Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Library Collections Special Collections Collections

Archief van de Professoren- en Lectorenkrans Rijksuniversiteit Groningen, 1892-1980

De Professoren- en Lectorenkrans is waarschijnlijk ergens tussen 1864 en 1878 opgericht.

In het Gedenkboek van de RUG uit 1864 komt wel uitgebreid het rectoraal diner (een van de belangrijkste te organiseren evenementen van de latere Professorenkrans) aan de orde, maar er is nog geen sprake van een krans van professoren die de uitnodigingen daarvoor zou verzorgen. Hoogleraar J.C. Kapteyn maakt in een brief van 5 mei 1879 een opmerking over een bezoek aan de Krans (met professorale discoursen). (Zie: "Lieve Lize"/ Klaas van Berkel en Annelies Noordhof-Hoorn. - Groningen, 2008, p. 131). In het collegejaar 1878/1879 bestond de krans dus al.

Het bestuur van de Professoren- en Lectorenkrans bestond later uit drie reges. Uit 1893 bevindt zich in het archief een uitnodigingskaart voor het rectoraal diner van dat jaar door de “Reges convivii”.

In de handleiding voor de reges convivii uit 1959 staan de volgende te organiseren activiteiten: maandelijkse kransavonden (vaak met een spreker), receptie bij intrede van een nieuwe hoogleraar, diner bij overdracht van het rectoraat en serenades.

Volgens de “Nieuwe orde 1962” trad voor de grote vakantie de helft van het college van vier reges convivii af, namelijk Rex I en II. Zij werden opgevolgd door Rex III en IV. Ancienniteit en representatie van verschillende faculteiten spelen bij de opvolging een rol. Er is een taakverdeling waarbij een van de reges als keldermeester-penningmeester fungeert.


Zie: De rector magnificus. In: Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest, op last van den Akademischen Senaat / uitg. door W.J.A. Jonckbloet. – Groningen : J.B. Wolters, 1864, p. 220-226.
Zie ook op p. 223 de curieuse “lex sumtuaria”. Die wet werd in 1783 opgesteld om de weelderigheid van de rectorale maaltijd te beperken. Nieuwe hoogleraren ondertekenden deze wet net als de “artikelen van eenigheid”.


Inventaris

Het archief bevat correspondentie van reges met leden van de professorenkrans, financiële stukken, stukken betreffende de organisatie van rectoraatsdiner en kransavonden.

Herkomst: 1 is door het Universiteitsmuseum Groningen overgedragen aan UB.

 1. Aantekeningen betreffende rectorale diners 1892 en 1893, tafelschikking en toespraken. Toespraak ‘Bij ’t huwelijk van Lydia”. Cahier, 16.3 x 10.4 cm.
 2. Handleiding voor de reges convivii, nieuwe verbeterde uitgave van aug. 1959. Met aantek. tot 1979/1980. Cahier, 16.3 x 10 cm
 3. Koffertje met:
  a. Envelop met stukken betreffende de rectorale maaltijden (kwitanties, menu’s, enz.): 1908; 1910-1913; 1919-1925.
  b. Een of meer enveloppen per jaar met bescheiden krans: 1928-1941; 1946-1948
  Tussen de bescheiden van 1936 een menu van het rectoraatsdiner met daarop getekend de rector Rochat en de oud-rector Polak Daniels en verschillende andere deelnemers. Getekend door J.C. van Wissen, Koninginnel. 51A.
 4. Map met 10 omslagen:
  1960-1961-1963 Rectoraatsdiners
  1962/63; 1963/64, 1964/65, 1965/66; 1966/68; 1968/69, 1969-1970
  1970-1980
  1920-1967 Sheets uit de geschiedenis van de professorenkrans, t.b.v. presentatie?
Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:44
Follow us onfacebook twitter instagram