Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Library Collections Special Collections Collections Collectie Knetsch

Collectie Prof.dr. F. R. J. Knetsch

Titel : Archief Frederik Reinier Jacob Knetsch

Herkomst : Fam. Knetsch

Datering : 1947-2006

Omvang : 35 cm

Taal (materiaal) : Nederlands

Samenvatting :

Persoonlijk archief, bevattende o.a. correspondentie, college-aantekeningen, lezingen, ontwerpen voor artikelen en dissertatie van prof. dr. Knetsch, hoogleraar Nederlandse kerkgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.

Collectienummer : UBG023

Instelling : Universiteitsbibliotheek Groningen

Bewaarplaats : Universiteitsbibliotheek Groningen

Benoemingen, promoties, eredoctoraten, literatuur etc.:
Catalogus Professorum Academiae Groninganae - F.R.J. Knetsch

Biografie

Freek Knetsch werd op 24 juni 1924 in Leiden geboren als zoon van Alida de Vries en Adriaan Knetsch. In 1961 huwde hij Annie M. Taanman, van wie hij begin jaren ’70 scheidde. In 1977 hertrouwde hij met Margreet Reidel, die twee kinderen had.

Knetsch studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (1947-1956). Daarna was hij docent godsdienstige vakken in het middelbaar onderwijs: het Christelijk Lyceum te Delft en het Koningin Wilhelmina College te Culemborg. Tegelijkertijd schreef hij zijn proefschrift Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge, waarop hij in 1967 promoveerde. In 1969 werd Knetsch benoemd tot lector Nederlandse kerkgeschiedenis, de encyclopedie der godgeleerdheid en de inleiding tot de theologie. Een jaar later werd dit lectoraat omgezet in een hoogleraarschap. Daarnaast vervulde Knetsch het decanaat van de faculteit en was hij lid van de faculteitsraad. Ook was hij jarenlang lid van de Onderwijsraad, mede waardoor hij in 1989 werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. Andere functies die hij vervulde waren het bestuurslidmaatschap van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en de redactielidmaatschappen van het Documentatieblad van de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 (later ook voorzitter), het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme en het tijdschrift In de Waagschaal. In 1989 ging Knetsch met emeritaat, maar bleef onverminderd publiceren.

Centrale thema’s in zijn werk zijn het Frans protestantisme (Franse vluchtelingen in de Nederlanden), de zestiende-eeuwse kerkordes, en de geschiedenis van het diakonaat.

Een selectie uit Knetsch’ publicaties:

  • Church ordinances and regulations of the Dutch Synods ‘Under the Cross (1563-1566) compared with the French (1559-1563). In: James Kirk (ed.), Humanism and Reform: The church in Europe, England, and Scotland, 1400-1643. Essays in honour of James K. Cameron. (Subsidia; 8). Oxford / Cambridge MA: Blackwell, 1991, p. 187-205.
  • Hugenottische Denker in Exil. In: Jean-Pierre Schobinger (Hrgb.), Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. II: Frankreich und Niederlande. Basel: Schwabe, 1993, p. 987-1004.
  • De predikant Jacques Gousset, Jacobus Gussetius, 1635-1704. In: Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stichting, jg. 25e jrg., no. 1, december 20000, p. 1156-1210.
  • Diakonaat als Ambtelijke Armenzorg? II. Vragen uit Friesland. In: Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis, jg. 81 (2001), p. 168-184.
  • A French bible reproduced in the Netherlands: La Sainte Bible par David Martin, pasteur Wallon à Utrecht, in: A.A. den Hollander en M. Lamberigts (red.), Lay Bibles in Europe 1450-1800 (Betl 189). Leuven: Peeters, 2007, p. 279-296.

Verwerving

De collectie werd in 2008 door de weduwe van F. R.J. Knetsch aan de Universiteitsbibliotheek Groningen overgedragen.

Toekomstige aanvullingen

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Inhoud en samenstelling

De collectie bevat o.a. brieven, aantekeningen en toespraken.

Toegang tot de collectie

Er is een inventaris van de collectie van nagelaten papieren.

Openbaarheidsbeperkingen

De collectie is toegankelijk voor onderzoek. Voor raadpleging is een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Groningen vereist.

Beperkingen aan het gebruik

Het materiaal uit deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven. Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen van toepassing. Reproductie, voor zover toegestaan, conform de Tarieven en diensten Bibliotheek der Rijksuniversiteit Groningen.

Het auteursrecht berust bij de erfgenamen van F.R.J. Knetsch. Het publicatierecht berust bij de Universiteitsbibliotheek Groningen als eigenaar van de collectie.

Citeerinstructie

Bij verantwoording van het gebruik dient de collectie als geheel, of het afzonderlijke item tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanduiding.

§ collectie : Universiteitsbibliotheek Groningen, Collectie Frederik Reinier Jacob Knetsch.

§ afzonderlijke items : UB Groningen, Knetsch [nummer]

Aanvraaginstructie

Het materiaal in deze collectie kan worden aangevraagd bij de balie Bijzondere Collecties.

Andere toegangen

In de collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen bevinden zich de meeste publicaties van Knetsch. Deze publicaties kunnen worden opgevraagd via de catalogus.

Bijlagen

Literatuur

  • Frederik Reinier Jacob Knetsch. Leiden 24 juni 1924-Eelde 4 september 2006, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2005-2006 (Leiden 2007) p. 65-75.
  • Derk Jansen & Jacob van Sluis, In memoriam dr. Frederik Reinier Jacob Knetsch 24 juni 1924-4 september 2006, in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800. (2006) nr. 65, p. 1-3.
  • · Aanvullende bibliografie F.R.J. Knetsch, 1991-2007, samengesteld door Jacob van Sluis in: UB Groningen, Knetsch 28.
Laatst gewijzigd:26 augustus 2019 15:55
Follow us onfacebook twitter instagram