Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Nationale beweging om maatschappelijke betrokkenheid te vergroten

Datum:26 maart 2018
1st Healthwise Lustrum Conference
1st Healthwise Lustrum Conference

[English version below] Vanuit de Blue Zones weten we dat maatschappelijke betrokkenheid een succesfactor is voor een lang en gezond leven. Maar hoe kan je maatschappelijke betrokkenheid vergroten? Coen van de Steeg, spreker bij onze lustrumconferentie, wist dit te bereiken met de nationale beweging WeHelpen, gericht op wederzijdse steun binnen lokale gemeenschappen.

Na een verkeersongeval in 2008 heeft Coen twee jaar gerevalideerd als gevolg van hersenletsel (NAH). Zijn vrouw stond in deze periode voor de uitdaging om haar baan te combineren met het huishouden en met de zorg voor Coen en hun kinderen. Daar kon het gezin wel wat hulp bij gebruiken, maar er was nog geen plek waar ze om deze hulp konden vragen. Zo ontstond het idee voor het platform WeHelpen.nl, waarvan Coen mede-oprichter en directeur is.

Verbinden van mensen
De website WeHelpen.nl zet in op wederkerigheid: iedereen kan van waarde zijn voor een ander en kan een ander helpen in raad of daad. Dit is het uitgangspunt van het platform WeHelpen.nl. Via WeHelpen.nl kunnen mensen aangeven waar ze hulp bij kunnen gebruiken of waar ze iemand anders best een keer een handje bij kunnen helpen. Daarnaast is het een tool die mantelzorgers kunnen gebruiken wanneer zij samen de zorg voor iemand op zich nemen.

WeHelpen.nl verbindt mensen, biedt hen de mogelijkheid hun steentje bij te dragen en daagt iedereen uit deel te blijven nemen in de samenleving. Het is gestart vanuit het besef dat onze verzorgingsstaat op een fundamenteel andere manier wordt vormgegeven en zorg meer op lokaal niveau wordt geregeld. Onderzoek onder gebruikers van WeHelpen.nl heeft positieve effecten aangetoond op de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen, zoals een verbeterd mentaal welbevinden door meer regie en versterkte sociaal maatschappelijke participatie door groter netwerk. De onderzoekers brengen de positieve effecten van WeHelpen direct in verband met het model “Positieve Gezondheid” van Machteld Huber.

Lokale dynamiek versterken
WeHelpen is een coöperatie waar ruim 135 organisaties bij zijn aangesloten. Samen stellen zij WeHelpen.nl beschikbaar aan de samenleving en delen zij eigenaarschap, kennis en kosten met elkaar. Vanuit het lidmaatschap wordt een lokale coalitie van betrokken partijen gevormd om de beweging te activeren. Lokale coalities bestaan bijvoorbeeld uit de gemeente, welzijns- en zorgorganisaties, buurtverenigingen, ondernemers, de Rabobank, een zorgverzekeraar, etc. WeHelpen versterkt, verbindt en stimuleert deze lokale dynamiek met tools, middelen, kennis en ervaring.

Inzicht in specifieke behoeften
Het platform WeHelpen.nl vergroot niet alleen maatschappelijke betrokkenheid, maar biedt ook een schat aan data over lokale behoeften. Zo maakt het inzichtelijk welke vraagstukken in welke omgeving spelen en wordt bijvoorbeeld duidelijk dat in een bepaalde wijk eenzaamheid vooral aan de orde is. De organisaties die onderdeel uitmaken van de coöperatie, zoals gemeenten, kunnen met behulp van deze informatie beter inspelen op de behoeften van bewoners. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol ontwikkelen van een Man Made Blue Zone.

Hoe zet UMCG WeHelpen in?
Tijdens onze lustrumconferentie gaat Coen verder in op het belang van maatschappelijke betrokkenheid en vertelt hij meer over WeHelpen. Bij de workshop over maatschappelijke betrokkenheid vertelt Katy van Hasselt, senior projectleider regionale projecten bij UMCG, hoe UMCG WeHelpen inzet. In het ziekenhuis wordt al geprobeerd om patiënten en mantelzorgers te stimuleren en te begeleiden bij het inrichten van een sociaal hulpnetwerk. Patiënten worden gestimuleerd om datgene wat nog wel mogelijk is in te zetten voor een ander. Dit leidt in de praktijk tot mooie matches tussen mensen.

> Meer weten over WeHelpen? Kom naar de 1e Healthwise Lustrum Conferentie – Man Made Blue Zones: Healthy Ageing Together op 3 april 2018.
> Bekijk het volledige programma van de lustrumconferentie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version

National movement to increase social engagement

The Blue Zones show that social engagement is a success factor for a long and healthy life. How can we increase social engagement? Coen van de Steeg, speaker at our lustrum conference, managed to achieve this with the national movement WeHelpen, aimed at mutual support within local communities.

After an accident in 2008, Coen rehabilitated for two years because of brain injury (NAH). In this period, his wife faced the challenge to combine her job with the household and with the care for Coen and their children. The family could have used some help, but there was still no place where they could ask for this help. This led to the idea for the WeHelpen.nl platform, of which Coen is co-founder and director.

Connecting people
The website WeHelpen.nl is based on reciprocity: everyone can be of value to someone else and can help someone else in advice or deed. This is the starting point of the WeHelpen.nl platform. Via WeHelpen.nl people can indicate what they can use help with or how they can help someone. In addition, it is a tool that informal carers can use when they take care of someone together.

WeHelpen.nl connects people, offers them the opportunity to contribute and challenges everyone to keep participating in society. It started from the realisation that our welfare state is being designed in a fundamentally different way and care is being arranged more on a local level. Research among users of WeHelpen.nl has shown positive effects on the health and quality of life of people, such as improved mental well-being and increased social participation because they have a larger social network. The researchers link the positive effects of WeHelpen directly with the "Positive Health" model of Machteld Huber.

Strengthening local dynamics
WeHelpen is a cooperative with more than 135 organizations affiliated with it. Together they make WeHelpen.nl available to society and share ownership, knowledge and costs with each other. Through the membership, a local coalition of involved parties is formed to activate the movement. Local coalitions consist, for example, of the municipality, welfare and care organisations, neighbourhood associations, entrepreneurs, the Rabobank, a health insurer, etc. WeHelpen strengthens, connects and stimulates this local dynamism with tools, resources, knowledge and experience.

Insights into specific needs
The WeHelpen.nl platform not only increases social engagement, but also offers a great amount of data about local needs. In this way, it becomes clear which issues play in which environment, for example, that loneliness is the main issue in a certain neighbourhood. The organisations that are part of the cooperative, such as municipalities, can respond better to the needs of residents with the help of this information. This is an important condition for the successful development of a Man Made Blue Zone.

How does UMCG work with WeHelpen?
During our lustrum conference, Coen will further discuss the importance of social engagement and will talk more about WeHelpen. Katy van Hasselt, Senior Project Manager for Regional Projects at University Medical Center Groningen (UMCG), explains how UMCG works with WeHelpen during the workshop on social engagement. The hospital is already trying to stimulate and guide patients and informal carers in setting up a social assistance network. Patients are encouraged to use what is still possible for someone else. This leads to nice matches between people.

> Want to know more about WeHelpen? Come to the 1st Healthwise Lustrum Conference - Man Made Blue Zones: Healthy Aging Together on 3 April 2018.
> View the complete programme of the lustrum conference.

Follow us ontwitter linkedin