Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSustainable Society - linking SSH research to societySustainable SocietyKADO - Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling

KADO

KADO
KADO

Het kenniscentrum verbindt onderzoekers via een universiteit-brede kennisagenda gericht op de bovengrondse aardbevingsproblematiek, sociale duurzaamheid en regionale ontwikkeling. Het doel van de kennisagenda is het ontwikkelen van vernieuwende inzichten en methoden voor succesvolle sociaal-maatschappelijke transities en voor adequate reacties op bedreigingen van het maatschappelijk systeem en van gemeenschappen.

Het kenniscentrum is gebaseerd op Sociaal Wetenschappelijk, Geesteswetenschappelijk en Natuurwetenschappelijk onderzoek waarin de rol van de burger in duurzame samenlevingen centraal staat. De focus ligt op de regionale ontwikkeling en de dilemma’s die daarbij een rol spelen, zowel op de korte als op de (middel)lange termijn. Maatschappelijke innovaties en transities zijn essentieel in regionale ontwikkeling, net als het tijdig signaleren en analyseren van systeembedreigingen.

KADO ontwikkelt inzichten van mondiaal wetenschappelijk niveau en ambieert om daar lokale toepassingen met een hoge sociale impact voor te ontwikkelen. Die ambitie wordt deels verwezenlijkt door het aangaan van samenwerkingsverbanden met ‘living lab’ Noord-Nederland, deels door verbinding met en opschaling naar andere Europese regio’s. Living Labs zijn test- en ontwikkelomgevingen buiten de Universiteit, in een realistische context, vaak in een begrensd gebied zoals een regio of stad. Het gaat om samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers die nieuwe producten, diensten en organisatievormen ontwikkelen in een realistische context.

Extra:
- Lees meer over de doelen en activiteiten van KADO;
- Lees meer over de burgerpeiling van 30 januari 2016;
- Lees de eerste kennisagenda van KADO op www.kado-groningen.nl;
- Lees het verslag van de pilot kennistafel "Weerbaarheid en Welzijn"

Kerngroep en betrokken onderzoekers

Er is een kerngroep gestart om de eerste contouren te schetsen van de kennisagenda. Om de interdisciplinariteit bij de ontwikkeling van de kennisagenda te bevorderen bestaat de kerngroep uit één vertegenwoordiger per faculteit:

Naam Faculteit/afdeling
Tom Postmes (inhoudelijk coördinator) Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen / University College Groningen
Harry Garretsen Economie en Bedrijfskunde
Kees Hummelen Science and Engineering
Tialda Haartsen Ruimtelijke Wetenschappen
Frank Hindriks Wijsbegeerte
Theo Spek Letteren
Jan Brouwer Rechten
Sharon Smit (strategisch coördinator) Sustainable Society

Deze groep neemt het voortouw in de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum en de kennisagenda namens de universiteit. Aansluiting bij de ontwikkelingen is te allen tijde mogelijk en zelfs gewenst. Er zijn geen selectiecriteria of barrières tot deelname. Het kennisinstituut wil werken als een vliegwiel voor de kennis binnen de universiteit in dit domein. Iedereen die enthousiast is om hier een bijdrage aan te leveren is welkom.

Een overzicht van alle betrokken onderzoekers vanuit de Rijksuniversiteit Groningen zijn hier te vinden.

Coördinatie

Tom Postmes
Tom Postmes is hoogleraar Sociale Psychologie. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, en was van 2004 tot 2008 hoogleraar aan de University of Exeter. Postmes onderzoekt hoe mensen elkaar beïnvloeden in denkwijzen en gedrag. Alhoewel de westerse mens zichzelf graag ziet als een onafhankelijk individu, zijn mensen erg gevoelig voor modes, normen en sociale structuren. Dit blijkt uit allerhande vormen van massagedrag: op de beurs, op de werkvloer, bij een ouderwetse demonstratie of een moderne, via internet georganiseerde flashmob. Postmes' onderzoek laat zien dat alledaagse communicatie leidt tot dit soort massagedrag. Dit is meer dan alleen imitatie: communicatie vormt de aanzet tot nieuwe normen, waarden en sociale identiteiten.

Postmes onderzoekt al langer de sociale onrust die in Groningen is ontstaan door gasboringen en de daarmee verband houdende aardbevingen. Zo hoopt hij meer duidelijkheid te verkrijgen of Groningen een onrustige periode tegemoet gaat.

Sharon Smit
Sharon Smit werkt sinds 2012 bij de RUG als directeur Sustainable Society. Eerder werkte zij bij lokale overheden als adviseur van het College van B&W. Zij ontwikkelt Sustainable Society als netwerkorganisatie, enerzijds gericht op de versterking van interdisciplinariteit binnen de RUG, anderzijds gericht op het creëren van impact met onderzoek in de samenleving rondom sociaal-maatschappelijke transitie-vraagstukken.

Samenwerkingspartners Meer informatie
Kenniscentrum NoorderRuimte - Hanzehogeschool Website
EPI - Kenniscentrum - Alfa College, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen www.epi-kenniscentrum.org
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland www.kknn.vanmeernaarbeter.nl

Contact

Voor vragen, ideeën en opmerkingen: neem gerust contact op met sustainablesociety@rug.nl.
Contactpersoon voor de pers: Jaliene Kwakkel, Communicatie en Event manager Sustainable Society, j.e.kwakkel@rug.nl, 050 363 9158.

Laatst gewijzigd:12 maart 2018 11:39