Skip to ContentSkip to Navigation

Centre for Public Health in Economics and Business

Faculty of Economics and Business
Header image Blog Centre for Public Health in Economics and Business

Een stappenplan voor Man Made Blue Zones

Datum:22 februari 2018
1st Healthwise Lustrum Conference
1st Healthwise Lustrum Conference

[English version below] Zelf een gebied creëren waarbinnen alle mensen gelukkig en gezond oud worden, oftewel een Man Made Blue Zone, spreekt enorm tot de verbeelding. Maar welke stappen hier concreet voor moeten worden ondernemen, is vaak niet duidelijk. Prof. dr. ir. Koert van Ittersum gaat daarom tijdens zijn keynotepresentatie op onze lustrumconferentie (3 april 2018) een stappenplan delen voor het realiseren van Man Made Blue Zones. In dit artikel alvast een voorproefje.

Blue Zones namaken
“Het creëren van een Man Made Blue Zone is enorm complex. De reguliere Blue Zones zijn gedurende een periode van decennia of soms eeuwen ontstaan. Ze hebben veel unieke karakteristieken. Zo zijn ze bijvoorbeeld vaak landelijk en er leven relatief veel mensen met lage inkomens, dat maakt ze heel bijzonder. Dat is niet iets wat je zomaar kan namaken en dat moet ook niet de intentie zijn,” vertelt Van Ittersum.

“Wat we echter bij deze Blue Zones zien, is dat de leefomgeving een belangrijke oorzaak is voor de relatief hoge leeftijd die mensen daar bereiken. Hierdoor ontstaat de aanname dat het ingrijpen in de leefomgeving van mensen bij kan dragen aan een gezonde leefstijl. Dit gebeurt nu al, bijvoorbeeld met het aanleggen van extra fietspaden om meer fysieke activiteit te stimuleren of een supermarkt anders in te delen om gezonde eetkeuzes te bevorderen. Wat minder bekend is, is wat het effect is op een meer collectief gebied wanneer je heel veel van dat soort interventies integraal in een gebied introduceert, oftewel wanneer je een Man Made Blue Zone creëert.”

“Er wordt heel veel gesproken over de Blue Zone en Man Made Blue Zones. Maar er is nog geen logisch methodisch stappenplan waarmee je een Man Made Blue Zone daadwerkelijk kunt realiseren. Met daarin: wat ga je eerst doen, wat kun je doen en waar moet je aan denken?”

Stappenplan voor beleidsmakers
In deze concrete adviezen voor de realisatie van Man Made Blue Zones wil Van Ittersum voorzien. Hij licht toe: “Ik ben momenteel bezig met het opstellen van een methodisch stappenplan voor het realiseren van een Man Made Blue Zone. Dit stappenplan kan beleidsmakers helpen na te denken over of en hoe er interventies kunnen worden gedaan in een wijk of gebied, die positief bijdragen aan de gezondheid van het leefgebied. Binnen een Man Made Blue Zone onderscheiden we vijf verschillende thema’s die bijdragen aan een gezond leven. Dit zijn: fysieke activiteit, gezonde diëten, maatschappelijke betrokkenheid, zingeving en gezonde leefomgevingen. Deze staan ook centraal op de conferentie. In het stappenplan worden onder andere gedeeld wie de experts op deze verschillende gebieden zijn, zodat duidelijk is bij wie je voor welk advies moet zijn.”

“Segmentatie neemt een belangrijke plaats in binnen het stappenplan, oftewel: wie heeft welke behoefte. Het kan zijn dat je binnen een wijk of dorp ook subsegmenten onderscheid. Dat er een bepaalde groep is die bijvoorbeeld op het gebied van voeding extra aandacht nodig hebt, terwijl bij een andere groep dit juist voor maatschappelijke betrokkenheid geldt.”

De rol van marketing
Koert van Ittersum is hoogleraar Marketing en Consumentenwelzijn. Op basis van zijn kennis en ervaring is hij van mening dat zijn vakgebied bij uitstek kan bijdragen het concept van Man Made Blue Zones concreter te maken. “In de marketing ontwikkel je een marketingplan wanneer je bijvoorbeeld een nieuw product op de markt wil brengen. Door het ontwikkelen van een gestructureerd stappenplan stel ik eigenlijk precies hetzelfde voor Man Made Blue Zones. Marketing is bovendien het ontwikkelen van oplossingen voor behoeften die mensen hebben. In dit geval gaat het om de behoefte aan gezond en gelukkig zijn. Ik houd me al jarenlang, samen met collega’s van de RUG en UMCG, bezig met individuele consumenten en voeding. Waarbij ik vanuit de marketing heb bestudeerd wat we daar aan bij kunnen dragen.”

“Tijdens de Healthwise lustrumconferentie zijn er veel experts van verschillende faculteiten aanwezig, die hun kennis delen over specifieke thema’s die bijdragen aan een gezond leven. Daarnaast delen ondernemers en organisaties hoe zij dit in de praktijk hebben gebracht. Met mijn stappenplan hoop ik de bezoekers van de Healthwise lustrumconferentie aanknopingspunten te geven bij de realisatie van een Man Made Blue Zone.”

> Meer weten over het stappenplan voor Man Made Blue Zones? Kom naar de 1e Healthwise Lustrum Conferentie op 3 april 2018!


English version

A roadmap for Man Made Blue Zones

Creating an area in which all people grow old happily and healthy, or a Man Made Blue Zone, speaks to the imagination. However, the specific steps that must be taken to realise such an area are often unclear. Prof. dr. Dr Koert van Ittersum will therefore share a step-by-step plan for the realisation of Man Made Blue Zones, during his keynote presentation at our lustrum conference (3 April 2018). Get a preview in this article.

Copying Blue Zones
“Creating a Man Made Blue Zone is extremely complex. The regular Blue Zones have developed over a period of decades or sometimes centuries. They have many unique characteristics. For example, they are often rural and there are relatively many people with low incomes, which makes them very special. That is not something that you can simply copy and that should not be the intention,” says Van Ittersum.

“What we see with these Blue Zones, however, is that the living environment is an important cause for the relatively high age that people reach there. This creates the assumption that intervention in the living environment of people can contribute to a healthy lifestyle. This is already happening, for example by creating additional cycle paths to stimulate more physical activity or to arrange a supermarket differently in order to promote healthy eating choices. What is less known is what the effect is on a more collective area when you introduce a whole bunch of these kinds of interventions in an area, or when you create a Man Made Blue Zone.”

“There is a lot of talk about the Blue Zone and Man Made Blue Zones. There is, however, no logical methodical step-by-step plan with which you can actually realise a Man Made Blue Zone. Answering questions such as; what are you going to do first, what can you do and what do you have to take into consideration?”

Roadmap for policy makers
Van Ittersum wants to provide for these concrete recommendations for the realisation of Man Made Blue Zones. He explains: “I am currently working on a methodical step-by-step plan for realising a Man Made Blue Zone. This roadmap can help policymakers to think about whether and how interventions can be done in a neighbourhood or area that contribute positively to the health of the habitat. Within a Man Made Blue Zone, we distinguish five different themes that contribute to a healthy life. These are: physical activity, healthy diets, social engagement, life purpose and healthy living environments. These are also central to the conference. The step-by-step plan will include, among other things, who the experts in these different areas are, so that you know who to ask for which advice.”

“Segmentation plays an important role in the step-by-step plan, that is: who has what need. It is possible to distinguish sub-segments within a neighbourhood or village. Certain groups that, for example, need extra attention in the field of nutrition, while for other groups this is true for social involvement.”

The role of marketing
Koert van Ittersum is Professor of Marketing and Consumer Well-Being. Based on his knowledge and experience, he believes that his field of expertise is particularly capable of making the concept of Man Made Blue Zones more concrete. “In marketing you develop a marketing plan when, for example, you want to bring a new product to the market. By developing a structured roadmap, I actually do the same for Man Made Blue Zones. Marketing also develops solutions for people's needs. In this case, it is about the need to be healthy and happy. For many years, I have been working with individual consumers and nutrition together with colleagues from the RUG and UMCG. There I studied from a marketing perspective what we can contribute to that.”

“During the Healthwise lustrum conference, there are many experts from different faculties who share their knowledge about specific themes that contribute to a healthy life. In addition, entrepreneurs and organisations share how they have put this into practice. With my step-by-step plan, I hope to give the visitors of the Healthwise lustrum conference points of departure for the realisation of a Man Made Blue Zone.”

Learn more about the roadmap for Man Made Blue Zones on the 1st Healthwise Lustrum Conference!

Follow us ontwitter linkedin