Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen LibraryCollectionsSpecial CollectionsCollectionsCollectie Johannes Lindeboom

Correspondentie Archief Lindeboom

3. Correspondentie en andere stukken m.b.t. commissies

 

3.1 Provinciale Groningsche Archeologische Commissie

Afgekort als PGAC

Voorzitter: J. Lindeboom. Secretaris: H.P. Coster.

 

278

‘Verslag der PGAC’, Overdruk van Groningschen Volksalmanak 1926 (Groningen z.j.) 1-24 (Ne. overdr.)

279

‘Verslag der PGAC' 1 juli 1928 – 31 december 1930’, Overdruk van Groningschen Volksalmanak 1932 (Groningen z.j.) 1-24 (Ne. overdr.)

280

Coster, H. P.aan J. Lindeboom. Afschrift van een brief van de PGAC aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Gedat.: Winschoten/Groningen 28 september 1933. Betr.: restauratie kerkgebouw Stedum (Ne. afschrift typ. 4 bl.)

281

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen aan de PGAC. Brief gedat.: Groningen 19 october 1933. Betr.: restauratie kerkgebouw Stedum (Ne. or. hs. 1 bl.)

282

PGAC aan het Rijksbureau van Monumentenzorg. Brief gedat.: Winschoten/Groningen December 1933. Betr.: Ned. herv. kerk te Stedum (Ne. afschrift typ. 2 bl.)

283

Rijksbureau van Monumentenzorg aan de PGAC. Brief gedat.: ‘s Gravenhage, den 18 mei 1934. Betr.: Ned. herv. kerk te Stedum (Ne. doorslag typ 2 bl.). Met aantekening in potlood van Coster aan Lindeboom

284

PGAC aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Brief gedat.: Winschoten/Groningen 15 juni 1934. Betr.: restauratie kerkgebouw Stedum (Ne. afschrift typ. 4 bl.)

285

Kerkvoogden van de Ned. herv. gemeente te Stedum aan de Raad van de gemeente Stedum. Brief gedat.: Stedum, september 1934 (Ne. afschrift typ. 2 bl.)

286

PGAC aan de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Brief gedat.: Groningen 1 maart 1935. Betr.: beschildering Heerenbank in de kerk te Midwolde (Ne. doorslag typ 4 bl.)

287

Rijksbureau van Monumentenzorg aan de Commissaris van de Koningin te Groningen. Brief gedat.: ‘s-Gravenhage, 28 augustus 1935. Betr.: restauratie Ned. herv. kerk te Stedum (Ne. afschrift typ 2 bl.) Bijlage: rapport van bouwkundig ambtenaar W.A. Hemsing (Ne. afschrift typ. 2 bl.)

288

Idem aan H.P. Coster. Brief gedat. ‘s-Gravenhage, den 3 september 1935. Betr.: Gestoelte Midwolde en Ned. herv. kerk te Stedum (Ne. doorslag typ. 1 bl.)

289

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen aan de Minister van Sociale Zaken. Brief gedat.: Groningen, 3 januari 1936. Betr.: restauratie kerkgebouw Stedum (Ne. doorlag typ. 3 bl.)

290

Kerkvoogden van de Ned. herv. gemeente te Stedum aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Brief gedat.: Stedum februari 1936 (Ne. doorslag typ. 2 bl.)

291

Verslag van bouwkundig ambtenaar E.A. Canneman over de toren an de Ned. herv. gemeente te Schildwolde, gemeente Slochteren, bezocht op 4 maart 1936. Gedat.: ‘s Gravenhage, 21 maart 1936 (Ne. doorslag typ. 3 bl.)

292

Ter Verpoozing. Populair letterkundig wekelijksch bijblad van het Nieuwsblad v/h Noorden. Vrijdag 4 september 1936. P. 17 - 19 (ne. or. dr. 1 db.)

293

Vereeniging “Hendrick de Keyser”. Twintigste jaarverslag 1937 (Ne. or. dr. 4 db.)

294

N.G. Addens, Dollard-Onderzoek, Gedat.: Bellingwolde, november 1938 (Ne. or. typ 2 bl.)

295

‘Verslag der PGAC over 1933, 1934, 1935 en 1936’, Overdruk van Groningschen Volksalmanak 1938 (Groningen z.j.) 1-27 (Ne. overdr. 7 db.)

296

Agenda’s vergaderingen van de Provinciale Groningsche Archeologische Commissie op: 28 januari 1938, 24 januari 1939, 23 februari 1939, 23 januari en 23 maart 1941 (Ne. doorslag typ. 4 bl.)

297

Niermeyer, P. aanJ. Lindeboom. Brief gedat.: Garmerwolde 25 maart 1939. Betr.: kerkrestauratie (Ne. or. typ. 1 bl.)

298

Bestuur en het Comité van Actie van het Martinitorenfonds aanJ. Lindeboom. Brief gedat.: Groningen, november 1939. Betr. Fondsenwerving Restauratie Martinitoren. (ne. or. typ. 1 bl.). Bijlagen: folder over restauratie Martinitoren (Ne. or. dr. 1 db.) en een adressenlijst (Ne. or. typ 10 bl.)

299

Van Nispen (directeur Rijksbureau voor de Monumentenzorg) aan de administrerend kervoogd van de Ned. herv. gemeente te Loppersum. Brief gedat.: ‘s Gravenhage den 2 december 1939. Betr.: gewelfschilderingen Ned. herv. kerk te Loppersum (Ne. doorslag typ. 2 bl.)

300

Kuijper (burgemeester van Stedum) aan H.P. Coster. Brief gedat.: Stedum 24 december 1939 (Ne. or. typ 1 bl.)

301

Addens, N.G.aanJ. Lindeboom. Brief gedat.: Bellingwolde, 19 –x- 1939. Betr.: kerkhof te Vriescheloo. (Ne. or. hs. 1 db.)

302

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen aan de PGAC. Brief gedat.: Groningen 14 november 1940. Betr.: Uitvoering van de vierde verordening betreffende bijzondere maatregelen op administratief-rechtelijk gebied (Ne. doorslag typ. 7 bl.)

303

Osinga, W.P.J. aanJ. Lindeboom. Brief gedat.: Oosternieland, 30 aug. 1941. Betr.: kerkje van Oldenzijl (Ne. or. hs. 1 bl.)

304

Nu of Nooit, brochure voor fondsenwerving restauratie Nicolaikerk te Appingedam (Ne. or. dr. 2 bl.). Met de originele tekst gedat.: Appingedam 18 september 1941 (Ne. or. typ. 2 bl.)

305

Vos, A. T.aanJ. Lindeboom. Brief gedat.: Appingedam, 10 augustus 1942. (Ne. or. typ. 2 bl.)

306

Provinciaal Bestuur van Groningen aan de PGAC. Brief gedat.: Groningen, 17 augustus 1942. Betr.: Heemkunde-commissies. (Ne. 1 or. en 3 afschriften 1 + 3 bl.)

307

Twee brochures omtrent het Gewestelijk Historisch Museum. 1 ervan gedat.: Appingedam september 1942 (Ne. or. dr. elk 1 db.)

308

Inspectie voor de bescherming van schatten van kunst en wetenschap tegen oorlogsgevaren aan J. Lindeboom. Drie brieven gedat.: 16 nov. 1942, 18 nov. 1942 en 26 nov. 1942. Betr.: registratie klokken Groningen (Ne. or. typ. elk 1 bl.). Bijlagen: aanwijzingen betreffende registratie (Ne. or. en doorslag typ. 2 bl.) en lijstje met studentennamen (Ne. or. hs. 1 bl.)

309

Vos, A. T.aan J. Lindeboom. Gedat.: Appingedam, 3 februari 1943. (Ne. or. typ. 2 bl.)

310

Idem, gedat.: Appingedam, 20 april, 1943. (Ne. or. typ. 1 bl.)

311

Addens, N.G.aan H.P. Coster. Brief gedat.: Bellingwolde, 15 januari 1944. Betr.: kerkhof te Vriescheloo. (ne. or. hs. 1 bl.) Bijlagen: begroting en getekende plattegrond (2 bl.)

312

Notulen installatie-vergadering van de Contactcommissie voor de Musea en Oudheid-Kamers in de Provincie Groningen op 11 mei 1944. (Met begeleidende brief van H.P. Coster aan de leden van de commissie, gedat.: 13 juni 1944) (Ne. or. typ 3 bl.)

313

Voorlopig verslag van de verwoestingen en herstelwerkzaamheden in district II van de Monumentenzorg in Groningen, gedat. Groningen 25 juni 1945 (Ne. doorslag typ. 9 bl.). Met overzicht van de schade van belangrijkste monumenten (Ne. or. hs. 2 db.+ 3 bl. aanelkaargeplakt), een kaart van district II Groningen dd. 25-6-1945 (copie, ca. 40 x 60 cm.) en een monumentenlijst (Ne. or. typ. 1 bl.)

314

Addens, N.G. aanJ. Lindeboom. Brief gedat.: Bellingwolde, 15 november 1945 (Ne. doorslag typ. 2 bl.) Betr.: monumentenzorg voor boerderijen

315

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen aan H.P. Coster. Brief gedat.: Groningen, 7 maart 1946. Betr.: contact-commissie musea

316

Ranitz, S.M.S. de, aanJ. Lindeboom. Brief gedat.: Winsum, 30 sept. 1946. Betr.: kloosterkerk Aduard (Ne. doorslag typ. 1 bl.)

317

Notulen van de bijeenkomst der Provinciale Contactcommissie voor Musea en Oudheidkamers op maandag 2 juni 1947 (Ne. or typ. 1 bl.). 2 exemplaren

318

Restauratie-Commissie Kerk te Franssum aan de PGAC. Brief gedat.: Groningen, augustus 1947 (Ne. or. typ. 1 bl.)

319

Koning, A.H. aan J. Lindeboom. Brief gedat.: Groningen, 12 juli 1948. (Ne. or. typ. 1 bl.)

 

320

Vos, A.T.aan H.P. Coster (Ne. or. typ. 1 bl.). Brief gedat.: Appingedam 12 april 1949, met 6 foto’s van van muurschilderingen uit de kerk te Appingedam

321

Agenda’s vergaderingen PGAC. Data: 23 augustus 1949, 16 augustus 1955, 16 october 1956, 1 maart 1954 en 30 november 1954. En een losse notitie getiteld: 29-7-’57 gemeentehuis Leens (ne. doorslag typ. 6 bl.)

322

PGAC aan de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Brief gedat. Groningen, 27 september 1949 (Ne. doorslag typ. 1 bl.)

323

Stichting Gewestelyk Historisch Museum te Appingedam aan de PGAC. Brief gedat. Appingedam 2 mei 1951. Betr. verzoek ondersteuning subsidie-aanvraag (Ne. or. typ. 1 bl.) Bijlage: begroting en subsidie-aanvraag (Ne. doorslag 2 bl.)

324

PGAC aan de Gedeputeerde Staten der provincie Groningen. Brief gedat.: Groningen, 6 maart 1953 (Ne. doorslag typ. 2 bl.)

325

Stichting Het Groninger Landschap. Jaarverslag 1953 (Ne. or. dr. 3 db.)

326

B&W van de gemeente Vlagtwedde aan H.P. Coster. Brief gedat. 28 april 1954. Betr. uitnodiging bijeenkomst over afrastering van de z.g. Eikelkamp (Ne. doorslag 1 bl.)

 

Ongedateerd:

 

327

Bouma, S.J.(Ne. doorslag typ): Groninger Boerderijen (2 bl.) en Drentse Boerderijen en Folklore (3 bl.)

328

Coster, H.P.aan Lindeboom, brief, met als bijlage planologische bescheiden van de provincie Groningen: een kaart (ca. 40 x 60 cm.) met toelichtingen (Ne. doorslag typ 9 bl.)

329

[Coster, C.] aanJ. Lindeboom. Rondschrijven van de Bond voor Heemkunde (Ne. or. dr. 1 db.).

330

PGAC, de Stichting “Het Groninger Landschap”en De Historische Vereeniging “Stad en Lande” aan de Raad van de gemeente Groningen. Concept-brief (Ne. doorslag typ. 2 bl.)

331

Verslag der PGAC (Ne. or. dr. 5 db.)

332

a. Notariële akte van de Stichting tot Behoud van het “Huis te Wedde” opgemaakt door notaris K. Schuring te Wedde. (Ne. doorslag typ. 1 db.)

b. Overzicht Stichting tot Instandhouding van het “Huis te Wedde”(Ne. doorslag typ. 1 bl.)

333

Voorwaarden, waarop rijkssubsidies worden verleend voor de instandhouding van monumenten van geschiedenis en kunst , Rijkscommissie voor de Monumentenzorg (Ne. or. dr. 2 db. en 1 bl. en 3 kleine bladen)

334

Foto van een ornament

 

3.2 De Groninger Kring

 

335

Statuten de Groninger Kring (Ne. or. typ. 1 bl.x8 exempl.) en ledenlijst Groninger Kring (Ne. or. typ. 1 bl. x 7 exempl.)

336

Openbare brief van de Groninger Kring aan de medeburgers in Stad en Lande (Ne. co. typ. 1 bl.)

Notulen en bijlagen van vergaderingen:

337

7 mei 1945 (Ne. or. typ. 2 bl.)

338

10 mei [1945] (Ne. co. typ. 1 bl.)

339

18 mei 1945 (Ne. or. typ. 2 bl.)

340

25 mei 1945 (Ne. co. typ. 6 bl.)

341

1 juni 1945 (Ne. or. typ. 3 bl.)

342

8 juni 1945 (Ne. co. typ. 3 bl.)

343

15 juni 1945. (Ne. co. typ. 3 bl.)

344

29 juni [1945] (Ne. co. typ. 2 bl.)

Bijlage: Conclusies betreffende de zuivering (Ne. or. typ. 1 bl.)

345

30 juli 1945 (Ne. or, typ. 1 bl.)

Bijlage: Overheid en volksopvoeding, door Dr. W. Aalders (Ne. or. typ. 1 bl.)

346

10 september 1945 (Ne. or. typ. 1 bl.)

Met: Overheid en volksopvoeding, door J. Tuin (Ne. or. typ 1 bl.)

347

Conclusies van de commissie arbeidsverhoudingen [verm. sept. 1945] (Ne. typ. 1 bl. or. en 1 bl. co.)

348

16 oktober [verm. 1945] (Ne. or. typ. 2 bl.)

349

Opbouw van het lager onderwijs en het nijverheidsonderwijs, met een schema als bijlage. Twee exemplaren (Ne. or. typ. 2 bl.) [verm. okt. 1945]

350

10 november [verm. 1945] Bijlage: conclusies van de commissie volksvoorlichting- en opvoeding (Ne. or. typ. 3 bl.)

351

20 december 1945 (Ne. co. typ. 2 bl.)

352

12 januari 1946 (Ne. co. typ. 2 bl.)

353

Verslag van J.H. Tromp, gedateerd: Batavia 22 januari 1946 (Ne. or. typ. 6 bl.)

354

9 februari 1946 (Ne. or. typ. 2 bl.)

355

2 maart 1946 (Ne. or. typ. 1 bl.)

356

13 april [verm. 1946] (Ne. or. typ. 7 bl.)

357

19 oktober [verm. 1946] (Ne. or. typ. 2 bl.)

358

Krantenknipsels uit 1945 over de wederopbouw na W.O. II:Uit: Ons Noorden: 7 mei, 25 juni, 10, 18 en23 juli, 3, 6, 7, 8, 9 en 25 augustus, 13, 17 en 18 september, 31 oktober 1945.Uit: Groninger Dagblad: 25 juni, 17 en 22 juli, 15 augustus, 3 september 1945Uit: Nationale Rotterdamsche Courant: 8 september 1945 Uit: Trouw: 5 mei 1945 (Ne. or. dr. 23 bl./db. totaal)En 33 kleinere krantenknipsels

 

3.3 Commissie inzake Opheffing van het Processie-verbod (VVD)

 

359

5 brieven van 5 burgemeesters aan de Gedeputeerde van de Nederlandse Hervormde kerk bij de overheid (F.L.S.F. Baron van Tuijl- van Serooskerken). Gedat.:Oud Gastel, 28 mei 1948,Tilburg, 12 juni 1948, Etten, 19 augustus 1948, Zevenbergen, 8 juni 1950 en Oosterhout, 26 mei 1951 (Ne. afschrift typ. 5 x 1 bl.)

a.

Vergelijkend overzicht van de tekst van de geldende grondwet met de voorstellen van de commissie geplaatst in de volgorde van de bestaande grondwet. Januari 1954 (Ne. or. dr. 11 db.)

b. Ontwerp-grondwet behorende bij het eindrapport van de staatscommissie tot herziening van de grondwet. Januari 1954. (Ne. or. dr. 9 db.)

361

Faber, Ph. F. aan M. Boon. Brief gedat.: Hoensbroek, 6 mei 1954 (Ne. afschrift typ. 1 bl.). Bijlage: verslag enquete (4 bl.)

362

Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk aan de kerkeraden en classicale vergaderingen. Brief gedat.: ‘s-Gravenhage, 11 mei 1954 (Ne. or. dr. 1 db.) 4 bijlagen: memorandum aangaande de processie (1 bl., 3 db.), Samenvatting van het rapport van de staatscommissie tot herziening van de grondwet(1 db.), Enige kanttekeningen (1 db.), Brief van Contact in Overheidszaken van den Oecumenischen Raad aan den Raad der Ministers. Gedat.: ‘s-Gravenhage, 9 april 1949(1 bl.)

363

Diverse krantenartikelen:

a. ‘Processievrijheid’, uit: Vrij Nederland 42, 12 juni 1954

b.‘Processieverbod III’, uit een krant van 10 november 1954

c. ‘Processieverbod IV’, uit een krant van 11 november 1954

d. ‘Grondwettelijke verwikkeling bij vriendschap en vrijheid. Over de gronden van het processieverbod’, uit: Nieuwe Rotterdamse Courant 112, 15 mei 1957

e ‘Processievrijheid?’

364

Stichting Woudschoten aan J. Lindeboom. Brief gedat.: Zeist, 29 juni 1954. Betr.: routebeschrijving (Ne. or typ. 1 bl.)

365

Gerritsen, E. (adjuct secretaris van de Raad voor de Zaken van Kerk en Overheid van de Nederlandse Hervormde Kerk) aan J. Lindeboom. Brief gedat.: ‘s-Gravenhage, 29 juni 1954 (Ne. or. typ. 1 bl.) Met blad aantekeningen van Lindeboom (Ne. or. hs. 1 bl.)

366

Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk aan J. Lindeboom. Brief gedat.: ‘s-Gravenhage, 8 juli 1954 (Ne. or. typ. 1 bl.)

367

Faber, Ph. J. aan J. Lindeboom. Brief gedat.: Wassenaar, 10 juli 1954. (Ne. or. hs. 1 bl.)

368

Kuiken, J. van, aan J. Lindeboom. Brief gedat.: Hamilton, september 1954 (Ne. or. hs. 1 bl.)

369

Gerritsen, E. (adjunct-gedeputeerde van het Bureau van de Gedeputeerde van de Nederlandse Hervormde kerk bij de Overheid) aan J. Lindeboom. Gedat.: 9 oktober 1954 (Ne. or. typ. 1 bl.)

370

Zuurdeeg. J. aan J. Lindeboom. Brief gedat.: Sèvres, 18 november 1954. (Ne. or. typ. 1 bl.)

371

Gedeputeerde van de Nederlandse Hervormde kerk bij de overheid aanJ. Lindeboom. Brief gedat.: 7 december 1955 (Ne. or. typ. 1 bl.)

372

Idem gedat.: 16 februari 1956 (Ne. or. typ. 1 bl.)

373

Idem gedat.: 20 april 1956 (Ne. or. typ. 1 bl.)

374

Idem gedat.: 29 september 1956 (Ne. or. typ. 1 bl.)

375

Everdingen, M.M.F. van (secretaresse, namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) aan J. Lindeboom. Brief gedat.: ‘s-Gravenhage, 15 november 1956 (Ne. or. typ. 1 bl.)

376

Everdingen, M.M.F. van, aan de leden van de commissie inzake opheffing van het processie-verbod. Brief gedat.: ‘s-Gravenhage, 5 januari 1957. Bijlage: nota inzake opheffing van het processie-verbod, door J. Lindeboom (Ne. or. typ. 2 bl.)

377

Oud, P.J. aan J. Lindeboom . Brief gedat.: Rotterdam, 14 november 1957

 

Ongedateerd:

 

378

Concept-brochure processieverbod (Ne. doorslag typ. 17 bl.)

379

Stuk getiteld ‘Processieverbod’ (Ne. doorslag typ. 3 bl.)

380

Stuk over herziening art. 184 grondwet vanuit oogpunt VVD (Ne. or. hs. 4 bl.)

381

Pagina uit een tijdschrift (vermoedelijk De Protestanten). Kopje: ‘Van de redactie’ (Ne. or. dr. 1 bl.)

 

3.4 Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs (Haags Genootschap)

282

Scholen van het Haagsch Genootschap aan J. Lindeboom (Leden van de commissie van toezicht op het M.O.). Brief gedat.: Groningen, 1 mei 1954 (Ne. or. typ. 1 bl.) Bijlage: rekening en verantwoording van de scholen (Ne. or. typ. 2 bl.)


Herdenkingsjaar 1936 van Desiderius Erasmus (1467 – 1536)

 

283

Uitnodigingskaart voor de Erasmusherdenking op 9 maart in hetacademiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Spreker:J. Lindeboom (Ne. or. dr. 1 ckt.)

384

G.J. Heering, ‘Kinderen van Erasmus of van de Reformatie’ uit: Levensrichting. 1 juni 1936, p. 17 – 31 (Ne. or. dr. 13 db.)

385

Programma en toegangskaarten voor de herdenking van Erasmus te Rotterdam op 10 en 11 juli 1936. Voorzitter van het congres is J. Lindeboom (Ne. or. dr. 1 db. en 2 ckt.)

386

G.A. Lindebooom, ‘Erasmania Medica’ uit: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 27, 4 juli 1936 (Ne. overduk 3 db.)

387

Erasmus-voordracht van J. Lindeboom voor de V.P.R.O. op 12-07- 1936 (Ne. or. hs. 8 bl.) Met brief van W. Arriëns aan J. Lindeboom, gedat.: 23-07-1936 (1 bl.)

388

J.H. Gunning Wz., ‘Desiderius Erasmus 27 october (?) – 12 juli 1536’ uit:Paedagogische Studiën. XVII 1936 (Ne. overdr. 5 db.)

389

Catalogus met boeken van/overErasmus, Internationaal Antiquariaat Amsterdam 1936 (Ne. or. typ. 3 db.)

Ongedateerd:

 

390

Kruitwagen, fr. B., boekrecensie: Vincent Cleerdin, 'gesprekken met Desiderius Erasmus (Amsterdam z.j.) (Ne. or. dr. 2 bl.)

391

Lindebooom, G.A. , ‘Erasmus’, Stemmen des Tijds (Zutphen z.j.) (Ne. overdruk 33 p.)

392

Lindeboom, J., Aantekeningen: de betekenis van Erasmus voor den tegenwoordigen tijd (Ne. or. hs. 11 bl.)

393

Lindeboom, J. :‘Erasmus in de waardering van het nageslacht’ (Ne. drukproef15 p.)

394

Lindeboom, J.: losse aantekeningen (Ne. or. hs. 9 bl.) en 7 krantenknipsels omtrent Erasmus

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:44
Follow us onfacebook twitter instagram