Skip to ContentSkip to Navigation
University museumPart of University of Groningen

University museum

Collections

Bruikleenprocedure

Procedure

Het Universiteitsmuseum Groningen leent alleen objecten uit aan officieel erkende culturele instanties volgens de onderstaande procedure.

 • De bruikleenaanvraag moet minimaal drie maanden voor de beoogde ingangsdatum worden ingediend.
 • De aanvragen worden in behandeling genomen na het indienen van een schriftelijk verzoek gericht aan Dr. Arjen Dijkstra

De aanvraag dient tenminste de volgende informatie te bevatten:

 • tentoonstellingsperiode
 • titel van de tentoonstelling
 • plaats van de tentoonstelling
 • naam en adres van de bruikleenaanvrager, contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres
 • lijst van de te lenen objecten

Voorwaarden

I. Vervoer en verzekering
 1. De bruikleennemer dient de bruiklenen all-risk van spijker tot spijker te verzekeren overeenkomstig de door de bruikleengever opgegeven verzekeringsvoorwaarden.
 2. De bruikleennemer regelt het vervoer van de bruiklenen en draagt hiervan de kosten.
II. Condities
 1. De bruiklenen dienen tijdens de bruikleenperiode veilig te worden bewaard. De bruiklenen dienen in afgesloten vitrines te worden tentoongesteld.
 2. De bruiklenen mogen slechts door professionals en alleen met handschoenen gehanteerd worden.
 3. Plat materiaal (prenten, documenten, foto's) mag niet worden opgeplakt of opgeprikt.
 4. De maximale belichting van kwetsbare materialen als textiel en papier is 50 lux. De bruiklenen mogen niet aan zonlicht worden blootgesteld.
 5. Bruiklenen mogen niet worden getoond in vitrines die MDF bevatten.
 6. Bij de tentoongestelde bruiklenen en bij reproducties daarvan in begeleidend drukwerk of online, dient als herkomst te worden vermeld: Universiteitsmuseum Groningen.
III. Aanvullende voorwaarden
 1. De bruikleengever ontvangt een presentexemplaar van de catalogus of publicatie die de tentoonstelling begeleidt.
 2. Bruiklenen mogen niet aan derden ter hand worden gesteld voor onderzoek, restauratie, onderhoud of voor het maken van reproducties van welke aard ook.
 3. Verlies of beschadiging tijdens de bruikleenperiode moet onmiddellijk worden gemeld aan de bruikleengever. De kosten van herstel van schade komen voor rekening van de bruikleennemer.
 4. De bruiklenen dienen in dezelfde staat terug te keren als waarin deze werden afgestaan door de bruikleengever. Onder geen enkele voorwaarde is verandering van de staat waarin de bruiklenen verkeren toegestaan. Er mogen geen conserveringshandelingen aan de bruiklenen worden verricht, als schoonmaken, poetsen e.d.
 5. De bruiklenen dienen binnen zeven dagen na afloop van de tentoonstelling bij de bruikleengever te zijn terugbezorgd, tenzij anders overeenkomen.
 6. De bruiklenen dienen veilig ingepakt te worden terugbezorgd.
IV. Slotbepaling en kosten
 1. In gevallen waarin deze bruikleenvoorwaarden niet voorzien, beslist de bruikleengever.
 2. Voor inspectie, reiniging, eventuele restauratie, en het reisklaar maken worden kosten in rekening gebracht. De minimale handling-fee per object bedraagt  € 225,-.

Laatst gewijzigd:13 augustus 2021 15:40