Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

RUG en WUR onderzoeken hoe transparantie gezonde en duurzame keuzes in de supermarkt kan stimuleren

Datum:13 september 2019
Koert van Ittersum
Koert van Ittersum

English version below

Uniek project waarin CBL, Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Superunie samenwerken

De Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research zijn een onderzoeksproject gestart met vrijwel alle supermarkten in Nederland. Het onderzoek ‘Transparant gezond & duurzaam’ richt zich op interventies om de transparantie te verhogen en consumenten te ondersteunen bij het maken van gezondere en duurzame productkeuzen. Koert van Ittersum, hoogleraar Marketing & Consumenten Welzijn op de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit: “Bij zulke interventies kun je denken aan de effectiviteit van voedselkeuzelogo’s en schapindelingen op basis van de mate van gezondheid, of het informeren van consumenten over duurzamere alternatieven door middel van slimme winkelwagens.” Het inhoudelijke onderzoek wordt door wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research uitgevoerd. Het project is 1 september van start gegaan en duurt vier jaar.

Achtergrond
Het maken van gezonde en duurzame keuzes tijdens het boodschappen doen is niet eenvoudig; consumenten krijgen veel productinformatie via de verpakking. Denk bijvoorbeeld aan de voedingswaarden en informatie over de herkomst van het product. Hierbij worden ook diverse keurmerken en logo’s ingezet. Bij de aankoop van een enkel product kan het de moeite lonen voor consumenten om zich te verdiepen in deze informatie. Vaak zijn er echter meerdere alternatieven waar de consument uit kan kiezen en kopen zij meer producten. Dit maakt een verdieping in de relevante beschikbare informatie moeilijk en tijdrovend. De relevante beschikbare informatie voldoet dan niet aan de criteria van transparantie: tastbaar (disclosure), nauwkeurig (accuracy) en helder (clarity).

Dit onderzoek gaat ervan uit dat de meest relevante informatie voor het maken van een gezondere of duurzamere keuze aanwezig is in de supermarkt, zowel in de fysieke winkel, als online in de webshop. Het ontbreekt bij deze informatie vaak aan transparantie waardoor het voor consumenten moeilijk is een gezonde en duurzame keuze te maken.

“Met zoveel retail-ketens tezamen is dit echt een uniek project. Ondanks de individuele belangen van de marktpartijen, toont het een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor waar ons voedselsysteem naar toe moet”, aldus Hans van Trijp, Hoogleraar marketing en consumentengedrag, Wageningen University & Research.

Doel
Het onderzoek heeft als doel om beter te begrijpen wat consumenten beweegt om gezonde en duurzame keuzes te maken en hoe retailers consumenten beter in staat kunnen stellen om de gezonde en duurzame keuze te maken tijdens het winkelen in de supermarkt.

Uniek project
Eén van de unieke dimensies van dit project is dat alle grote in Nederland actieve supermarktorganisaties erbij betrokken zijn. Marc Jansen, directeur CBL: “Voor ons als CBL is het wellicht vanzelfsprekend dat supermarkten samenwerken om bedrijfsoverstijgende issues en onderwerpen aan te pakken. Door ook samen te werken binnen een wetenschappelijk onderzoekprogramma, worden uiteindelijk de uitkomsten en learnings sterker en relevanter voor de maatschappij. Alle supermarkten hebben belang bij gezonde en weerbare klanten die bewuste en goed geïnformeerde keuzes kunnen maken uit het uitgebreide voedselaanbod. Zo werken we door meer transparantie aan een gezonder en duurzamer Nederland voor alle Nederlanders.”

Het onderzoek wordt gefinancierd door TKI, de topsector Agri & Food, met bijdragen van de betrokken retailers.


UG and WUR are doing research on how transparancy can stimulate healthy and sustainable choices in the supermarket
Unique project in which CBL, Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl and Superunie work together

The University of Groningen and Wageningen University & Research started a research project with almost all supermarkets in the Netherlands. The research, called ‘Transparently healthy & sustainable’ focusses on interventions to improve transparency and support consumers in making healthier and sustainable product choices. Koert van Ittersum, professor of Marketing & Consumer Well-being at the University of Groningen, explains: "You can for example think of the effectiveness of food choice logos and shelf layouts based on the healthiness of the alternatives, or informing consumers about more sustainable options via smart shopping carts." The research is conducted by scholars from the University of Groningen and Wageningen University & Research. The project started on 1 September and will last four years.

Background
Making healthy and sustainable choices while shopping is not easy; consumers receive a lot of product information through the packaging, e.g. the nutritional values and information about the origin of the product. For this, various quality marks and logos are also available in the supermarket. When purchasing a single product, it may be worthwhile for consumers to delve into all of this information. However, there are often several alternatives that consumers can choose from and they usually buy more than one product. This makes delving into the relevant information difficult and time-consuming. The relevant information that is available in the supermarket does not meet the criteria of transparency: disclosure, accuracy and clarity.

This research assumes that the most relevant information for making a healthier or more sustainable choice is available in the supermarket, either in the brick-and-mortar store or online in their webshop. However, this information often lacks transparency, which means that consumers are not well supported in making a healthy and sustainable choice.

“With so many retailers involved, this really is a unique project. Despite their individual interests, it shows a shared sense of responsibility for where our food system should go, ”says Hans van Trijp, Professor of Marketing and Consumer Behavior at Wageningen University & Research.

Goal
This research aims to better understand what motivates consumers to make healthy and sustainable choices and how retailers can better empower consumers to make healthy and sustainable choices in the supermarket.

Unique project
One of the unique dimensions of this project is that all major supermarket organisations active in the Netherlands are involved. Marc Jansen, director of CBL: “For us as CBL it is perhaps self-evident that supermarkets work together to tackle cross-company issues and topics. By also working together within a scientific research program, the outcomes and learnings ultimately become stronger and more relevant to society. All supermarkets have an interest in healthy and resilient customers who can make conscious and well-informed choices from the extensive food range. In this way, we contribute towards a healthier and more sustainable Netherlands for all Dutch people by improving the transparency in supermarkets. "

The research is funded by TKI, topsector Agri & Food, with contributions from the participating retailers.

Follow us ontwitter linkedin