Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringDocentendagen

Docentendag Wiskunde

De vele gezichten van de Wiskunde

Op dinsdag 20 december 2016 organiseerden de lerarenopleidingen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen traditiegetrouw hun jaarlijkse studiedag voor wiskundeleraren.
Thema: De vele gezichten van de Wiskunde.

Eén ‘gezicht’ van de wiskunde kreeg op verschillende manieren aandacht: Statistiek.
Lezingen en workshops geven achtergrond bij de statistiek en er is aandacht voor de manier waarop je het nieuwe statistiekprogramma kunt uitvoeren. Daarnaast zijn er workshops over totaal andere gezichten van de wiskunde zoals: Logica, Formules interpreteren, Eerlijk delen en Probleemoplossen. Kortom, voor elk wat wils.

Het programma is gericht op diverse onderdelen van het wiskundecurriculum in (mn de bovenbouw van) het voortgezet onderwijs.

PROGRAMMA

- 9:15 ontvangst met koffie

9:45 - 10:45

Welkom en Openingslezing

Grafieken schetsen: een (gemiste?) algebraïsche vaardigheid - Peter Kop

Maak een schets van de grafiek van: f (x) = - X2 + Vx

Hoe schetsen we zelf, als docent, zo’n grafiek? Welke kennis gebruiken we daarbij? Hoe doen experts op dit gebied dat? En onze leerlingen in het voortgezet onderwijs? Is het nodig en nuttig om het schetsen van grafieken te onderwijzen aan leerlingen? En hoe kunnen dat dan effectief en efficiënt onderwijzen?

Al langer weten we dat het bij algebraïsche vaardigheden gaat om een combinatie van basisvaardigheden en symbol sense. Op basis van expert onderzoek zal ik laten zien hoe we de denkactiviteiten bij het schetsen van grafieken kunnen analyseren. Ik deed ook onderzoek naar onderwijzen van het schetsen van grafieken aan leerlingen en zal laten zien dat dit de leerlingen verder helpt bij het ontwikkelen van symbol sense.

Naast deze aandacht voor algebraïsche vaardigheden is er ook aandacht voor onderzoek doen: wat levert dat een docent op?
---------------------------------------------
Peter Kop is vakdidacticus wiskunde bij de universiteit van Leiden en docent wiskunde op Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman in Gouda

Presentatie

10:45 - 11:15 oversteek naar NHL + koffie en Kouk e in NHL-gebouw
11:15 - 12:10

workshopronde A

A1. Eerlijk delen - Willem van der Vegt

Verdelingsproblemen kom je overal tegen. De taart moet in stukken worden verdeeld, of een reep chocola in blokjes.

Er zijn in de wiskunde veel oplossingen bekend voor het verdelen van een oppervlakte in gelijke stukken. Vaak zelfs met passer en liniaal. We bekijken een paar originele constructies.

Maar als je een taart in gelijke stukken wilt verdelen, komen er ook andere zaken om de hoek kijken. Niet iedereen houdt bijvoorbeeld van rozijnen of chocolade. Hoe kun je een taart zo verdelen dat iedereen het gevoel heeft dat hij een eerlijk aandeel heeft gekregen? Dan moet je eerst vastleggen wat dat is, een eerlijk aandeel. Dat kan door te werken met taartwaarderingsfuncties, die voor iedereen anders kunnen zijn. Maar ook door vast te leggen hoe je de uitkomsten van een verdeling met elkaar kunt vergelijken: Proportionele verdelingen, afgunstvrije verdelingen, billijke verdelingen; het kan leiden tot telkens verschillende resultaten.

We gaan een paar wiskundige technieken bekijken voor het verdelen van taart, er aan rekenen en kijken of we verdelingen kunnen vinden die aan alle verschillende voorwaarden tegelijk kunnen voldoen.
----------------------------
Willem van der Vegt is docent wiskunde aan de lerarenopleiding van Windesheim in Zwolle.

Presentatie en Opgaven

A2. Wiskunde onderwijzen DOOR probleemoplossen - Gerrit Roorda

Tijdens een studiereis naar Japan kwam ik in aanraking met Teaching Through Problem Solving. Deze manier van wiskunde onderwijzen sprak me erg aan. De werkwijze heeft raakvlakken met Wiskundige Denkactiviteiten, maar een groot verschil is dat het probleem oplossen meer is geïntegreerd in het dagelijkse wiskundeonderwijs. In deze workshop wil ik graag met de deelnemers verkennen of en hoe deze aanpak ook bruikbaar is in het Nederlandse wiskundeonderwijs.
--------------------------------------
Gerrit Roorda is vakdidacticus wiskunde aan de Lerarenopleiding van de RUG en de Master leraar wiskunde van de NHL.

Presentatie

Workshop A3. Statistiek met een eigen gegenereerde dataset - Rosalinde Vijn

In mijn afstudeeronderzoek heb ik lesmateriaal ontworpen en uitgetest waarbij leerlingen zelf data hebben verzameld om daarmee statistiek aan te leren. Door samenwerking met de vakgroep gymnastiek verkregen de leerlingen een grote dataset met allerlei gegevens over 'zichzelf'. Het bleek dat het werken met eigen data bijdroeg aan de statistische vaardigheden van leerlingen.

Deze workshop gaat over hoe havo-leerlingen met wiskunde A statistische vaardigheden kunnen aanleren, gebruikmakend van eigen data en Excel. Vragen waarop ik zal ingaan: Hoe kom je aan een grote dataset met gegevens over de eigen klas? Hoe kun je er mee aan de slag? Ik laat ook enkele voorbeeldopdrachten met Excel zien, het kan daarbij handig zijn om een laptop met Excel bij je te hebben.
----------------------------------------
Rosalinde Vijn is docent wiskunde op het dr Nassau College in Assen en heeft in september de master leraar wiskunde van de NHL behaald.

12:10 - 13:05 workshopronde B1 + lunch

Workshop B1. Praktisch schoolexamen voor havo wiskunde A - Heleen van der Ree

Met het nieuwe examenprogramma voor havo wiskunde A komt een grote rol voor ICT bij het onderdeel statistiek het klaslokaal binnen. In deze workshop gaan we in op de mogelijkheden voor een praktisch schoolexamen. Het wordt een echte workshop, waarbij wij u uitdagen om zelf opgaven te bedenken voor leerlingen en kijken naar valkuilen en (on)mogelijkheden.
-------------------------------------------
Heleen was pilotdocent in het havo wiskunde A-programma en heeft de laatste twee jaar, namens de NVvW, workshops gegeven aan wiskundesecties over het nieuwe examenprogramma.

13:05 - 14:00 workshopronde B2 + 3 + lunch

Workshop B2. Wiskunde C: Logisch redeneren, hoe (on)logisch is dat? - Hugo Bronkhorst

Het nieuwe wiskundeprogramma voor wiskunde C is van start gegaan, de eerste eindexamens komen dichterbij en dus ook de lessen “logisch redeneren”. Logisch redeneren is tenslotte een verplicht domein binnen het eindexamenprogramma. Een belangrijke vraag is dan: hoe kun je logisch redeneren goed onderwijzen aan wiskunde C-leerlingen? Volg je gewoon het boek? Bespreek je opgaven juist klassikaal? Of laat je ideeën uitwisselen in groepen? Hoe breng je het gesprek op gang?

In deze workshop zal een eerste aanzet gegeven worden om voor jouw onderwijs antwoorden te vinden op bovenstaande vragen. Ook zal er een overzicht gegeven worden van de aanpak van dit domein in de verschillende methodes en de pilot eindexamens.
---------------------------------------
Hugo Bronkhorst is promovendus bij Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling van de RUG en docent wiskunde aan CS Vincent van Gogh in Assen.

Presentatie Methode-Analyse / Handout

Workshop B3. Statistiek in Recht - Charlotte Vlek

Lucia de B. en Sally Clark: het zijn bekende voorbeelden van rechtszaken waar statistiek aan de orde kwam. Maar in allerlei andere zaken komt ook statistiek voor, vaak gerelateerd aan een specifiek (meestal forensisch) bewijsstuk. Bij DNA bewijs wordt bijvoorbeeld de random match probabilitygerapporteerd: de kans dat er een DNA-match gevonden zou worden gegeven dat de verdachte niet de bron van het DNA-spoor is.

In deze workshop krijg je materiaal aangereikt uit allerlei rechtszaken die echt hebben plaatsgevonden, waaronder de zaak tegen O.J. Simpson, de Anjummer moordzaak, de Adams-zaak en meer.

Samen gaan we aan de slag om te bedenken hoe dit in de klas kan worden ingezet. Onderwerpen uit het curriculum die aan de hand van deze rechtszaken besproken zouden kunnen worden zijn onder andere voorwaardelijke kansen en de regel van Bayes.
----------------------------------------------
Charlotte Vlek promoveerde onlangs op het gebruik van Bayesiaanse netwerken in rechtszaken. Zij werkte daarvoor enige tijd als onderwijsontwikkelaar en is momenteel werkzaam bij de RUG als vakdidacticus wiskunde.

Presentatie - Handout

14:00 - 14:30 oversteek naar de Bernoulliborg + thee

14:30 - 15:30

Slotlezing

Statistiek begrijpen via inzicht in steekproevenvariabiliteit - Johan Deprez.

In de statistiek worden besluiten genomen over een populatie op basis van een steekproef. Het is voor leerlingen en studenten niet eenvoudig om daadwerkelijk inzicht te verwerven in de methoden die gebruikt worden, bijvoorbeeld bij het testen van een hypothese. In de afgelopen decennia is in de Verenigde Staten een didactische aanpak ontwikkeld om dat inzicht te stimuleren, waarbij het zichtbaar maken van steekproevenvariabiliteit het cruciale element is. In de lezing maken we kennis met deze aanpak aan de hand van een concreet voorbeeld.
-------------------------------------------------
Johan Deprez is vakdidacticus en docent wiskunde aan de KU Leuven en redactielid van het tijdschrift Uitwiskeling.

Presentatie - Dobbelen

15:30 - 16:15 Borrel

Locatie - start in de Bernouilliborg

Kosten - € 50,00 p.p. incl. lunch en borrel

Aanmelding - aanmelding gesloten.

De organisatie is in handen van Gerrit Roorda, Jaap Top en Martha Witterholt
Laatst gewijzigd:05 juli 2017 12:55