Skip to ContentSkip to Navigation
University museum
University Museum The History of the University of Groningen Prominent Professors

Portretaanbieding hoogleraren

De tekst van Regeling en Richtlijnen ten aanzien van schenking en plaatsing van portretten is door het College van Bestuur op 2 mei 2000 vastgesteld en in 2009 op sommige punten iets aangepast.

  1. Voor plaatsing komen in aanmerking portretten van emeriti-hoogleraren die tenminste tien jaren als hoogleraar verbonden zijn geweest aan de RUG. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een gewoon of bijzonder hoogleraar.
  2. Plaatsing van een portret kan geschieden, indien daartegen van de kant van de faculteit waaraan de geportretteerde verbonden is geweest, geen bezwaren bestaan, bijvoorbeeld wegens ernstig disfunctioneren. De decaan van de faculteit overlegt hierover met het faculteitsbestuur en bij eventuele afwijzing zo mogelijk met de naaste familie van de geportretteerde. Het is niet de bedoeling dat nog eens een weging van de verdiensten van de emeritus jegens zijn faculteit plaatsvindt.
  3. De portretten zijn een geschenk aan de RUG. De RUG verplicht zich vervolgens als eigenaar zorg te dragen voor het in goede staat houden van het portret.
  4. Het portret wordt geplaatst in de faculteitskamer van de faculteit, waaraan de geportretteerde verbonden is geweest.
  5. Het portret is geschilderd op paneel of doek in olieverftechniek of met een vergelijkbaar duurzaam materiaal.
  6. Het portret is goed gelijkend en minstens levensgroot, in toga met bef en vlinderdas, eventueel met baret, ordes, kappa, rectorsketen of andere attributen.
  7. De afmetingen van het doek of paneel (zonder lijst) zijn 70 cm. hoog en 55 cm. breed.
  8. Bij de keuze van de kunstenaar wordt, behalve met de voorkeur van de emeritus, ook rekening gehouden met het streven van de RUG om de portrettencollectie uit te breiden met stukken, die artistiek en kunsthistorisch gezien een aanvulling vormen op de bestaande collectie.
  9. Het portret is ingelijst en de lijst is behalve passend bij het portret ook passend bij de omgeving waarin het wordt geplaatst.
  10. Voor portretten bestemd voor andere ruimten dan de faculteitskamers gelden afwijkende regels.

Voor verdere inlichtingen:

Iris Huizinga, i.huizinga rug.nl

Universiteitsmuseum Groningen

Laatst gewijzigd:21 augustus 2023 10:51