Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollectionsCollectie Johannes Lindeboom

Publicaties aanwezig in Archief Lindeboom

2.1 Door J. Lindeboom

 

218

Lindeboom, J., Plakboek met recensies uit NRC 1921 – ’36

219

Lindeboom, J., ‘Erasmus’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 135 (21 juni 1924)

220

Lindeboom, J., ‘Erasmus’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 136 (28 juni 1924)

221

Lindeboom, J., ‘Erasmus’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 137 (12 juli 1924)

222

Lindeboom, J., ‘De psychologische beteekenis der richtingsverschillen’ Levensvragen XI (1924) (Ne. or. dr. 12 db./ 39 p.)

223

Lindeboom, J., ‘Een geschiedschrijver in Nederland : J. Huizinga, Tien studiën’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 252 (18 december 1926)

224

Lindeboom, J., ‘Een geschiedschrijver in Nederland : J. Huizinga, Tien studiën’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 253 (24 december 1926)

225

Lindeboom, ‘Een Nederlandsch boek over Dürer’, Barchembladen. Orgaan van de Barchembeweging. Uitgave van de Vereeniging Woodbrookers in Holland 9 (juni 1927) 257 – 288, aldaar 281, 282 (Ne. or. dr. 8 db.)

226

Lindeboom, J., ‘Christologie en Kerk’, [Studieclub van moderne theologen] [1927] 29 – 43 (Ne. overdr. 5 db.)

227

Lindeboom, J., ‘Der Sabbath in England, Wesen und Entwicklung des Englischen Sontags. Von Dr. Max Levy’, English Studies. A journal of English letters and philology 16 (1934 ) 101(Ne. overdr.1 db.) Met drie recensies

228

Lindeboom, J., Ons Beginsel. De beginselverklaring der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland. Toegelicht door J. Lindeboom [ca. 1937] (Ne. or. dr. 6 db. / p. 3 – 23)

229

Lindeboom, J, Plakboek met recensies uit NRC1937 –

230

 1. Lindeboom, J., ‘Un Journal de Paul Bosc (1753) d’abord pasteur, puis physicien’Bulletin‘ 87 (1938) 1 – 22 (Fr. or. overdr.)
 2. Lindeboom, J., 'Leland Harder and Marvin Harder, Plockhoy from Zurik-zee, the study of a Dutch reformer in puritan England and colonial America', [Archief für Reformationsgeschichte 1944/45](Ne. dr. 1 bl.)

231

Lindeboom, J.,‘Oorsprong en geschiedenis van den naam protestant’, Mededeelingen der koninklijke Nederlandsche academie van wetenschappen, afd. letterkunde 3 (2) (1940) 47 – 77. (Ne. or. dr.)

232

Lindeboom, J., ‘Geert Groote’s preeksuspensie. Een bijdrage tot zijn geestelijke plaatsbepaling’, Mededeelingen der Nederlandsche akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde 4 (4) (1941) 99 – 134. (Ne. or. dr.)

233

Lindeboom, J. , ‘Doopsgezinde twisten en buitenlandsche inmenging’, Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis XXXII, 2 (1941) 73 – 86 (Ne. or. overdr.)

234

Lindeboom, J., ‘Renaissance en Reformatie’, Vierde interfacultaire leergang: hoogtepunten van cultuur (1942) 1 – 14 (Ne. or. overdr. 3 db.)

235

Lindeboom, ‘Stroomingen in het vrijz. Protestantisme’, [Uit: Weekblad van den Nederlandschen protestantenbond 18, 19, 20, 21 (1942)] (Ne. or. dr. 4 bl.)

236

Lindeboom, J., ‘De satyren naar aanleiding van het “liber conformitatum”’, Mededeelingen der Nederlandsche akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde 7 (6) (1944) 221 - 234 (Ne. or. dr.) Twee exemplaren

237

Lindeboom, J. , ‘Voor vijf en zeventig jaren. De geestelijke situatie van ons land, waarin de Ned. Prot. Bond geboren werd’, Weekblad van den Nederlandschen protestantenbond 11 (1946) 1 – 8, aldaar 4 – 6 (Ne. or dr. 2 db.)

238

Lindeboom, J. , ‘Voor vijf en zeventig jaren. De geestelijke situatie van ons land, waarin de Ned. Prot. Bond geboren werd’, Weekblad van den Nederlandschen protestantenbond 12 (1946) 1 – 8, aldaar 3 - 4 (Ne. or dr. 2 db.)

239

Lindeboom, J., ‘Het voorloopig karakter der synode te Emden’, Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis XXXV [1946/’47] (Ne. or. overdr. 4 db.)

240

Lindeboom, J., ‘Nicolai Stenonis Opera Theologica. Cum proomeiis ac notis Germanice scriptis ediderunt Knud Larsen et Gustav Scherz’, Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis 4-5 (1948) 67 – 94, aldaar 85 – 86 (Ne. or. dr. 4 db.)

241

Lindeboom, J., ‘Dr Can. W.A. Nolet O.P., Marnix als theoloog’, Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis (1949) (Ne. or. dr. 1 bl.)

242

Lindeboom, J., ‘Alcantara Mens O.F.M. Cap., Oorsprong en betekenis van de nederlandse begijn- en begardenbeweging’, Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis(1949) (Ne. or. dr. 1 bl.)

243

Lindeboom, J., ‘Des. Erasmus’ De Lof der zotheid. In het Nederlands vertaald door Mr A. Dirkzwager Czn. en A.C. Nielson’, Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis (1949) (Ne. or. dr. 1 bl.)

244

Lindeboom, J., ‘M. DierickxS.J., De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559 – 1570, Utrecht MCML (348 blz.)’, Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis 3 – 4 (1952) 50 – 94, aldaar 81 – 82 (Ne. or. dr. 6 db.)

245

Lindeboom, J., ‘Een franc-tireur der reformatie –Sebastiaan Franck’ (1952) (Ne. or. dr. 14 recensies)

246

Lindeboom, ‘Woord en Geest in de geschiedenis’, Vox Theologica. Interacademiaal Theologisch Tijdschrift 1(1952) 1 – 32, aldaar 12 – 23 (Ne. or. dr. 7 db.)

247

Lindeboom, J., ‘Protestants religieus leven’, De Gids: De tijd waarin wij leven (1952) [131 – 138] (Ne. or. overdr. 4 bl.)

248

Lindeboom, J. ‘100 jaren protestantisme in Nederland’, De Protestant. Officieel orgaan van de Evangelische Maatschappij anno 1853 vereniging tot verbreiding en verdediging van het protestantisme. Jubileumnummer 19 september 1953 (Ne. or. dr. 5 db.)

249

Lindeboom, J., ’40 Jaren Vrijzinnig Hervormd kerkelijk en godsdienstig leven’, Theologie en Pracktijk. Tijdschrift voor den predikant 3 (1953) 81 – 120, aldaar 81 – 89 (Ne. or. dr. 9 db.)

a Lindeboom, J., ‘Erasmus’ Bedeutung für die Entwicklung des geistigen Lebens in den Niederlanden’, Archiv für Reformationsgeschichte 43 (1953) 1 - 14 (Du. or. overdr.)

b. J. Lindeboom, 'Andreas Flitner, Erasmus im Urteil seiner Nachwelt, des literarische erasmus - Bild von Beatus Rhenanus bis zu Jean le Clerck', [Museum Jan 1954] (Ne. or.dr. 1 bl.)

250

Lindeboom, J., ‘Aus dem sozialen und politischen Kampf. Die zwölf Artikel der Bauern 1525; Hans Hergot’, Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis 3 (1954) 83 – 110, aldaar 101 (Ne. or. dr. 4 db.)

251

Lindeboom, J., ‘De betekenis van Erasmus in en voor onzen tijd’, De Gids 117 (1954) 427 – 436. (Ne. or. overdr. 2 db. en 1 bl.)

252

Lindeboom, J., ‘De “Satyres Chrestiennes de la cuisine Papale”en hun auteur, Mededeelingen der koninklijke nederlandse academie van wetenschappen, afd. letterkunde 18 (1)(1955) 1 - 16 (Ne. or. dr. 4 db.) Drie exemplaren

253

 1. Lindeboom, J., ‘Wegen soms ver uiteen, soms nabij en parallel’ Een God, vele wegen. Overdrukken van in het najaar van 1956 gepubliceerde artikelen in Het Vaderland (1956) (Ne. or. dr. 2 db., 1 bl.)
 2. Lindeboom, J., ‘Wegen soms ver uiteen, soms nabij en parallel’ Het Vaderland (31 december 1956) 2 exemplaren

255

Lindeboom, J., ‘Arnold Moonen 1644 – 1711’, Mededeelingen der koninklijke Nederlandse academie van wetenschappen, afd. letterkunde 21 (3) (1958) 39 - 723 (Ne. or. dr.)

256

Lindeboom, J., ‘Bjørn Kornerup, Lector Theologiae Jens Poulsen Windings Vita’, Museum. Tijdschrift voor Filologie en geschiedenis LXIII (1) (1958) 1 – 96, aldaar 79-80 (Ne. or. dr.)

257

Lindeboom e.a., ‘Kerkgemeenschap’, Tweede interfacultaire leergang: Gemeenschap.Rijksuniversiteit te Groningen academiejaar 1937 – 1938 (1958) 173 - 186 (Ne. or. overdr. 5 db.)

258

Lindeboom,J., ‘Nieuwe studiën over de Katharen’, Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis 43 (2) (1959) 87 – 118 (Ne. overdr.) 2 exemplaren

259

Lindeboom, J., ‘Classicale wetboeken. Een bijdrage tot de kennis van het kerkelijk leven in de achttiende eeuw’, Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis XLI, 2[1980/ ‘81] 65 - 95 (Ne. overdr.)

260

Lindeboom,J., ‘Nadere bijzonderheden over het ontslag van Van der Marck als prof. iur. te Groningen’, Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis XL, 3 (‘s-Gravenhage, [1980/ ‘81]) 170 – 182(Ne. overdr.)

 

Ongedateerd:

 

261

 1. [Lindeboom, J.(vermoedelijk)], ‘P.J. Bouman, Van Renaissance tot Wereldoorlog, een cultuursociologische studie’, Museum. Maandblad voor philologie en geschiedenis (Ne. or. dr. 1 bl. incompleet)
 2. Lindeboom, J., 'Zwingli. Hauptschriften. Bearbeitet und herausgegeben vonFritz Blanke, Oskar Farner und Rudolf Pfister', Museum (Ne. or. dr. 1 bl.)

 

Boekbesprekingen in handschri ft:

 

262

Bousset, D. Wilh.: Kyrios Christos. Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus (Göttingen 1913). (Du. or. hs. 2 bl.)

263

Schussler, Wilhelm, Um das Geschichtsbild(Gladbach 1953). (Du. or. hs. 8 bl.). Met krantenrecensie over hetzelfde boek.

2.2 Overige publicaties

 

264

Evenhuis, Jacob R., ‘Rol en lot der katharen’ De Gids [1941] 1 – 36 (Ne. overdr.). Met brief van Jacob R. Evenhuis aanJ. Lindeboom. Gedat.: Groningen 3-11-1942

265

Eysinga, Van, ‘De beteekenis van De Groot voor het internationale recht De Gids (november 1945) (Ne. or. dr. 3 bl. en 4 db.)

266

Fundamenten en perspectieven van belijden. Proeve van beschrijving . Generale synode der nederlandse hervormde kerk. Commissie voor de kerkorde (15 db. p. [1], 2-60). Met daarin gevouwen een brief van [..W] Kohnstamm, gedat. Ermelo 19 dec. [19]49“De Schapendrift” (Ne. or. hs. 1 bl.)

267

Fundamenten en perspectieven van belijden . Rapport uitgebracht door de Vrijzinnige Hervormde Studiecommissie ad hoc aan het hoofdbestuur der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland (Assen [1950]) (Ne. or. dr. [2], p. 5 –59). Met een getypt begeleidend briefje vanA. Donker, secretaris van de Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland. Gedateerd: Ijhorst-De Wijk, nov. [19]50

268

Hamel, A.G. van, Belijdenis-Doen. Een schetsje uit de kerkelijke en onkerkelijkewereld (‘s Hertogenbosch, 1873) (Ne. or. dr. 52 p.)

269

 1. Die Kirchen am Werk. Mitteilungen . März 1933 (Du. or. dr. 4 db. + 2 bl.)
 2. Die Kirchen am Werk. Mitteilungen. Oktober 1933 (Du. or. dr. 4 db.)
 3. Die Kirchen am Werk. Mitteilungen. Juni 1936 (Du. or. dr. 3 db.)
 4. Die Kirchen am Werk. Mitteilungen. Juni 1938 (Du. or. dr. 3 db.)

270

a. Oekomenischer Rat für Praktisches Christentum. Mitteilungen Nr. 5, 8 Juli

b. 1931 (Du. or. dr. 3 db.)

c. Oekomenischer Rat für Praktisches Christentum. Mitteilungen Nr. 6, 8 April 1932 (Du. or. dr. 2 db.)

d. Oekomenischer Rat für Praktisches Christentum. Mitteilungen Nr. 7, 8 Juli 1932 (Du. or. dr. 2 db. + 1 bl.)

e Oekomenischer Rat für Praktisches Christentum. Mitteilungen Nr. 8, 31 Oktober 1932 (Du. or. dr. 2 db. + 1 bl.)

f Die Kirchen und die Weltwirtschaftskrisis. Schlussbericht der ökumenischen Studienkonferenz über Arbeitslosigkeit. Basel , 25 – 29 April 1932 (Du. or. dr. 1 db. + 1 bl.)

271

Rapport van de studiecommissie voor de kerkorde. Uitgebracht aan het hoofdbestuur der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland [voorz.: J. Lindeboom] (Assen, [1950]) (Ne. or. dr. 107 p.)

272

Rapport over de synodale publicatie. De leer aangaande de Heilige schrift . Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland. [voorz.: C.J. Bleeker] [z.p., 1954] (Ne. or. dr. 4 db. 15 p.).

273

 1. Reports of the World Conference on Faith and Order. Lausanne, Switzerland August 3 to 21, 1927 (Boston 1928) (En. or. dr. 7 db.)
 2. Records of the Continuation Committee of the World Conference on Faith and Order. High Leigh, Hoddesdon, England August 18-21,1931 (Boston z.j.) (En. or. dr. 7 db.)
 3. Temple , Rev. William, ‘The World Conference on Faith and Order, 1927’ Reprinted from the Official Year-Book of the Church of England, 1929 (En. overdruk 1 db.)
 4. Palmer, Rev. Edwin James, The Place of the World Conference on Faith and Order in the Oecumenical Movement (En. or. overdr. 1 db)

274

Scholte, A.J. , ‘In Memoriam mejuffrouw T.J. Servatius’ Nieuwe Drentsche Volksalmanak (1951) (Ne. overdruk 5 bl.)

275

Schrift en kerkorde. Kerkopbouw-rapport . Uitgave van de commissie tot het opstellen van een rapport over schrift en kerkorde, namens de vereen. “Kerkopbouw” (Baarn, [1939].) (Ne. or. dr. 43 p.)

276

De vrouw en het ambt . Rapport besproken door de generale zittingenvan 20 en 21 maart 1950 (Ne. or. dr. 14 db. 52 p.)

277

Zeitschrift für Evangelische Ethik , 6 (1958) 321 - 383 (Du. or. dr.)

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:44
Follow us onfacebook twitter instagram