Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Library Collections Special Collections Collections Collectie Johannes Lindeboom

Aantekeningen m.b.t. kerkgeschiedenis en kerkhervorming archief Lindeboom

 

1.1 Collegedictaten

Allemaal (Ne. or. hs.), tenzij anders vermeld

 

001

17e eeuw , twee aspecten van de (22 bl.)

002

Apostolische Successi (22 bl.)

003

Assisi, Franciscus van(3 bl.)

004

Aquino/ De beteekenis van Thomas van Aquino in de ontwikkeling van het geestelijk katholicisme tot in den nieuwen tijd (3 bl.)

005

Autonomie in denken en levenspraktijk (2 bl.)

006

Avondmaal (bl.1-106)

007

Begijnen, drie sets aantekeningen/argumentaties over

[Oorsprong der Begijnen en Begarden onbekend:](12 bl.)

[Mijn vorige verhand:]

Met brief vanJ. W. Muller aanJ. Lindeboom. Gedat.: Oestgeest 31 maart 1926. Betr.: etymologie van het woord ‘begijn’ (1 db.)

Met brief van [...] aanJ. Lindeboom. Gedat.: Groningen, vrijdagavond. Betr.: etymologie van het woord ‘begijn’ (1 bl.)

Met brief van T.T. aanJ. Lindeboom. Gedat.: Groningen, 7 januari 1925 Betr.: etymologie van het woord ‘papelard’

[Hallmann, aanhanger v.d. Lamb. l. B.-theorie] (12 bl.)

008

a. Bouwkunst, middeleeuwsche. Inzanderheid van Twente (4 bl.)

b. Beeldende kunst, middeleeuwsche. Inzanderheid i.v.m. Twente (8 bl.)

c. Middeleeuwsche wereldbeschouwing en wetenschap (10 bl.)

d. Twente in Spaansch-staatschen tijd (18 bl.)

009

Castellio, de godsdienst van (6 bl.)

010

Christelijk, band of belemmering? (2 bl.)

011

Christelijk, waarom? (3 bl.)

012

Christendom, het (2 bl.)

013

Christendom, stiefkinderen van het (6 bl.)

014

Christenen/Kunnen wij nog christenen zijn? (2 bl.)

015

Contra-reformatie (bl. 1 - 39 )

016

Corporatiestreven, middeleeuwsch (5 bl.)

017

Cynisme en idealisme (2 bl.)

018

Dogmengeschiedenis, overzicht:

a. dogmengeschiedenis (bl. 1 – 98)

b. dogmengeschiedenis van het protestantisme (bl. 1 - 53)

019

Dogmenhistorische theorieën van E. Troeltsch ([2], 38 bl.)

020

Erasmus (5 bl.)

021

[Erasmus] (Ne./Du. or. hs. 27 bl.)

022

Ethiek/Naturalistische ethiek in het algemeen (bl. 1 - 133)

023

Ethiek: Plato, evenzeer ethicus als filosoof (bl. 1 - 58)

024

Gansfort, Wessel , een Groninger humanist (10 bl.).

025

Geestelijk leven in Europa vóór de reformatie (2 bl.)

026

Geloof in dezen tijd (bl. 1 - 16)

027

Geloof/ Ons geloof in God (3 bl.)

028

Geloof, student en (2 bl.)

029

[Geloof, tijd, taal] (14 bl.)

030

Geloof/ Uit de diepte naar de hoogte (2 bl.)

031

Gelovig, waarom weer? (2 bl.)

032

Geluk/ [Bij vele menschen is het geluk aangeboren en niet ...] (3 bl.)

033

Gemeenschap, enkeling en (3 bl.)

034

Geschiedenis/[Geschiedenis: leer van werkelijkheden, niet vanmogelijkheden] (3 bl.)

035

Gezalfde, w at hebben wij in den psalmbundel te verstaan onder den (22 bl.)

036

God en de geschiedenis (3 bl.)

037

[Godsbeeld en subjectiviteit](2 bl.)

038

Godsdienst en cultuur ( 3 bl.)

039

Godsdienst en dogma (3 bl.)

040

Godsdienst en kunst (4 bl.)

041

Godsdienst en maatschappij (2 bl.)

042

Godsopenbaring en godservaring in de geschiedenis (10 bl.)

043

Goede en het heilige (2 bl.)

044

Groningen (11 p.)

045

[Groninger kring] (2 bl.)

046

Groote, Geert.

 1. Aantekeningen over: W.J. Kühler, Vita Magistri GerardiMagni van Petrus Horn (naar manuscript van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel) (bl. 1 - 43)
 2. Brief van Titus Brandsma aan J. Lindeboom. Gedat.: Nijmegen,10 december 1940. Betr.: Geert Groote en Magister Koenraad van Soltau (Ne. or. typ 1 bl.)
 3. Betoog van G. Feugen over de datering van drie brieven van Geert Groote. Gedat.: Nijmegen, december 1940. (Ne/lat. doorslag typ. 5 bl.)

047

Grootloge, de stichting der Engelsche (4 bl.)

048

Heilsgodsdienst en roepingsgodsdienst (3 bl.)

049

Herhaling (2 bl.)

050

Hervorming (3 bl.)

051

Hervorming, het verloop en het vervolg der (5 bl.)

052

Hervorming, sociale en economische factoren bij het ontstaan der (bl. 1 - 35)

053

Hierarchie/ Vóór 100 jaren. Het herstel der hierarchie in Nederland (18 bl.)

054

Hofstede de Groot, Petrus, een Groninger theoloog (10 p.)

055

[Hoogleraren (o.a.), Groninger]: Antonius Driessen (3 bl.), Petrus Abresch (2 bl.), Henricus Sypkens (1 bl.), Annaeus Ypey (1 bl.), Hermannus Muntinghe (1 bl.), Joan Frederik van Oordt (2 bl.), E.J. [...] (1 bl.), Fred. Will. van Bell ( 1 bl.), Cornelis Phil. Hofstede de Groot ( 1 bl.), Joh. Reitsma (1 bl.), Fred. Joh. van der Ham (1 bl.), Zijlstra (1 bl.)

056

Hubmaier, Balthasar ( 20 bl.)

057

Humanisme (5 bl.)

058

Humanisme:

Humanisme (3 bl.)

wezen en vormen van humanisme (20 bl.)

059

Humanisme en natuurrecht, geschiedenis van het (16 en 7 p.)

 

060

Humanisme en reformatie, eeuw van (26 bl.)

 

061

Humanisme in den huidigen tijd (2 bl.)

 

062

Humanisme, de eigen aard van het Nederlandsche (18 bl.)

 

063

Humanisme, geschiedenis van het (4 bl.)

 

064

a Jacob, de twee verhalen van (3 bl.)

b Leven en lijn (2 bl.) Leven en lijn.

c Twee verhalen over Jacob (2 bl.)

065

Kanoniek/ [geen vaststaand onderscheid tussen kanoniek en apocryf]( 3 bl.)

066

Kapitalisme, religieuze factoren in het (54 bl.)

067

Katakomben (7 bl.)

068

Katakomben van Rome (39 bl.)

069

Katholiciteit, onze (2 bl.)

070

Kerk als vorm van gemeenschap (13 bl.)

071

Kerk en maatschappij (2 bl.)

072

Kerk van Blijdenstede (8 bl.)

073

Kerk van vroeger en de kerk van nu (3 bl.)

074

Kerk, de blijvende en vergankelijke waarde van de (2 bl.)

075

Kerk, ingewikkelde aanblik van de (4 bl.)

076

Kerk/ Maakt de kerk sterk! (2 bl.)

077

Kerk/ [Over de koers van de kerk] (2 bl.)

078

Kerk/ [Over de toekomst van de kerk] (3 bl.)

079

Kerk, verleden en toekomst van de (2 bl.)

080

Kerk/ Wat wij in de kerk ontvangen hebben (1 bl.)

081

Kerkbegrip, een historisch-kritisch overzicht (11 bl.)

a. Kerkbouw/ [Kerkbouw en Groninger kerken] (8 bl. + losse notities)

082

Kerkbouw vroeger en nu (2 bl.)

083

Kerkelijk perspectief, ons (2 bl.)

084

Kerkelijk type en ketter-type (3 bl.)

085

Kerkelijke strijd (4 bl.)

086

Kerken/ Groninger dorpskerken (9 bl.)

087

Kerken/ [Kerken in verschillende plaatsen] (1 bl. + losse notities)

088

Kerkgebouwen, over oorsprong van christelijke (19 p.)

089

Kerkgeschiedenis/ [Over kerkgeschiedenis, humanisme, reformatie] (10 bl.)

090

Kerkhervorming in de provincie Groningen (3 bl.)

091

Kerkhervorming op de Veluwe (2 bl.)

092

Kerkwaardering (1 bl.)

093

Ketterijen in het oudste christendom (25 bl.)

094

Ketters en secten (3 bl.)

095

Kloosterwezen (3 bl.)

096

Kloosterwezen (31 bl.)

097

Kruistochten (36 bl.)

098

Leer en organisatie tegenover het enthousiasme (3 bl.)

099

Leven, ons dagelijksch (2 bl.)

100

Liberalisme, godsdienstige wortelen van het (19 bl.)

101

Links – rechts, de inhoud van de begrippen en de wijzigingen daarin in godsdienstig en theologisch opzicht (17 bl.)

102

Loiseleur de Villiers (Pierre) (9 bl.)

Met briefvan [...] aan J. Lindeboom, gedateerd Schalsum, 20 januari 1950 (Ne. or. typ. 1 bl.)

103

Luther en Zwingli ([6], 71, 9bl.)

104

Lutheranisme, het Duitse “Schiksal” en het (18 bl.)

105

Mensch en landstreek (4 bl.)

106

Mensch vergeleken bij een stad met 5 poorten (1 bl.)

107

Menschelijkheidsmoraal en goddelijkheidsmoraal (2 bl.)

108

Moderne gedachten in de 17e eeuw, [ontwikkeling] van (3 bl.)

109

[Moderne mens en God] (1 bl.)

110

Moderne richting,opkomst en ontwikkeling van (2 bl.)

111

[Moderne richting, differentiatie in de] (2 bl.)

112

Moraal en geloofsleven, wisseling in (2 bl.)

113

Moraal, heteromie en autonomie in de (4 bl.)

114

Munster/ [Den 15en Mei 1618 vonden in ... Munster de plechtige ratificaties ...] (6 bl.)

115

Natuur- en aesthetische levensbeschouwingen t.o.v. het christendom] (3 bl.)

116

Natuur en cultuur (1 bl.)

117

Natuur en cultuur (4 bl.)

118

Nederlands Hervormde Kerk in het volksleven (2 bl.)

119

Nederlands Hervormde Kerk, organisatie en reorganisatie van onze (1 bl.)

120

Nederlands Hervormde Kerk, plaats en taak in de (2 bl.)

121

Nederlands Hervormde Kerk, toenadering tot de (3 bl.)

122

Niederl. u. D. Friesen i. [W...] der Zeiten (Ne/Du. or. hs. 4 bl.)

123

Oecumenisch/[Er is kort geleden van vrijz. protestantsche zijde een omvangrijk boek verschenen over het oecumenisch vraagstuk] (5 bl.)

124

Oecumenische beweging (3 bl.)

125

Oecumenische beweging (Historisch) (38 bl.)

Met daarin gevouwen: 'De Oud-Katholiek' 47e jaargang No. 32 (Ne. or. dr. 2 db),The Theology of Grace : Report of the theological committee 19th august 1931, World conference on faith and order (En. or. dr. 8 db.)Ca. 30 kortekranteknipsels

126

Onkerkelijkheid (2 bl.)

127

Oxford. Namen die men telkens tegenkomt (2 bl.)

128

Oranje, Willem van (19 bl .)

129

Paradijsverhaal (4 bl.)

130

Paus, bij het overlijden van de (2 bl.)

131

Pausen (50 bl.)

132

Protestanten, waarom noemen wij ons (2 bl.)

133

Reformatie in Engeland en Amerika (55 bl.) Met de universele verklaring van de rechten van de mens (Ne. or. dr. 32 p.)

134

Reformatie in Frankrijk:

a. Fransche Reformatie (51 bl.) b. Protest in Frankrijk (20 bl.)

 

135

Reformatie in het Noorden (17 bl.)

 

136

[Reformatie in Ost-Friesland] (Ne/Du. or. hs. 2 bl.)

 

137

Reformatie, de oorzaken van de

 

138

Reformatie/ [Over reformatoren] (3 bl.)

 

139

Religie, aesthetische en ethische (3 bl.)

 

140

Religieuze en kerkelijke bewegingen op het eind van de Middeleeuwen (3 bl.)

 

141

Religieuze stromingen binnen en buiten de kerk, hedendaagse (5 bl.)

 

142

Renaissance (het humanisme, de reformatie) (45 bl.)

 

143

Renaissance als religieus verschijnsel (20 bl.)

 

144

Renaissance- en humanisten figuren in Groningen (10 bl.)

 

145

Reorganisatie-beweging, de geschiedenis van de (9 bl.)

 

146

Ridders/[Over ridders als christelijke strijders] (2 bl., helft van bl. 1 mist)

 

147

Romantiek:

 1. V. F. Walyck ‘Deutsche Romantik’ Leip[zig] 1912 (8 bl.)
 2. Aesthetische ethiek in het algemeen (9 bl. genummerd 104 – 112)
 3. De Romantiek (4 + [6] bl. )

148

Roomsch katholicisme (2 bl.)

149

Roomsch katholicisme (35 bl.)

150

a. Roomsch katholicisme in Frankrijk gedurende de 19e eeuw ([2], 71 bl.) b. Met 2 brieven van [Baulan] gedateerd: 23 octobre 1921 (Fr. or. hs. 3 bl.) en: Groningue 20-10-1921 (Fr. or. hs. 1 bl.). Ook een brief van N.V. Martinus Nijhoff’s boekhandel gedateerd: ‘s-Gravenhage, december 1930 (Ne. or. typ. 1 bl.)

151

Roomsch katholicisme, in ‘t bijzonder tegenover de na-oorlogse problemen (18 bl.)

152

Roomsche kerk en haar sacramentalisme (2 bl.)

153

Saecularisatie en sanctificatie als historisch verschijnsel (15 bl.)

154

Schijn en werkelijkheid (4 bl.)

155

Secten in Groningerland (4 bl.)

156

Spiritualisme en de huidige hoogkerkelijke stromingen (16 bl. / p. 3 en 4 missen)

157

Spiritualisten I : spiritualistische enthousiastische democratische ketters in de Middeleeuwen (37 bl.)

158

Spiritualisten II: spiritualisten enthousiasten mannen v.h. inw. Woord tijdens en na de reformatie (48 bl.). Met een brief van Marie aan Cor, gedat.: Zeist 31 december 1946 (2 bl.) en antiquariaatscatalogus 'Mystik und Sektenwesen' Leipzig 1921

159

Staat, onze plichten tegenover de (2 bl.)

160

Stoa, de leer der (5 bl.)

161

Theologie en litteratuur, de wederkerige invloed van (18 p.)

162

Verdraagzaamheid en denkvrijheid (3 bl.)

163

Verdraagzaamheid en haar grenzen (6 bl.)

164

Versteghe, Jan Gerritz (10 bl.)

165

Vrijheid en gebondenheid (2 bl.)

166

Vrijheid en vrijzinnigheid (1 bl.)

167

Vrijheid en vrijzinnigheid (2 bl.)

168

Vrijzinnig beginsel (2 bl.)

169

Vrijzinnig christelijk, wat is? (2 bl.)

170

Vrijzinnig christendom: orthodoxie (2 bl.) Rooms-katholicisme (2 bl.) “ongeloof” (2 bl.)

171

Vrijzinnig christendom, het humanistische bestanddeel van het (2 bl.)

172

Vrijzinnig christendom, wat verandert en wat blijft in het (2 bl.)

173

Vrijzinnig godsdienstige jeugdbeweging (2 bl.)

174

Vrijzinnig Groningen in den loop der tijden (3 bl.)

175

Vrijzinnig hervormd als hervormd vrijzinnig (2 bl.)

176

Vrijzinnig hervormden in de Nederlands Hervormde Kerk, de toekomst van de (2 bl.)

177

Vrijzinnig protestantisme in de wereld van vandaag (3 bl.)

178

Vrijzinnig protestantisme in het Nederlandsche geestesleven, de beteekenis van (2 bl.)

179

Vrijzinnig protestantisme thans, plaats en taak van het (2 bl.)

180

Vrijzinnig protestantisme, algemeene betekenis van (2 bl.)

181

Vrijzinnig protestantisme, de betekenis van de V.P.R.O. voor het (3 bl.)

182

Vrijzinnig protestantisme, de laatste ontwikkelingen van het Nederlands (4 bl.)

183

Vrijzinnig protestantisme, de toekomst van het (1 bl.)

184

Vrijzinnig protestantisme, wat betekent het? (6 bl.)

185

Vrijzinnig, waarom (2 bl.)

186

Vrijzinnig/ [Over vrijzinnig protestants christendom] (3 bl.)

187

Vrijzinnige modaliteit in de Nederlands Hervormde Kerk, historische ontwikkeling en actuele betekenis der (6 bl.)

188

Weltgeschichte is das Weltgericht ([5], 15 bl.)

189

Wereldvrucht en wereldrucht (2 bl.)

190

[Wezel en Emden] ( 5 bl.)

191

Zonde en genade (2 bl.)

Overig:

 

192

Herinneringen aan J. Lindeboom, hoogleraar in de Godgeleerdheid aan deRijksuniversiteit te Groningen, van E.F. Westra theologisch student te Groningen in de periode 1933 – 1937 (Ne. or. typ. 6 bl.)

193

Schriftjes met aantekeningen van colleges van J. Lindeboom door E.F. Westra (Ne. or. hs.)

a. Dogmengeschiedenis

b. Dogmengeschiedenis. 1935 – 1936

c. Dogmengeschiedenis. 1936 – 1937

 1. Dogmengeschiedenis. 1937 – 1938
 2. Twee excerpten: 1. Reformatie in Frankrijk gedurende de 16e eeuw. 2. De kerkgeschiedenis van Frankrijk in de 19e eeuw, speciaal het rooms katholicisme
 3. Kerkgeschiedenis. 1935 – 1936
 4. Geschiedenis van het christendom: de reformatie in Frankrijk gedurende de 16e eeuw
 5. Het kloosterwezen. 1936 – 1937

1.2 Cursussen, toespraken en lezingen

 

194

Cursus: “De religie in het Nederlandsche volksleven”. 5 voordrachten, 1939 (Ne. or. hs. 4 + 4 + 5 + 4 + 4 bl.)

195

Radiotoespraak t.g.v. 100 j. sterfdag van A.C.W. Haring op 18 aug. 1840.

Radio V.P.R.O. 1 augustus 1940 (Ne. or. hs. 5 bl.)

De renaissance als religieus verschijnsel (Ne. or. hs. 9 bl.)

De betekenis van de kunst en de wetenschap in de samenleving (Ne. or. hs. 15 bl.) Oranje en onze vrijheden (Ne. or. hs. 7 bl.)

196

Toespraak t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Biologisch-Archaeologisch Instituut [1944](ne. or. hs. 13 bl.)

197

VPRO radiolezing deel VI en VII uit de serie: Wat met de kerk? (Ne. or. typ.)

 1. Een en ander over het ontstaan en de ontwikkeling der kerk door de eeuwen. (1) Uitzending 27 oktober 1950 (4 bl.)
 2. Een en ander over het ontstaan en de ontwikkeling der kerk door de eeuwen. (2) Uitzending 3 november 1950 (4 bl.)

198

VPRO radiolezing: Feestgetijden. In 10 delen (Ne. or. typ.):

 1. Kerkelijk jaar en advent, uitzending op 14 december 1951 (4 bl.)
 2. Kerstmis, uitzending op 21 december 1951 (4 bl.)
 3. Oud- en nieuwjaar, uitzending 28 december 1951 (2 bl.)
 4. Driekoningen, uitzending 4 januari 1952 (2 bl.)
 5. Belijdenis en bevestiging, uitzending 11 januari 1952 (2 bl.)
 6. Lijdenstijd en goede vrijdag, uitzending 18 januari 1952 (2 bl.)
 7. Pasen, uitzending 25 januari 1952 (2 bl.)
 8. Pinksteren, uitzending 1 februari 1952 ( 2 bl.)
 9. Hervormingsdag, uitzending 8 februari 1952 (2 bl.)
 10. De zondag, uitzending 15 februari 1952 (2 bl.)

199

VPRO radiolezing (Ne. or. typ.):

 1. De aprilbeweging vóór 100 Jaar (I), uitzending 10 april 1953 (2 bl.)
 2. De aprilbeweging vóór 100 Jaar (II), uitzending 17 april 1953 (2 bl.)

200

VPRO radiolezing (Ne. or. typ.):

 1. Het mandement der bisschoppen (2 bl.) uitzending: 2 juli 1954
 2. Austin Friars, vroeger en nu (2 bl.) uitzending: 9 juli 1954

201

VPRO radiolezing 'Portretten en hun achtergronden': vrijzinnig protestantisme in het Nederland van de laatste 100 jaren, in 12 delen, wekelijkse uitzending van 1 oktober 1954 – 17 december 1954 (Ne. or. typ.):

a Vrijzinnig protestantisme in het Nederland van de laatste 100 jaren (2 bl.)

b Twee portretten. Abraham Kuenen (1828/1891). Johannes Henricus Scholten (1811/1885) (2bl.)

c. Prof. Cornelis Pieter Tiele (1830/1901) en de nieuwe godsdienstwetenschap (2 bl.)

d. Teleurstellingen. Conrad Busken Huët (1826/1886). Allard Pierson (1831/1896) (2bl.)

e. Veranderde kerkopvattingen. Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff (1828/1889). Philip Reinhard Hugenholtz (1821/1889). Petrus Hermanus Hugenholtz (1834/1911). J. van Loenen Martinet (2 bl.)

f Ontwakende sociale belangstelling. Christen-socialisme. S.K. Bakker. G. Horreüs de Haas (1879/1943) (2 bl.)

g. Herlevende dogmatischebezinning. De Malcontenten (2 bl.)

h De invloeden van de eerste wereldoorlog. Professor Roessingh (2 bl.)

i Sociale belangstelling. Prof. De Graaf (2 bl.)

j. Kerkelijke bezinning. Dr. C.J. Niemeijer (2 bl.)

k. Wederkerige toenaderingen en haar grenzen (2 bl.)

l. Vergelijkende terugblik (2 bl.)

 

Ongedateerd:

 

202

5 lezingen m.b.t. cultuur (Ne. or. hs.):

a. Wat is cultuur? (8 bl.)

b. De invloed van de renaissance op het Europeesche cultuurleven (8 bl.)

c. Het oude protestantisme en de cultuur (8 bl.)

d. Het vrijzinnig protestantisme en de cultuur (8 bl.)

e. De cultuur van de kerk der Middeleeuwen (8 bl.)

203

Religieuze achtergronden van onze hedendaagsche cultuur (Ne. or. hs):

 1. De klassiek-humanistische achtergrond I (10 bl.)
 2. b. De klassiek-humanistische achtergrond II (10 bl.)
 3. De klassiek-humanistische achtergrond III (10 bl.)

204

Vierdelige cursus over de geloofsverklaring van het vrijzinnig protestantisme (Ne. or. hs.)

 1. [Geloofsverklaring I] (2 bl.)
 2. Geloofsverklaring II, artt. 1 - 4 (9bl.)
 3. Geloofsverklaring III, artt. 5 - 8 (8 bl.)
 4. Geloofsverklaring IV, artt 9 – 12 (8 bl.)

205

Cursus van vijf lezingen over “Het vrijzinnig protestantisme in ons volk” (Ne. or. hs.) met een cursusoverzicht (Ne. or. typ/doorslag 5 bl.)

a Inleiding. Middeleeuwsche stroomingen als voorbereiding van een vrijzinnig protestantisme hier te lande (9, [2] bl.)

b. Het vrijzinnig protestantisme in ons volk in den tijd der hervorming (9 bl.)

c. Het vrijzinnig protestantisme in ons volk in het einde der 16e, het begin der 17e eeuw (9 bl.)

d. Het vrijzinnig protestantisme in ons volk gedurende de 17e en 18e eeuw (10 bl.)

e. Het vrijzinnig protestantisme in ons volk gedurende de 19e eeuw (11 bl.)

206

Geschichte des freien Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert. 6 Vorlesungen. Weltbund für freies Christentum. Theologischer Sommerkurs. August 1934. (Du. or. hs.) Les I (16 bl.) Les II (18 bl.) Les III (17 bl.) Les IV (18 bl.) Les V (16 bl.)

Met samenvatting van de cursus (Du/En or. typ. 1/1 bl.) en deelnemerslijst (En. or. typ. 1 bl.) en programma (En. or. dr. 1 db + 1 bl.)

207

Typen van hedendaagsch godsdienstig leven. In 3 lezingen (Ne. or. hs. 10 bl. + 10 bl. + 11 bl.)

208

De ontwrichting van het gemeenschapsleven (Ne. or. hs. 21 bl.). Lezing van een cursus van de Vereeniging Woodbrookers In Holland, met lijst van deelnemers aan cursus 21 – 26 augustus te Barchem

209

Toespraak tot architect A.R. Wittop Koning, gehouden t.g.v. de uitreiking van den culturelen prijs van de provinvie Groningen (Ne. kopie. typ. 2 bl.)

210

Openingswoord Söderblom in Stockholm (Ne. or. hs. 1 bl.)

211

[Bijeen in beperkten getale voor een kleinen cursus ... Ge zult niet vinden ‘hét’: de verbondenheid. Maar iets ervan hopelijk wel]

1.3 Liturgieën en bijbelbeschouwingen

 

212

a t/m f: Aantekeningen voor liturgieën (o.a. huwelijksinzegeningen en doopdiensten) (Ne. or. hs. 11, 9, 14, 9, 14, 16 p.)

 

213

Aantekeningen m.b.t. bijbelverzen uit:

Oude Testament

 • Genesis
 • Exodus
 • Deuteronomium
 • I Samuel
 • II Samuel
 • I Koningen
 • II Koningen
 • Ester
 • Job
 • Psalmen
 • Spreuken
 • Prediker
 • Jesaja
 • Klaagliederen
 • Hosea
 • Micha

 

Nieuwe Testament

 • Mattheüs
 • Marcus
 • Lucas
 • Johannes
 • Handelingen
 • Romeinen
 • I Korintiërs
 • II Korintiërs
 • Galaten
 • Filippenzen
 • KolossenzenI
 • Tessalonicenzen
 • Hebreeërs
 • Jakobus
 • I Petrus
 • I Johannes
 • Judas
 • Openbaring

 

1.4 Manuscripten

 

 

 

214

 1. Manuscript van J. Lindeboom, Arnold Moonen 1644 – 1711 (Ne. or. hs. 36 bl.)
 2. 1e drukproef van J. Lindeboom, Arnold Moonen 1644 – 1711 (Ne. or. dr. 12 bl., in drieën gevouwen)
 3. Drukproef/ongecorrigeerde revisie van J. Lindeboom, Arnold Moonen 1644 – 1711 (Ne. or. dr. 8 db.)

215

Manuscript: Geschiedenis van de Barchembeweging. (Ne. or. hs. VI, 243 bl.) 1908 – 1958

216

a t/m k: Manuscript + bijlagen, brieven “Frederik Adolf van der Marck”. 1753 – 1773 (Ne. or. hs. 22, 21, 18, 28, 9, 20, 30, 19, 14 en 21 bl.)

217

Aantekeningen en gegevens voor “Achtergronden van J. Oudaen’s Servetus” (artikel van C.W. Roldanus)(Ne. or. hs. 2 cm. losse aantekeningen in omslag

Laatst gewijzigd:19 december 2017 16:44
Follow us onfacebook twitter instagram