Worp I, p. 335.
Het eerste deel is een zeer verkorte omwerking van een gelijknamig drama door Sam. Bollaert.
'EP'EP E 147


Bredero, Gerbrand Adriaenszoon (1585-1618), lid van De Eglentier, Amsterdam

Bredero, GA
- 1618
G. A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo. - T'Amstelredam, : voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plassen …, 1618. - [72] p. ; in-4.
.. ̇ 4 2dru 4 A-G 4.
Motto: Fervet Opus, Redolentque Thymo Fragrantia Mella. // Yver.
Colofon: (G4v): t'Amsterdam: by Nicolaes Biestkens, drucker der Duytscher Academie: inde Lelie onder de Doornen.
Met titelvignet in hsn (wapen Academie).
uklu GERRITSEN 106

Bredero, GA
- 1622
Alle de spelen. / Gerbrand Adriaensz. Bredero. - Rotterdam : [1622]. - .. p. ; in-4.
Alle stukken met afzonderlijken titel. Deze uitgave is niet compleet.
'EP'EP E 39 2

Bredero, GA
- 1622
G. A. Brederoos Treur-spel van Rodd'rick ende Alphonsvs. - Tot Rotterdam : By Pieter Van Waesbergen …, 1622. - [66] p. : ill. ; in-4.
I4 K-R 4.
Met auteursportret op titelpagina.
Onderdeel van: Alle de spelen / van Gerbrand Adriaensz Bredero. Rotterdam, Van Waesbergen, [1622].
uklu GERRITSEN 107

Bredero, GA
- 1622
Boertigh, amoreus en aendachtigh groot lied-boeck/ van G.A. Brederode, Amsteldammer : verçierd met vele klinckers, oock bruyds-lof en klaeg-dichten : door-mengeld met sin-rijcke beeltenissen. Alles tot vermaeck en nut der ieughet, sampt allen lievers der rijm-konst. - T'Amstelredam, : voor Corneliz Lodowijcksz: vander Plasse …, 1622. - [32], 72 p., p. 65-111, [1], 103, [1], 62, [1] p. : ill. ; in-4, oblong.
*-4* 4 A-P 4 A-N 4 A-H 4.
Met gegrav. titelbl: Groot lied-boeck.
Bevat ook met apart titelbl.: De groote bron der minnen, en: Aendachtigh liedt-boeck.
uklu 'EP'EP E 239

Bredero, GA
- 1629
G.A. Brederoods Angeniet. : Vertoont op d'oude kamer in liefd' bloeyende, den XXII. october, 1623. in Amstelredam. - T' Amstelredam, : voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, woonende op den hoeck vande Beurs, ind'Italiaensche Bybel#, 1629. - [69] p. ; in-4.
[pi] 4 A-H 4 (H4 blanco).
De twee laatste bedrijven zijn van Jan Jansz. Starter.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA
- 1637
G.A. Brederoods, Schyn-heylich. : Op den regel: onder een schijn van heyligheyt, soo wort den mensch veeltijds verleyt. - t'Amstelredam, : Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, #woonende op de hoeck vande Beurs, in de Italiaensche Bybel#, 1637. - [71] p. ; in-4.
* 4 B-I 4.
Bewerking (naar Hooft) van Pietro Aretino's Ipocrito.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA
- 1638
Alle de wercken, so spelen, gedichten, brieven en kluchten / van den gheest-rijcken poëet Gerbrand Adriaensz. Bredero Amsterdammer ; verbetert en daer by ghevoeght eenighe die noyt voor desen ghedruckt zijn gheweest. - T'Amsterdam : voor Corn. Luidewycksz vander Plasse, 1638. - [24] p. ; in-4.
A-C 4.
Verzameling van elf stukken, voorzien van afzonderlijk titelblad, paginering en signering.
Met gegraveerd titelblad: Alle de spelen werken en brieven van Gerbrand Adriaensz Bredero.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA
- 1638
G.A. Brederoods Overghesette Lvcelle : gespeelt op de Nederduytsche Academie. Op het woordt: schijn bedrieght. - T' Amsterdam, : voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, #Boeckverkooper, aaende Beurs in d'Italiaansche Bybel#, 1638. - [72] p. ; in-4.
A-I 4.
Naar het Frans van Louis Le Jars.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA
-1638
G.A. Brederoos Moortje, : waar in hy Terentii Eunuchum heeft nae-ghevolght. - t'Amsteldam, : voor Cornelis Lodowijcksz. van der Plasse, #Boeck-vercooper op den hoeck vande Beurs in D'Italiaensche Bybel#, 1638. - [88] p. ; in-4.
* 4 A-K 4.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA, Liefhebber Der Poësye, een pseud. van Matthijs van Velden
- 1638
G.A. Brederoods Spel, op 't oude liedt Het daget uyt den oosten, : op de reghel, die quaet doet, quaet ontmoet. / By hem in sijn overlyden onvolmaeckt ghevonden, en voort ghemaeckt door een liefhebber der poesye. - t' Amsterdam, : voor Corn. Lodowijcksz van der Plasse, Boeck-verkooper, #aen de Beurs, in den italiaenschen Bybel#, 1638. - [56] p. ; in-4.
A-G 4.
Een liefhebber der poesye: Matthijs van Velden.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA
- 1638
G.A. Brederoods Nederduytsche poëmata, als oock het lof van rijckdom en armoede, : met verscheyden brieven, so in en buyten rijm; ende vele dergelijcke sin-rijcke gedichtselen meer .. - t'Amsterdam, : voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, boeckverkooper #aande Beurs, in d'Italiaansche Bybel#, 1638. - [72] p. ; in-4.
A-I 4.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA
- 1638
G.A. Brederoos Griane. : Op syn spreuck. Het kan verkeeren .. - t'Amsterdam: voor Corn. Lodowijcksz. vander Plasse, 1638. - [72] p. ; in-4.
(..̇) 4 A-H 4.
Unger (Bredero) p. 37, D.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA
- 1642
G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo : ghespeelt op de Eerste Duytsche Academie. - Tot Amsterdam, : voor de weduwe van Cornelis Lodowijcksz vander Plasse ..., 1642. - [64] p. ; in-4.
* 4 A-G 4.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA
- 1642
G.A. Brederoos Klvchten als vande koe, : symen sonder soetigheydt. Den Molenaer. Ende den quacsalver. - t' Amsteldam, : gedruckt by Nicolaes Van Ravesteyn, voor de weduwe van Cornelis Lodewijcksz vander Plasse, 1642. - [80] p. ; in-4.
A-K 4 (A2 als ovl 2).
Bevat met eigen titelbl.: [1]: G.A. Brederoos Klvcht, van symen sonder soetigheydt. [2]: G.A. Brederoos Klvcht, van den molenaer ... [3]: G.A. Brederoos Klvcht, vanden hooghduytschen quacksalver.
'EP'EP E 39 3

Bredero, G A
- 1644
Alle de wercken : soo spelen, gedichten, brieven en kluchten : editie Van nieuws oversien, en van veel druck-fouten verbetert. / van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer. - T'Amstelredam : Voor Ioost Hartgers …, 1644. - [10], [38] fol. en 11 stukken. : titelvignet (gegrav. portraits van Bredero) ; in-8.
A-F 8 enz.
In het voorwerk is zonder afz. signering, maar met eigen titelbl. opgenomen: G.A. Brederoos Treur-spel, van Roddrick ende Alphonsus. : Op de reghel: De vrunden moghen kijven, maar moeten vrunden blijven.
De overige 11 stukken zijn apart opgenomen.
Vermeerderd met: Boertigh, amoureus en aendachtigh liedt-boeck.
Het colofon aan het eind van het Boertigh, amoureus en aendachtigh liedt-boeck.
uklu GERRITSEN 87

Bredero, GA
- 1644
Alle de wercken : soo spelen, gedichten, brieven en kluchten : Van nieuws oversien, en van veel druck-fouten verbetert. / van den geest-rijcken poët Gerbrand Adriaensz Bredero, Amsterdammer. - T'Amstelredam : Voor Ioost Hartgers ..., 1644 - [10], [38] fol. en 11 stukken. : titelvignet (gegrav. portraits van Bredero) ; in-8.
A-F 8 enz.
In het voorwerk is zonder afz. signering, maar met eigen titelbl. opgenomen: G.A. Brederoos Treur-spel, van Roddrick ende Alphonsus. : Op de reghel: De vrunden moghen kijven, maar moeten vrunden blijven.
De overige 11 stukken zijn apart opgenomen.
Vermeerderd met: Boertigh, amoureus en aendachtigh liedt-boeck.
Het colofon aan het eind van het Boertigh, amoureus en aendachtigh liedt-boeck.
'EP'EP E 39

Bredero, GA
- 1645
G.A. Brederoods, Stommen ridder. : Ghespeelt op de Amsterdamsche schouburgh, 1645. : editie Op nieuws oversien, en van veel druckfauten verbetert. - t'Amsterdam, : gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn. Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck …, 1645. - [60] p. ; in-4.
A-G 4 H 2.
'EP'EP E 39 3

Bredero, GA
- 1646
G. A. Brederoos Moortje. - t' Amsteldam, : ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn voor Dirck Cornelisz. Hout-haeck …, 1646. - in-4.
A-L 4.
Naar Eunuchus van Terentius.
uklu GERRITSEN 108


[C]

Castelein, Matthijs de (1485/1486-1550), factor van Pax Vobis en van De Kersouwe, Oudenaarde (beide)

Castelein, Matthijs de
- 1612
De konst van Rhetoriken, allen aenkommers ende beminders der zelver, een zonderlingh exemplaer, ende leerende voorbeeldt niet alleen in allen soorten ende sneden van dichte, maar ooc in alles dat der edelder konst van poësien aankleeft. Item de Baladen van Doornijcke, ende de Historie van Pyramus ende Thisbe / alles in dichte ghestelt by wylent H. Matthijs de Casteleyn, priester ende excellent poëte moderne. - Tot Rotterdam : By Felix van Sambix, 1612. - 3 dl. : ill. ; in-8.
1#(*) 8 A-L 8 M 8 (M1+@1.2) N 2 (F5 gesig. Ev; K1 gesig. R) 2#A-B 8 (B8 blanco; B3 gesig. A3) 3#A-D 8 E 4.
Met titelvignet.
De Baladen van Doornijcke,en de Historie van Pyramus ende Thisbe elk met eigen titelblad en collatie.
uklu 'EP'EP E 242


Const-Riick
- 1614
Const-riick beroep ofte Antwoort op de kaerte uyt-gesonden by de Hollantsche camer binnen Leyden, onder 't woort Liefd' es t'fondament, aen alle nabuerighe reden-rijcke vrye cameren in Nederlant, tegens den 6. Octob. anno 1613. - Tot Leyden : by Jacob Janszoon Paets, 1614. - [XVIII], [128] p. : ill. ; in-4.
ualg MICRO 1007


Coornhert, Dirck Volckertszoon (1522-1590), lid van De Eglentier, Amsterdam

Coornhert, Dirck Volckertszoon
- 1561
Deerste twaelf boecken Odysseæ, dat is de dolinghe van Vlysse / bescreuē int Griecx door den poeet Homerum ... ; nv eerstmael wten Latijne in rijm verduytscht door Dierick Coornhert. - Tot Haerlem : By Ian van Zuren, 1561. - [8], 93, [3] bl. ; in-8.
*8 A-M8.
uklu 'EP'EP E 209

Coornhert, Dirck Volckertszoon
- 1580
De coopman : aenwysende doprechte conste om Christelyck ende met eenen ghelycken moede int winnen en verliesen coophandel te drijven / [door Dirck Volckertsz. Coornhert. - [Haarlem : Anth. Ketel], 1580. - ? ; .. cm.
uklu A 2101

Coornhert, Dirck Volckertszoon
- 1580
De coopman : aenwysende d'oprechte conste om Christelyk ende met eenen ghelycken moede in 't winnen en verliesen coophandel te dryven / Dirck Volckertsz Coornhert. - [S.l. : s.n.], 1580. - 1 microfilm (140 p.) ; .. cm.
ualg Micro 72

Coornhert, Dirck Volckertszoon
- 1582
Comedie, van lief en leedt / D.V. Coornhert. - [Utrecht] : [Coenraet Hendricksz], 1582. - [40] bl. ; in-8.
Zinnespel.
A-E 8 (E8 blanco; A5 gesign. 'Aiiij'; B4 gesign. 'B7').
A.h. eind ondertekend: Ghemaect den xij, Octobris, anno 1567. Inden Haghe binnen de ghevanghenisse.
De Bibl. Belgica geeft als drukker Antonis Ketel te Haarlem op, wat door Laceulle-v.d. Kerk werd bestreden (p.83). Door Valkema Blouw, TB 1223 toegeschreven aan Coenraet Hendricksz te Utrecht.
Colofon: Ghedruckt int jaer ons Heeren Jesu Christi M.D.LXXXII. Men vintse te cope inden Hage tot Harper Joosten inde Papestraet (E7v).
uklu 'EP'EP E 2

Coornhert, Dirck Volckertszoon
- 1604
De tweede XII. boecken Odysseæ: dat is, De dolinge van Vlysse / beschrevē int Griecx, door den poëet Homerum ... ; nu eerstmael uyt het Latijn in rijm verduytscht door D.V. Coorn-hert, ende I.G.H. oversien ende verbetert. - Tot Amstelredam (inde Warmoes-straet, int Vergulde Schrijf-boeck) : By Hendrick Barentsz, 1609. - [6], 173, [13] p. ; in-8
A-K 8 L 10 M 6.
I.G.H. is J.G. Haack.
Met hsn.-portretje van Homerus op de titel.
'EP'EP E 2 A (2)

Coornhert, Dirck Volckertszoon
- 1607
D'eerste xij. boecken Odysseae / dat is, de dolinge van Ulysse ; beschreven int Griecx, door den poëet Homerum ... nu eerstmael uyten Latijne in rijm verduytscht, door Dierick Coornhert. - Tot Amstelredam : By Hendrik Barentsz. boeckvercooper inde Warmoes-straet, int vergulde Schrijf-boeck, 1607. - 8°.
Met hsn.-portretje van Homerus op de titel.
'EP'EP E 2 A (1)

Coornhert, Dirck Volckertszoon
- 1630
Dieryck Volckertsz. Coornherts wercken, waer van eenige noyt voor desen gedruct zyn / [uitgeg. door C. Boomgaert]. - t'Amsterdam : by Iacob Aertsz. Colom, 1630. - 3 dl. (554 ; CCCCCLXXXVI ; CCCCCLXXII fol.) ; in-2.
Voortitel: Dirck Volckertsz. Co[o]rnherts wercken.
Titel op titelpagina van dl. 1 (resp. 2 en 3): I. (resp. II. en III.) deel van Dieryck Volckertsz. Coornherts wercken ..
Jaar van uitgave volgens de titelpagina's van de diverse onderdelen: 1629-1632.


Coster, Samuel (1579-1665), lid van De Eglentier, Amsterdam

Coster, Samuel
- 1617-1621
Iphigenia, treurspel : Isabella, treurspel : nederduytsche Academijs Niemant ghenoemt, niemant gheblameert : duytsche Academi : Ryckeman, Ghemaackt op het misbruyck van tydelijcke have. - Amsterdam : [s.n.], 1617-1621. - 5 stkn., 1 bd. ; ?cm.
De eerste vier stukken in eerste uitgaaf.
'EP'EP E 82


[D]

De
- 1621
De schadt-kiste der philosophen ende poeten waer inne te vinden syn veel schoone leerlycke blasoenen, refereynen ende liedekens : gebracht ende gesonden op de Peoen-Camere binnen Mechelen van d'omliggende steden in Brabant, Vlaenderen, Hollandt ende Zeelandt: geprononciert ende gesonghen ... den 3. mey vanden iaere 1620 ... - Gedruckt tot Mechelen : By Hendrick Iaye, 1621. - [24], 327, [12] pagina's : gegraveerd titelblad en gravures ; in-2.
*-2* 6 A 6(A3 + [chi] A3.4) B-C 6(C3 + [chi] C5.6)] D-Q 6(Q2 + [chi] Q3.4) R-2C 6.
Met muzieknoten.
Verzameld door Jean Thieullier.
Bevat: Porphyre en Cyprine trevr-spel.
'EP'EP E-- 2


De Fonteine , Gent, opgericht 1448

Rederijkkamer de Fontein, Ghent
- 1564
Spelen vã sinne bydẽ, xix, gheconfirmeerdẽ Cameren van Rethorijcken. Binnen der Stede van Ghendt comparerẽde, verthoont, : Volghende den Octroye vander K. Mayesteyt, Graue vã Vlaendren, Onsen gheduchtẽ Heere, Schepenen der seleur stede, eñ Camere van Rhetorijcke vander heylige Drieuuldicheyt, gheseyt de Fonteynisten, verleent, Eñder Charte wtghesonden op de questie, Welck den mensche steruende, meesten troost is? Die selue spelẽ beginnẽde by ordre, so hier na volcht, dẽ. xij. Junij, int JAer M. CCCCC.xxxix. Eñ werdẽ volspeelt eñ geeyendt, den xxiij. vanden Jare eñ maent voorss. - [Wesel], : [by my Hans de Braeker], [1564] - 220 leaves ; 15 cm (8vo.).
Colophon: Ghedruckt ende voleynt int Jaer. M.D. LXIIII. den XII Mey. Ende men vinste te coope te Wesel op de Marct teghen ouer Stadthuys, by my Hans de Braeker.
Plays presented in the Ghent competition of 1539 held at the invitation of the "Fountain" Chamber of rhetoric.--cf. Bibliotheca Belgica, sér. 1, S221.
uklu 'EP'EP E 243


Den
- 1596
Den lvst-hof van rethorica. : Waer inne verhael gedaen wordt, vande beschrijvingen ende t'samen-comsten der Hollantscher cameren vande reden-rijckers, binnen Leyden geschiedt, den 26. mey, des jaers 1596. ende de volgende dagen, met het gene aldaer gedaen, ende verhandelt is. - Gedrvct tot Leyden, : by Fransoys van Ravelengien, 1596. - 155, [1] p. : ill. ; in-4.
A-T 4 V 2.
uklu 'EP'EP E 247


Der
- 1599
Der redenrijke constliefhebbers stichtelicke recreatie. : Waer in begrepen zijn t'sestich ... refereynen en̄ liedekens ... ghepronuncieert ende ghesonghen ... binnen der stede Rotterdam ... augusti 1598. - Gedruckt Tot Leyden : by Henrick Lodowicxz. van Haestens ende Niclas de Clerck, 1599. - [180] p. : ill. ; in-4.
[pi]4 )(4 A-V4 X2.
uklu 'EP'EP E 247

Der
- 1603
Der reden-ryckers stichtighe tsamenkomste, op t'ontsluyt der vraghe: VVat tnoodichst' is om d'arme vveesen t'onderhouvvē? : Ghehouden binnen Schiedam, a° xviʻ.iii. ... vervattende zeven spelen ... noch eenighe andere wercken . .. voorghestelt by de Roode Roosen, tot Schiedam. - Rotterdam : Jan van Waesberge (II), 1603. - [200] p. : ill., muz. ; in-4.
A-2B 4.
uklu 'EP'EP E 247


Drijderley
- 1564
Drijderley refereynen ghepronuncieert opte Rhetorijck-feest der blauvve Acoleyen van Rotterdam. 1561. Int vroede, opde vraghe ... int sot, elck na den beste rhegele stelt. - Tot Antvverpen, : by M. Willem Silvius, 1564. - 44 bl. ; in-8.
A-E 8 F 4.
Lettertype Gotisch.
Met blazoen als titelvignet.
uklu 'EP'EP E 249


Duym, Jacob (1547-voor 1624), lid van De Orange Lelie / De Witte Lelie, Leiden

Duym, Jacob
- 1600
Een spiegelboeck inhovdende ses spiegels, vvaer in veel deuchden claer aen te mercken zijn / nieu gevonden, ende speelwijs in dicht ghestelt door Jacob Duym. - Tot Leyden : by Jan Bouvvensz., 1600. - 6 stkn. ; in-4.
* 4 2* 6 A-2K 4 2L 6 (G1,S1,Z3 blanco; -2G1, blanco?).
Met titelvign.
uklu 'EP'EP E 126


[E]

[F]

[G]

Ghistele, Cornelis van (ca. 1510-1573), factor van De Goudbloem, Antwerpen

Ghistele, Cornelis van
- 1555
Terētius Comediē : nv eerst wt den latine, in onser duytscher talen, / door Cornelis van Ghistele, rhetorikelyck ouer ghesedt: vol goeder leeringhen ende playsant om lesen. - Antwerpen : Gheprent bi mi Symon Cock, 1555. - [392] bl. : ill. ; in-8.
mal 8 A-F 8 G 4 A-G 8 A-G 8 A-F 8 G 4 A-M 8 N 4 A-D 8 E 6 A-D 8 E 4.
Bevat: Andria. Eunuchus. Heautontimorumenos. Adelphos. Phormio. Hecira. Haecira.
Met afb.
uklu 'EP'EP E 5 A

Ghistele, Cornelis van
- 1570
Der Griecxser Princerssen, ende Ionckvrouvven clachtige sendt brieuen Heroidum epistolæ ghenaempt / bescreuen deur ... Ouidius Naso ... in Duytsche deur Cornelis van Ghistele ... ouerghesedt, ēn noch xij. nieuvve responsiue epistelen daer op ghemaect .. - Gheprint Thantwerpen ... : by Ameet Tavernier, 1570. - 163, [1] bl. ; in-12.
A-V 8 X 4 (-X4).
uklu 'GA F 7


[H]

Haerlems
- 1608
Haerlems juweel, tot nut vande oude arme uyt liefden ten thoon ghestelt nae de voorgegevene caerte vant speelcorentken. - Tot Zwol, : by Sacharias Heyns …, 1608. - [24] p., 1 uitsl. pl. : ill. ; in-4.
A-C 4.
Tekst van het spel van sinnen in 2 kolommen, gotische letter.
uklu 'EP'EP E 251 A


Halmael, H van
- 1699
Wysheid en zotheid : zinnespel / [door Hendrik van Halmael] ; vercierd met vliegwerken, zang, dans, en koopere plaaten. - Amsterdam : Willem de Coup, 1699. - 64 p. : ill. ; in-4.
Titel en platen gegrav. door P. van den Berge.
'EP'EP F 305

Halmael, H van
- 1711
Verstand en deugd : zinnespel / Verciert met zang, dans, en vliegwerken. - t'Amsteldam : by Hendrik van de Gaete, boekverkoper#op de Vygendam, op de hoek van de Warmoesstraat#, 1711. - 62 p. : Met frontisp. en pl. ; in-4.
Geschreven door Hendrik van Halmael.
Met titelpl., titelvignet ('Purgat & ornat') en ill.
'EP'EP H 10 (6)


Herpener, Peter de (16e eeuw), lid van De Violieren, Antwerpen

Herpener, Peter de
- 1609
Een factie oft spel, openbaerlijc vanden Violieren binnen Antwerpen ghespeelt, tot verheuginge der ghemeynten, door de blijde tijdinge des bestandts. : [2e dr.]. / Gheordineert ende in dichte ghestelt door Peter de Herpener, ende ter begeerten van vele heeren, goede vrienden, ende liefhebbers der const ghedruct. - [S.l. : s.n.] ; Antwerpen, [1609] - [16] p. ; in-4.
A-B 4.
Keerzijde titelpag. bedrukt.
Met impressum van eerste uitgave zonder jaartal.
Oorspr. uitg.: Antwerpen : Gillis [Coppens] van Diest, 1556.


Heyns, Zacharias (ca. 1566-voor of in 1638), stichter van Het Wit Lavendel, Amsterdam

Heyns, Zacharias
- 1607
Const-thoonende ivweel, by de loflijcke stadt Haerlem, ten versoecke van Trou moet blijcken, in't licht gebracht. : Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat den mensche mach wecken om den armen te troosten, ende zijnen naesten by te staen. : In twaelf spelen van sinne ... in redenrijck naar de volgende voorgegevene caerte van 't speel-korenken. - Tot Zwol, : by Zacharias Heyns …, 1607. - [20], [512] p. : ill., uitsl. pl., muz. ; in-4.
3* 6 3+ 4 A-3S 4.
Met titelvignet.
uklu 'EP'EP E 251 A

Heyns, Zacharias
- 1629
Z. Heynsii weg-wyser ter salicheyt : onder een sinnebeeld van des werelts beschryvinghe den Christen wandelaer voorgestelt. - Tot Swol : Voor Zacharias Heyns, 1629. - [12] p., 55, [1] bl. : illustrations ; in-4
A 4)(2 A-O 4.
Colofon: Gedruckt tot Zwolle, by Fransz. Jorrijaensen 1629.
In het voorwerk: 'Op den Weg-wyser ter salicheit' van Vondel.
uklu 'EP'EP E 21


Hooft, Pieter Corneliszoon (1581-1647), lid van De Eglentier, Amsterdam

Hooft, Pieter Corneliszoon
- 1636
Gedichten van den heere Pieter C. Hooft ... / Verzaemelt en uytgegeven door Iacob vander Bvrgh .. - t'Amsterdam, : by Iohan Blaev, 1636. - [8], 464 p. : ill. ; in-4.
) 4 A-3M 4 ( )1 blank)
De 'Minnezinne-beelden' met emblem. (grav. door P.Serwouters?); de prenten met onderschriften in het Ned., Lat. (vert. door C.G.Plemp) en Frans (vert. door R.J. de Nérée)
Drukkersmerk, motto: Indefessus Agendo.
Bevat: Granida, Geeraert van Velsen, Baeto, Paris oordeel, Minnezinne-beelden, Sonnetten, Zangen, Verscheyde dichten, Bruyloftdichten, Psalmen.
uklu 'EP'EP E- 24

Hooft, Pieter Corneliszoon
- 1657
Dichtkunstige werken van wijlen den heer Pieter C. Hooft, ridder van St. Michiel, drost te Muyden, baljuw van Goeilandt, &c. / Eerst verzaamelt en uytgegeven door Jacob vander Burgh ; en nu, in deezen druk, met verscheyde stukken verrijkt, en naaukeurig overzien. - T'Amsterdam : Uyt de boekwinkel van Jan van Duisberg ..., 1657. - [8], 440 p. : illustrations ; in-8.
A-2E 8.
Gegrav. titelbl. o.d.t.: Gedichten vandē heere P.C. Hooft.
Afz. titelbl. voor: Granida, Geeraerdt van Velzen en Baeto, oft Oorsprong der Hollanderen.
Bevat o.a.: Granida : toonneelspel ... ; Geeraerdt van Velzen : treurspel ... ; Baeto, oft Oorsprong der Hollanderen : treurspel ... ; Paris oordeel.
A 6313

Hooft, Pieter Corneliszoon
- 1671
P.C. Hoofts werken, ten deele nooit tevooren gedrukt. - T'Amsterdam : By Jacob Lescaille ..., 1671. - 34 ongenummerde pagina's, 187 pagina's, 5 ongenummerde pagina's, 35 pagina's, 5 ongenummerde pagina's, 170 pagina's, 2 ongenummerde pagina's, 184, 308 pagina's : geïllustreerd, portret ; 2o.
Collatieformule: a-c:4 A-4F:4 a-2p:4 2q:2.
In het voorwerk is een inhoudsopgave opgenomen van de in deze uitgave verzamelde werken.
Bevat: 1. Hendrik de Grote, zijn leven en bedrijf. Rampzaaligheden der verheffinge van den huize Medicis. 2. Brieven. 3. Vertaalingen. 4. Toonneelspeelen. 5. Minnezinnebeelden, sonnetten en zangen. 6. Verscheide dichten.

Hooft, Pieter Corneliszoon
- 1671
Werken / Pieter Cornelisz Hooft. - Amsterdam : by Jacob Lescaille, boekverkoper#op den Middeldam#, 1671. - .. p. : Met gegr. titel en ills. ; .. cm.
Leendertsz (Hooft) 1. De Vries (Emblemata) 48. Landwehr 221.
uklu 'EP'EP E-- 1

Hooft, Pieter Corneliszoon
- 1704
P.C. Hoofts Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt / nu op veele plaatsen verbetert en vermeerdert. - Tot Amsterdam : By Henrik Wetstein en Pieter Scepérus ; Tot Leiden : By Daniel van den Dalen ; Tot Utrecht : By Willem van de Water, 1704. - [48], 758, [2] p. : illustrations ; in-2.
A-d 4 A-5D 4 5E 2.
Titelgrav. buiten de tekst en drukkersmerk op titelpag. Motto: Nutt ende Vermaekelyk.
Uitgeg. door Geeraert Brandt; verb. en verm. door David van Hoogstaten.
Grotendeels met dezelfde inhoud als de "Werken" uit 1671; de Gedichten en het Vervolgh vormen nu één geheel.
Met gegraveerde voortitel.
Met titelpl.('G.de Lairesse del. A. Bloteling sculp.'), titelvign.('J. Mulder del. G.v.d. Gouwen sculp.') en emblem.(door P. Serwouters?).
Bevat ook na het titelbl. voorrede van D. van Hoogstraten; oude voorrede van G. Brandt 'aan den leser'; "Lykreede over P.C. Hooft" door G. Brandt; "Muyden in rou" lijkdicht op Hooft door R. Anslo; en een gedicht van J. Vollenhove op Arnout Hooft.
Bevat ook P.C. Hoofts Minnezinnebeelden.
2L 8851

Hooft, Pieter Corneliszoon
- 1729
Aulularia van Plautus, dat is, Warenar met de pot, blijspel. : De laatste druk. / Berymd door P.C. Hooft. - Te Amsteldam : by de erfg. van J. Lescailje en D. Rank, 1729. - De laatste druk.
'EP'EP F 209

Hooft, Pieter Corneliszoon
- 1739
P. C. Hoofts oude tooneelspelen. : Behelzende Achilles en Polyxena. Theseus ende Ariadne. : Nooit te vooren zo gedrukt. - Te Leyden, : by Pieter van der Eyk, 1739. - [72] p. ; in-2.
A-S 4.
KW C 456


Houwaert, Johan Baptista (1533-1599), waarschijnlijk lid van Het Mariacransken, Brussel

Houwaert, Johan Baptista, Mol, Jacob de, Keyart, Colijn, Smeeken, Jan van
- 1621
Den handel der amoureusheyt : inhoudende vier poetische spelen/ poetelijk geinventeert en rhetorijckelijck ghecomponeert door Jan Baptist Houwaert. - Tot Rotterdam : by Jan van Waesberghe de Jonge, 1621. - 4 dl. : ill. ; in-8.
Bevat: 1: Van Aeneas ende Dido / [Jac. de Mol]. -- 2: Narcissus ende Echo / [Colijn Keyart]. -- 3: Mars ende Venus / [Smeeken]. -- 4: Leander ende Hero.
[pi] 4 A-2F 8 2G1,2 (P8 blanco).
De stukken met afzonderlijk titelblad, doch doorl. sign.
Het titelblad is gegraveerd. Met 4 gegraveerde platen.
Deze stukken zijn ten onrechte op naam van Houwaert gesteld; alle vier zijn wel aan Colijn Keyart toegeschreven (zie Knuttel in Tijdschr. v. Ned. taal- en lett. dl. XXVII, 99-105).
π 4 A-2F 8 2G1,2 (P8 blanco)
'EP'EP E 12 C


[I]

[J]

[K]

Krul, Jan Harmensz (1601/1602-1646), lid van De Eglentier, Amsterdam

Krul, Jan Hermansz
- 1634
Helena : bly-eyndend-spel, op de spreuck. VVat Godt te samen uoeght, dat sal den mensch niet scheyden. - t'Amstelredam, : ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp ..., 1634. - [4], 67, [1] p. : ill. ; in-4.
A-I 4.
Auteur is: Jan Hermansz Krul.
uklu 'EP'EP E- 203

Krul, Jan Hermansz
- 1634
Diana : bly-eyndend-spel, op de sin. Ghedenckt te sterven. - t'Amstelredam, : ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp ..., 1634. - [28], 80 p. : ill. ; in-4.
A 4 * 4 B-L 4 M 2 (*2-*3 als 2*-3*).
Auteur is: Jan Hermansz Krul.
uklu 'EP'EP E- 203

Krul, Jan Hermansz
- 1634
Pastorel mvsyck-spel. : Van Juliana, en Claudiaen. - t'Amstelredam, : ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp ..., 1634. - [4], 40 p. : ill. ; in-4.
A-E 4 F 2.
Auteur is: Jan Hermansz Krul.
uklu 'EP'EP E- 203

Krul, Jan Hermansz
- 1634
Minne-beelden: toe-ghepast, de lievende ionckheyt. - t'Amstelredam, : ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp ..., 1634. - [4], 59, [1] p. : ill. ; in-4.
A-H 4.
Auteur is: Jan Hermansz. Krul.
uklu 'EP'EP E- 203

Krul, Jan Hermansz
- 1634
Pastorel bly-eyndend-spel, van Cloris en Philida. Op de sin, een maeght die voor haer kuyscheydt strijdt noyt af-breck in haer eere lijdt. - t'Amstelredam, : ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp ..., 1634. - [6], 98 p. : ill. ; in-4.
A-N 4.
Auteur is: Jan Hermansz Krul.
uklu 'EP'EP E- 203

Krul, Jan Hermansz
- 1634
Minnelycke sangh-rympies, vermenght met eenighe sonnetten, ende and're ghedichies. - t'Amstelredam, : ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp ..., 1634. - [2], 154 p. : ill., muz. ; in-4.
A-T 4 V 2.
Auteur is: Jan Hermansz Krul.
uklu 'EP'EP E- 203

Krul, Jan Hermansz
- 1634
Rosemondt en Raniclis, : bly-eyndend-spel. Op de spreuk: de liefde is een uvonder dingh, sy uverkt ueel ueranderingh. - t'Amstelredam, : ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp ..., 1634. - [8], 56 p. : ill. ; in-4.
A-H 4.
Auteur is: Jan Hermansz Krul.
uklu 'EP'EP E- 203

Krul, Jan Hermansz
- 1634
Pastorel bly-eyndend-spel, van Cloris en Philida. Op de sin, een maeght die voor haer kuyscheydt strijdt noyt af-breck in haer eere lijdt. - t'Amstelredam, : ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp ..., 1634. - [6], 98 p. : ill. ; in-4.
A-N 4.
Auteur is: Jan Hermansz Krul.
uklu 'EP'EP E- 203

Krul, Jan Hermansz
- 1662
J. H. Kruls minne-spiegel ter deughden. : Bestaende in verscheyde minne-beelden, minne wetten, soet gevoysde liedtjens, ende comedien ... vertoonende als spiegels aen de minnende jonkheyt ... Waer by gevoeght is voor een tweede deel, de wegh-wijser ter deughden ... : Op 't nieus door den auteur doorgaans vermeerdert met zinne-beelden ... - t'Amsterdam, : by Michiel de Groot ..., 1662 - [20] p., 14 bl., 13-136, 44, 52, [4], 49, [5], 58, [6], 84, [6] p. ; in-12.
* 12 A-H 12 2A-2G 12 3A-3D 12.
Met frontispice.
Bevat tevens: Wegh wyser ter deughden.
uklu 'EP'EP E 63

Krul, Jan Hermansz
- 1669-1672
J. H. Kruls Minne-spiegel ter deughden. : Bestaende in verscheyde minne-beelden, minne-wetten, soet-gevoysde liedtjens ende comedien, (waer van eenige getrocken uyt de Fransche Astrea) ... Waer by gevoeght is voor een tweede deel, de Wegh-wijser ter deughden, inhoudende veel hedendaeghsche historien, ende geschiedenissen, ... Op 't nieus door den autheur doorgaens vermeerderdt met sinne-beelden ... en verscheyde nienwe ordonnantien van platen. - t'Amsterdam, : by Michiel de Groot, ..., 1669-1672 - 2 dl. ([22] p., bl.1-2, pp.3-26, pp.13-136, 44, 52, [4], 49, [1], [4], 58 p., [6], 84, [6] p.) : ill., muz. ; in-12.
* 12 A-H 12; 2A-2G 12 3A-3D 12.
Impressum op frontispice: 't Amsterdam : by Michiel de Groot, anno 1662. - Impressum op titelblad deel 2: 't Amsterdam : by Michiel de Groot, 1662.
uklu A KW 2141

Krul, Jan Hermansz
- 1681
Pampiere wereld ofte Wereldsche oeffeninge, waer in begrepen zijn meest alle de rijmen, en werken / van I.H. Krvl. Al te zamen door hem verbetert, en met veel nieuwe rijmen verrijkt, doorgaens met schoone kopere platen verciert, afgezondert in vier deelen. - Tot Amsterdam : [bij de wed. van Jan Jacobsz. Schipper], 1681. - [1] bl., [12], 320, 447, [5] p. : ill. ; in-4.
[pi]1 * 4 2* 2 A-2R 4 a-3k 4 3l 2.
Drukgegevens op gegrav. titelbl.: T'Amsterdam, by de weduwe van Jan Jacobsz Schipper.
Met gegrav. titelblad, ills, emblemata.
1. De begeerlijkheden. 2. De misbruyken der minne. 3. De machten der koningen. 4. De vreugd der jonkheyd 5. Helena. Bly-eyndend-treur-spel.
π1 * 4 2* 2 A-2R 4 a-3k 4 3l 2.
uklu 'EP'EP E 63 A


[L]

Langendijk, Pieter (1683-1756), factor van Trou Moet Blycken, Haarlem

Langendijk, Pieter
- 1721-760
De gedichten van Pieter Langendyk. - t'Amsteldam : by de Wed: van B: Visscher ... ; Te Haarlem : by J. Bosch ..., 1721-1760. - 4 dl. ; in-4.
Dl. 1 met front., 2 en 4 o.d.t.: P. Langendyks Gedigten.
Dl. 1-2 uitgeg. door Wed. Visscher, dl. 3-4 door J.Bosch.


Lust, Steven Theuniszoon van der (17de eeuw?), lid van de De Wyngaertsranke, Haarlem

Lust, Steven Theunisz van der
- 1638
Nieu jaers enge poort gegrontvest op de Christelycke deuchts padt na de heylighe stadt Syon, voorghestelt de onboetvaerdighe Nederlanders in dese ondanck-baere eeuwe, ghepronneseert ende ghesongen by de Reden Kamer Liefd' boven al, binnen ... Haerlem 1638 / [S. Tz. van der Lust]. - Haerlem, 1638. - .. p. ; .. cm.
Geteekend: Lust na rust, zinnespreuk van Steven Theunisz van der Lust.
'EP'EP E 261


[M]

Moerman, Jan (1556-1621), lid van De Olijftak, Antwerpen

Moerman, Jan
- 1608
De cleyn vverelt : daer in claerlijcken door seer schoone poêtische, moralische en historische exempelen betoont vvort, alles vvat den mensche (tot stichtinghe ende leeringhe in zijnen staet) heeft te vlieden ende naer te volghen. ... / rethorijckelick uytgestelt door Mr. Ian Moerman, ende met over-schoone const-platen seer heerlijck verciert. - t'Amstelredam, : by Dirck Pietersz. ..., 1608. - [5], 74, [2] bl. : ill. ; in-4.
[pi] 4 A-T 4.
Oorspr. uitg.: Antwerpen : Geerardt de Iode, 1584.
uklu 'EP'EP E 110


Mussem, Jan van (16e eeuw?), lid van De Communicanten, Wormhout

Mussem, Jan van
- 1607
Rhetorica die edele const van welsegghen ghenomen uyt de oude vermartste rhetorisienen ende orateuren, als Cicero, Quintilianus ende meer andere ... / overghestelt uyt den Latijne in ghemeender spraken ... Jan van Mussem ; nu van nieus oversien en met uijtroedinghe vande uytheemse woorden (daer recht-duijtsche in plaets gheset zijn) verbetert. - Ter Govde : J. Migoen, 1607. - in-8.
A-H 8 (H7,8 blanco).
'DE L 3


Muyr, Hendrick van der (17e eeuw?), factor van De Segelbloem, Gorkum

Muyr, Hendrick van der
- 1609
Vreeds-triumph-gedicht, gecomponeert en̄ rethorijckelijcken vertoont by de Camer, Vernieut wt liefden tot Gorinchem, op den generalen vreeds-triumph dach, ghecelebreert den 5. Mey des jaers 1609 : handelende van tghemeen wantrouwich ghevoelen, contrarie opinien ende andere vruchten, spruytende wtet twaelff jarich bestant ouer de ghemeene Nederlanden. - Tot Gorinchem, : ghedruct voor Adriaen Helmich .., 1609. - [24] p. ; in-4.
A-D 4.
Opdracht getek.: Hendrick vander Muyr.
Een sonnet op keerzijde titelpag.
'EP'EP E 260


[N]

Negenthien
- 1614
Negenthien refereynen int Sot, gheprononcieert om prijs, na de beroepinghe van alle de vrye cameren in Leyden, den 8. October, Anno 1613 : op den reghel, voor al te wijs, en valt gheen prijs, als sot gheacht. - Tot Leyden : by Jacob Janszoon Paets …, 1614. - [56] p. ; in-4.
'EP'EP E 3


[O]

Ogier, Willem (1618-1689), lid van De Olijftak, Antwerpen

Ogier, Willem
- 1680
Belachelyk misverstant ofte boere geck speel gewys uyt-gebeelt : vertoont den 18. october 1680 op de camer van den Olyf-tack binnen Antwerpen. - Tot Amsterdam : By Michiel De Groot, [ca. 1680]. - 34 p. ; in-8.
BM 5538

Ogier, Willem
- 1682
De seven hooft-sonden speels-ghewijs, vermakelyck ende leersaem voor-gestelt, / door G. Ogier. - T'Amsterdam, : voor Michiel de Groot ..., 1682. - 340, [1] p. : grav. ; in-8. π1 *4 A-Y8 [10], 340 [= 350], [2] p. portr., ill.
[pi]1 * 4 A-Y 8.
Illustraties van: Gaspar Bouttats.
Bevat: De Hooveerdigheyt. De Gierigheydt. De onkuysheydt. Den Haet en Nydt. De Gulsigheydt. De Gramschap. De Traegheydt.
π1 * 4 A-Y 8.
A 6399

Ogier, Willem
- 1701
Haat en nydt; : kluchts wys op d'Amsterdamsche schouwburg vertoont. - t' Amsterdam, : by de weduwe van Gijsbert de Groot ..., 1701. - [32] p. ; in-8.
A-B 8.
Auteur is: Guilielmus Ogier.
uklu GERRITSEN 50

Ogier, Willem
- 1704
Klucht van den moetwilligen boots-gesel. : Vertoont op d'Amsterdamsche schouwburg. - t' Amsterdam. : By de wed: Gysbert de Groot ..., 1704. - 27, [1] pagina's ; 8vo.
A-B 8 (B7,8 blanco).
Plagiaat van Guilliam Ogier's Gramschap door Johannes Zammers.
uklu GERRITSEN 50

Ogier, Willem
- ca. 1715
Belachelyck misverstant ofte boere geck speel-gewys uyt-gebeelt : verthoont ... 1680 op de kamer vanden Olyf-tack binnen Antwerpen / G. Ogier. - T'Antwerpen : By de weduwe Huyssens, [ca.1715] - 32 p. ; in-8.
1e uitg. 1680.
A 6422


Overbeke, Aernout van (1632-1674), lid van De Groene Laurierspruit, Den Haag

Overbeke, Aernout van
- 1678
De geestige werken, van Aernout van Overbeke, ... : bestaende in liederen en gedichten. Nevens sijn vermaeckelijcke reys naer Oost-Indien .. - t'Amsterdam, : by Jan Claesz. ten Hoorn ..., 1678. - [18], 233, [3] p. : ill. ; in-8.
* 10 A-D 8 E 8 (E1+E* 8) F-O 8 P 6.
'EP'EP E 79

Overbeke, Aernout van
- 1678
De rym-wercken / van wylen den heer en meester Aernout van Overbeke. - T'Amsterdam : by Jan Claesz. ten Hoorn#over 't Oude Heere-Logement#, 1678. - .. p. ; in-8.
* 8 A-V 8 (T5 gesign. 'S5').
Op het titelbl. ook "verzaemelt en uytgegeven door" gevolgd door een monogram.
Blijkens het voorw. betreft het hier een verm. en herz. (vermoedelijk derde) druk.

Overbeke, Aernout van
- 1678
De geestige werken : bestaande in liederen en gedichten : benevens sijn vermaeck. Reys naar Oost-Indien ... / Aernout van Overbeke. - Amsterdam : ten Hoorn, 1678. - .. p. : portr., muz. ; in-8.
'EP E 79

Overbeke, Aernout van
- 1719
De rymwerken van wylen den heer en meester Aernout van Overbeke. : De tiende druk / - t'Amsterdam : by Jan van Heekeren, boekverkoper #op de Haarlemmer-straat, over d'Eenhoorn-sluys#, 1719. - [16], 271, 48 p. : ill. ; in-8.
* 8 A-R 8 (a)-(c) 8.
Met portret en 1 gravure, beide binnen de collatie.
Bevat tevens: 'Geestige en vermakelijke reys-beschryving van Mr. Aernout van Overbeek'
'EP'EP E 79 D


[P]

[Q]

[R]

Refereynen
- 1563
Refereynen ende liedekens van diuersche rhetoricienen wt Brabant, Vlaenderen, Hollant, en̄ Zeelant : ghelesen en ghesonghen op de Corenbloeme Camere binnen Bruessele, op haer iaerlijcxse Prinsfeeste, anno xvc,Lij. den sessentwintichsten dach in Julio. Op de uraghe, Wat dat de landen can houden in rusten: ende de liedekens, Als Dauid speelde op sijnder herpen .. - Gheprint in ... Bruessele ... : By Michiel Van Hamont, 1563. - [VIII], 159 p. : ill. ; in-8.
Met houtsn.

Refereynen
- 1581
Refereynen ghepronunchieert opte intreden binnen der stede van Delft byde thien ... cameren van rhetorijcke in Hollandt ghedaen: den xxen. junij, anno xvc. lxxj. : Mitsgaders ... Met de liedekens, die ... ghesonghen zijn gheweest. - Tot Delft, : By Aelbert Heyndricksz, 1581. - [108] p. : ill. ; in-4.
A-N 4 O 2.
uklu 'EP'EP E 247


Rijssele, Colijn van (2de helft 15de-begin 16de eeuw), lid van De Lelie of De Violette, Vlaams-Brabant

Rijssele, Colijn van
- 1577
Den spiegel der minnen. : Begrijpende in zes batement spelen die seer amoreuse historie van Dierick den Hollandere ende Katherina Sheermerters, eertijts gheschiet binnen Middelburch, en̄ rhetorijckelijck in spelen ghestelt / door Colijn van Rijssele .. - T'hantwerpen, : By Jan van Waesberghe …, 1577. - [4], 148 bl. ; in-8.
A-T 8.
Met drukkersmerk.
Lettertype Gotisch.
uklu 'EP 'EP E 245


Rodenburg, Theodoor (ca. 1578-1644), lid van De Eglentier, Amsterdam

Rodenburg, Theodoor
- 1617
Keyser Otto den derden en Galdrada : Bly-eynde-spel / [door Theodore Rodenburgh]. - Amsterdam : [s.n.], 1617. - .. p. ; in-4.
A 6400

Rodenburg, Theodoor
- 1617-1618
Melibéa : treur-bly-eynde spel / [door Th. Rodenburg]. - t'Amstelredam : voor Jan Evertsz Cloppenburch#Boeck-vercooper inden vergulden Bybel#, 1617-1618. - 3 dl. ; in-4.

Rodenburg, Theodoor
- 1618
Rodomont en Isabella : treurspel : op de reghel: Om de eere niet te derven, ken de eerb're willich sterven / [door Theodore Rodenburgh]. - Amsterdam : Paulus van Ravesteyn, 1618. - .. p. ; in-4.
A 6395

Rodenburg, Theodoor
- 1618
't Quaedt syn meester loondt : Bly-eynde-spel / [door Theodorus Rodenburgh naar 'Venganzo honrosa' van Gaspar Aguilar. - 't Amsterdam : ghedr. by Paulus van Ravesteyn, 1618. - .. p. ; in-4.
In 3 bedrijven.
Met titelvignet.
A 6401

Rodenburg, Theodoor
- 1620
Anna Rodenburghs trouwen Batavier treur-bly-eynde-spel. / [door Th. Rodenburgh]. - Amstelredam, [1620] - .. p. ; .. cm.
'EP'EP E 27

Rodenburg, Theodoor
- 1622
Batavierse vryagie spel / [Theodore Rodenburg]. - Tot Leyden : voor Daniel Roels, 1622. - [56] p. ; 19 cm.
KW A 586

Rodenburg, Theodoor
- 1634
Mays treur-bly-eynde-spel, op de reghel: in liefd' bloeyende yver : ghespeelt op de Amsterdamsche Camer, den 11. iunij 1634 / Theod. Rodenborgh. - Amsterdam : voor Dirck Cornelisz Houthaeck, boeckvercooper #op de Nieuwe-zijds Kolck, int Bourgoens Cruys#, 1634. - [86] p. : ill. ; 19 cm.
KW A 585

Rodenburg, Theodoor
- 1638
Theod. Rodenborgh Vrou Iacoba, erf-gravinne van Hollandt, ... : Historiael-treur-bly-byvende. - t'Amsterdam : voor Dirck Cornelisz. Houthaeck, 1638. - in-4.
'EP'EP E 28 1

Rodenburg, Theodoor
- 1644
Jaloersche studenten: bly-eyndende-spel. - Amsterdam, D. Cornelisz Hout-haeck, 1644. - [50] pages 20 cm.
Signatures: A⁴-G².
'EP'EP E 28 3

Rodenburg, Theodoor
- 1646
Casandra, hertoginne van Bourgonje en Karel Baldeus : treur- en bly-eynde-spel. : Den 5den dr. - t'Amsteldam : ghedr. by Nic. van Ravesteyn, voor Dirck Cornelisz. Hout-haeck, 1646. - Met titelvignet. ; in-4.
Bewerking naar het Spaans van Lope Félix de Vega Carpio door Theodorus Rodenburgh.
'EP'EP E 211

Rodenburg, Theodoor
- 1666
Theodorus Rodenburgs Hertoginne Celia en grave Prospero : bly-eynde-spel. : Op nieus oversien, gecorrigeert ende verbetert. - t'Amsterdam : by Jac. Lescaille, 1666. - Met titelvign. ; in-8.
Naar het Sp. van Lope Fél. de Vega Carpio.
'EP'EP H 17


Roggeveen, Arent (?-1679), lid van Het Bloemken Jesse, Middelburg

Roggeveen, Arent
- 1669
't Nederlantsche treur-spel, synde de verkrachte Belgica, vertoonende d'onheylen daer in voorgevallen; t'sedert den 25. october 1555 tot den 10. july 1584 daer aen volgende. - Tot Middelburgh : gedr. by Pieter van Goetthem, [1669] - 2 dl. : titelvignet met wapen van Middelburg. ; in-8.
Worp I, p. 335.
Het eerste deel is een zeer verkorte omwerking van een gelijknamig drama door Sam. Bollaert.
'EP'EP E 147


[S]

Schermer, Lukas (1688-1711), lid van De Pellicaen, Haarlem

Schermer, Lukas
- 1711
Atalante in het hof van Kalidon : treurspel / Lukas Schermer. - Te Amsterdam : voor de erfg. van Jak. Lescailje, 1711. - 80 p. : titelvignet. ; in-8.
Bewerking naar Metamorphosen VIII, vers 276 / Ovidius. - Niet in Worp.
Met ingev. pltn.
'EP'EP H 17

Schermer, Lukas
- 1725
Lukas Schermers poëzy. : tweede druk merkelyk vermeerdert. - t'Haarlem. : By Wilhelmus van Kessel ; t'Amsterdam, : by Johannes Ratelband, 1725. - [22], 557, [7] p. : titelgrav. door J. Goeree en J. van Vianen, grav. buiten de tekst. ; in-8.
* 8 2* 6 A-2M 8.


Spelen
- 1562
Spelen van sinne vvaer inne alle oirboirlijcke ende eerlijcke handvvercken ghepresen ende verhaelt vvorden ... Ghespeelt ... binnen de stadt van Antwerpen op thaech-spel naer dlandt-juweel, by die vier cameren van rhetorijcke die hen daer ghepresenteert hebben den vierentwintichsten dach augusti ... 1561 ... : Op de questie: VVelck handtvverck, oirboirlijckste is van doene, en eerlijcste, nochtans seer cleyn gheacht. - Tot Antwerpen : by M. Willem Siluius, 1562. - [132] p. ; in-4.
a-c 4 d 10 e-p 4.
Met titelvignet, afb. van de blazoenen der kamers en slotvignet.
Achter: Spelen van sinne vol scoone moralisacien wtleggingen ende bediedenissen op alle loeflijcke consten ..
uklu 'EP'EP E 244

Spelen
- 1562
Spelen van sinne vol scoone moralisacien vvtleggingen ende bediedenissen op alle loeflijcke consten ... : ghespeelt met octroy der Con. Ma. binnen der stadt van Andtwerpen op dLantjuweel by die veerthien cameren van retorijcken die hen daer ghepresenteert hebben den derden dach Augusti int jaer ons heeren M.D.LXI : op die questie VVat den mensch aldermeest tot conste vervvect .. - Tot Antwerpen : by M. Willem Siluius …, 1562. - [624] p. : ill. ; in-4.
A-3R 4 a-p 4.
Met titel- en slotvignet en fig.
Hierachter: Spelen van sinne vvaer inne alle oirboirlijcke ende eerlijcke handvvercken ghepresen ende verhaelt vvorden ..., ghesp. (ald.) d. 24 Aug. ... 1561; op de questie: Welck handtwerck oirboirlijgste is van doene, en Eerlijcst, nochtans seer cleyn geacht?
uklu 'EP'EP E 244

Spelen
- 1564
Spelen van sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke ondervvijsinghen. : Op de vrage: VVie den meesten troost oyt quam te baten die schenen te sijn van Godt verlaten. : Ghespeelt ende verthoont met octroy der Conincklijcker Mat. binnen die stede van Rotterdam, bijde neghen Cameren van Rhetorijcken, die hem daer ghepresenteert hebben den xx. dach in Julio, anno 1561. - Tot Antvverpen, : ... by m. Willem Silvius, 1564. - 159 bl. : ill. ; in-8.
A-V 8 (V8 blanco).
Met drukkersmerk op het titelblad en de blazoenen der kamers in houtsnede bij elk stuk.
Lettertype Gotisch.
uklu 'EP'EP E 249


Spiegel, Hendrik Laurensz. (1549-1612), lid van De Eglentier, Amsterdam

Spiegel, Hendrik Laurentsz.
- 1584
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, ofte vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals : uytghegheven by de Kamer in liefd bloeyende, t'Amstelredam. - To't Leyden : By Christoffel Plantyn, MDLXXXIV [1584]. - [16], 112 p. ; 18 cm. (8vo).
Formerly attributed to H.L. Spieghel, now regarded wholly or mainly his work.
Foreword by D.V. Coornhert.
Signatures: A-H ⁸ .
Woodcut coat of arms of the Rhetorijk-kamer "In liefde bloeyende" on t.p. verso.


Spieghel, Hendrik Laurensz.
-1585
Kort begrip des redenkavelings: in slechten rym vervat, om des zelfs voorneemste hóófdpuncten te beter inde ghedachten te hechten. - Tót Leyden, : by Christoffel Plantyn, 1585. - 23 p. : ill. ; in-8.
a 8 b 4.
Auteur is: Hendrik Laurensz. Spiegel.
Volgens embleem aan keerzijde titelbl. uitgeg. door de kamer 'In liefde bloeyende' te Amsterdam.
uklu 'EP'EP I 121

Spieghel, Hendrik Laurensz.
- 1587
Rederijck-kunst, in rijm opt kortst vervat. Hier by ghevoeght de redenkaveling ende letter-kunsts grondvesten. - Uytghegheven by de Kamer in Liefd' Bloeyende t'Amstelredam. - Tot Leyden, : by Franchoys Raphelinghen, 1587. - 31, 23 p. ; in-8.
Met afzonderlijk titelblad: Kort begrip des redenkavelings ... -- Tot Leyden, by Christoffel Plantyn 1585.
A-B 8 a8 b4 (a2,4 als 'A2', 'A4').
Auteur van Rederijck-kunst: Hendrik Laurensz. Spieghel.
uklu 'EP'EP I 121

Spieghel, Hendrik Laurensz.
- 1614
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, ofte, Vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals; / uytghegheven by de Kamer In Liefd Bloeyende, t'Amstelredam. - Tot Amstelredam. : By Hendrick Barentsz. …, 1614. - [15], 283 p., [3] uitsl. bl. : ill. ; in-8.
Bevat tevens: 1. Ruygh-bewerp vande redenkaveling; 2. Kort begrip des redenkavelings; 3. Rederijck-kunst, in rijm opt kortst vervat.
A-T 8.
Samengesteld door Hendrik Laurensz Spiegel. - Delen hebben afzonderlijke titelpagina's.
Met drukkersmerk, blazoen en uitsl. 3 tabellen. Motto: Credit Debet Ghelyckheidt Bevredicht.
Oorspr. uitg. van de "Twe-spraack": 1584.
uklu 'EP'EP I 6

Spieghel, Hendrik Laurensz.
- 1614
Ruygh-bewerp vande redenkaveling, ofte Nederduitsche Dialectike : de welcke is een rechtsnoer, om van alle dinghen .... ende nodigh zynde. - uytgegheven by de Kamer In Liefd Bloeyende t'Amstelredam. - Tot Amstelredam, : by Hendrick Barentsz, 1614. - P. 95-256. ; in-8.
Auteur is vermoedelijk: Hendrik Laurensz. Spieghel.
uklu 'EP'EP I 6

Spieghel, Hendrik Laurensz.
- 1649
Kort begrip, leerende recht Duidts spreken. : Oock Waarheit van Valsheit te scheyden. Bestaande in 4. deelen ... / Hendrick Laurensz Spiegel ; Alles uytghegheven by de Kamer In liefd bloeyende, t'Amstelredam. - Tot Wormer-Veer, : by Willem Symonsz Bóógaart, …, 1649. - 4 dl. : ill. ; in-8.
1#A-H 8 2#A-L 8 M 4 (M4 blanco) 3#a 8 b 4 4#A-B 8 (B8 blanco).
Lettertype Gotisch.
Auteur: Hendrik Laurensz Spiegel.
Dl. 2-4 met afz. titelbln.: Ruygh-bewerp vande redenkaveling ; Kort begrip, des redenkavelings .. ; Rederijck-kunst, in rijm op 't kortst vervat.
'EP'EP I 6 3


Starter, Jan Jansz (1593-1626), lid van ‘Och mocht het rijsen’ en De Eglentier, Amsterdam

Starter, Jan Jansz
- 1621
Friesche lust-hof, beplant met verscheyde stichtelyke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten / Door Jan Jansz. Starter ; ... Met schoone kopere figueren verçierd; ende by alle onbekende wysen, de noten, ofte musycke gevoeght ; door Jaques Vredeman, .. - 't Amstelredam : gedruckt by Paulus van Ravesteyn. Voor Dirck Pietersz. Voscuyl, boeck-verkooper#inden witten Engel#, 1621. - .. p. : met titelpl., portr., ill. en muz. ; in-4.
1e uitg.
Kleerkooper (Starter), p.29 (1).
uklu 'EP 'EP E 29

Starter, Jan Jansz
- 1634
Friesche lust-hof, beplant met verscheyden stichtelycke minne-liedekens, gedichten, ende boertighe kluchten : Den vijfden druck ... vermeerdert ... met verscheyden dichten ende liedekens, soo geestige als boertige. / Door Jan Jansz Starter ... noch verrijckt ende verçierd met schoone kopere figuren ... ende by alle onbekende wysen en noten ofte musijcke gevoeght. - t'Amstelredam : by Broer Jansz., 1634. - 207, 39 p. : ill, muz. ; in-4 obl.
*-2* 4 A-Z 4 Aa-Cc 4 (A)-(E) 4.
uklu KW B 2136


[T]

‘t
- 1624
't Nieu Geusen Liet Boeck waerinne begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564, uyt alle oude geusen lietboecken by een versamelt. Verciert met schoone oude refereynen ende liedekens, te voren noyt in eenige liedt-boecken gedruckt. : Ghecorr. ende verb., ende die lieden op hun mate ende achter-een volghende jaren ghestelt. - T'Amstelredam : By Barent Otsz, 1624. - 2 dl. ; in-8.
2e dl. o.d.t.: Tweede deel van 't Nieu Geusen Liet Boeck ... beginnende Anno 1574, tot 1624 ..
'EP'EP E 33


[U]

[V]

Veelderhande
- 1603
Veelderhande geneuchlicke dichten, tafel-spelen, ende refereynen ... Gedruct om te verkoopen by de dozijnen, En dier eē begeert macht ooc wel mijnen. Antwerpen : Jan van Ghelen (III), [1603]. - [144] p. ; in-8.
Een gheneughlijck Tafel-speelken van een droncken man ende zijn wijf .. extra titelingang (lokaal)
A-I 8.
uklu NAUTA 182


Visscher, Roemer (1547-1620), lid van De Eglentier, Amsterdam

Visscher, Roemer
- 1612
'T loff vande mutse, ende van een blaeuwe scheen / met noch ander ghenoeghelicke boerten en quicken, soo uyt het Griecx, Latijn, en Franchoys in rijm overgheset ... / [door Roemer Visscher]. - Tot Leyden : by Jan Paets Jacobszoon, 1612. - .. p. ; in-4.
'EP'EP E 14

Visscher, Roemer
- 1614
Sinnepoppen van Roemer Visscher. - 't Amsterdam, : by VVillem Iansz. ..., 1614. - [4], 183, [1] p. : ill. ; in-4 obl.
* 2 A-Z 4.
uklu 'EP'EP E 15

Visscher, Roemer
- 1614
Sinnepoppen / van Roemer Visscher. - T'Amsterdam : by Willem Iansz. ..., [1614] - [8] p., 184 bl., [8] p. : ill. ; in-12.
ovl 4 A-P 12 Q 8.
Met Franse titel: Roemers Sinnepoppen.
uklu 'EP'EP E 17 A

Visscher, Roemer
- ca. 1625
Brabbeling van Roemer Visscher. By hemselve oversien, en meer als de helft vermeerdert. - T'Amsterdam : by Hendr. Louwerensz., [ca. 1625] - 218 p. : ill. ; in-12.
A-O 8 (O6, 7 blanco).
pp.193-215: Gedichten van H.L. Spieghel.
Met titelvignet en platen.
uklu 'EP'EP E 16

Visscher, Roemer
- 1669
Brabbelingh van Roemer Visscher. By hem selven oversien, en meer als de helft vermeerdert. - T'Amstelredam : By Johannes van Ravesteyn ..., 1669. - 212, [4] p. ; in-12.
A-I 12 (I11,12 blanco).
Bevat ook enige gedichten van Hendrick Laurentsz Spiegel en van andere (niet met name genoemde) auteurs.
Oorspr. uitg.: 1614.

Visscher, Roemer
- 1669
Roemer Visschers Zinne-poppen / alle verciert met rijmen, en sommighe met proze: door zijn dochter Anna Roemers. - T'Amsterdam : By Johannes van Ravesteyn ..., 1669. - [28] p., 196 bl., [8] p. : illustrations, gegrav. titelbl. ; in-12.
A-R 12 S 6.
1e uitg.: 1614.
uklu 'EP'EP E 17 B

Visscher, Roemer
- 1678
Roemer Visschers zinne-poppen : alle verciert met rijmen, en sommighe met proze / door zijn dochter Anna Roemers. - T'Amsterdam : By Sander Wybrantz, en Andries Vink, in compagnie, 1678. - [19] p., 196 bl., [9] p. : illustrations ; in-12.
A-R 12 S 6.
Oorspr. uitg.: 1614.
uklu 'EP'EP E 17


Vondel, Joost van den (1587-1679), lid van Het Wit Lavendel, Amsterdam

Vondel, Joost van den
- 1620
Hiervsalem verwoest : Trevrspel. Den Joden tot naedencken, den christenen tot vvaerschouwingh als op het tooneel voorgestelt / door I. v. Vondelen. - T'Amsteldam : voor Dirck Pietersz., 1620. - [16], 80 p. ; in-4.
* 4 A-L 4.
Motto: Ick Strii Op Sno Eerde [Anagram].
Gedrukt te Amsterdam door Paulus Aertsz. van Ravesteyn.
Met uitg.merk in hsn. op titel.

Vondel, Joost van den
- 1625
I.V. Vondelens Palamedes ; oft, Vermoorde onnooselheyd : treur-spel. - Amsteldam : I.A. Calom, 1625. - [56] pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations ; 19 cm.
uklu VONDEL 37

Vondel, Joost van den
- 1625
J. v. Vondelens Palamedes oft vermoorde onnooselheyd : treur-spel : nunc cassum lumine lucent. : Gedruckt nae de copye. - t'Amsterdam : by Jacob Aertsz Calom, 1625. - [16], 80 p. : ill. ; in-4.

Vondel, Joost van den
- 1626
I. v. Vondelens Palamedes oft vermoorde onnooselheyd. : Treur-spel. - T'Amsteldam, : by Iacob Aertsz. Calom ..., 1626. - [96] p. : front. ; in-4.
(:) 4 A-L 4.
uklu VONDEL 36

Vondel, Joost van den
- 1636
Het pascha, ofte de verlossinge Israëls uyt Egypten : Trage-comœdischer-wyse een yeder tot leering op 't toneel gestelt. - t'Amsterdam : Voor Dirck Cornelisz. Houthaeck, 1636. - [8], 59, [1] p. ; in-4.
A-G 4 H 2.
Auteur: Joost van den Vondel.
'EP'EP E 45 B (69)

Vondel, Joost van den
- 1637
I. v. Vondels Gysbreght van Aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap : Trevrspel. - t' Amsterdam : by Wilhelm Blaev, 1637. - [72] p. ; in-4.
A-I 4.
uklu VONDEL 88 (3)

Vondel, Joost van den
- 1638
I. V. Vondels Gysbreght van Aemstel, d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel ... Gespeelt op de Amsterdamsche Kamer den 4 Jannuarij. 1638. - t'Amsterdam : voor Joost Hartgertsen#woonende inde Gasthuyssteech by 't Stadthuys#, 1638. - [56] p. ; in-4.
A-G 4 (G3 niet gesign.).
Met titelvignet (stadswapen) in hsn.
'EP'EP E 199

Vondel, Joost van den
- 1639
I. V. Vondels Elektra / van Sophokles. Treurspel ... Ghespeelt in de Amsterdamsche Schouwburgh, in November, 1639. - t'Amsterdam : gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn. Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck#op de Nieuwe zijds Kolck#, 1639. - in-4.
A-G 4.
Met titelvignet (putje) in hsn., gesign. CvS(ichem).
uklu VONDEL 97 (1)

Vondel, Joost van den, Groot, Hugo de
- 1640
I. v. Vondels Sophompaneas of Joseph in't hof : Treurspel. Vertaelt uit het Latijn des heeren Huygh de Groot. - t'Amsterdam : gedruct by Dominicus vander Stichel. Voor Abraham de Wees, 1640. - [52] p. ; in-4.
A-F 4 G 2.
Deel van de Joseph-trilogie met afz. titel: J. v. Vondels Joseph.
uklu VONDEL 97 (1)

Vondel, Joost van den
- 1641
J. v. Vondels Peter en Pauwels : Treurspel. - T'Amsterdam : Gedruckt by Dominicus vander Stichel. Voor Abraham de Wees, 1641. - [60] p. ; in-4.
A-G 4 H 2.

Vondel, Joost van den
- 1642
J. v. Vondels Hiervsalem verwoest : Trevrspel. - t'Amsterdam : gedruckt by Paulus Matthysz. Voor Dirk Cornelisz. Hout-haeck, 1642. - [80] p. ; in-4.
A-K 4.
Met titelvignet in hsn (Bijenkorf met onderschrift 'Door Yver in liefde Bloiende').

Vondel, Joost van den
- 1643
J. v. Vondels maeghden. : Treurspel .. - t'Amsterdam, : voor Abraham de Wees, 1643. - 69 [i.e. 61], [3] p. ; in-4.
A-H 4.
Werkelijke jaartal van uitgave is ca. 1700.

Vondel, Joost van den
- 1644
J. v. Vondels Joseph in Dothan : Treurspel. - t'Amsterdam : voor Abraham de Wees, 1644. - [56] p. ; in-4.
A-G 4.

Vondel, Joost van den
- 1647
De Amsterdamsche Hecvba : Trevr-spel. - t'Amsterdam : gedruckt by Iacob Lescaille. Voor Abraham de Wees, 1647. - 56 p. ; in-4.
A-G 4.
Bewerker: Joost van den Vondel ; naar Seneca philosophus.
Met gegrav. titelplt (A2).
uklu VONDEL 97 (1)

Vondel, Joost van den
- 1647
De Amsterdamsche Hecuba. : Treur-spel. - t'Amsterdam, : voor Abraham de Wees ..., 1647. - 56 p. : ill. ; in-4.
A-G 4.
Bewerker: Joost van den Vondel; naar Seneca philosophus.
uklu VONDEL 98 (2)

Vondel, Joost van den
- 1648
I. v. Vondels Salomon : Treurspel. - t'Amsterdam : gedruckt by Jacob Lescaille. Voor Abraham de Wees, 1648. - 65, [7] p. ; in-4.
A-I 4.

Vondel, Joost van den
- 1648
I.V. Vondels Leeuwendalers : lantspel : pax optima rerum. - Amsterdam : Gedruckt by Jacob Lescaille, voor Abraham de Wees, 1648. - [8], 69, [3] pages ; 20 cm (4to)
Signatures: A-K⁴.

Vondel, Joost van den
- 1649
Vondelens Hippolytus of rampsalige kuyscheydt. - t'Amsterdam, : voor Ian Hendricksz ..., 1649. - [56] p. ; in-4.
A-G 4.
Bewerkt naar L. Annaeus Seneca.
uklu VONDEL 97 (1)

Vondel, Joost van den
- 1650
J. v. Vondels gebroeders : Treurspel. - t'Amsterdam : Voor Abraham de Wees, 1650. - 64 p. ; in-4.
A-H 4.
Jaar van uitgave i.e. ca. 1700.

Vondel, Joost van den
- 1650
J. V. Vondels Gysbreght van Aemstel, d'ondergangh van zijn stad en zijn ballingschap. : Treurspel. / Door hem zelf verbetert en vermeert. - t' Amsterdam, : gedruckt by Tymen Houthaeck, voor Abraham de Wees, boeckverkooper#op den Middeldam, in 't Nieuwe Testament#, 1650. - [64] p. : Met titelvignet (putje) in hsn., gesign. CvS(ichem) ; in-4.
A-H 4.
uklu VONDEL 97 (1)

Vondel, Joost van den
- 1654
J. v. Vondels Lucifer : Treurspel. - t'Amsterdam : voor Abraham de Wees, 1654. - [16], 79, [1] p. : ill. ; in-4. - *-2* 4 A-K 4.
Met doorlopende paginering volgt nog: Moyses gezang; Het geloofs-teken der apostelen; Het gebedt des Heeren.
uklu VONDEL 98 (1)

Vondel, Joost van den
- 1654
J. v. Vondels Salomon : Treurspel. - t'Amsterdam : gedruckt by Tymon Houthaeck, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1654. - 65, [3] p. ; in-4.
A-H 4 I 2.
uklu VONDEL 95

Vondel, Joost van den
- 1655
J. v. Vondels Sofompaneas of Josef in't hof. : Treurspel. / Vertaelt uit het Latijn van ... Huigh de Groot .. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1655. - [52] p. ; in-4.
A-F 4 G 2.

Vondel, Joost van den
- 1657
J. v. Vondels Salmoneus : Treurspel. - t'Amsterdam : voor de weduwe van Abraham de Wees, 1657. - [8], 60 p. ; in-4.
* 4 A-G 4 H 2.

Vondel, Joost van den
- 1658
J. v. Vondels Hippolytus of rampzalige kuischeit. : Treurspel. - t'Amsterdam, : by de weduwe van Abraham de Wees ..., 1658. - 51, [1] p. ; in-4.
A-F 4 G2.
Bewerkt naar L. Annaeus Seneca.

Vondel, Joost van den
- 1658
J. v. Vondels Elektra van Sophokles. : Treurspel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1658. - 53, [3] p. ; in-4.
A-G 4.

Vondel, Joost van den
- 1659
J. v. Vondels Jeptha of offerbelofte : Treurspel. - t'Amsterdam : voor de weduwe van Abraham de Wees, 1659. - [10], 61p. ; in-4.
A-I 4.

Vondel, Joost van den
- 1659
J. v. Vondels Gysbrecht van Aemstel. d'Ondergangk van zijne stadt, en zijn ballingschap. : Treurspel. / De leste druck, vermeert, en verbetert. - t'Amsterdam, : By de weduwe van Abraham de Wees ..., 1659. - 70, [2] p. ; in-4.
A-I 4.
uklu VONDEL 98 (2)

Vondel, Joost van den
- ca. 1660
De Tooneelpoëzy. - [S.l.] : [s.n.], [ca. 1660]. - [8] p. ; in-4.
* 4.
uklu VONDEL 97 (2)

Vondel, Joost van den
- 1660
J. v. Vondels Samson of heilige wraeck : Treurspel. - T'Amsterdam : Voor de weduwe van Abraham de Wees, 1660. - [8], 53, [3] p. ; in-4.
4 A-G 4.

Vondel, Joost van den
- 1660
I. v. Vondels Palamedes of vermoorde onnozelheit : Treurspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruin, 1660. - [16], 64 p. ; in-8.
A-E 8.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1660
J. v. Vondels koning David herstelt. : Treurspel. - T'Amsterdam : Voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1660. - [8], 54, [2] p. ; in-4.
* 4 A-G 4.

Vondel, Joost van den
- 1644 [= ca. 1660)
J. V. Vondels Joseph in Egypten. Treurspel. - t'Amsterdam : by Dominicus van der Stichel. Voor Abraham de Wees#op den Middeldam, in 't Nieuwe Testament#, 1644 [=ca.1660]. - 52 p. ; in-4.
A-F 4 G 2.
Druk van Thomas Fonteyn of zijn opvolger.
uklu VONDEL 95

Vondel, Joost van den
- 1660
J. v. Vondels koning David in ballingschap : Treurspel. - t'Amsterdam : voor de weduwe van Abraham de Wees, 1660. - [8], 60 p. ; in-4.
A-H 4 I 2.

Vondel, Joost van den
- 1660
J. v. Vondels koning Edipus uit Sofokles. : Treurspel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1660. - [12], 55, [1] p. ; in-4.
A-H 4 I 2.

Vondel, Joost van den
- 1661
Maria Stuart, of gemartelde majesteit. : Na de copye. - Te Keulen : in d'oude druckerye, 1661. - 54, [10] p. ; in-8.
A-D 8.
Auteur: Joost van den Vondel.
Impressum gefingeerd.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels Elektra van Sofokles : Treurspel. - T'Amsterdam : Ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - 47, [1] p. ; in-8
A-C 8.

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels Salmoneus : Treurspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - 61, [3] p. ; in-8.
A-D 8.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels Gysbreght van Aemstel. d'Ondergangk van zyne stadt, en zyn ballingschap : Treurspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - 61, [3] p. ; in-8.
A-D 8.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels Leeuwendalers : Lantspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - 71, [1] p. ; in-8.
A-D 8 E 4.
Oorspr. uitg.: 1647.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1661
Toonneel des menschelikken levens. Of de vernieuwde Gulden Winkel ... / Door J. v. Vondelen. Alles in aangename maat-dichten ... en met konst-platen, en beeldenissen verçiert. - t'Amsterdam : by Jacobus vanden Bergh, 1661. - [9], 1, 148, [2] p. : ill. ; in-4.
A-V 4.

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels Hippolytus of rampzalige kuischheit : Treurspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - 47, [1] p. ; in-8.
A-C 8.
Bewerkt naar L. Annaeus Seneca.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels Lucifer : Treurspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - [12], 64 [i.e. 68] p. ; in-8.
* 6 B-E 8 F 2.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels koning Edipus uit Sofokles : Treurspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - 56 p. ; in-8.
A-C 8 D 4.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels Hippolytus of rampzalige kuischheit : Treurspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - 47, [1] p. ; in-8.
A-C 8.
Bewerkt naar L. Annaeus Seneca.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels Leeuwendalers : Lantspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - 71, [1] p. ; in-8.
A-D 8 E 4.
Oorspr. uitg.: 1647.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1661
I. v. Vondels Maeghden : Treurspel. - t'Amsterdam : ter druckerye van Kornelis de Bruyn, 1661. - 54, [2] p. ; in-8.
A-C 8 D 4.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1662
I. v. Vondels treurspeelen. Begreepen in twee deelen. - t'Amsterdam : by Kornelis de Bruyn, 1662. - 2 dl. ; in-8.
Door de boekverkoper samengesteld convoluut van 23 treurspelen in oorspronkelijke editie.
uklu VONDEL 10

Vondel, Joost van den
- 1663
J. v. Vondels Batavische gebroeders of onderdruckte vryheit. : Treurspel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1663. - 64 pagina's ; in-4.
A-H4.

Vondel, Joost van den
- 1663
J. v. Vondels Faëton of reuckeloze stoutheit. : Treurspel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1663. - 55, [1] pagina's ; in-4.
A-G4.

Vondel, Joost van den
- 1664
J. V. Vondels Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel. - t'Amsterdam : gedrukt by Joannes Bouman, 1664. - in-8.
A-E 8 (A5 gesign. 'A3').
Met geëtste kopie van Savery's prent als titelvignet.
uklu VONDEL 100

Vondel, Joost van den
- 1664
J. v. Vondels Adam in ballingschap, of aller treurspeelen treurspel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1664. - 64 pagina's ; in-4.
A-H4.

Vondel, Joost van den
- 1665
J. v. Vondels Hierusalem verwoest : Treurspel. : Over vele jaren gedrukt, en nu herdrukt. - t'Amsterdam : voor de weduwe van Abraham de Wees, 1665. - 76 p. ; in-4.
A-I 4 K 2.

Vondel, Joost van den
- 1666
J. v. Vondels Ifigenie in Tauren. Uit Euripides ... : Treurspel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1666. - [8], 48 pagina's ; in-4.
* 4 A-F 4.

Vondel, Joost van den
- 1667
J. v. Vondels Noah, of ondergang der eerste weerelt. : Treurspel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1667. - [8], 48 pagina's ; in-4.
A-G4.

Vondel, Joost van den
- 1667
J. v. Vondels Zungchin of ondergang der Sineesche heerschappye. : Treurspel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1667. - [8], 52 pagina's ; in-4.
A-G4 H2.

Vondel, Joost van den
- 1668
Sofokles Herkules in Trachin. : Treurspel. / Verduitscht door J. v. Vondel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1668. - [8], 39, [1] pagina's ; in-4.
A-F 4.

Vondel, Joost van den
- 1668
Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe. : Treurspel. / Verduitscht door J. v. Vondel. - t'Amsterdam, : voor de weduwe van Abraham de Wees ..., 1668. - 63 pagina's ; in-4.
A-H 4.
Naar het Latijn van Hugo Grotius.


Voskuyl, Meindert Pietersz. (ca. 1595-1660), lid van De Eglentier, Amsterdam

Voskuyl, Meynert Pietersz
- 1637
M.P. Voskuyls Bellaria en Pandostos treur-spel : eerste deel. - t'Amstelredam : ghedruckt voor Dirck Cornelisz Houthaeck, 1637. - IV, 39 p. : Met titelafb. ; in-4.
[pi] 2 A 4 C-F 4.
Ontleend aan Rob. Greene's novelle The history of Dorastus and Fawnia.
Dl. II verscheen o.d.t.: Dorastus en Faunia (Amsterdam 1637).
π 2 A 4 C-F 4.
'EP'EP H 13 5

Voskuyl, Meynert Pietersz
- 1640
Fiameta, treur-bly-eynde-spel, op de spreucke: den sweep der ongenadige, geesselt haer vaeck selve / M.P. Voskuyl. - Amsterdam : Nicolaes van Ravensteyn, 1640. - .. p. ; .. cm.
Bewerkt naar de Heptaméron van Marguérite d'Angoulème.
A 6758


[W]

Wael, Job A. van der (?-na 1630), lid van Den Aeckerboom, Vlaardingen

Wael, Job A. van der
- 1617
Vlaerdings Redenrijck-bergh, met middelen beplant, die noodigh sijn 't gemeen, en voorderlijck het landt. - t'Amsterdam : gedruckt by Kornelis Fransz. #Boeckdrucker, wonende by de Zuyder kerck#, 1617. - [530] p. : ill. ; in-4.
Met houtsneden.
'EP'EP E 26


Wijs, Harman de
-1705
Gemeenebest, of De gestrafte ondankbaarheyd. Zinnespel / Door H. de Wys. - Tot Leyden : By Frederik Haaring, 1705. - 87 p. ; in-8.
A-E 8 F 4.
'EP'EP F 225


[X]

[Y]

Yselveer, Willem Jansz. (16de eeuw?), lid van De Blauwe Acoleyen, Rotterdam

Yselveer, Willem Jansz.
- 1608
Balade, op ende teghen den partialen domp-hoorn, onlanghs by eenen onbeschaemden iesu-wyt (ofte syns ghesinde) met den leugen-hamer opt ambeelt des lasters ghesmedet, op slecht straet-rijm ghestelt, ende in druc wt-ghegheven ... : Van nieuws oversien ende verbetert door W.I.Yselveer. - Tot Schiedam : by Adriaen Cornelisz, 1608. - [12] p. ; in-4.
A 6.
Ondertekend: Liefd' baert Pays (Lijfspreuk van Yselveer).
BROCH 679

Yselveer, Willem Jansz.
- 1609
Dialogus of te Tvve-spraec in rym ghestelt tusschen twee personagien ghenaemt ghereformeert patriot ende roomsch catholijck. Vervatende in't corte den handel vande tvvaelf-jarighen treves ofte bestandt, ghesloten ... binnen ... Antvverpen den ixen. April 1609. Tusschen de maiesteyt van Spaengien ... van d'eene sijde: Ende de ... Staten Generael vande Vereenighde Provintien der Nederlanden van d'ander zijde. - [S.l. : s.n.], 1609. - [16] p. ; in-4.
A-B 4.
Jaartal in chronogram.
Keerzijde titelpag. bedrukt.
Zie over dit gedicht en zijn maker, wiens naam [Willem Jansz Yselveer] verscholen is in twee raadselgedichten (op p. 2 en de laatste p.): C.P. Burger en L. Willems in TBB 1907 p. 268 en 1909 p. 278.
BROCH 846


[Z]

Zeven spelen
- 1591
Zeven spelen, van die wercken der bermherticheyd. In rijm ghemaeckt, en nutot Aemstelredam opentlijck ghespeelt, anno 1591. - t'Amstelredam, : by my Herman Iansz. Muller …, 1591. - [304] p. : ill. ; in-8.
A-T 8 (T8 blanco).
TB 5745.
uklu 'EP'EP H 18

Laatst gewijzigd:25 juni 2021 11:58
Follow us onfacebook twitter instagram